Tehnologija prerade ljekovitog i začinskog bilja

NAZIV PREDMETA Tehnologija prerade ljekovitog i začinskog bilja

Kod

KTM203

Godina studija

2.

Nositelj/i predmeta

Prof. dr. sc. Igor Jerković

Bodovna vrijednost (ECTS)

6.0

Suradnici

Način izvođenja nastave (broj sati u semestru)

P S V T

30

15

30

0

Status predmeta

Izborni

Postotak primjene e-učenja

0 %

OPIS PREDMETA

Ciljevi predmeta

Studenti će steći osnovna praktična znanja o preradi začinskog i ljekovitog bilja i proizvodnji biljnih pripravaka te upoznati utjecaj pojedinih pripravljenih ekstrakata na sastav i svojstva proizvoda i njegovu biološku aktivnost.

Uvjeti za upis predmeta i ulazne kompetencije potrebne za predmet

 

Očekivani ishodi učenja na razini predmeta (4-10 ishoda učenja)

Nakon položenog predmeta studenti će moći:
- opisati temeljne pojmove, vrste začinskog i ljekovitog bilja, dobivanje pripravaka i njihovu korisnu upotrebu
- demonstrirati temeljne postupke prerade začinskog i ljekovitog bilja te metode ekstrakcije
- odrediti prikladne metode analize dobivenih pripravaka ili biljnog materijala te metode određivanja antioksidacijskih i antimikrobnih svojstava
- predložiti prikladne postupke obrade začinskog i ljekovitog bilja uvažavajući temeljna načela ekstrakcije, postupke analize pripravaka razmatrajući mogućnosti nastanka artefakata te utjecaj na sastav i svojstva proizvoda
- izabrati ispravan pristup u rješavanju problema iz područja prerade začinskog i ljekovitog bilja, polazeći od usvojenih znanja iz kemije, tehnologije i biotehnologije.

Sadržaj predmeta detaljno razrađen prema satnici nastave

1. tjedan: Uvod; Povijest upotrebe ljekovitog i začinskog bilja; Definicija ljekovitog, začinskog i aromatskog bilja;
2. tjedan: Taksonomija, nomenklatura i klasifikacija; Rasprostranjenost na području RH i u svijetu; Samoniklo i kultivirano bilje; Potencijal mediteranskog podneblja.
3. tjedan: Odabrane vrste ljekovitog i začinskog bilja i njihov značaj u prehrambenoj industriji;
4. tjedan: Glavni predstavnici pojedinih biljnih porodica (mahunarke, glavočike, klinčići, štitarke, usnjače, ruže, žarnjaci, ljiljani, žitarice ili trave, vlasnjače);
5. tjedan: Proizvodni koraci: Odabir; Sakupljanje/Branje (sjemenke, lišće, korijen);
6. tjedan: Transport; Procjena kvalitete sirovine (određivanje pesticida, mikotoksina, mikrobiološka ispravnost,..);
7. tjedan: Usitnjavanje; Sušenje (komorne i tunelske sušare; sušenje mikrovalovima, raspršivanjem, liofilizacijom i reverznom osmozom);
8. tjedan: Čišćenje; Pakiranje i označavanje proizvoda; Čuvanje.
I. kolokvij
9. tjedan: Biljni pripravci (tekući i suhi ekstrakti); Tekući ekstrakti (stupanj usitnjenosti; ekstrakcijsko sredstvo, ekstrakcija);
10. tjedan: Prva skupina ekstrakcijskih postupaka (maceracija, bimaceracija, digestija, infuzija, dekokcija, turboekstrakcija, ultrazvučna ekstrakcija);
11. tjedan: Druga skupina ekstrakcijskih postupaka (perkolacija, reperkolacija, dijakolacija, evakolacija).
12. tjedan: Aktivne i djelotvorne tvari; Antioksidacijska i antimikrobna svojstva biološki aktivnih spojeva iz začinskog i aromatskog bilja;
13. tjedan: Analiza biljnog materijala; Čimbenici koji utječu na kakvoću aktivnih sastojaka.
14. tjedan: Najznačajniji proizvodi: Čajevi i čajne mješavine; Začinski prahovi; Ekstrakti začina i koncentrati;
15. tjedan: Zakonska ograničenja u proizvodnji ljekovitog i začinskog bilja
II. kolokvij
Vježbe:
Analiza kvalitete sirovine i finalnog proizvoda; Priprema biljnih pripravaka primjenom različitih postupaka ekstrakcije; Ispitivanje utjecaja parametara ekstrakcije na sastav i svojstva biljnih pripravaka (stupanj usitnjenosti biljnog materijala, ekstrakcijsko otapalo; trajanje; temperatura; miješanje; ultrazvuk); Određivanje glavnih komponenata u biljnim pripravcima spektrofotometrijskim i kromatografskim metodama; Ispitivanje biološke aktivnosti biljnih pripravaka (antioksidacijska i/ili antimikrobna svojstva). Primjena biljnih pripravaka u odabranom prehrambenom proizvodu.

Vrste izvođenja nastave:

Obveze studenata

Studenti su obvezni pohađati nastavu (predavanja i seminare 80%, te vježbe 100%) te aktivno sudjelovati u nastavnom procesu. Navedeno će se evidentirati i vrednovati kod donošenja konačne ocjene.

Praćenje rada studenata (upisati udio u ECTS bodovima za svaku aktivnost tako da ukupni broj ECTS bodova odgovara bodovnoj vrijednosti predmeta):

Pohađanje nastave

2.5

Istraživanje

0.0

Praktični rad

1.0

Eksperimentalni rad

1.0

Referat

0.0

 

 

Esej

0.0

Seminarski rad

0.5

 

 

Kolokviji

0.0

Usmeni ispit

0.0

 

 

Pismeni ispit

1.0

Projekt

0.0

 

 

Ocjenjivanje i vrjednovanje rada studenata tijekom nastave i na završnom ispitu

Gradivo predmeta podijeljeno je na dvije cjeline koje studenti polažu preko parcijalnih testova ili pristupanjem cjelokupnom ispitu. Ispit se smatra položenim ukoliko studenti postignu najmanje 60% (60-70% dovoljan (2); 70-80% dobar (3); 80-90% vrlo dobar (4); 90-100% izvrstan (5). Konačna ocjena formira se temeljem:
Nazočnosti i aktivnosti na predavanjima i seminarima: 5%, Laboratorijske vježbe: 10%, Prvi parcijalni test: 43%, Drugi parcijalni test: 42%

Obvezna literatura (dostupna u knjižnici i putem ostalih medija)

Naslov

Broj primjeraka u knjižnici

Dostupnost putem ostalih medija

S. S. Handa, S. P. S. Khanuja, G. Longo, D. D. Rakesh: Extraction Technologies for Medicinal and Aromatic Plants. International Centre for Science and High Technology, Trieste, 2008.

1

I. Jerković: Kemija aroma, Kemijsko-tehnološki fakultet u Splitu, 2011.

1

Web

K. V. Peter: Handbook of Herbs and Spices, Volumen 2, CRC Press, 2006.

1

DA

K. Toplak Galle: Hrvatsko ljekovito bilje, Mozaik knjiga, Zagreb, 2001.

0

DA

M. Maffei: Dietary Supplements of Plant Origin: A Nutrition and Health Approach, Taylor & Francis, London, UK, 2003.

1

Dopunska literatura

Herbs, spices and essential oils: Post-harvest operations in developing countries, UNIDO and FAO 2005.

Načini praćenja kvalitete koji osiguravaju stjecanje utvrđenih ishoda učenja

Praćenje kvalitete i uspješnosti obavljat će se na tri razine: (1) Sveučilišnoj; (2) Fakultetskoj, pomoću Povjerenstva za kontrolu kvalitete nastave; (3) Nastavničkoj razini.

Ostalo (prema mišljenju predlagatelja)