UNIST
S V E U Č I L I Š T E   U   S P L I T U

KEMIJSKO-TEHNOLOŠKI FAKULTET

 

 

ELABORAT O STUDIJSKOM PROGRAMU

Preddiplomski sveučilišni studij

Prehrambena tehnologija

 

 

 
OSNOVNE INFORMACIJE O VISOKOM UČILIŠTU

Naziv visokog učilišta

Kemijsko-tehnološki fakultet

Adresa

Ruđera Boškovića 35

Telefon

021/ 329-420

Fax

021/ 329-461

E-mail adresa

dekanat@ktf-split.hr

Web stranica

https://www.ktf.unist.hr/

 

 

OPĆE INFORMACIJE O STUDIJSKOM PROGRAMU

Naziv studijskoga programa

Prehrambena tehnologija

Nositelj studijskoga programa

Kemijsko-tehnološki fakultet

Sunositelj studijskoga programa

Vrsta studijskoga programa

Razina studijskoga programa

Akademski/stručni naziv koji se stječe po završetku studija

Sveučilišni prvostupnik/prvostupnica inženjer/inženjerka prehrambene tehnologije

1. UVOD

1.1. Procjena opravdanosti izvođenja studija

Na Kemijsko-tehnološkom fakultetu u Splitu još od 1980.-tih godina, kroz različita usmjerenja i smjerove sveučilišnih i stručnih studija, izvodi se nastava iz prehrambene tehnologije i inženjerstva, s naglaskom na mediteransku orijentaciju i kulture. Od posljednje reorganizacije studija, u skladu s Bolonjskom deklaracijom, na diplomskom studiju Kemijske tehnologije postoji smjer Mediteranske kulture. Jezgru tog smjera čine predmeti prehrambene tehnologije, a završetkom studija stječe se stručni naziv magistar inženjer kemijskog inženjerstva, smjer Mediteranske kulture. Istovremeno, u okviru stručnog studija Kemijska tehnologija aktualan je smjer Prehrambena tehnologija, završetkom kojeg se stječe stručni naziv stručni pristupnik kemijskog inženjerstva. Slijedom navedenog, pokretanjem preddiplomskog studija prehrambene tehnologije, postojeći stručni studij prestao bi biti aktivan te bi slijedila i nužna reorganizacija diplomskog studija.
Strateški cilj Republike Hrvatske je razvoj prehrambene industrije koji može pokrenuti snažni gospodarski rast i intenzivniju regionalnu suradnju. Priobalni prostor Republike Hrvatske i područje koje mu gravitira imaju optimalne uvjete (blaga klima, nezagađenost zemljišta i voda...) za proizvodnju hrane što bi nužno morali iskoristiti kao prednost u odnosu na ostatak Europe.
Važan razlog za pokretanjem ovog studija je nedostatak preddiplomskog studija prehrambene tehnologije na priobalnom području Republike Hrvatske, a u kojem postoje znatni potencijali u proizvodnji i preradi hrane. Prema podacima Hrvatske gospodarske komore u Splitu, broj malih proizvodnih pogona na području prehrambene tehnologije je u stalnom porastu. Ti mali proizvodni pogoni uglavnom se bave proizvodnjom i preradom prehrambenih proizvoda (maslina, smokava, grožđa, začinskog i ljekovitog bilja…). Prijedlog programa preddiplomskog studija prehrambene tehnologije orijentiran je upravo na tehnologije proizvoda karakterističnih za priobalno područje i kao takav predviđa široku mogućnost zapošljavanja bilo u postojećim tvrtkama bilo u obliku pokretanja malih specijaliziranih pogona za preradu.
Predloženi preddiplomski studij Prehrambene tehnologije obrazovao bi stručnjake koji bi završetkom studija stekli stručni naziv sveučilišni prvostupnik/prvostupnica prehrambene tehnologije, što bi ih učinilo znatno prepoznatljivim na tržištu rada. Odgovarajuće obrazovani kadrovi neophodan su preduvjet uspjeha na području prehrambene tehnologije.

1.2. Povezanost s lokalnom zajednicom (gospodarstvo, poduzetništvo, civilno društvo...)

U cilju izvođenja kvalitetne nastave te upoznavanja studenata s praktičnim znanjima potrebnim za stjecanje diplome, preddiplomski studij Prehrambene tehnologije podrazumijeva usku povezanost s lokalnom zajednicom. Ta će se povezanost očitovati kroz suradnju s postojećim gospodarskim subjektima iz područja prehrambene tehnologije, gdje će se za studente organizirati terenska nastava i stručna praksa, suradnju s tijelima Županije (Županijska razvojna agencija, RERA), strukovnim udrugama (Udruga maslinara i uljara Dalmacije) i Zadružnim savezom Dalmacije koji pružaju potporu osnivanju ovog studija na Kemijsko-tehnološkom fakultetu u Splitu.

1.3. Usklađenost sa zahtjevima strukovnih udruženja

Jedna od bitnih odrednica predloženog studija je usklađenost sa zahtjevima strukovnih udruženja, poput Udruge maslinara i uljara Dalmacije te Zadružnog saveza Dalmacije. Ona se očituje kroz orijentiranost studijskog programa preradi proizvoda karakterističnih za područje Mediterana (masline, grožđe i drugo voće i povrće te aromatične biljne vrste). Ta će orijentiranost doprinijeti izobrazbi mladih stručnjaka koji će svojim znanjima doprinijeti unapređivanju rada strukovnih udruženja, a time i promociji lokalnih prehrambenih proizvoda.

1.4. Partneri izvan visokoškolskoga sustava

Mogući partneri izvan visokoškolskog sustavi koji su pokazali interes za suradnju na ovom studiju i/ili podupiru osnivanje studija su:
- Nastavni Zavod za javno zdravstvo Splitsko-dalmatinske županije, odjel za Kontrolu namirnica
- Hrvatska gospodarska komora
- Udruga maslinara i uljara Dalmacije
- Zadružni savez Dalmacije
- Županijska razvojna agencija (RERA)
- Grad Split

1.5. Način financiranja

Planira se da preddiplomski studij Prehrambene tehnologije bude financiran od strane Ministarstva znanosti, obrazovanja i sporta. Na Kemijsko-tehnološkom fakultetu trenutno se izvodi stručni studij Kemijske tehnologije, smjer Prehrambena tehnologija s kvotom od 30 studenata, koji se u potpunosti financira od strane Ministarstva znanosti, obrazovanja i sporta. Novi preddiplomski studij Prehrambene tehnologije izvodio bi se umjesto navedenod stručnog studija tako da novopredloženi studijski program Prehrambene tehnologije ne bi zahtijevao dodatna financijska sredstva.

1.6. Usporedivost studijskoga programa s programima akreditiranih visokih učilišta u Hrvatskoj i Europskoj uniji

Predloženi program studija Prehrambena tehnologija u osnovi je usporediv je s programima studija prehrambene tehnologije na Sveučilištima u Zagrebu i Osijeku. Međutim, specifičnost predloženog studijskog programa je upravo u njegovoj mediteranskoj orijentaciji. Nadalje, program studija usporediv je sa studijem prehrambene tehnologije na Sveučilištu u Ljubljani, sa studijem na Sveučilištu Cork u Irskoj i na Tehničkom sveučilištu u Münchenu u Njemačkoj: http://www.ucc.ie/en/study/undergrad/what/sefs/foodsci/; http://www.studienfakultaet.de/content/stundenplaene.

1.7. Otvorenost studija prema pokretljivosti studenata (horizontalnoj, vertikalnoj u RH i međunarodnoj)

Studij je organiziran kroz jednosemestralne kolegije što je jedan od važnih preduvjeta za pokretljivost studenata. Usklađenost programa preddiplomskog studija Prehrambene tehnologije sa sličnim studijima pruža mogućnost da se dio nastave odsluša na drugim srodnim fakultetima u zemlji i inozemstvu (ili pak za potrebe drugih fakulteta). Temeljem navedenog studij je otvoren za pokretljivost studenata unutar Sveučilišta u Splitu kao i između ostalih sveučilišta u Hrvatskoj koja njeguju srodne studije, ali i za pokretljivost studenata u širem prostoru Europe (npr. putem ERASMUS programa). Pokretljivost studenata na nacionalnoj razini pretpostavka je za kvalitetnu pokretljivost studenata na međunarodnoj razini.

1.8. Usklađenost s misijom i strategijom Sveučilišta i predlagatelja te sa strateškim dokumentom mreže visokih učilišta

Izrada ovog studijskog smjera je u skladu s misijom, vizijom i ciljevima koji se dijelom naslanjaju na Znanstvenu strategiju Sveučilišta u Splitu 2009. – 2014. koja potiče svoje sastavnice na stvaranje svojih internih planova razvoja. Predloženi studijski program Prehrambene tehnologije jedini je takav na Sveučilištu u Splitu i široj regiji.
Predloženi poslijediplomski studij je u skladu sa Strategijom razvoja Kemijsko-tehnološkog fakulteta od 2008. do 2013. god.: ostvarivanje i optimiranje usvojenih studijskih programa na svim studijima, postizanje kompatibilnosti s ostalim hrvatskim i europskim visokim učilištima te uvođenje novih obrazovnih programa. Zadatak 1.1: Zadržati te uspostaviti svrsishodan omjer različitih studijskih programa i modula. Indikator 1.1a: Broj akreditiranih studijskih programa i modula. Indikator 1.1b: Postotak fleksibilnih akademskih programa. Zadatak 1.2: Uskladiti omjer broja studenata na stručnim i sveučilišnim studijima s potrebama tržišta rada. Indikator 1.2a: Vrste studija (stručni – sveučilišni). Indikator 1.2b: Broj i struktura (stručni – sveučilišni) studenata - Benchmark indikator! Zadatak 1.4: Ustrojiti preddiplomski studij Mediteranske kulture (prehrambena tehnologija). Indikator 1.4: Dokument o ustroju preddiplomskog studija Mediteranske kulture (prehrambena tehnologija). Zadatak 1.8: Povećati omjer prolaznosti s prve na drugu godinu studija na 75% te održavati prolaznost preko 90% na višim godinama. Indikator 1.8: Postotak studenata koji uspješno završe prvu godinu. Zadatak 1.14: Povećati broj studenata izvan gravitacijskog područja Sveučilišta u Splitu. Indikator 1.14: Postotak studenata koji dolaze iz drugih županija.

1.9. Dosadašnja iskustva u provođenju ekvivalentnih ili sličnih programa

Kemijsko-tehnološki fakultet u Splitu ima višegodišnje iskustvo u izvođenju smjera Prehrambena tehnologija na stručnom studiju Kemijska tehnologija te smjera Mediteranske kulture na diplomskom studiju Kemijska tehnologija.

2. OPIS STUDIJSKOG PROGRAMA

2.1. Opći dio

Znanstveno/umjetničko područje studijskoga programa

Biotehničke znanosti, polje Prehrambena tehnologija

Trajanje studijskoga programa

3 godine (6 semestara)

Minimalni broj ECTS bodova potreban za završetak studija

180

Uvjeti upisa na studij i razredbeni postupak

završena četverogodišnja srednja škola i položena državna matura

2.2. Ishodi učenja studijskoga programa

Po završetku preddiplomskog studija prehrambene tehnologije prvostupnik će moći:
- primijeniti inženjerski ispravan pristup u rješavanju problema koristeći osnovna znanja iz matematike, fizike i kemije
- raditi u kemijskom laboratoriju na siguran i stručan način
- obraditi i prezentirati prikupljene podatke i rezultate mjerenja primjenom računala
- navesti osnovne karakteristike pojedine vrste hrane i principe pravilne prehrane
- identificirati karakteristike sirovina za proizvodnju pojedinih grupa namirnica
- odabrati prikladnu metodu analize hrane
- razlikovati vrste i tipove reaktora koji se koriste u prehrambenoj industriji
- provesti različite metode konzerviranja prehrambenih proizvoda u skladu s dobrom proizvođačkom praksom
- odrediti i provesti potrebne metode ocjenjivanja kvalitete sirovine, tehnoloških procesa i finalnih proizvoda prehrambene industrije
- izračunati normative potrebne za organizaciju proizvodnje u prehrambenoj industriji
- prepoznati i ukloniti probleme u tehnološkim procesima prehrambene industrije
- prepoznati kritične kontrolne točke u proizvodnom procesu, provesti analizu opasnosti u njima te preventivne i korektivne mjere osiguranja sigurnosti hrane
- primijeniti osnovnu zakonsku regulativu iz područja prehrambene tehnologije
- identificirati izvore otpadnih tvari prehrambene industrije i predložiti načini njihovog zbrinjavanja
- primijeniti higijenske i sanitarne mjere u pogonima prehrambene industrije
- identificirati interakcije u sustavu prehrambenog proizvoda i ambalaže
- osmisliti kreativna rješenja pri odabiru i usklađivanju ambalažnih materijala i oblika s vrstom prehrambenog proizvoda
- sudjelovati u timskom radu i samostalno prezentirati stručne sadržaje.

2.3. Mogućnost zapošljavanja

Mišljenje triju organizacija vezanih za tržište rada o primjerenosti predviđenih ishoda učenja je u prilogu prijedloga.
Popis mogućih poslodavaca:
- Hrvatska gospodarska komora
- Županijska agencija za regionalni razvoj
- Trenton d.o.o.
- Cijeli niz malih firmi usmjerenih na proizvodnju autohtonih i drugih proizvoda s područja Dalmacije:
- Bioplan d.o.o. (ekološka staklenička proizvodnja povrća i sadnica)
- Dalmaconsult d.o.o. (podizanje ekološkog nasada autohtone sorte višnje Maraske)
- Lavanda d.o.o. (eko proizvodnja tradicionalnih vrsta aromatskog i ljekovitog bilja)
- Vinoline d.o.o.
- Vinarium d.o.o.
- Herba Dalmatica d.o.o.
- Dalmacija eko d.o.o.
- Sardina d.d. Postira
- Dalmed d.d.
- Apidal d.o.o.
- Olma Topić d.o.o.
- Bimita d.o.o.
- Pekara Babić d.o.o.
- Novak Makarska d.o.o.

2.4. Mogućnost nastavka studija na višoj razini

Nastavak studija moguć je na odgovarajućem diplomskom studiju na drugim srodnim fakultetima u zemlji i inozemstvu.

2.5. Studij/i niže razine predlagača ili drugih ustanova u RH s kojih je moguć upis na predloženi studij

Nije primjenjivo.

2.6. Uvjeti i način studiranja

STRUKTURA STUDIJA
U strukturi preddiplomskog studija Prehrambene tehnologije stalni predmeti su zastupljeni u prva četiri semestra studija, dok se peti i šesti semestar sastoje od obveznih i izbornih predmeta. U cilju kontinuiranog osuvremenjivanja programa temeljni i izborni predmeti se mogu nadopunjavati novima. Novi predmet nastavnik predlaže Povjerenstvu za nastavu u čijoj je nadležnosti daljnji postupak prema Fakultetskom vijeću KTF-a. Nakon druge godine predviđena je stručna praksa. Studij završava polaganjem svih ispita te izradom i obranom završnog rada.
ECTS
Predmeti studija su jednosemestralni te svaki položeni ispit i odrađene vježbe donose odgovarajući broj ETCS bodova. Prilikom ETCS vrednovanja predmeta vodilo se računa o objektivnoj težini predmeta, procjeni predmetnog nastavnika, a kod predmeta koji su zajednički sa postojećim studijima dodjeljivanje ECTS-a temeljilo se i na studentskoj anketi o primjerenosti dodijeljenih ECTS bodova.

2.7. Sustav savjetovanja i vođenja kroz studij

U cilju savjetovanja, informiranja i vođenja studenta kroz studij Fakultetsko vijeće KTF-a imenuje početkom akademske godine voditelje grupama studenata na svim godinama studija.

2.8. Popis predmeta koje studenti mogu upisati s drugih studija

Studenti mogu u cilju produbljivanja i širenja svog obrazovanja te snaženja i potpore stručnog usavršavanja, a posebice u ozračju razvijanja svijesti o povezanosti fakulteta i sveučilišta upisati kolegije s drugih studija koji u svojim programima imaju predmete koji se dotiču /prepliću s interesom ovog studija. Upis kolegija s drugih fakulteta definiran je Pravilnikom o studijima i sustavu studiranja na Kemijsko-tehnološkom fakultetu u Splitu.

2.9. Popis predmeta koji se mogu izvoditi na stranom jeziku

Nastava na preddiplomskom studiju Prehrambene tehnologije u pravilu će se izvoditi na hrvatskom jeziku. Budući da u programu postoje predmeti za koje je predviđena mogućnost realizacije nastave i na engleskom jeziku, moguće je da se na tim kolegijima prema potrebi realizira nastava i na engleskom jeziku.

2.10. Kriteriji i uvjeti prijenosa ECTS bodova

Kriteriji i uvjeti prijenosa ECTS bodova reguliraju se Pravilnikom o studijima i sustavu studiranja na Sveučilišta u Splitu, Statutom Kemijsko-tehnološkog fakulteta u Splitu i Pravilnikom o studijima i sustavu studiranja na Kemijsko-tehnološkom fakultetu u Splitu.

2.11. Završetak studija

Način završetka studijaUvjeti za prijavu završnoga/diplomskoga rada i/ili završnoga/diplomskoga ispita

Uvjeti su definirani Pravilnikom o studijima i sustavu studiranja na Kemijsko-tehnološkom fakultetu.

Postupak vrjednovanja završnoga/diplomskoga ispita te vrjednovanja i obrane završnoga/diplomskoga rada

Postupak je definiran Pravilnikom o završnom i diplomskom ispitu Kemijsko-tehnološkom fakultetu.

 

2.12. Popis obveznih i izbornih predmeta

POPIS PREDMETA

Godina studija: 1.

Semestar: 1.

STATUS KOD PREDMET
SATI U SEMESTRU
 ECTS 
PSVT
Obvezni KTJ111 Opća biologija 30 15 0 0 4.0
KTK101 Matematika 30 45 0 0 8.0
KTK102 Fizika 30 15 30 0 6.0
KTK103 Opća kemija 45 30 30 0 9.0
KTK104 Primjena računala 15 0 30 0 4.0
Ukupno obvezni
150 105 90 0 31

 

POPIS PREDMETA

Godina studija: 1.

Semestar: 2.

STATUS KOD PREDMET
SATI U SEMESTRU
 ECTS 
PSVT
Obvezni KTK105 Opća mikrobiologija 30 0 15 0 4.0
KTK106 Anorganska kemija 30 15 30 0 7.0
KTK107 Analitička kemija 60 15 45 0 9.0
KTK108 Hrana i prehrana 30 15 0 0 4.0
KTK109 Fizikalna kemija 30 15 30 0 6.0
Ukupno obvezni
180 60 120 0 30

 

POPIS PREDMETA

Godina studija: 2.

Semestar: 3.

STATUS KOD PREDMET
SATI U SEMESTRU
 ECTS 
PSVT
Obvezni KTK201 Organska kemija 60 15 45 0 10.0
KTK202 Mikrobiologija hrane 30 0 15 0 5.0
KTK203 Prijenos tvari i energije 45 15 15 0 6.0
KTK204 Uvod u prehrambene tehnologije 15 15 0 0 3.0
KTK205 Sirovine u prehrambenoj industriji 30 15 0 0 4.0
Ukupno obvezni
180 60 75 0 28

 

POPIS PREDMETA

Godina studija: 2.

Semestar: 4.

STATUS KOD PREDMET
SATI U SEMESTRU
 ECTS 
PSVT
Obvezni KTK206 Biokemija 45 15 30 0 7.0
KTK207 Tehnološke operacije 45 15 30 0 7.0
KTK208 Termodinamika 15 15 0 0 3.0
KTK209 Mjerna i regulacijska tehnika 30 0 30 0 5.0
KTK210 Procesi u prehrambenoj industriji 45 15 20 10 7.0
KTKOSP Stručna praksa 0 0 0 0 3.0
Ukupno obvezni
180 60 110 10 32

 

POPIS PREDMETA

Godina studija: 3.

Semestar: 5.

STATUS KOD PREDMET
SATI U SEMESTRU
 ECTS 
PSVT
Obvezni KTK301 Kemija hrane 45 15 45 0 8.0
KTK302 Upravljanje kvalitetom 30 30 0 0 5.0
KTK303 Higijena i sanitacija 30 15 15 0 5.0
Ukupno obvezni
105 60 60 0 18
Izborni KTK304 Tehnologija prerade maslina 30 15 20 10 6.0
KTK305 Tehnologija proizvoda od grožđa 30 15 25 5 6.0
KTK306 Tehnologija obrade voća i povrća 30 15 25 5 6.0
KTK307 Tehnologija prerade proizvoda ribarstva 30 15 20 10 6.0
KTK308 Tehnologija mlijeka i mliječnih proizvoda 30 15 25 5 6.0
KTK309 Tehnologija prerade ljekovitog i začinskog bilja 30 15 30 0 6.0
KTK310 Metode analize hrane 30 0 30 0 4.0
Minimalan iznos ECTS bodova koji se mora ostvariti odabirom izbornih predmeta je 12.0.

 

POPIS PREDMETA

Godina studija: 3.

Semestar: 6.

STATUS KOD PREDMET
SATI U SEMESTRU
 ECTS 
PSVT
Obvezni KTK311 Osnove biotehnologije 30 0 0 0 3.0
KTK312 Ambalaža prehrambenih proizvoda 30 0 15 0 4.0
KTK313 Tehnologija vode 26 15 30 4 5.0
KTKOZR Završni rad 0 0 0 0 10.0
Ukupno obvezni
86 15 45 4 22
Izborni KTK314 Razvoj prehrambenog proizvoda 15 30 0 0 4.0
KTK315 Inženjerstvo otpada iz prehrambene industrije 30 0 10 5 4.0
KTK316 Mineralne sirovine iz mora 30 0 15 0 4.0
KTK317 Sigurnost pri radu 30 0 15 0 4.0
KTK318 Osnove poduzetništva 30 15 0 0 4.0
Minimalan iznos ECTS bodova koji se mora ostvariti odabirom izbornih predmeta je 8.0.

 

 

2.13. Opis predmeta

 

Opća biologija
NAZIV PREDMETA Opća biologija

Kod

KTJ111

Godina studija

1.

Nositelj/i predmeta

Prof. dr. sc. Nada Bezić

Bodovna vrijednost (ECTS)

4.0

Suradnici

Izv. prof. dr. sc. Valerija Dunkić

Način izvođenja nastave (broj sati u semestru)

P S V T

30

15

0

0

Status predmeta

Obvezni

Postotak primjene e-učenja

0 %

OPIS PREDMETA

Ciljevi predmeta

Osposobljavanje studenata za:
- Upoznavanje studenata s odnosima žive i nežive prirode
- Razumjevanje temeljnih principa stanične biologije
- Savladavanje osnova genetike i ekoloških odnosa među organizmima

Uvjeti za upis predmeta i ulazne kompetencije potrebne za predmet

 

Očekivani ishodi učenja na razini predmeta (4-10 ishoda učenja)

Studenti će nakon uspješno položenog predmeta moći:
- Prepoznati značenje živih organizme u odnosu na okoliš
- Ovladati temeljnim znanjima iz stanične biologije i evolucije organizama
- Znati osnovne genetičke principe
- Znati kako promijene okoliša utječu na promjene ekosustava

Sadržaj predmeta detaljno razrađen prema satnici nastave

Živa i neživa priroda. (3+1)
Prokarioti, eukarioti, odnosi među biljkama-životinje (3+1)
Membrana i transporti kroz membranu, jezgra, jezgica (3+1)
DNA, RNA, CD-biologije, Endoplazmatski retikulum, Golgijev aparat, lizosomi (3+1)
Mitohondrij – disanje, kloroplasti - fotosinteza, peroksisomi (3+1)
Stanični ciklus, mitoza, mejoza (spermatogeneza, oogeneza), oplodnja (3+1)
Embrionalni razvoj, model operona diferencijacija kod biljaka i životinja (3+1)
Starenje i smrt, virusi (HIV), tumori (3+1)
Osnove nasljeđivanja, Mendelovi zakoni, mutacije (3+1)
Ekološki pojmovi i odnosi organizama u biocenozama (3+1)

Vrste izvođenja nastave:

Obveze studenata

Nazočnost na predavanjima u najmanje u 70%, te seminarima i izlaganju seminarskih radovima u 100% predviđene nastave.

Praćenje rada studenata (upisati udio u ECTS bodovima za svaku aktivnost tako da ukupni broj ECTS bodova odgovara bodovnoj vrijednosti predmeta):

Pohađanje nastave

Istraživanje

Praktični rad

Eksperimentalni rad

Referat

Esej

Seminarski rad

1.0

Kolokviji

Usmeni ispit

Pismeni ispit

3.0

Projekt

Ocjenjivanje i vrjednovanje rada studenata tijekom nastave i na završnom ispitu

Obaveza je studenata da u toku slušanja kolegija izrade seminarski rad koji ujedno mora i znati prezentirati. Studenti nakon završenih predavanja mogu u vrijeme ispitnog roka polgati čitav kolegiji u pismenom obliku.

Obvezna literatura (dostupna u knjižnici i putem ostalih medija)

Naslov

Broj primjeraka u knjižnici

Dostupnost putem ostalih medija

Autorizirana predavanja na webu PMF-a

0

G. M. Cooper, Stanica: molekularni pristup, Medicinska naklada, Zagreb, 2004.

0

Dopunska literatura

A.Delić i N. Vijtiuk, Prirodoslovlje, Školska knjiga, Zagreb, 2004.

Načini praćenja kvalitete koji osiguravaju stjecanje utvrđenih ishoda učenja

 

Ostalo (prema mišljenju predlagatelja)

 

 

 

Matematika
NAZIV PREDMETA Matematika

Kod

KTK101

Godina studija

1.

Nositelj/i predmeta

Izv. prof. dr. sc. Tanja Vučičić

Bodovna vrijednost (ECTS)

8.0

Suradnici

Lucija Ružman

Način izvođenja nastave (broj sati u semestru)

P S V T

30

45

0

0

Status predmeta

Obvezni

Postotak primjene e-učenja

0 %

OPIS PREDMETA

Ciljevi predmeta

Upoznati studente s osnovnim elementima diferencijalnog i integralnog računa te linearne algebre.

Uvjeti za upis predmeta i ulazne kompetencije potrebne za predmet

 

Očekivani ishodi učenja na razini predmeta (4-10 ishoda učenja)

Nakon položenog ispita od studenta se očekuje da zna:
- prepoznati i nacrtati grafove osnovnih funkcija, odrediti domenu složenijih funkcija
izračunati derivacije funkcija
- primijeniti diferencijalni račun pri različitim problemima povezanim s izučavanjem funkcija i njihovih grafova
- tehnike integriranja (supstitucija i parcijalna integracija)
- primijeniti integralni račun na različite probleme u geometriji
- riješiti matričnu jednadžbu, te linearni sustav primjenom Gaussovog algoritma

Sadržaj predmeta detaljno razrađen prema satnici nastave

1. Skupovi: pojam skupa i operacije sa skupovima, skupovi brojeva
2. Funkcije: pojam funkcije, kompozicija funkcija, inverzna funkcija
3. Elementarne funkcije
4. Nizovi: pojam i granična vrijednost niza. Granična vrijednost i neprekidnost funkcije
5. Derivacija i primjena: pojam derivacije, geometrijska i fizikalna interpretacija, tehnike deriviranja
6. Diferencijal. Derivacije višeg reda
7. Teoremi diferencijalnog računa. Ekstrem funkcije
8. Infleksija. Asimptote. Ispitivanje tijeka i crtanje grafa funkcije
9. Integral i primjena: neodređeni integral, metode integriranja
10. Određeni integral
11. Primjena određenog integrala
12. Matrice i vektori: operacije s matricama, determinanta, inverzna matrica
13. Sustavi linearnih jednadžbi.
14. Klasična algebra vektora. Skalarni, vektorski i mješoviti produkt
15. Pregled gradiva. Ponavljanje.

Vrste izvođenja nastave:

Obveze studenata

Redovito pohađanje nastave.

Praćenje rada studenata (upisati udio u ECTS bodovima za svaku aktivnost tako da ukupni broj ECTS bodova odgovara bodovnoj vrijednosti predmeta):

Pohađanje nastave

3.0

Istraživanje

Praktični rad

Eksperimentalni rad

Referat

Esej

Seminarski rad

Kolokviji

2.0

Usmeni ispit

1.5

Pismeni ispit

1.5

Projekt

Ocjenjivanje i vrjednovanje rada studenata tijekom nastave i na završnom ispitu

Polaganje ispita: kontinuiranim praćenjem rada tijekom nastave ili u ispitnim rokovima polaganjem pismenog i usmenog dijela.
Na početku kolegija studenti će biti upoznati s detaljno razrađenim pravilima za oba načina polaganja.

Obvezna literatura (dostupna u knjižnici i putem ostalih medija)

Naslov

Broj primjeraka u knjižnici

Dostupnost putem ostalih medija

T. Bradić, R. Roki et. al., Matematika za tehnološke fakultete, Element, Zagreb (više izdanja)

47

B.P. Demidovič, Zadaci i riješeni primjeri iz više matematike, Tehnička knjiga, Zagreb (više izdanja)

5

Dopunska literatura

S. Kurepa, Matematička analiza I i II dio, Školska knjiga, Zagreb, 1997.
I. Slapničar, Matematika 1, Fakultet elektrotehnike, strojarstva i brodogradnje u Splitu, Sveučilište u Splitu, Split, 2002. (http://lavica.fesb.hr/mat1)
I. Slapničar, Matematika 2, Fakultet elektrotehnike, strojarstva i brodogradnje Sveučilišta u Splitu, Split, 2008. (http://lavica.fesb.hr/mat2)
Hughes-Hallett, Gleason et al., Calculus, John Wiley and Sons, Inc., New York, 2000.

Načini praćenja kvalitete koji osiguravaju stjecanje utvrđenih ishoda učenja

Praćenje kvalitete i uspješnosti obavljat će se na tri razine:
(1) Sveučilišnoj,
(2) Fakultetskoj, pomoću Povjerenstva za kontrolu kvalitete nastave,
(3) Nastavničkoj razini.

Ostalo (prema mišljenju predlagatelja)

 

 

 

Fizika
NAZIV PREDMETA Fizika

Kod

KTK102

Godina studija

1.

Nositelj/i predmeta

Dr. sc. Mirko Marušić

Bodovna vrijednost (ECTS)

6.0

Suradnici

Način izvođenja nastave (broj sati u semestru)

P S V T

30

15

30

0

Status predmeta

Obvezni

Postotak primjene e-učenja

0 %

OPIS PREDMETA

Ciljevi predmeta

Usvajanje teorijskih znanja i razvijanje sposobnosti razlikovanja svojstava i pojmova klasične i moderne fizike. Formiranje pravilnog pogleda na tumačenje fizikalnih pojava i njihova primjena. Ovladavanje znanstvenim fizikalnim pristupom eksperimentalnog promatranja i metodama potrebnim za rad u fizikalnom laboratoriju.

Uvjeti za upis predmeta i ulazne kompetencije potrebne za predmet

 

Očekivani ishodi učenja na razini predmeta (4-10 ishoda učenja)

Nakon položenog ispita od studenta se očekuje da zna:
- temeljne fizikalne veličine i mjerne jedinice,
- svojstva gibanja u klasičnoj slici,
- prepoznati značajke egzaktnog pristupa pojavama u mikrosvijetu,
- temeljne principe elektriciteta i magnetizma te valnih svojstava elektromagnetskog zračenja,
- opisati pojave vezane uz dualnu prirodu svjetlosti,
- principe geometrijske i fizikalne optike,
- temeljna znanja moderne fizike,
- primijeniti naučene spoznaje na rješavanje problemskih zadataka,
- metode mjerenja odabranih fizikalnih veličina i samostalno izvođenje eksperimenata,
- vještine grafičke obrade mjernih podataka i metodu pisanja izvješća o eksperimentu i rezultatima mjerenja.

Sadržaj predmeta detaljno razrađen prema satnici nastave

1. tjedan: Gibanje i sile.
2. tjedan: Rad i energija.
3. tjedan: Sustavi čestica. Rotacija.
4. tjedan: Elastičnost. Titranje. Elastični valovi.
5. tjedan: Parcijalna provjera znanja (I. kolokvij)
6. tjedan: Mnoštvo čestica. Molekularno-kinetička teorija. Toplina.
7. tjedan: Fluidi. Prijenosne pojave.
8. tjedan: Elektrostatika i magnetostatika.
9. tjedan: Elektromagnetizam. Električna struja i strujni krugovi.
10. tjedan: Parcijalna provjera znanja (II. kolokvij)
11. tjedan: Elektromagnetski valovi. Svjetlost. Geometrijska optika. Optički instrumenti.
12. tjedan: Fizikalna optika.
13. tjedan: Kvantnost.
14. tjedan: Laserska svjetlost. Radioaktivnost.
15. tjedan: Parcijalna provjera znanja (III. kolokvij)
Seminari: zadaci iz određenih cjelina (40 - 60 zadataka)
Seminari za napredne studente - Fizika hrane
Vježbe:
Mjerenje osnovnih fizikalnih veličina. Numerička i grafička obrada mjernih podataka. Pogreške pri mjerenju. Moment sile i moment tromosti. Očuvanje energije. Oscilatori. Toplinski kapacitet. Zakoni hidrostatike. Površinske pojave. Električni strujni krugovi. Zakoni geometrijske optike. Pojave fizikalne optike i primjena. Spektroskopija.

Vrste izvođenja nastave:

Obveze studenata

 

Praćenje rada studenata (upisati udio u ECTS bodovima za svaku aktivnost tako da ukupni broj ECTS bodova odgovara bodovnoj vrijednosti predmeta):

Pohađanje nastave

0.8

Istraživanje

Praktični rad

Eksperimentalni rad

1.2

Referat

Priprema za kolokvij iz vježbi

0.4

Esej

Seminarski rad

Kolokviji

1.2

Usmeni ispit

1.2

Pismeni ispit

1.5

Projekt

Ocjenjivanje i vrjednovanje rada studenata tijekom nastave i na završnom ispitu

Tijekom semestra cjelokupni ispit može se položiti preko tri kolokvija iz teorije i zadataka i 10 kolokvija iz laboratorijskih vježbi.
U ispitnim rokovima se polaže pismeni i usmeni ispit.
Ocjene: 55-64% - dovoljan; 65-79% - dobar; 80-89% - vrlo dobar; 90-100% - izvrstan.

Obvezna literatura (dostupna u knjižnici i putem ostalih medija)

Naslov

Broj primjeraka u knjižnici

Dostupnost putem ostalih medija

J. Herak, Osnove kemijske fizike, Farmaceutsko-biokemijski fakultet Sveučilišta u Zagrebu, 2001.

10

P. Kulišić, L. Bistričić, D. Horvat, Z. Narančić, T. Petrović i D. Pevec. Riješeni zadaci iz mehanike i topline. Školska knjiga, Zagreb, 2002.

10

E. Babić, R. Krsnik, M. Očko, Zbirka riješenih zadataka iz fizike, Školska knjiga Zagreb, Zagreb, 1990.

10

Dopunska literatura

D. Halliday, R. Resnick, Fundamentals of Physics, John Wiley, New York, 2003.

Načini praćenja kvalitete koji osiguravaju stjecanje utvrđenih ishoda učenja

Praćenje kvalitete i uspješnosti izvođenja nastave i usvajanja znanja (vještina), prati se na razini: (1) nastavnika, prihvaćanjem sugestija polaznika i kolega, (2) fakulteta, provođenjem anketiranja polaznika o kvaliteti nastave.

Ostalo (prema mišljenju predlagatelja)

 

 

 

Opća kemija
NAZIV PREDMETA Opća kemija

Kod

KTK103

Godina studija

1.

Nositelj/i predmeta

Prof. dr. sc. Slobodan Brinić
Prof. dr. sc. Zoran Grubač

Bodovna vrijednost (ECTS)

9.0

Suradnici

Način izvođenja nastave (broj sati u semestru)

P S V T

45

30

30

0

Status predmeta

Obvezni

Postotak primjene e-učenja

0 %

OPIS PREDMETA

Ciljevi predmeta

Upoznavanje studenata s temeljnim kemijskim zakonitostima i principima, te osposobljavanje studenata za praćenja gradiva kemijskih predmeta koji slijede nakon Opće kemije. Razviti kod studenata sposobnost kritičkog razmišljanja o eksperimentima provedenim u laboratoriju i uključenosti kemije u svakodnevni život.

Uvjeti za upis predmeta i ulazne kompetencije potrebne za predmet

nema

Očekivani ishodi učenja na razini predmeta (4-10 ishoda učenja)

Studenti će nakon završetka kolegija moći:
1) razumjeti prirodu i karakteristike tvari, razlikovati elementarne tvari od spojeva, razlikovati homogene od heterogenih smjesa, te pretpostaviti postupke kojima bi ih mogli razdvojiti na čiste tvari.
2) s razumijevanjem pristupiti rješavanju problema u bilanci tvari pri kemijskim promjenama
3) razumjeti građu atoma i postojeće modele kemijskih veza na takav način da mogu predvidjeti određena svojstva i reaktivnost kemijskih elemenata i njihovih ionskih i kovalentnih spojeva
4) razlučiti prirodu pojedinih kemijskih reakcija.
5) usvojiti pojam pH, te pretpostaviti smjer odvijanja određenih kemijskih reakcija na osnovu znanja o kemijskoj kinetici i ravnoteži.
6) samostalno i sigurno izvoditi jednostavne kemijske eksperimente

Sadržaj predmeta detaljno razrađen prema satnici nastave

Predavanja:
1. Uvod - Prirodne znanosti i kemija. Mjerne jedinice i mjerenje. Klasifikacija materije. Čiste tvari. Rastavljanje tvari na čiste tvari. Svojstva čistih tvari. Vrste čistih tvari, atom i kemijski element.
2. Svojstva čistih tvari, fizička i kemijska svojstva. Atom i kemijski element. Kemijski simboli elemenata. Zakoni kemijskog spajanja po masi i volumenu. Atomska teorija od ranih ideja do Johna Daltona. Avogadrova hipoteza.
3. Otkriće strukture atoma. Otkriće rendgenskih zraka i radioaktivnosti. Rutherfordov model atoma. Rendgenske zrake i struktura kristala. Braggova jednadžba. Izotopi i struktura atomske jezgre.
4. Struktura čistih tvari. Atomska struktura čistih tvari. Tipovi kristalnih sustava i karakteristike kristala. Kubični kristalni sustav. Molekulska struktura čistih tvari. Priroda plina. Priroda tekućine. Pojam temperature. Kinetička teorija plinova.
5. Plinski zakoni i jednadžba stanja idealnog plina. Realni plinovi. Relativna atomske i molekulske mase. Metode određivanja relativnih atomskih (Dulong-Petitova metoda, difrakcija rendgenskih zraka, spektrograf masa) i molekulskih masa (iz gustoće plina, metodom Victora Mayera, Hoffmanova metoda). Periodni sustav elemenata i periodni zakon.
6. Elektronska struktura atoma - Bohrov model atoma, kvantni brojevi. Kvantna teorija i elektronska struktura atoma. Atomske orbitale.
7. Periodična klasifikacija elemenata i periodni sustav. Periodične promjene fizikalnih osobina. Atomski radijus. Energija ionizacije. Elektronski afinitet. Elektronegativnost.
8. Kemijska veza i struktura molekula - Elektronska teorija valencije, ionski i kovalentni spojevi. Elektronegativnost i stupanj oksidacije. Pisanje Lewisovih struktura i pravilo okteta. Formalni naboji. Izuzeci od pravila okteta. VSEPR model i geometrija molekule.
9. Karakteristike veze. Teorija valentne veze i teorija molekulskih orbitala..
10. Međumolekularne sile. Dipolni moment, Van der Waalsove i Londonove sile, vodikova veza.
11. Struktura i osobine tekućina i krutina . Fizikalne osobine otopina. Vrste otopina. Izražavanje koncentracije.
12. Otopine tekućina u tekućinama. Otopine krutina u tekućinama. Otopine plinova u tekućinama. Utjecaj temperature na topljivost. Utjecaj tlaka na topljivost plinova. Koligativne osobine otopina neelektrolita i koligativne osobine otopina elektrolita.
13. Kemijske reakcije - vrste kemijskih reakcija, redoks reakcije, reakcije kompleksa (protolitičke reakcije i reakcije taloženja i otapanja), složene reakcije.
14. Kemijska kinetika, brzina reakcije, mehanizam reakcije, energija aktivacije. Kemijska ravnoteža - Pojam ravnoteže, kemijska ravnoteža i konstanta kemijske ravnoteže. Faktori koji utječu na kemijsku ravnotežu.
15. Ravnoteže u homogenim i heterogenim sustavima. Ravnoteže u otopinama elektrolita - ravnoteže u otopinama kiselina i baza, ravnoteže u otopinama kompleksa, ravnoteže između otopine i neotopljenog kristala, redoks ravnoteže
Seminari:
1. Stupanj oksidacije: Definicija, pravila za određivanje stupnja oksidacije atoma, iona, molekula. Primjeri i uvježbavanje.
2. Nomenklatura anorganske kemije. Nazivi monoatomnih kationa. Nazivi monoatomnih aniona. Nazivi poliatomnih kationa. Nazivi poliatomnih aniona. Nazivi liganada. Nazivi kompleksniih iona. Nazivi oksokiselina i njihovih soli.
3. Uvježbavanje naziva anorganskih spojeva.
4. Uravnotežavanje kemijskih jednadžbi. Redoks jednadžbe
5. Uvježbavanje pisanja redoks jednadžbi.
6. Stehiometrija: Kvalitativni i kvantitativni odnosi kod kemijskih reakcija. Molna metoda.
7. Stehiometrija: Kvantitativni odnosi. Iskorištenje kod kemijskih reakcija i procesa: mjerodavni reaktant, reaktant u suvišku, teorijska količina reaktanta, teorijska količina produkta, iskorištenje, gubitci.
8. Stehiometrija: Volumen i masa u kemijskim reakcijama.
9. Elektronska konfiguracija atoma i iona
10. Lewisove strukturne formule
11. Elektronske strukturne formule
12. Kemijska ravnoteža u homogenim i heterogenim sustavima
13. Kemijska ravnoteža u otopinama elektrolita.
Vježbe:
Vježba 1.
Osnovna pravila laboratorijskog rada, Mjere opreza i zaštite u laboratoriju, Osnovni laboratorijski pribor. Pranje, čišćenje i sušenje laboratorijskog posuđa. Osnovne laboratorijske operacije. kemikalije i postupanje s njima. Rastavljanje tvari na čiste tvari. Rastavljanje heterogenih smjesa Rastavljanje homogenih smjesa
Vježba 2.
Rastavljanje tvari na čiste tvari, Rastavljanje heterogenih tvari, Sedimentiranje, dekantiranje, centrifugiranje, Filtriranje na obično složeni filter papir, Filtriranje na naborani filter papir, Filtriranje na filtar-papiru u Büchnerovom lijevku, Destilacija i frakcijska destilacija, Sublimacija joda. Ekstrakcija joda iz vodene otopine
Vježba 3.
Fizičke i kemijske promjene, Zakon o održanju težine, Gay-Lussacov zakon spojenih volumena, Vježba s modelima jediničnih ćelija, Određivanje relativne atomske mase cinka Zn, Određivanje empirijske formule bakrova klorida.
Vježba 4.
Plinski zakoni: Određivanje molarnog volumena kisika, Boyle-Mariotteov zakon, Charles-Gay Lussacov zakon, Ovisnost tlaka o temperaturi kod plinova.
Vježba 5.
Otopine i njihova svojstva. Načini izražavanja koncentracija. Priprema otopine zadane koncentracije. Otopine kapljevina u kapljevinama. Otopine plinova u kapljevinama. Ovisnost topljivosti o prirodi (strukturi) tvari. Ovisnost topljivosti o temperaturi. Otapanje kapljevina u kapljevinama. Otapanje plinova u kapljevinama. Henryjev zakon. Određivanje molarne mase metodom sniženja ledišta. Ilustracija elektrolitske disocijacije. Ilustracija putovanja iona prema elektrodama. Električna vodljivost otopina. Redoks-reakcija sumpora i kisika. Redoks reakcija razrijeđene dušične kiseline i otopine željezova(II) sulfata. Reakcija raspadanja i nastajanja kompleksa. Reakcija supstitucije liganada. Protolitička reakcija (kiselinsko-bazna titracija).
Vježba 6.
Kemijska kinetika, Utjecaj koncentracije reaktanata na brzinu kemijske reakcije. Utjecaj temperature na brzinu kemijske reakcije. Utjecaj katalizatora na brzinu kemijske reakcije. Ravnoteže u otopinama elektrolita. Pomicanje kemijske ravnoteže. Određivanje konstante disocijacije kiselina, Ka. Odrenivanje pH: Približno određivanje vrijednosti pH pomoću indikatora, Određivanje vrijednosti pH pomoću Vernierovog pH senzora. Elektroliza - Određivanje Faradayeve konstante. Elektromotorna sila galvanskog članka - Daniellov članak.

Vrste izvođenja nastave:

Obveze studenata

Prisustvo i odrađene sve laboratorijske vježbe.

Praćenje rada studenata (upisati udio u ECTS bodovima za svaku aktivnost tako da ukupni broj ECTS bodova odgovara bodovnoj vrijednosti predmeta):

Pohađanje nastave

3.0

Istraživanje

Praktični rad

Eksperimentalni rad

2.0

Referat

Esej

Seminarski rad

Kolokviji

1.0

Usmeni ispit

2.0

Pismeni ispit

1.0

Projekt

Ocjenjivanje i vrjednovanje rada studenata tijekom nastave i na završnom ispitu

Prije pristupanja laboratorijskim vježbama, znanje studenata iz građe dotične vježbe biti će provjereno putem kolokvija. Sve vježbe moraju biti kolokvirane i odrađene.
Student koji dobije potpis iz kolegija Opća kemija može pristupiti polaganju ispita. Ispit se sastoji od pismenog i usmenog dijela ispita. Da bi student pristupio usmenom dijelu ispita prethodno mora položiti pismeni dio ispita. Pismeni dio ispita traje 2 sata. Pismeni dio ispita ocjenjuje se na slijedeći način:
Točno riješeno više od 55% - dovoljan
Točno riješeno više od 70 % - dobar
Točno riješeno više od 80 % - vrlo dobar
Točno riješeno više od 90 % - izvrstan
Nakon pismenog ispita na oglasnoj ploči Zavoda biti će oglašeni rezultati ispita, vrijeme kada studenti koji nisu položili pismeni dio ispita mogu pogledati zadaće, te raspored polaganja usmenog ispita za studente koji su stekli to pravo.
Cjeloviti ispit ili njegov dio moguće je polagati putem tri parcijalna testa tijekom semestra. Testovi obuhvaćaju gradivo izneseno na predavanjima, seminarima i vježbama. Pismeni testovi se ocjenjuju na slijedeći način:
Točno riješeno više od 55% - oslobođen pismenog ispita
Točno riješeno od 60 % - oslobođen pismenog i usmenog -dovoljan
Točno riješeno od 70 % - oslobođen pismenog i usmenog - dobar
Točno riješeno od 80 % - oslobođen pismenog i usmenog - vrlo dobar
Točno riješeno od 90 % - oslobođen pismenog i usmenog – izvrstan
Potrebno je položiti sve testove da bi se položio ispit. Student koji nije zadovoljio na nekom od testova taj dio gradiva polaže pismeno i usmeno.

Obvezna literatura (dostupna u knjižnici i putem ostalih medija)

Naslov

Broj primjeraka u knjižnici

Dostupnost putem ostalih medija

Filipović, I., Lipanović, S., Opća i anorganska kemija I dio, Školska knjiga, Zagreb, 1995

10

Brinić, Slobodan. „Recenzirana predavanja iz odabranih poglavlja Opće kemije“ Veljača 2012. KTF-Split. 30.1.2014.

0

http://www.ktf-split.hr/

Grubač Z.: „Recenzirana predavanja iz odabranih poglavlja Opće kemije“ Veljača 2012. KTF-Split. 30.1.2014.

0

http://www.ktf-split.hr/

Sikirica, M., Stehiometrija, Školska knjiga, Zagreb

0

Vježbe iz Opće kemije (interna skripta), Kemijsko-tehnološki fakultet, Split, 2013.

0

http://www.ktf-split.hr/

Dopunska literatura

Darrell D. Ebbing and Steven D. Gammon, General Chemistry, 9th edition, Houghton Mifflin Company, Boston, 2009.
Raymond Chang, Chemistry, 10th edition, McGraw-Hill, New York, 2010.

Načini praćenja kvalitete koji osiguravaju stjecanje utvrđenih ishoda učenja

informacije iz razgovora, primjedbi i konzultacija s polaznicima tijekom održavanja nastave
- studentska anketa

Ostalo (prema mišljenju predlagatelja)

 

 

 

Primjena računala
NAZIV PREDMETA Primjena računala

Kod

KTK104

Godina studija

1.

Nositelj/i predmeta

Prof. dr. sc. Dražan Jozić

Bodovna vrijednost (ECTS)

4.0

Suradnici

Način izvođenja nastave (broj sati u semestru)

P S V T

15

0

30

0

Status predmeta

Obvezni

Postotak primjene e-učenja

0 %

OPIS PREDMETA

Ciljevi predmeta

Stjecanje osnovnih znanja o računalima i računalnim sustavima. Znanja o korištenju internetskih sadržaja i zaštita računala od zloćudnih programa. Stjecanje osnovnih vještina upravljanja sadržajima (mapama i datotekama) na PC računalima korištenjem Windows operativnog sustava. Stjecanje osnovnih vještina korištenja programa ponuđenih u MS Office programskom.

Uvjeti za upis predmeta i ulazne kompetencije potrebne za predmet

 

Očekivani ishodi učenja na razini predmeta (4-10 ishoda učenja)

Nakon uspješno položenog kolegija student će moći:
1. Upravljati sadržajima na računalu (mapama i datotekama)
2. Upotrijebiti MS Word za uređivanje datoteka prema propisanim zahtjevima (definiranje oblika i izgleda stranice, umetanje slika, gotovih elemenata, tablica, grafova...)
3. Upotrijebiti MS Excel za analizu, proračun, sortiranje,grafičko prikazivanje i formatiranje tablica.
4. Upotrijebiti MS PowerPoint za izradu prezentacija
5. Podesiti i koristiti MS Outlook za uređivanje i slanje elektroničke pošte
6. Pronaći pouzdane izvore informacija na internetu

Sadržaj predmeta detaljno razrađen prema satnici nastave

1. tjedan: Općenito o kolegiju i načinu polaganja ispita, Uvod u primjenu računala, Informatička djelatnost, Informacijske tehnologije, Informatizacija, Računarstvo, Primjena računala u kemiji i kemijskom inženjerstvu
2. tjedan: Sklopovlje (PC računala), Von Neumann-ov model računala, Sklopovlje računala, Vrste računala, Osnovni pojmovi u računalnoj tehnici i informatici, Osnovni dijelovi (komponente) PC računala, Središnja procesorska jedinica (CPU), Računalne memorije, Matične ploče i konektori, Ulazno izlazni uređaji
3. tjedan: Operacijski sustavi i aplikacije, BIOS (BasicInput/Outputsystem), Priprema diskova i pogona za instalaciju OS, Datotečni sustav FAT, Datotečni sustav NTFS, Računalni programi, Sistemski programi, Aplikacijski programi, Operativni sustavi
4. tjedan: Osnove MSDOS, GUI (Graphicaluserinterface), Svojstva grafičkog sučelja, Povijest MS Windows OS, Primjer Instalacije operativnog sustava (Windows OS), Prilagodba korisničkog sučelja, Biblioteke, Prilagodba postavki računala, Vatrozid, Windows defender, Ažuriranje Windows, Akcijski centar, Komercijalni antivirusni programi. Vježbe: Osnove korištenja računala i operacijskog sustava. Upravljanje mapama i datotekama.
5. tjedan: Sigurnosno kopiranje i vraćanje sustava, Upravljačka ploča, prilagodba postavki računala, Upravitelj uređaja, Korisnički računi, Centar za mrežu i zajednička korištenja, Otklanjanje poteškoća, Personalizacija, BitLocker šifriranje pogona, Regija i jezik, Programi i značajke, Instalacija i deinstalacija programa, Zaslon, Uređaji i pisači, Zadani programi, Pomoć i podrška, Pomagala i alati sustava, Prečaci u Window OS, Promjena jezičnog paketa Windows OS
6. tjedan: Zloćudni programi (Malware), Računalni virusi, Računalni crvi, Trojanski konji, Logičke bombe, Špijunski programi, Oglašivački programi (Adware), INTERNET, Povijest interneta, TCP/IP protokol
7. tjedan: Prvi kolokvij
8. tjedan: Internet, Računalna mreža i klasifikacija mreža, Internet protokoli: http, https i ftp, Web preglednici, Internetski pretraživači, Autorska prava i zakon
9. tjedan: MS Office, MS Word, Pokretanje MS Word-s, Izgled prozora MS Word-a, Statusna traka, Kartice i alati, Kopiranje i lijepljenje podataka, Posebni znakovi, Stilovi, Tabulatori, Odlomci, Izrada novog dokumenta, Kopiranje teksta, Unos zaglavlja i podnožja, Unos brojeva stranica. Vježbe: MS Word: Unos teksta i oblikovanje. Oblikovanje odlomka. Listenabrajanja. Rad s dokumentima. Oblikovanje dokumenata.
10. tjedan: Unos formula i jednadžbi, Primjena gotovih stilskih oznaka, Unos tablica i oblikovanje, Unos slike u dokument, Unos bibliografskih podataka, Unos Prijeloma stranice i Prijeloma sekcije (definiranje različitih poglavlja dokumenta), Prikaz sadržaja u dokumentu. Vježbe: MS Word: Unos slika, tablica i gotovih elemenata u dokument. Oblikovanje zaglavlja, podnožja dokumenta. Unos referenci i fusnoti u dokument.
11. tjedan: MS Excel, Pokretanje MS Excel-a, Izgled prozora MS Excela, Alatna traka za brzi pristup, Statusna traka, Kartice i alati, Vrpca formula, Uređivanje podataka unutar radnog lista, Grafički prikaz podataka, Unos niza podataka u tablice, Dodavanje trenda podataka, Sortiranje podataka. Vježbe: MS Excel: Rad s tablicama. Unos podatka u tablice i njihovo oblikovanje. Unos niza podatka. Unos podataka iz datoteka. Prikaz podataka grafički.
12 tjedan: Uvjetno oblikovanje podataka, Izrada i brisanje jednadžbi, Adrese ćelija (relativne, apsolutne, mješovite), Vrste funkcija, Logički operatori, Logičke funkcije, Primjeri primjene funkcija (IF, AND, OR,COUNTIF..), MS PowerPoint, Pokretanje MS PowerPoint, Izgled prozora, Kartice i alati, Izrada prezentacije, Dodavanje teme, Uređivanje teme, Umetanje objekta (slika, tablica, veze, medijski sadržaja...). Vježbe: MS Excel: Obrada podatka, Računanje sa tablicama, Unos i sintakse za izradu matematičkih jednadžbi. Prikaz trenda na krivulji.
13. tjedan: MS OUTLOOK, Pokretanje MS Outlook-a, Izgled prozora, Kartice i alati, Izrada korisničkog računa, Izrada novog e-maila. Vježbe: MS Power Point: Izrada prezentacija. Odabir dizajna i redizajn postojećeg predloška.
14. tjedan: Baze podataka, Što su to baze podataka?, Polja u bazama podataka, Kako nastaju baze podataka?, Centar za online baze podataka, Bibliografske baze podataka, Citatne baze podataka, Baze podataka s cjelovitim tekstom, Sciencedirect baza podataka, Scopus baza podataka, Pretraživanje baza podataka, Bibliografija
15. tjedan: Ponavljanje. Provjera znanja (III. kolokvij)

Vrste izvođenja nastave:

Obveze studenata

Nazočnost na predavanjima u iznosu od 70% do 100%, a na vježbama od 100% ukupne satnice.

Praćenje rada studenata (upisati udio u ECTS bodovima za svaku aktivnost tako da ukupni broj ECTS bodova odgovara bodovnoj vrijednosti predmeta):

Pohađanje nastave

0.5

Istraživanje

Praktični rad

1.0

Eksperimentalni rad

Referat

Priprema za eksperimentalni ra

Esej

Seminarski rad

Samostalni rad

0.6

Kolokviji

0.5

Usmeni ispit

Praktični dio ispita

0.8

Pismeni ispit

0.6

Projekt

Ocjenjivanje i vrjednovanje rada studenata tijekom nastave i na završnom ispitu

Pismeni ispit može se položiti prekodva kolokvija tijekom semestra. Minimum za uspješno položen kolokvij je granica od 60% riješenog testa. Svaki kolokvij u ocjeni učestvuje s udjelom od 15%. Prisutnost na predavanjima od 70 do 100% predstavlja udio od 5% ocjene dok je provedba Laboratorijskih vježbi od 100% čini udio od 15% ocjene. Praktični dio ispita čini udio od 50% ocjene. U ispitnim rokovima polaže se pismeni i praktični dio ispita. Minimum za prolaznost je 60% riješenog testa. Svaki prethodno položen kolokvij (prethodna aktivnost) vrijedi samo u ljetnom ispitnom roku s udjelom od 20% u ocjeni. Pismeni ispit učestvuje s udjelom od 20 (dva položena kolokvija) i 20% ocjene (jedan položen kolokvij), a praktični dio ispitaučestvuje s udjelom od 40% ocjene.
Za studente koji polažu ispit u redovitim ispitnim rokovima samo prekopismenogi praktičnog dijela ispita granica prolaznosti za pismeni dio testa je 60 % riješenog testa.Pismeni ispit učestvuje s udjelom od 30% ocjene dok usmeni dio učestvuje s udjelom od 50% ocjene.
Ocjene: 60%-71% - dovoljan, 72%-81% - dobar,82%-91% -vrlo dobar, 92%-100% - izvrstan.

Obvezna literatura (dostupna u knjižnici i putem ostalih medija)

Naslov

Broj primjeraka u knjižnici

Dostupnost putem ostalih medija

D.Jozić, Predavanja iz kolegija:Primjena računala, Kemijsko-tehnološki fakultet, Interna skripta, Split, 2013.

1

WallaceWang, Office 2010 For Dummies, WileyPublishingInc., Indiana, 2010.

1

Dopunska literatura

Odabrani članci iz časopisa po preporuci predmetnog nastavnika

Načini praćenja kvalitete koji osiguravaju stjecanje utvrđenih ishoda učenja

1. praćenje sugestija i reakcija studenata tijekom semestra
2. studentska anketa

Ostalo (prema mišljenju predlagatelja)

 

 

 

Opća mikrobiologija
NAZIV PREDMETA Opća mikrobiologija

Kod

KTK105

Godina studija

1.

Nositelj/i predmeta

Izv. prof. dr. sc. Mirjana Skočibušić

Bodovna vrijednost (ECTS)

4.0

Suradnici

Doc. dr. sc. Ana Maravić

Način izvođenja nastave (broj sati u semestru)

P S V T

30

0

15

0

Status predmeta

Obvezni

Postotak primjene e-učenja

0 %

OPIS PREDMETA

Ciljevi predmeta

Osposobljavanje studenata za razumijevanje temeljnih spoznaja iz mikrobiologije uključujući različite mikroorganizme njihovu fiziologiju, morfologiju, genetiku, ekologiju, patogenost i primjenu; korištenje laboratorijskih metoda i tehnika u mikrobiološkim istraživanjima te razvijanje znanja iz područja mikrobiologije.

Uvjeti za upis predmeta i ulazne kompetencije potrebne za predmet

Nema

Očekivani ishodi učenja na razini predmeta (4-10 ishoda učenja)

Studenti će nakon uspješno savladanog predmeta moći:
- objasniti strukture, raznolikost i replikaciju različitih skupina mikroorganizama
- objasniti genetske mehanizme adaptacije prokariotskih mikroorgani u različitim uvjetima okoliša.
- primijeniti metode fizioloških i biokemijskih testova za identifikaciju različitih skupina mikroorganizama.
- prepoznati mehanizme patogenosti mikroorganizama koji uzrokuju bolesti ljudi i životinja kao i mehanizme koje koriste domaćini kako bi se obranili od patogena.
- utvrditi broj mikroorganizama u uzorku i izračunati rast mikroorganizama u različitim uzorcima i u kontroliranim laboratorijskim uvjetima.

Sadržaj predmeta detaljno razrađen prema satnici nastave

1. Uvod. Povijesni razvoj mikrobiologije. (2 sata)
2. Rasprostranjenost mikroorganizama i njihova uloga u biogeokemijskim procesima u prirodi. (2 sata)
3. Eukaryotes, Archaea and Bacteria; strukture i funkcije. Morfologija, nomenklatura i klasifikacija mikroorganizama. (2 sata)
4. Osnovne strukture i funkcije prokariotske stanice. (2 sata)
5. Genetika mikroorganizama, organizacija genoma, mobilni genetički elementi. (2 sata)
6. Rast mikroorganizama i osnovni činitelji rasta; hranljive tvari, temperatura, kisik, osmotski tlak i pH. (2 sata)
7. Metaboličke aktivnosti mikroorganizama. Identifikacija mikroorganizama primjenom različitih fizioloških i biokemijskih testova. (2 sata)
8. Mikroorganizmi i oboljenja; otpornost, odnos mikrorganizma i domaćina, imunološki odgovori na infekcije. (2 sata)
9. Mehanizmi antimikrobne rezistencije na antibiotike i druge kemijske tvari. (2sata)
10. Osnovna morfološka obilježja i patogenost gljiva, kvasnica i plijesni. Bolesti uzrokovane gljivama i njhovim toksinima. (2 sata)
11. Primjena mikroorganizama u biotehnologiji. (2 sata)
12. Osnovna morfološka obilježja i ciklusi razvoja parazita. (2 sata)
13. Uloga mikroorganizama u biorazgradnji teških metala, nitrata i kloriranih ugljikovodika. (2 sata)
14. Osnovne morfološke karakteristike virusa, viroida i priona. Klasifikacija i nomenklatura virusa. Viroze. Postupci proučavanja osobina virusa. (2 sata)
15. Kontrola i suzbijanje rasta mikroorganizama fizikalnim i kemijskim metodama. (2 sata)
Laboratorijske vježbe uključuju: Tehnike rada u aseptičnim uvjetima, postupci pripreme i jednostavne i složene metode bojanja preparata. Izolacija čistih kultura mikroorganizama, pripreme hranjivih podloga, kultura i primjena različitih metoda izolacije i identifikacije bakterija. Identifikacija mikroorganizama primjenom različitih fizioloških i biokemijskih testova. Osnovna makro i mikromorfološka obilježja i kvasnica i plijesni. Uzgoj kvasnica i plijesni na hranjivim podlogama, izolacija i identifikacija. Osnovna morfološka obilježja parazita. Uzimanje i priprema uzoraka za identifikaciju parazita. Mehanizmi antimikrobne rezistencije bakterija na antibiotike i druge kemijske tvari te određivanje osjetljivosti mikroorganizama na antibiotike. Metode određivanja broja bakterija u različitim uzorcima hrane i vode metodom razrjeđenja, spektrofotometrijskom metodom i metodom membranske filtracije.

Vrste izvođenja nastave:

Obveze studenata

Nazočnost na predavanjima u iznosu od najmanje 70% predviđene satnice. Obavljene sve predviđene laboratorijske vježbe.

Praćenje rada studenata (upisati udio u ECTS bodovima za svaku aktivnost tako da ukupni broj ECTS bodova odgovara bodovnoj vrijednosti predmeta):

Pohađanje nastave

1.0

Istraživanje

Praktični rad

Eksperimentalni rad

0.5

Referat

Esej

Seminarski rad

0.5

Kolokviji

Usmeni ispit

1.0

Pismeni ispit

1.0

Projekt

Ocjenjivanje i vrjednovanje rada studenata tijekom nastave i na završnom ispitu

Konačna ocjena studenta će se bazirati na temelju ostvarenih rezultata uključujući predavanja, seminare i laboratorijske vježbe. Konačna ocjena predmeta će se računati prema ostvarenom postotku bodova na: Međuispitu 30%; Završnom ispitu 35%; Seminaru 10%; Laboratorijskijskim vježbama 15%. Vrjednovanje rada studenata će se temelji na postotku ostvarenog ukupnog broja bodova prema navedenoj skali: <60% nedovoljn; 60-70% dovoljan (2), 70-80% dobar (3), 80-90% vrlo dobar (4), 90-100% izvrstan (5).

Obvezna literatura (dostupna u knjižnici i putem ostalih medija)

Naslov

Broj primjeraka u knjižnici

Dostupnost putem ostalih medija

S. Duraković, S.Redžepović, Uvod u opću mikrobiologiju, Kugler, Zagreb, 2002.

5

e-learning portal

S. Kalenić, E. Mlinarić-Missoni i sur., Medicinska bakteriologija i mikologija, Merkur A.B.D., Zagreb, 2005.

5

Z. Brudnjak, Medicinska virologija, Merkur A.B.D., Zagreb, 2002.

5

Dopunska literatura

R.A. Harvey, P.C. Champe, B.D. Fisher, Microbiology, 2th ed., Lippincott, Williams and Wilkins, Philadelphia, 2007.
R.M. Patrick, S.R. Ken, A.P. Michael, Medical Microbiology, 5th ed. Elsevier/Mosby, Philadelphia, 2005.

Načini praćenja kvalitete koji osiguravaju stjecanje utvrđenih ishoda učenja

Vođenje evidencije o prisutnosti na nastavi; Godišnja analiza uspješnosti polaganja ispita; Studentska anketa s ciljem evaluacije nastavnika; Samoevaluacija nastavnika
Povratna informacija od strane studenata koji su već diplomirali o relevantnosti sadržaja predmeta.

Ostalo (prema mišljenju predlagatelja)

 

 

 

Anorganska kemija
NAZIV PREDMETA Anorganska kemija

Kod

KTK106

Godina studija

1.

Nositelj/i predmeta

Prof. dr. sc. Zoran Grubač
Prof. dr. sc. Slobodan Brinić

Bodovna vrijednost (ECTS)

7.0

Suradnici

Način izvođenja nastave (broj sati u semestru)

P S V T

30

15

30

0

Status predmeta

Obvezni

Postotak primjene e-učenja

0 %

OPIS PREDMETA

Ciljevi predmeta

Upoznati studente s kemijskom reaktivnošću elemenata duž periodnog sustava, svojstvima i sastavom uobičajenih kemijskih tvari. Razviti kod studenata sposobnost uočavanja sličnosti i razlika između anorganskih spojeva, te razumijevanje promjena anorganske tvari u različitim fizikalnim i kemijskim uvjetima

Uvjeti za upis predmeta i ulazne kompetencije potrebne za predmet

nema

Očekivani ishodi učenja na razini predmeta (4-10 ishoda učenja)

Studenti će nakon završetka kolegija
1) poznavati osnovne osobine i načine dobivanja kemijskih elemenata glavnih skupina
3) moći raspoznati vrstu i osobine spojeva kemijski elementi glavnih skupina
3) moći raspoznati vrstu i osobine spojeva prijelaznih metala
4) moći klasificirati spojeve na osnovu njihovih osobina
5) predvidjeti kisela, bazična i amfoterna svojstva soli
6) poznavati najčešće kristalne strukture soli
7) predvidjeti moguće reakcijske mehanizme i ishode kemijskih reakcija
8) znati samostalno i sigurno izvoditi jednostavne kemijske reakcije

Sadržaj predmeta detaljno razrađen prema satnici nastave

1. Vodik položaj u PSE, osobine i dobivanje vodika, spojevi vodika pozitivnog stupnja oksidacije i hidridi
Plemeniti plinovi, osobine skupine, dobivanje i upotreba, spojevi ksenona
2. Uvod u halogene elemente, osobine skupine i pregled elemenata po stupnju oksidacije
3. Fluor, osobine i dobivanje, razlike između fluora i ostalih članova skupine, spojevi flora
Klor osobine i dobivanje, spojevi klora
4. Brom, Jod, osobine, dobivanje i spojevi
5. Uvod u halkogene elemente, osobine skupine i pregled elemenata po stupnju oksidacije
6. Kisik, osobine i dobivanje, spojevi kisika, vrste oksida, voda
7. Sumpor, osobine i dobivanje, oksidi i kiseline sumpora,li spojevi sumpora, osobine selenija i telurija,
8. Skupina dušika, osobine skupine, pregled elemenata po stupnju oksidacije,
9. Dušik, osobine i dobivanje, amonijak, dušična kiselina i ostali spojevi dušika, fiksiranje dušika
10. Fosfor, osobine i dobijanje, oksidi i kiseline fosfora, arsen, antimon, bizmut
11. Skupina ugljika, osobine skupine, pregled elemenata po stupnju oksidacije,
12. Ugljik, alotropske modifikacije, osobine i dobivanje ugljika, oksidi ugljika, karbidi, hidrogenkarbonati i karbonati
13. Spojevi silicija, germanija, kositra, iolova, poluvodičke osobine silicija i germanija, metalna svojstva kositra i olova
14. Skupina bora, osobine skupine, pregled elemenata po stupnju oksidacije, borani, borna kiselina,
15. Dobivanje i osobine aluminija, spojevi aluminija galija, indija, talija
Seminari:
1. Uravnoteživanje kemijskih reakcija, pisanje i uravnoteživanje redoks reakcija u jednoj crti
2. Reakcije karakteristične za vodik, reakcije kojima se dobiva vodik,redukcijsko djelovanje vodika
3. Reakcije karakteristične za halogene elemente, reakcije dobivanja klora, reakcije, disproporcioniranja klora u lužnatim otopinama, oksidacijsko djelovanje halogena i njihovih spojeva
4. Reakcije karakteristične za halkogene elemente, reakcije dobivanja kisika i ozona, oksidacijsko djelovanje kisika, reakcije dobivanja sumpora, reakcije kojima prevodimo elementarni sumpor do sumporne kiseline, oksidacijsko djelovanje sumporne kiseline, dehidracijsko djelovanje sumporne kiseline
5. Reakcije karakteristične za elemente skupine dušika, reakcije dobivanja dušika, reakcije oksidacije od amonijaka do dušične kiseline, oksidacijsko djelovanje dušične kiseline
reakcije oksidacije od fosfora do fosforaste i fosforne kiseline
6. Reakcije karakteristične za elemente skupine ugljika, dobivanje ugljikovih oksida
redukcijsko djelovanje CO, Vezivanje CO2 iz zraka, taloženje karbonata, hidroliza kationa
7. Reakcije karakteristične za elemente skupine bora, reakcije dobivanja borne kiseline, otapanje boraksa u vodi, kiselo bazne osobine aluminijevog hidroksida, redukcijsko djelovanje aluminija
aluminotermička reakcija, dobivanje kristaličnog bora
8. Reakcije karakteristične za metale glavnih skupina, dobivanje metala ovisno o njihovom redoks potencijalu, reakcije alkalijskih i zemnoalkalijskih metala s vodom, soli alkalijskih i zemnoalkalijski metala
9. Reakcije karakteristične za prijelazne metale, dokazivanje peroksida titanil ionom, ravnoteža između kromata i dikromata, željezov oksohidroksid
10. More - smjesa anorganskih tvari
Kemijski sastav morske vode, salinitet, pH i specijacija, sedimenti, antropogeni CO2,
Vježbe:
Vježba 1: Vodik
Vježba 2: 17. Skupina (halogeni elementi)
Vježba 3: 16. Skupina (halkogeni elementi), kisik
Vježba 4: Dušikova skupina
Vježba 5: Ugljikova skupina PSE
Vježba 6: Prijelazni elementi (3. do 7. skupina PSE)
Vježba 7: Prijelazni elementi (8. do 12. skupina)

Vrste izvođenja nastave:

Obveze studenata

Prisustvo i odrađene sve laboratorijske vježbe.

Praćenje rada studenata (upisati udio u ECTS bodovima za svaku aktivnost tako da ukupni broj ECTS bodova odgovara bodovnoj vrijednosti predmeta):

Pohađanje nastave

3.0

Istraživanje

Praktični rad

Eksperimentalni rad

2.0

Referat

Esej

Seminarski rad

Kolokviji

1.0

Usmeni ispit

2.0

Pismeni ispit

1.0

Projekt

Ocjenjivanje i vrjednovanje rada studenata tijekom nastave i na završnom ispitu

Prije pristupanja laboratorijskim vježbama, znanje studenata iz građe dotične vježbe biti će provjereno putem kolokvija. Sve vježbe moraju biti kolokvirane i odrađene.
Student koji dobije potpis iz kolegija Anorganska kemija može pristupiti polaganju ispita. Ispit se sastoji od pismenog i usmenog dijela ispita. Da bi student pristupio usmenom dijelu ispita prethodno mora položiti pismeni dio ispita. Pismeni dio ispita traje 2 sata. Pismeni dio ispita ocjenjuje se na slijedeći način:
Točno riješeno više od 55% - dovoljan
Točno riješeno više od 70 % - dobar
Točno riješeno više od 80 % - vrlo dobar
Točno riješeno više od 90 % - izvrstan
Nakon pismenog ispita na oglasnoj ploči Zavoda biti će oglašeni rezultati ispita, vrijeme kada studenti koji nisu položili pismeni dio ispita mogu pogledati zadaće, te raspored polaganja usmenog ispita za studente koji su stekli to pravo.
Cjeloviti ispit ili njegov dio moguće je polagati putem tri parcijalna testa tijekom semestra. Testovi obuhvaćaju gradivo izneseno na pr

Obvezna literatura (dostupna u knjižnici i putem ostalih medija)

Naslov

Broj primjeraka u knjižnici

Dostupnost putem ostalih medija

I. Filipović, S. Lipanović, Opća i anorganska kemija II dio, Školska knjiga, Zagreb, 1995

10

S. Brinić: Recenzirana predavanja iz odabranih poglavlja Anorganske kemije, veljača 2012. KTF-Split. 30.1.2014.

0

web KTF-a

Z. Grubač: Recenzirana predavanja iz odabranih poglavlja Anorganske kemije, veljača 2012. KTF-Split. 30.1.2014.

0

web KTF-a

Vježbe iz Anorganske kemije (interna skripta), Kemijsko-tehnološki fakultet, Split, 2013.

0

web KTF-a

Dopunska literatura

F. Albert Cotton et al., Basic Inorganic Chemistry, New York, John Wiley and Sons, 1995.

Načini praćenja kvalitete koji osiguravaju stjecanje utvrđenih ishoda učenja

informacije iz razgovora, primjedbi i konzultacija s polaznicima tijekom održavanja nastave
- studentska anketa

Ostalo (prema mišljenju predlagatelja)

 

 

 

Analitička kemija
NAZIV PREDMETA Analitička kemija

Kod

KTK107

Godina studija

1.

Nositelj/i predmeta

Prof. dr. sc. Josipa Giljanović

Bodovna vrijednost (ECTS)

9.0

Suradnici

Izv. prof. dr. sc. Ante Prkić

Način izvođenja nastave (broj sati u semestru)

P S V T

60

15

45

0

Status predmeta

Obvezni

Postotak primjene e-učenja

0 %

OPIS PREDMETA

Ciljevi predmeta

Stjecanje osnovnih teorijskih znanja o analitičkoj kemiji, ulozi i primjeni analitičke kemije u različitim područjima ljudskog djelovanja.

Uvjeti za upis predmeta i ulazne kompetencije potrebne za predmet

Odslušan kolegij Opća kemija.

Očekivani ishodi učenja na razini predmeta (4-10 ishoda učenja)

Nakon položenog ispita od studenta se očekuje da zna:
- definirati pojam analitičke kemije
- razlikovati pojmove kvalitativna i kvantitativna kemijska analiza
- razumijevati pojam kvantitativnosti kemijske reakcije
- razumijevati pojam gravimetrijskog i volumetrijskog određivanje
- razumijevati taložne, neutralizacijske, kompleksometrijske i redoks titracije
- rješavanje numeričkih problema korištenjem obrađenog gradiva iz kvalitativne i kvantitativne kemijske analize

Sadržaj predmeta detaljno razrađen prema satnici nastave

1. tjedan: Opis i pregled sadržaja predmeta. Definicije analitičke kemije. Podjela analitičke kemije. Pojam i nastajanje analitičkog signala. Seminar: Rješavanje numeričkih primjera obrađenog teorijskog gradiva.
2. tjedan: Pojam i definiranje kemijske analize – kvalitativna i kvantitativna. Seminar: Rješavanje numeričkih primjera obrađenog teorijskog gradiva. Konstante homogenih i heterogenih ravnoteža od većeg značaja u analitičkoj kemiji.
3. tjedan: Kvalitativna kemijska analiza. Pojam i definicija kiselina i baza. Razmatranje kiselo-baznih ravnoteža. Seminar: Rješavanje numeričkih primjera obrađenog teorijskog gradiva.
4. tjedan: Pojam i definicija kompleksnog iona. Razmatranje kompleksometrijskih ravnoteža. Seminar: Rješavanje numeričkih primjera obrađenog teorijskog gradiva.
5. tjedan: Pojam i definicija elektrokemijskih reakcija. Razmatranje ravnoteža elektrokemijskih reakcija. Seminar: Rješavanje numeričkih primjera obrađenog teorijskog gradiva.
6. tjedan: Pojam i definicija heterogenih ravnoteža. Razmatranje procesa otapanja i taloženja. Seminar: Rješavanje numeričkih primjera obrađenog teorijskog gradiva.
7. tjedan: Ponavljanje gradiva teorijske i seminarske građe. Provjera znanja (I. parcijalni test teorijske i seminarske građe).
8. tjedan: Kvantitativna kemijska analiza. Pojam i definicija gravimetrijskog određivanja. Seminar: Rješavanje numeričkih primjera obrađenog teorijskog gradiva.
9. tjedan: .Taloženje i optimizacija uvjeta taloženja. Seminar: Rješavanje numeričkih primjera obrađenog teorijskog gradiva.
10. tjedan: Pojam i definicija standarda i otopine standarda – primarni i sekundarni. Pojam i definicija volumetrijskog određivanja. Seminar: Rješavanje numeričkih primjera obrađenog teorijskog gradiva.
11. tjedan: Pojam i definicija volumetrijskog određivanja zasnovanog na reakcijama nastanka slabo topljivog taloga – argentometrijske titracije. Seminar: Rješavanje numeričkih primjera obrađenog teorijskog gradiva.
12 tjedan: Pojam i definicija volumetrijskog određivanja zasnovanog na reakcijama neutralizacije – kiselo-bazne titracije. Seminar: Rješavanje numeričkih primjera obrađenog teorijskog gradiva.
13. tjedan: Pojam i definicija volumetrijskog određivanja zasnovanog na reakcijama nastanka kompleksnog iona – kompleksometrijske titracije. Seminar: Rješavanje numeričkih primjera obrađenog teorijskog gradiva.
14. tjedan: Pojam i definicija volumetrijskog određivanja zasnovanog na redoks reakcijama. Seminar: Rješavanje numeričkih primjera obrađenog teorijskog gradiva.
15. tjedan: Ponavljanje gradiva teorijske i seminarske građe. Provjera znanja (II. parcijalni test teorijske i seminarske građe).
Vježbe:
1. Uvod u laboratorijski rad.
2. Kvalitativna kemijska analiza – određivanje skupina kationa i aniona.
3. Gravimetrijsko određivanje nikolovih kationa.
4. Priprema standardnih otopina u volumetrijskim metodama.
5. Kiselo-bazne titracije.
6. Kompleksometrijske titracije.
7. Oksido-redukcijske titracije.
8. Potenciometrijska titracija

Vrste izvođenja nastave:

Obveze studenata

Prisustvovanje predavanjima u iznosu od 80% ukupne satnice.

Praćenje rada studenata (upisati udio u ECTS bodovima za svaku aktivnost tako da ukupni broj ECTS bodova odgovara bodovnoj vrijednosti predmeta):

Pohađanje nastave

1.0

Istraživanje

Praktični rad

Eksperimentalni rad

Referat

Laboratorijske vježbe

3.0

Esej

Seminarski rad

Kolokviji

1.0

Usmeni ispit

2.0

Pismeni ispit

2.0

Projekt

Ocjenjivanje i vrjednovanje rada studenata tijekom nastave i na završnom ispitu

Cjelokupni ispit može se položiti preko dva parcijalna testa teorijske i seminarske građe tijekom semestra. Prag prolaznosti je 60%. Svaki kolokvij u ocjeni učestvuje s 50%. Prisutnost predavanjima od 80 do 100% je 10% ocjene. U ispitnim rokovima polaže se pismeni, pismeno-usmeni i usmeni ispit. Prag prolaznosti je 60%. Položeni jedan parcijalni test iz bilo kojeg dijela (prethodna aktivnost) vrijedi u cijeloj tekućoj akademskoj godini. Pismeni ispit ima udio 30%, pismeno-usmeni s 60%, a usmeni 10%. Studenti koji nisu položili ispit putem parcijalnih testova polažu ispit preko pismenog, pismeno-usmenog i usmenog ispita u redovitim ispitnim rokovima. Prag prolaznosti je 60 %, a pojedini oblik ispita učestvuje u ocjeni s po 50%.
Ocjene: 60%-69% - dovoljan, 70%-79% - dobar, 80%-89% -vrlo dobar, 90%-100% - odličan.

Obvezna literatura (dostupna u knjižnici i putem ostalih medija)

Naslov

Broj primjeraka u knjižnici

Dostupnost putem ostalih medija

D. A. Skoog, D. M. West i F. J. Holler, Osnove analitičke kemije, Školska knjiga, Zagreb, 1999.

6

A. Prkić, Vježbe iz analitičke kemije, Preddiplomski studij kemijske tehnologije, interna recenzirana skripta, Split, 2008.

0

na web-stranici Zavoda za analitičku kemiju

R. Kellner, J.M. Mermet, M. Otto, M. Varcarcel, H.M. Widmer, Analytical Chemistry (A Modern Approach to Analytical Science, 2nd Edition) Wiley-VCHVerlag Gmbh&Co. KGaA, Weinheim, 2004.

0

D. A. Skoog, D. M. West i F. J. Holler, S. R. Crouch, Fundamentals of Analytical Chemistry, 9th edition, Brooks&Cole, SAD, 2014.

0

Dopunska literatura

Z. Šoljić, Računanje u analitičkoj kemiji, Zagreb, 1998.

Načini praćenja kvalitete koji osiguravaju stjecanje utvrđenih ishoda učenja

praćenje sugestija i reakcija polaznika tijekom semestra
studentska anketa

Ostalo (prema mišljenju predlagatelja)

 

 

 

Hrana i prehrana
NAZIV PREDMETA Hrana i prehrana

Kod

KTK108

Godina studija

1.

Nositelj/i predmeta

Prof. dr. sc. Višnja Katalinić
Prof. dr. sc. Tea Bilušić

Bodovna vrijednost (ECTS)

4.0

Suradnici

Način izvođenja nastave (broj sati u semestru)

P S V T

30

15

0

0

Status predmeta

Obvezni

Postotak primjene e-učenja

0 %

OPIS PREDMETA

Ciljevi predmeta

osposobljavanje studenata za:
- razumijevanje uloge hrane za čovjeka (uloga makro i mikronutrijenata iz hrane)
- stjecanje znanja o energetskoj i nutritivnoj vrijednosti hrane i nepoželjnim sastojcima hrane
- razumijevanje utjecaja procesa probave na apsorpciju makronutrijenata
- određivanje energetske i nutritivne vrijednosti hrane i dnevnih energetskih potreba pojedinca

Uvjeti za upis predmeta i ulazne kompetencije potrebne za predmet

nema

Očekivani ishodi učenja na razini predmeta (4-10 ishoda učenja)

Studenti će nakon odslušanog gradiva ovog kolegija moći:
- definirati ulogu najvažnijih komponenti hrane (makro i mikronutrijenata)
- odrediti dnevne energetske potrebe pojedinca
- izračunati indeks tjelesne mase pojedinca
- izraditi plan prehrane temeljen na principima pravilne prehrane

Sadržaj predmeta detaljno razrađen prema satnici nastave

1. Uvod. Uloga hrane (2 sata)
2. Komponente hrane: Makronutrijenti (bjelančevine, masti, proteini). (6 sati)
1. 3.Mikronutrijenti (vitamini topljivi u vodi, vitamini topljivi u mastima, minerali). (4 sata)
2. 4.Probava makronutrijenata. (2 sata)
3. 5.Energetske potrebe organizma. (2 sata)
4. 6.Ne-nutritivne komponente hrane – fitokemikalije. (2 sata)
5. 7.Principi pravilne prehrane. (2 sata)
6. 8.Planiranje prehrane. (2 sata)
7. 9.Uloga prehrane u evoluciji čovjeka. (2 sata)
8. 10.Vegetarijanska i makrobiotička prehrana. (2 sata)
9. 11.Mediteranska prehrana. (2 sata)
10. 12.Alergeni iz hrane. (2 sata)

Vrste izvođenja nastave:

Obveze studenata

Prisutnost na predavanjima u iznosu najmanje od 70% predviđene satnice, a na seminarima u iznosu najmanje od 80% predviđene satnice. Napraviti seminarski rad iz zadane teme.

Praćenje rada studenata (upisati udio u ECTS bodovima za svaku aktivnost tako da ukupni broj ECTS bodova odgovara bodovnoj vrijednosti predmeta):

Pohađanje nastave

1.0

Istraživanje

Praktični rad

Eksperimentalni rad

Referat

Esej

Seminarski rad

0.5

Kolokviji

0.5

Usmeni ispit

2.0

Pismeni ispit

Projekt

Ocjenjivanje i vrjednovanje rada studenata tijekom nastave i na završnom ispitu

Tijekom semestra biti će dva pismena kolokvija (parcijalna provjera znanja) u trajanju od 60 minuta. Studenti koji polože s pozitivnom ocjenom oba kolokvija, na ispitnom roku će imati usmenu provjeru znanja.
Tijekom seminarskog dijela nastave studenti će izložiti zadanu temu i na temelju tog izlaganja dobiti ocjenu.
U konačnu ocjenu kolegija ulazi ocjena iz oba kolokvija, ocjena seminarskog rada te ocjena usmenog ispita.

Obvezna literatura (dostupna u knjižnici i putem ostalih medija)

Naslov

Broj primjeraka u knjižnici

Dostupnost putem ostalih medija

V. Katalinić: Temeljno znanje o prehrani, sveučilišni priručnik, 2011. g.

0

web stranica fakulteta

T. Bilušić: Osnove znanosti o hrani, autorizirana predavanja, KTF, 2013.g.

0

web stranica fakulteta

T. Bilušić: Dijetetika, autorizirana predavanja, KTF, 2013.g.

0

web stranica fakulteta

G. Krešić. Trendovi u prehrani, Fakultet za menadžment u ugostiteljstvu i turizmu, Opatija, 2012.

1

Dopunska literatura

R. Živković: Dijetetika, Medicinska naklada, Zagreb, 2002.
J. S. Garrow, W.P.T. James: Human nutrition and dietetics. 10th Edition, Churchill Livingostone, Co. London, 2000.

Načini praćenja kvalitete koji osiguravaju stjecanje utvrđenih ishoda učenja

- Vođenje evidencije o prisutnosti na nastavi
- Godišnja analiza uspješnosti polaganja ispita
- Studentska anketa s ciljem evaluacije nastavnika
- Samoevaluacija nastavnika
Povratna informacija od strane studenata koji su već diplomirali o relevantnosti sadržaja predmeta

Ostalo (prema mišljenju predlagatelja)

 

 

 

Fizikalna kemija
NAZIV PREDMETA Fizikalna kemija

Kod

KTK109

Godina studija

1.

Nositelj/i predmeta

Izv. prof. dr. sc. Renato Tomaš

Bodovna vrijednost (ECTS)

6.0

Suradnici

Način izvođenja nastave (broj sati u semestru)

P S V T

30

15

30

0

Status predmeta

Obvezni

Postotak primjene e-učenja

0 %

OPIS PREDMETA

Ciljevi predmeta

Ciljevi predmeta su osposobljavanje studenata za:
- razumijevanje osnovnih pojmova, zakona i principa termodinamičkog i kinetičkog pristupa fizikalnim i kemijskim promjenama,
- rješavanje različitih fizikalno-kemijskih problema,
- izvođenje mjerenja u fizikalno-kemijskom laboratoriju samostalno ili u okviru timskog rada, prikazivanje i obrađivanje rezultata mjerenja,
- primjenu usvojenih znanja i vještina u stručnim i specijalističkim predmetima.

Uvjeti za upis predmeta i ulazne kompetencije potrebne za predmet

Uvjet za upis predmeta je Opća kemija.
Ulazne kompetencije potrebne za ovaj predmet su poznavanje matematike (račun) i osnova f

Očekivani ishodi učenja na razini predmeta (4-10 ishoda učenja)

Nakon uspješno položenog predmeta studenti će moći:
1. opisati osnovne pojmove, zakone i principe termodinamičkog i kinetičkog pristupa fizikalnim i kemijskim promjenama,
2. protumačiti različite fizikalno-kemijske ovisnosti proučavanih sustava,
3. izračunati fizikalno-kemijske parametre primjenom termodinamičkih i kinetičkih jednadžbi,
4. provoditi eksperimente i mjerenja u laboratoriju,
5. interpretirati eksperimentalne i računske podatke.

Sadržaj predmeta detaljno razrađen prema satnici nastave

Predavanja (2 sata tjedno):
1. tjedan: Uvod: Sadržaj predmeta. Osnovni pojmovi. Sustav i okolina. Intezivne i ekstenzivne termodinamičke varijable. Doseg reakcije. Nulti zakon termodinamike.
1. i 2. tjedan: Svojstva plinova: Jednadžba stanja idealnog plina. Temperaturna skala idealnog plina. Smjese idealnih plinova i Daltonov zakon. Kinetički model plinova. Realni plinovi i faktor stišljivosti. Van der Waalsova jednadžba stanja.
2., 3. i 4. tjedan: Prvi zakon termodinamike: Rad i toplina. Unutrašnja energija. Entalpija. Toplinski kapaciteti. Joule-Thomsonova ekspanzija. Adijabatski procesi s plinovima. Termokemija. Entalpije nastajanja. Kalorimetrija.
4., 5. i 6. tjedan: Drugi i treći zakon termodinamike: Smjer spontanih promjena. Entropija kao funkcija stanja i drugi zakon. Entropijska promjena u sustavu i okolini. Entropija ireverzibilne promjene. Entropija faznog prijelaza. Entropija miješanja idealnih plinova. Kalorimetrijsko određivanje entropija i treći zakon. Gibbsova energija. Svojstva Gibbsove energije.
6. i 7. tjedan: Fazna ravnoteža: Uvjet stabilnosti. Utjecaj tlaka na Gibbsovu energiju. Utjecaj temperature na Gibbsovu energiju. Fazni dijagram čiste tvari i fazne granice. Značaj kemijskog potencijala. Fugacitet.
8. i 9. tjedan: Svojstva jednostavnih smjesa: Parcijalna molarna svojstva. Gibbs-Duhemova jednadžba. Kemijski potencijal tvari u smjesi. Spontano miješanje. Idealne otopine. Idealne-razrijeđene otopine. Realne otopine: aktiviteti. Koligativna svojstva. Fazni dijagrami smjesa.
10. i 11. tjedan: Kemijska ravnoteža: Homogene i heterogene reakcije. Reakcijska Gibbsova energija. Sastav reakcije u ravnoteži. Konstanta ravnoteže i njeno određivanje. Standardna reakcijska Gibbsova energije. Utjecaj temperature na konstantu ravnoteže. Odgovor ravnoteže na promjenu tlaka, dodatak reaktanta ili produkta i dodatak inertnog plina.
11. i 12. tjedan: Ionske ravnoteže: Aktiviteti elektrolita. Debye-Hückelova teorija. Ravnoteža prijenosa protona. Soli u vodi. Ravnoteža topljivosti.
12. i 13. tjedan: Elektrokemija: Ioni u gibanju, Vodljivost elektrolitnih otopina. Ionske pokretljivosti i provodnost. Prijenosni brojevi. Elektrokemijski članci. Tipovi članaka. Reakcija i elektromotivnost članka. Članci u ravnoteži. Standardni elektrodni potencijali. Određivanje pH, Difuzijski potencijal.
13. i 14. tjedan: Kemijska kinetika: Empirijska kemijska kinetika. Zakoni brzine i koeficijenti brzine. Red reakcije. Vrijeme polureakcije. Utjecaj temperature na brzinu reakcije. Jednostavan reverzibilan proces. Paralelne i sljedbene kemijske reakcije.
15. tjedan: Svojstva površina: Svojstva tekućih površina. Koloidni sustavi. Adsorpcija na krutim površinama. Adsorpcijske izoterme. Katalitička aktivnost površina.
Seminari (1 sat tjedno):
Rješavanje 30 numeričkih zadataka iz obrađenog gradiva.
Laboratorijske vježbe (5 sati tjedno):
Neke od principa izloženih kroz predavanja i seminar student potvrđuje u praksi izradom 6 vježbi: Koligativna svojstva. Viskoznost. Homogena kemijska ravnoteža. Fazni dijagram za trokomponentni sustav. Konduktometrija i konduktometrijska titracija. Određivanje koeficijenta brzine inverzije saharoze polarimetrijski.

Vrste izvođenja nastave:

Obveze studenata

Nazočnost i aktivnost na predavanjima i seminarima u iznosu od najmanje 70% predviđene satnice.
Obavljanje svih propisanih laboratorijskih vježbi.
Ispit se može polagati kontinuirano putem kolokvija u kojima su kombinirani teorijski i praktični zadaci, ili cjelovito (pismeni i usmeni ispit).

Praćenje rada studenata (upisati udio u ECTS bodovima za svaku aktivnost tako da ukupni broj ECTS bodova odgovara bodovnoj vrijednosti predmeta):

Pohađanje nastave

1.5

Istraživanje

Praktični rad

1.0

Eksperimentalni rad

Referat

Rad u laboratoriju - priprema,

0.5

Esej

Seminarski rad

Konzultacije

0.2

Kolokviji

2.0

Usmeni ispit

1.0

Pismeni ispit

0.8

Projekt

Ocjenjivanje i vrjednovanje rada studenata tijekom nastave i na završnom ispitu

Kontinuirano vrednovanje: (uspješnost (%) / udjel u ocjeni(%))
- nazočnost i aktivnost na nastavi: (70 - 100 / 10)
- laboratorijske vježbe: (100 / 15)
- prvi kolokvij: (60 - 100 / 25)
- drugi kolokvij (60 - 100 / 25)
- treći kolokvij (60 - 100 / 25)
Završno vrednovanje: (uspješnost (%) / udjel u ocjeni(%))
- pismeni ispit: (50 - 100 / 40)
- usmeni ispit: (50 - 100 / 45)
- prethodne aktivnosti (kontinuirano vrednovanje): (50 - 100 / 15)

Obvezna literatura (dostupna u knjižnici i putem ostalih medija)

Naslov

Broj primjeraka u knjižnici

Dostupnost putem ostalih medija

P. Atkins, J. de Paula, Elements of Physical Chemistry, 4th Edition, Oxford University Press, Oxford, 2005.

2

R. J. Silbey, R. A. Alberty, M. G. Bawendi, Physical Chemistry, 4th Edition, John Wiley and Sons, New Jersey, 2005.

1

R. Tomaš, Predavanja iz fizikalne kemije, ppt-prezentacija, 2009.

0

digitalni zapis

J. Radošević, Lj. Aljinović, Fizikalna kemija, Laboratorijske vježbe, Sveučilišna naklada Liber, Split, 1980.

25

I. Tominić, Fizikalna kemija II, Kemijsko-tehnološki fakultet, Split, 2010.

0

www.ktf-split.hr

Dopunska literatura

I. Mekjavić, Fizikalna kemija 1, Školska knjiga Zagreb, 1996.
I. Mekjavić, Fizikalna kemija 2, Golden marketing, Zagreb, 1999.
A. M. Halpern, Experimental Physical Chemistry, A Laboratory Textbook, 2nd Edition, Prentice Hall, New Jersey, 1997.

Načini praćenja kvalitete koji osiguravaju stjecanje utvrđenih ishoda učenja

praćenje sugestija i reakcija polaznika tijekom semestra
- studentska anketa

Ostalo (prema mišljenju predlagatelja)

 

 

 

Organska kemija
NAZIV PREDMETA Organska kemija

Kod

KTK201

Godina studija

2.

Nositelj/i predmeta

Izv. prof. dr. sc. Ivica Blažević

Bodovna vrijednost (ECTS)

10.0

Suradnici

Način izvođenja nastave (broj sati u semestru)

P S V T

60

15

45

0

Status predmeta

Obvezni

Postotak primjene e-učenja

0 %

OPIS PREDMETA

Ciljevi predmeta

Stjecanje osnovnih znanja o suvremenoj organskoj kemiji koje uključuje razumijevanje strukture i svojstava organskih spojeva i mehanizama organskih reakcija, i svladavanje praktičnih laboratorijskih tehnika koje se koriste u sintezi, izolaciji, pročišćavanju i identifikaciji organskih spojeva zastupljenih u živim sustavima i hrani.

Uvjeti za upis predmeta i ulazne kompetencije potrebne za predmet

 

Očekivani ishodi učenja na razini predmeta (4-10 ishoda učenja)

Nakon završetka kolegija, student/ica upoznati će se s glavnim konceptima organske kemije koji uključuju:
- prepoznavanje i imenovanje vrste organskih spojeva prema funkcijskim skupinama te usporediti njihova fizikalno-kemijska svojstva.
- naučiti o izomeriji organskih spojeva s pripadajućim sterekemijskim obilježjima, svojstvima, i razdvajanju
- naučiti o određivanju strukture organskih spojeva korištenjem spektroskopskih tehnika (MS, IR, NMR i UV/Vis).
- analizirati reaktivnost organskih spojeva s obzirom na njihovu strukturu i stereokemiju
- predložiti odgovarajuće mehanizme adicijskih, supstitucijskih i eliminacijskih reakcija kojima podliježu organske molekule.
- identificirati i interpretirati podjelu, strukturu i svojstva prirodnih organskih spojeva (ugljikohidrata, nukleinskih kiselina i lipida).
- Nakon izvođenja laboratorijskih vježbi student/ica će moći samostalno primjenom uobičajenih laboratorijskih tehnika (ekstrakcija, destilacija, refluks, kromatografija, prekristalizacija, FTIR), (i) p

Sadržaj predmeta detaljno razrađen prema satnici nastave

PREDAVANJA I SEMINARI:
1. Uvod: Što je to organska kemija? Povijesni pregled i suvremena organska kemija. Glavni koncepti u organskoj kemiji (Funkcijske skupine. Stereokemija. Zakrivljene strelice) (2 sata)
2. Priroda kemijske veze: Elektronegativnost. Polarnost veze, dipolne molekule, i formalni naboj. Lewisova struktura. Atomske orbitale. Molekulske orbitale. Hibridizacija (sp3, sp2, sp). Duljine i energija veza. Molekulska geometrija. Modificirane hibridne orbitale. VSEPR teorija. (4 sata)
3. Fizička svojstva i međumolekulske veze: Van der Waalsove sile. Dipol-dipol. „Vodikova veza“. Topljivost u otapalima. (2 + 1 sat)
4. Nomenklatura i klase organskih spojeva. Ugljikovodici (alkani, cikloalkani). Funkcijske skupine i kratice. Nomenklatura ugljikovodika (alkeni, alkini). Nomenklatura organohalogenih spojeva, alkohola, amina. Nomenklatura aldehida i ketona, karboksilnih kiselina, derivata kiselina. IUPAC-ova ljestvica priorieta. Primjeri. (7+2 sata)
5. Oblici molekula i izomerija. Konstitucijski izomeri. Alkani. Izomeri. Oblici molekula i IHD. Stereokemija. Konformacija alkana (etan, butan), i prstenova (C3, C4, C5, cikloheksan). Monosupstituirani cikloalkani. (3 + 1 sata)
6. Konfiguracija cis/trans i E/Z. CIP pravilo. Konfiguracije i konformacije disupstituiranih cikloalkana. Alkeni. Kiralnost i ravnina simetrije. Kiralni spojevi s jednim stereocentrom. Enantiomeri i racemične smjese. Svojstva enantiomera. Optička aktivnost. Polarimetar. Određivanje tetraedarskog stereogenog središta. Fischerove projekcije. Relativna konfiguracija. Molekule s dva stereocentra. Svojstva enantiomera, dijastereomera i mezo spojeva. Odjeljivanje racemata. Kiralni spojevi bez stereocentra. (9 + 2 sata)
7. Određivanje organskih struktura. Uvod. Spektrometrija masa (MS). Rezolucija. Molekulski ion. Izotopi. Fragmentacija. Primjeri spektara masa. Elektromagnetsko zračenje. Ultraljubičasta i vidljiva spektroskopija (UV/Vis). Infracrvena spektroskopija (IR). Nuklearna magnetska rezonancija (NMR). 13C NMR. 1H NMR. Kemijski pomak. Spin-spin sprega. Primjeri IR i NMR spektara. (6 + 3 sata)
8. Organske reakcije. Definicije osnovnih pojmova. Podjela reakcija prema promjeni strukture i prema reakcijskom tipu. Kiselo-bazna teorija i pKa. Faktori koji pojačavaju kiselost (veličina atoma, elektronegativnost, rezonancija, hibridizacija, induktivni učinci, naboj, solvatacija, sterički učinci). Kiselo-bazne reakcije. Pravila za određivanje oksidacijskog stanja ugljika. Oksido-redukcijske reakcije. Upotreba zakriljvljenih strelica u reakcijskom mehanizmu. Međuprodukti. Nukleofili i elektrofili. (4 sata)
9. Alkani i cikloalkani. Oksidacija. Halogeniranje. Halogenalkani. Nukleofilna supstitucija na zasićenom ugljiku (SN1- i SN2 mehanizam). Reakcije eliminacije (E1-, E2- mehanizam). Alkeni i alkini-elektrofilna adicija i adicija slobodnih radikala, polimerizacija. Konjugirani nezasićeni spojevi (1,2- i 1,4-adicija). Aromatski spojevi. Elektrofilna i nukleofilna aromatska supstitucija. Fenoli. Alkoholi i eteri. Organometalni spojevi. Aldehidi i ketoni. Nukleofilne adicije na karbonilnom ugljiku. Karboksilne kiseline i derivati. Nukleofilne supstitucije na acilnom ugljiku. Amini. Heterociklički spojevi. (18 + 5 sati)
10. Ugljikohidrati. Aminokiseline. Nukleinske kiseline. Lipidi. (5 + 1 sat)
VJEŽBE:
Sigurnost i pravila ponašanja u organskom laboratoriju. Izolacija i čišćenje organskih spojeva. Prekristalizacija i određivanje temperature taljenja. Destilacije. Ekstrakcija. Priprava organskih spojeva. Diazotiranje. Karbonilni spojevi - reakcije nukleofilne adicije. Derivati karboksilnih kiselina-reakcije nukleofilne supstitucije. Elektrofilna aromatska supstitucija. Reakcije oksido-redukcije. Kromatografske metode. Tankoslojna kromatografija. Kromatografija na stupcu. Karkterizacija organskih spojeva. Karakteristične reakcije funkcijskih skupina. Spektroskopske metode analize.

Vrste izvođenja nastave:

Obveze studenata

Studenti su obvezni pohađati nastavu (predavanja i seminare) te aktivno sudjelovati u nastavnom procesu. Navedeno će se evidentirati i vrednovati kod donošenja konačne ocjene.

Praćenje rada studenata (upisati udio u ECTS bodovima za svaku aktivnost tako da ukupni broj ECTS bodova odgovara bodovnoj vrijednosti predmeta):

Pohađanje nastave

1.0

Istraživanje

Praktični rad

Eksperimentalni rad

1.5

Referat

Esej

Seminarski rad

Kolokviji

1.0

Usmeni ispit

1.5

Pismeni ispit

4.5

Projekt

Ocjenjivanje i vrjednovanje rada studenata tijekom nastave i na završnom ispitu

Gradivo predmeta podijeljeno je na tri cjeline koje studenti polažu preko 3 parcijalna pismeni i jedan usmeni ispit ili pak pristupanjem cjelokupnom ispitu na kraju semestra. Ispit se smatra položenim ukoliko studenti postignu najmanje 60%. Konačna ocjena formira se temeljem ocjena iz parcijalnih ispita.
Bodovanje: <60% student nije zadovoljio; 60-70% dovoljan (2); 70-80% dobar (3); 80-90% vrlo dobar (4); 90-100% izvrstan (5)

Obvezna literatura (dostupna u knjižnici i putem ostalih medija)

Naslov

Broj primjeraka u knjižnici

Dostupnost putem ostalih medija

S. H. Pine: Organska kemija, Školska knjiga, Zagreb, 1994.

9

Vodič kroz IUPAC-ovu nomenkalturu organskih spojeva, preveli: Bregovec, Horvat, Majerski, Rapić, Školska knjiga , Zagreb, 2002.

1

I. Jerković, A. Radonić, Praktikum iz organske kemije, Udžbenici Sveučilišta u Splitu, Split, 2009.

1

Da, na web stranicama KTF-a

Dopunska literatura

V. Rapić: Postupci priprave i izolacije prirodnih spojeva, Školska knjiga, Zagreb, 1994.
S. Borčić, O. Kronja, Praktikum preparativne organske kemije, Školska knjiga Zagreb, 1991.
V.Rapić: Nomenklatura organskih spojeva, Školska knjiga , Zagreb, 2004.
S. E. Meislich, H. Meislich & J. Scharefkin, 3000 Solved Problems in Organic Chemistry, The McGraw-Hill, 1994.

Načini praćenja kvalitete koji osiguravaju stjecanje utvrđenih ishoda učenja

Praćenje kvalitete i uspješnosti obavljat će se na tri razine:
(1) Sveučilišnoj; (2) Fakultetskoj, pomoću Povjerenstva za kontrolu kvalitete nastave; (3) Nastavničkoj razini.

Ostalo (prema mišljenju predlagatelja)

 

 

 

Mikrobiologija hrane
NAZIV PREDMETA Mikrobiologija hrane

Kod

KTK202

Godina studija

2.

Nositelj/i predmeta

Izv. prof. dr. sc. Mirjana Skočibušić

Bodovna vrijednost (ECTS)

5.0

Suradnici

Doc. dr. sc. Ana Maravić

Način izvođenja nastave (broj sati u semestru)

P S V T

30

0

15

0

Status predmeta

Obvezni

Postotak primjene e-učenja

0 %

OPIS PREDMETA

Ciljevi predmeta

Osposobljavanje studenata za razumijevanje uloge mikroorganizama u industriji hrane, očuvanju i sigurnosti hrane te njihov utjecaj na kvarenje hrane, bolesti koje se prenose hranom, kao i primjena laboratorijskih metoda i tehnika koje se koriste u kontroli mikroorganizama i sigurnosti hrane, te kontroli i značaju mikroorganizama u promociji zdravlja.

Uvjeti za upis predmeta i ulazne kompetencije potrebne za predmet

Odslušan predmet Opća mikrobiologija

Očekivani ishodi učenja na razini predmeta (4-10 ishoda učenja)

Studenti će nakon uspješno savladanog predmeta moći:
- razumjeti ulogu mikroorganizama u prehrambenoj industriji, zaštiti i sigurnosti;
- opisati čimbenike koji utječu na razvoj mikroorganizama u hrani, i njihove utjecaje na kvarenje hrane;
- identificirati standardnim metodama i uvesti neke novije brze i automatizirane metode za dokazivanje prisutnosti i brojenje mikroorganizama;
- objasniti različite fizičke metode u konzerviranju hrane, ulozi antimikrobnih tvari u prehranbenoj industriji u cilju osiguranja zdravstvene ispravnosti hrane;
- primjenjivati osnovne vještine u izolaciji, analizi i identifikaciji mikroorganizama koji uzrokuju kvarenje hrane, koji se koriste u proizvodnji hrane i mikroorganizama koji mogu uzrokovati bolesti konzumiranjem kontaminirane hrane.
- dokazati značajne čimbenike i njihov utjecaj na rast i razmnožavanje mikroorganizama u hrani i predvidjeti mikroorganizme koji mogu uzrokovati kvarenje hrane;
- razumjeti uzroke bolesti koje se prenose hranom i njihovu etiologiju;
-

Sadržaj predmeta detaljno razrađen prema satnici nastave

1. Povijest i razvoj mikrobiologije hrane. Mikroorganizmi u hrani; osnovna obilježja i izvori. (2 sata)
2. Utjecaj rasta mikroorganizama na kvalitetu hrane; abiotički faktori i njihov utjecaj na rast i razmnožavanje mikroorganizama u hrani. (2 sata)
3. Mikroorganizmi kao pokazatelji zdravstvene ispravnosti hrane i mikrobiološki kriteriji GMP, GHP, HACCP. (2 sata)
4. Pokazatelji kontaminacije hrane. Određivanje broja fekalnih koliformnih bakterija i enterokoka u različitim uzorcima hrane, i Escherichia coli. (2 sata)
5. Kvarenje hrane; infekcije hranom; značajniji činitelji u nastanku bolesti, uzroci nastanka infekcija hranom, novi patogeni hrane. (2 sata)
6. Trovanje hranom i intoksikacije koje se prenose hranom - uloga značajnijih skupina mikroorganizama u produkciji toksina. (2 sata)
7. Gram-pozitivne nesporogene bakterije u hrani (Staphylococcus aureus, Micrococcus, Enterococcus faecalis, Listeria monocytogenes). (2 sata)
8. Gram-pozitivne sporogene baterije (Bacillus cereus, B. anthracis, Clostridium perfringens, C. botulinum). (2 sata)
9. Gram-negativne bakterije (Salmonella, Shigella, Escherichia coli O157:H7, Enterobacter sakazakii, Yersinia enterocolitica). (2 sata)
10. Kvasci i plijesni- proizvodnja mikotoksina (Aflatoksini , patulin , okratoksin , F - 2 toksina ) u hrani i hrani za životinje. ( 2 sata )
11. Virusi: hepatitis, rotavirusi, Caliciviruses, Nonvalk i Norwalk -like virusi, prioni: Nova varijanta Creutzfeldt-Jakobove bolesti. ( 2 sata )
12. Worms : Taenia i Trichinella i protozoa: Sarcocystis, Giardia i Toxoplasma. ( 2 sata )
13. Kontrola mikroorganizama u hrani - čišćenje i sanitacija, fizičko uklanjanje, toplina, niske temperature, O, niske pH i organske kiseline, antimikrobni konzervansi, zračenje. ( 2 sata )
14. Korisni mikroorganizmi u industriji hrane - mikroorganizama koji se koriste u procesima fermentacije, fermentirani proizvodi- hrana i piće, proizvodnja prehrambenih sastojaka i enzima mikrobnog podrijetla. ( 2 sata )
15. Posebni projekti: mikrobiološke pretrage, izolacija i identifikacija bakterija u različitim uzorcima hrane . ( 2 sata )
Lab vježbe će uključivati: Određivanje ukupnog broja bakterija (CFU-standard plate count) mlijeka, vode, školjkaša i mesa. Određivanje ukupnih fekalnih koliforma i enterokoka u različitim uzorcima hrane, te Escherichia coli. Izolacija i identifikacija Gram-pozitivnih bakterije u hrani (Staphylococcus aureus, Micrococcus, Enterococcus faecalis, Listeria monocytogenes). Izolacija i biokemijska identifikacija različitih vrsta Enterobacteriaceae - Salmonella, Shigella, Escherichia coli O157:H7, Enterobacter sakazakii, Yersinia enterocolitica. Izolacija i biokemijska identifikacija Campylobacter, Vibrio, Pseudomonas aeruginosa. Identifikacija sporogenih bakterija u različitim uzorcima hrane (Clostridium perfringens i C. botulinum). Izolacija i identifikacija bakterija roda Vibrio u ribi i školjkašima. Mikromorfologija i kolonijalna morfologija kvasnica i plijesni u konzerviranoj hrani. Identifikacija protozoa: Sarcocystis, Giardia and Toxoplasma. Paraziti; Taenia and Trichinella. Dokazivanje antimikrobne osjetljivosti bakterija u hrani.

Vrste izvođenja nastave:

Obveze studenata

Nazočnost na predavanjima u iznosu od najmanje 70% predviđene satnice. Obavljene sve predviđene laboratorijske vježbe, seminarski rad i projekt.

Praćenje rada studenata (upisati udio u ECTS bodovima za svaku aktivnost tako da ukupni broj ECTS bodova odgovara bodovnoj vrijednosti predmeta):

Pohađanje nastave

1.0

Istraživanje

Praktični rad

Eksperimentalni rad

1.0

Referat

Esej

Seminarski rad

0.5

Kolokviji

0.5

Usmeni ispit

1.0

Pismeni ispit

0.5

Projekt

0.5

Ocjenjivanje i vrjednovanje rada studenata tijekom nastave i na završnom ispitu

Konačna ocjena studenta će se bazirati na temelju ostvarenih rezultata u kombinaciji predavanja, seminara, laboratorijskih vježbi i projekta. Konačna ocjena predmeta će se izračunati prema rezultatima: Međuispita 30%; Završnog ispita 35%; Seminara 10%; Laboratorijskih vježbi 15% i Projekta 10%. Konačna ocjena temelji se na postotku od ukupnog broja bodova dobivenih primjenom sljedeće ljestvice: <60% nedovoljn; 60-70% dovoljan (2), 70-80% dobar (3), 80-90% vrlo dobar (4), 90-100% izvrstan (5).

Obvezna literatura (dostupna u knjižnici i putem ostalih medija)

Naslov

Broj primjeraka u knjižnici

Dostupnost putem ostalih medija

Duraković S., Delaš F., Stilinović B., Duraković L.: Moderna mikrobiologija namirnica - knjiga prva. Sveučilišni udžbenik (ured. S. Duraković). Kugler d.o.o., Zagreb, 2002.

5

Duraković S., Delaš F., Duraković L.: Moderna mikrobiologija namirnica - knjiga druga. Sveučilišni udžbenik (ured. S. Duraković). Kugler d.o.o., Zagreb, 2002.

5

Duraković S., Duraković L.: Mikrobiologija namirnica - osnove i dostignuća - knjiga prva. Sveučilišni udžbenik (ured. S. Duraković). Kugler d.o.o., Zagreb, 2001.

5

Jay, James M.; Loessner, Martin J.; Golden, David A. Modern Food Microbiology. 7th edition, Springer 2005.

0

e-portal

Dopunska literatura

Food Microbiology: An Introduction by T.J. Montville, K.R. Matthews & K.E. Kniel, Third edition, ASM Press, 2012.

Načini praćenja kvalitete koji osiguravaju stjecanje utvrđenih ishoda učenja

Vođenje evidencije o prisutnosti na nastavi; Godišnja analiza uspješnosti polaganja ispita; Studentska anketa s ciljem evaluacije nastavnika; Samoevaluacija nastavnika; Povratna informacija od strane studenata koji su već diplomirali o relevantnosti sadržaja predmeta

Ostalo (prema mišljenju predlagatelja)

 

 

 

Prijenos tvari i energije
NAZIV PREDMETA Prijenos tvari i energije

Kod

KTK203

Godina studija

2.

Nositelj/i predmeta

Prof. dr. sc. Nenad Kuzmanić

Bodovna vrijednost (ECTS)

6.0

Suradnici

Doc. dr. sc. Antonija Čelan
Renato Stipišić

Način izvođenja nastave (broj sati u semestru)

P S V T

45

15

15

0

Status predmeta

Obvezni

Postotak primjene e-učenja

0 %

OPIS PREDMETA

Ciljevi predmeta

Stjecanje znanja o principima prijenosa količine gibanja, topline i tvari po načelu jedinstvenog pristupa prijenosnim pojavama. Ta znanja predstavljaju osnovu kemijsko inženjerskih operacija, te su toga neophodna za potpunije razumijevanje procesnog inženjerstva.

Uvjeti za upis predmeta i ulazne kompetencije potrebne za predmet

 

Očekivani ishodi učenja na razini predmeta (4-10 ishoda učenja)

Nakon položenog ispita od studenta se očekuje da zna:
- primijeniti zakone očuvanja pri strujanju fluida
- molekulske i vrtložne mehanizme prijenosa količine gibanja, energije i tvari
- uočiti glavne otpore kod prijenosnih pojava kao i mogućnost intenziviranja prijenosa
- primjenom teorije sličnosti i dimenzijske analize dobiti uvid u funkcionalnu ovisnost veličina karakterističnih za određeni sustav
- analogiju prijenosa količine gibanja, energije i tvari

Sadržaj predmeta detaljno razrađen prema satnici nastave

1. tjedan: Temeljne postavke prijenosnih pojava. Opći zakon očuvanja. Molekularni i vrtložni mehanizmi prijenosa.
2. tjedan: Stacionarni i nestacionarni procesi. Definiranje brzine prijenosa i gustoće toka (fluks) prijenosnih pojava. Fluidi i njihova fizikalna svojstva (gustoća, relativna gustoća, specifična težina).
3. tjedan: Prijenos količine gibanja. Newtonov zakon unutarnjeg trenja. Fluks količine gibanja. Zakoni očuvanja pri strujanju fluida: Zakon kontinuiteta i Zakon očuvanja količine gibanja.
4. tjedan: Zakon očuvanja energije pri strujanju fluida: Bernoullijev teorem. Mjerenje energetskih članova Bernoullijeve. jednadžbe i njena primjena.
5. tjedan: Teorija sličnosti. Dimenzijska analiza. Vrste strujanja. Laminarno strujanje. Karakteristike laminarnog strujanja kada se ono odvija između dviju paralelnih ploča.
6. tjedan: Karakteristike laminarnog strujanja kada se ono odvija u horizontalnoj cijevi. Hagen -Poiseuilleova jednadžba. Turbulentno strujanje. Određivanje pada tlaka u cijevima i fazonskim djelovima. Moodyev dijagram.
7. tjedan: Temeljne postavke optjecanja. Brzina padanja čestica u fluidu.
8. tjedan: Strujanje fluida kroz nakupine čestica. Fluidizacija
9. tjedan: Osnovni principi prijenosa topline. Molekularni mehanizam prijenosa topline (kondukcija). Stacionarna kondukcija kroz jednoslojnu i višeslojnu stijenku.
10. tjedan: Prijenos topline prisilnom konvekcijom. Primjena teorije graničnog sloja pri analizi prijenosa topline konvekcijom. Analiza prijelaza i prolaza topline. Prijenos topline u cijevima pri laminarnom i turbulentnom strujanju fluida. Prijenos topline uz promjenu agregatnog stanja.
11. tjedan: Prijenos topline pri optjecanju. Prijelaz topline s grijane površine na kapljevinu koja ključa. Prirodna konvekcija
12. tjedan: Prijelaz topline zračenjem (radijacijom)
13. tjedan: Teorijske postavke prijenosa tvari. Molekularna difuzija. Prijenos tvari ekvimolarnom protustrujnom i jednokomponentnom difuzijom.
14. tjedan: Konvekcijski (vrtložni) prijenos tvari. Prijenos tvari prisilnom i prirodnom konvekcijom
15. tjedan: Međufazni prijenos tvari (prolaz tvari). Analogije prijenosa količine gibanja, prijenosa topline i prijenosa tvari.
1. Laboratorijske vježbe: Određivanje vrste strujanja i kritične Reynoldsove značajke; Primjena Bernoullijevog teorema: Dinamička i površinska mjerila protoka – baždarenje prigušnice i rotametra; Određivanje pada tlaka u cjevovodu; Određivanje brzine taloženja čestica u mirujućem fluidu. Određivanje karakteristika fluidiziranog sloja; Određivanje koeficijenta prolaza topline; Složeni prijenos topline zračenjem i konvekcijom; Međufazni prijenos tvari.

Vrste izvođenja nastave:

Obveze studenata

Prisustvovanje predavanjima i seminarima u iznosu od 80 % ukupne satnice, laboratorijske vježbe 100 %.

Praćenje rada studenata (upisati udio u ECTS bodovima za svaku aktivnost tako da ukupni broj ECTS bodova odgovara bodovnoj vrijednosti predmeta):

Pohađanje nastave

1.5

Istraživanje

Praktični rad

0.5

Eksperimentalni rad

0.5

Referat

Pripreme za kolokvij iz vježbi

0.5

Esej

Seminarski rad

Terenska nastava

Kolokviji

Usmeni ispit

1.2

Pismeni ispit

0.8

Projekt

Ocjenjivanje i vrjednovanje rada studenata tijekom nastave i na završnom ispitu

Student može položiti cjelokupni ispit putem testova tijekom semestra. Ti testovi omogućuju studentu da se oslobodi i samo određenog dijela ispita (ili pismenog ili usmenog ). Prag prolaznosti je 55%. Studenti koji nisu položili ispit putem testova polažu ispit u redovitim ispitnim terminima. Taj ispit se također sastoji od pismenog i usmenog dijela. Prag prolaznosti pismenog dijela ispita je 55%. U sveukupnoj ocjeni pismeni ispit ima udio 25 %, a usmeni 45%. Laboratorijske vježbe (uspješnost 50-100%) učestvuju u ocjeni 30 %.
Princip ocjenjivanja: 55%-65% - dovoljan, 66%-77% - dobar,78%-89% -vrlo dobar, 90%-100% - izvrstan.

Obvezna literatura (dostupna u knjižnici i putem ostalih medija)

Naslov

Broj primjeraka u knjižnici

Dostupnost putem ostalih medija

W. J. Beek, K. M. K. Muttzall, J. W. van Heuven, Transport Phenomena, 2nd ed., J. Wiley and Sons Inc., London, 1999.

3

N. Kuzmanić, Prijenos tvari i energije, Priručnik za predavanja (za unutarnju uporabu), Kemijsko-tehnološki fakultet u Splitu, Split, 2012.

0

Web stranice KTF-a

R. Byron Bird, W. E. Stewart, E. N. Lightfoot, Transport Phenomena, 2nd ed., J. Wiley and Sons Inc., New York, 2002.

2

J. Welty, J. W. Wicks, R. E. Wilson, G. L. Rorrer, Fundamentals of Momentum, Heat and Mass Transfer, 5th ed., J. Wiley & Sons Inc., New York, 2007.

2

Dopunska literatura

E. Mitrović-Kessler: Prijenos tvari i energije, Tehnološki fakultet Split, Split, 1991.

Načini praćenja kvalitete koji osiguravaju stjecanje utvrđenih ishoda učenja

Praćenje kvalitete i uspješnosti izvođenja nastave i usvajanja znanja (vještina), prati se na razini: (1) nastavnika, prihvaćanjem sugestija polaznika i kolega, (2) fakulteta, provođenjem anketiranja polaznika o kvaliteti nastave.

Ostalo (prema mišljenju predlagatelja)

 

 

 

Uvod u prehrambene tehnologije
NAZIV PREDMETA Uvod u prehrambene tehnologije

Kod

KTK204

Godina studija

2.

Nositelj/i predmeta

Prof. dr. sc. Višnja Katalinić

Bodovna vrijednost (ECTS)

3.0

Suradnici

Doc. dr. sc. Danijela Skroza
Izv. prof. dr. sc. Ivana Generalić Mekinić

Način izvođenja nastave (broj sati u semestru)

P S V T

15

15

0

0

Status predmeta

Obvezni

Postotak primjene e-učenja

0 %

OPIS PREDMETA

Ciljevi predmeta

Upoznavanje studenta s područjem rada i glavnim smjernicama razvoja prehrambene tehnologije

Uvjeti za upis predmeta i ulazne kompetencije potrebne za predmet

 

Očekivani ishodi učenja na razini predmeta (4-10 ishoda učenja)

Studenti će nakon uspješno savladanog predmeta moći:
- definirati područje rad/istraživanja: Znanosti o hrani, Prehrambenog inženjerstva i Prehrambene tehnologije
- definirati i objasniti podjelu prehrambenih tehnologija prema: a) sirovinama/proizvodima i b) prema procesnim tehnikama
- opisati razliku između tehnološkog i jediničnog procesa
- opisati osnovne parametre kvalitete prehrambenog proizvoda
- koristiti i razumjeti važnost zakonskih propisa koji reguliraju područje kvalitete i sigurnosti hrane
- razumjeti trendove razvoja u prehrambenom sektoru

Sadržaj predmeta detaljno razrađen prema satnici nastave

1. tjedan: Uvodno predavanje; Globalne potrebe za hranom: sadašnja situacija i budući trendovi;
2. tjedan: Područje rada i definicija prehrambene tehnologije
3. – 4. tjedan: Znanost o hrani i prehrambeno inženjerstvo kao osnova razvoja prehrambene industrije (pregled najznačajnih otkrića);
4. tjedan: Podjela prehrambenih tehnologija (prema sirovinama/proizvodima i procesnim tehnikama)
5. tjedan: Tijek tehnološkog procesa
6. tjedan: 1. kolokvij
1. 8.-9.: Odabrani procesi u proizvodnji prehrambenih proizvoda
2. 10. tjedan: Kvaliteta hrane (zahtjevi potrošača; zakonski propisi)
3. 11-12. tjedan: Sigurnost hrane; Utjecaj zakonskih propisa na sigurnost hrane
1. tjedan: Najveći proizvođači hrane ( u svijetu; u RH) i njihovi važniji proizvodi
2. tjedan Trendovi razvoja u prehrambenom sektoru
4. 15. tjedan 2. kolokvij

Vrste izvođenja nastave:

Obveze studenata

Nazočnost na predavanjima i seminarima u iznosu od najmanje 70% predviđene satnice.

Praćenje rada studenata (upisati udio u ECTS bodovima za svaku aktivnost tako da ukupni broj ECTS bodova odgovara bodovnoj vrijednosti predmeta):

Pohađanje nastave

1.0

Istraživanje

Praktični rad

Eksperimentalni rad

Referat

Esej

Seminarski rad

1.0

Kolokviji

1.0

Usmeni ispit

0.5

Pismeni ispit

0.5

Projekt

Ocjenjivanje i vrjednovanje rada studenata tijekom nastave i na završnom ispitu

Gradivo predmeta podijeljeno je na tri cjeline koje studenti polažu preko parcijalnih pismenih ispita ili pak pristupanjem cjelokupnom ispitu na kraju semestra. Ispit se smatra položenim ukoliko studenti postignu najmanje 60%. Konačna ocjena formira se temeljem ocjena iz parcijalnih ispita. Bodovanje: <60% student nije zadovoljio; 60-70% dovoljan (2); 70-80% dobar (3); 80-90% vrlo dobar (4); 90-100% izvrstan (5)

Obvezna literatura (dostupna u knjižnici i putem ostalih medija)

Naslov

Broj primjeraka u knjižnici

Dostupnost putem ostalih medija

P. Fellows, Food Processing Technology, 2nd Edition CRC Press, 2000;

0

Da

G. Campbell-Platt, Food Science and Technology, John Wiley & Sons, Ltd., 2009.

0

Da

Dopunska literatura

Stručni / znanstveni članci po odabiru predmetnog nastavnika

Načini praćenja kvalitete koji osiguravaju stjecanje utvrđenih ishoda učenja

Praćenje kvalitete i uspješnosti izvođenja nastave i usvajanja znanja (vještina), prati se na razini: (1) nastavnika, prihvaćanjem sugestija polaznika i kolega, (2) fakulteta, provođenjem anketiranja polaznika o kvaliteti nastave.

Ostalo (prema mišljenju predlagatelja)

 

 

 

Sirovine u prehrambenoj industriji
NAZIV PREDMETA Sirovine u prehrambenoj industriji

Kod

KTK205

Godina studija

2.

Nositelj/i predmeta

Prof. dr. sc. Tea Bilušić

Bodovna vrijednost (ECTS)

4.0

Suradnici

Izv. prof. dr. sc. Ivana Generalić Mekinić

Način izvođenja nastave (broj sati u semestru)

P S V T

30

15

0

0

Status predmeta

Obvezni

Postotak primjene e-učenja

0 %

OPIS PREDMETA

Ciljevi predmeta

osposobljavanje studenata za:
- poznavanje temeljnih skupina namirnica
- poznavanje nutritivnih i ne-nutritivnih komponenti namirnica
- poznavanje kemijskog sastava namirnica iz pojedinih skupina: žitarice, voće, povrće, mlijeko, meso, riba, masti i ulja, konditori
- razumijevanje utjecaja procesa prerade i pripreme hrane na promjenu kemijskog sastava namirnica
- poznavanje optimalnih uvjeta čuvanja namirnica u cilju očuvanja kemijskog sastava i nutritivne vrijednosti

Uvjeti za upis predmeta i ulazne kompetencije potrebne za predmet

nema

Očekivani ishodi učenja na razini predmeta (4-10 ishoda učenja)

Studenti će nakon odslušanog gradiva ovog kolegija moći:
- razlikovati pojedine skupine namirnica
- primijeniti optimalne uvjete za maksimalno očuvanje kemijskog sastava i nutritivne vrijednosti pojedine namirnice
- prepoznati opasnosti od nepoželjnih komponenti namirnica
- primijeniti optimalne uvjete prerade namirnica za očuvanje njihovog kemijskog sastava i nutritivne vrijednosti

Sadržaj predmeta detaljno razrađen prema satnici nastave

0. Uvod. Podjela namirnica po grupama: P. 2 sata
1. Namirnice biljnog podrijetla: Žitarice. P 2 sata, S. 1 sat
2. Namirnice biljnog podrijetla: Voće. P 2 sata, S. 2 sata
3. Namirnice biljnog podrijetla: Povrće: P 2 sata; S. 2 sata
4. Namirnice biljnog podrijetla. Gljive, P 1 sata, S 1 sat
5. Namirnice biljnog podrijetla: Uljarice. P. 2 sata, S. 1 sat
6. Namirnice životinjskog podrijetla: Crveno meso. P 2 sata, S 1 sat
7. Namirnice životinjskog podrijetla: Bijelo meso. P 2 sata, S. 1 sat
8. Namirnice životinjskog podrijetla: Mlijeko i proizvodi od mlijeka. P 3 sata, S. 1 sata
9. Namirnice životinjskog podrijetla: Riba, P. 2 sata, S. 1 sat
10. Namirnice životinjskog podrijetla. Školjkaši, P. 2 sata, S. 1 sat
11. Aditivi u namirnicama. P 2 sata, S 1 sat
12. Parametri optimalnog čuvanja namirnica: P 3 sata, S 1 sat
13. Parametri optimalne pripreme namirnica. P 3 sata, S 1 sat

Vrste izvođenja nastave:

Obveze studenata

Prisutnost na predavanjima u iznosu najmanje od 70% predviđene satnice, a na seminarima u iznosu najmanje od 80% predviđene satnice. Napraviti seminarski rad iz zadane teme.

Praćenje rada studenata (upisati udio u ECTS bodovima za svaku aktivnost tako da ukupni broj ECTS bodova odgovara bodovnoj vrijednosti predmeta):

Pohađanje nastave

1.0

Istraživanje

Praktični rad

Eksperimentalni rad

Referat

Esej

Seminarski rad

1.0

Kolokviji

1.0

Usmeni ispit

2.0

Pismeni ispit

Projekt

Ocjenjivanje i vrjednovanje rada studenata tijekom nastave i na završnom ispitu

Tijekom semestra biti će dva pismena kolokvija (parcijalna provjera znanja) u trajanju od 60 minuta. Studenti koji polože s pozitivnom ocjenom oba kolokvija, na ispitnom roku će imati usmenu provjeru znanja.
Tijekom seminarskog dijela nastave studenti će izložiti zadanu temu i na temelju tog izlaganja dobiti ocjenu.
U konačnu ocjenu kolegija ulazi ocjena iz oba kolokvija, ocjena seminarskog rada te ocjena usmenog ispita.

Obvezna literatura (dostupna u knjižnici i putem ostalih medija)

Naslov

Broj primjeraka u knjižnici

Dostupnost putem ostalih medija

T. Bilušić: Osnove znanosti o hrani, recenzirana predavanja, KTF, 2013. g.

0

web stranica fakulteta

Lj. Tratnik. Mlijeko – tehnologija, biokemija i mikrobiologija, HMU, Zagreb, 1998.

3

B. Šimundić, V. Jakovljević, V. Tadejević. Poznavanje robe. Tiskara Rijeka, 1994.

1

Dopunska literatura

N. Potter, J. Hotchkiss: Food Science, Fifth edition, 1998, Aspen Publication

Načini praćenja kvalitete koji osiguravaju stjecanje utvrđenih ishoda učenja

- Vođenje evidencije o prisutnosti na nastavi
- Godišnja analiza uspješnosti polaganja ispita
- Studentska anketa s ciljem evaluacije nastavnika
- Samoevaluacija nastavnika
Povratna informacija od strane studenata koji su već diplomirali o relevantnosti sadržaja predmeta

Ostalo (prema mišljenju predlagatelja)

 

 

 

Biokemija
NAZIV PREDMETA Biokemija

Kod

KTK206

Godina studija

2.

Nositelj/i predmeta

Prof. dr. sc. Mladen Miloš

Bodovna vrijednost (ECTS)

7.0

Suradnici

Način izvođenja nastave (broj sati u semestru)

P S V T

45

15

30

0

Status predmeta

Obvezni

Postotak primjene e-učenja

20 %

OPIS PREDMETA

Ciljevi predmeta

Stjecanje temeljnih znanja i vještina iz područja biokemije.

Uvjeti za upis predmeta i ulazne kompetencije potrebne za predmet

Završena 1. godina studija.

Očekivani ishodi učenja na razini predmeta (4-10 ishoda učenja)

(1) Razumjeti osnovne postavke građe proteina te utjecaja njihove strukture na biološku funkciju. (2) Razumjeti osnovne postavke enzimske kinetike i inhibicije enzimske aktivnosti. (3) Poznavati i objasniti osnovne pojmove i principe metabolizma. (4) Poznavati i objasniti strukturu i građu bioloških membrana. (5) Razumjeti strukturu i biološku funkciju nukleinskih kiselina. (6) Razumjeti putove provođenja signala u živim organizmima.

Sadržaj predmeta detaljno razrađen prema satnici nastave

Uvod i povijest biokemije (1 sat). Elementarni sastav živih organizama (1 sat). Živa stanica i izmjena tvari i energije žive stanice s vanjskim svijetom (1 sat). Voda, bioelementi, biomolekule i tipovi veza u živim organizmima (2 sata). Aminokiseline (1 sat). Ionizacijska svojstva aminokiselina (2 sata). Peptidna veza i polipeptidi (1 sat) Struktura, kemijska svojstva i biološka funkcija proteina (2 sata). Kolagen i elastin. Mioglobin i hemoglobin (2 sata). Enzimi (1 sat). Enzimska kataliza (2 sata). Moduliranje enzimske aktivnosti (2 sata). Neproteinski biokatalizatori: ribozimi (1 sat). Kofaktori i vitamini (2 sata). Ugljikohidrati i glikokonjugati. Kemijska svojstva i biološka uloga ugljikohidrata (3 sata). Lipidi. Masti, fosfolipidi, glikolipidi i sfingolipidi, njihova kemijska svojstva i biološka uloga (2 sata). Strukturna građa i biološka funkcija staničnih membrana. Membranski proteini i membranski transport (2 sata). Pirimidinske i purinske baze, nukleozidi, nukleotidi i nukleinske kiseline, kemijska i fizikalna svojstva (2 sata). Struktura i biološka funkcija RNA i DNA (1 sat). Otkrića koja su omogućila istraživanje RNA i DNA molekula (2 sata). Energetika živih organizama. Uloga fosfatnih spojeva i ATP kao energetska valuta. Elektrokemijski i koncentracijski gradijenti. Ireverzibilne i reverzibilne reakcije. Povezivanje endergonih i egzergonih reakcija (3 sata). Metabolizam: osnovni pojmovi i svojstva metabolizma (1 sat). Katabolizam ugljikohidrata - glikoliza (1 sat). Katabolizam masti - b-oksidacija masnih kiselina (1 sat). Katabolizam proteina - razgradnja aminokiselina i ciklus uree (1 sat). Ciklus limuske kiseline i oksidacijska fosforilacija. Osnovni principi regulacije metabolizma (2 sata). Putovi provođenja signala u živim organizmima (3 sata).
Laboratorijske vježbe: Kiselo-bazna svojstva aminokiselina (6 sati). Kvalitativno i kvantitativno određivanje proteina (6 sati). Enzimi (6 sati). Izolacija i detekcija fosfolipida (6 sati). Kvalitativno dokazivanje ugljikohidrata (6 sati).

Vrste izvođenja nastave:

Obveze studenata

Pohađanje nastave, izvođenje laboratorijskih vježbi i izrada seminarskih radova

Praćenje rada studenata (upisati udio u ECTS bodovima za svaku aktivnost tako da ukupni broj ECTS bodova odgovara bodovnoj vrijednosti predmeta):

Pohađanje nastave

2.5

Istraživanje

Praktični rad

Eksperimentalni rad

2.0

Referat

Esej

Seminarski rad

1.0

Kolokviji

0.5

Usmeni ispit

0.5

Pismeni ispit

0.5

Projekt

Ocjenjivanje i vrjednovanje rada studenata tijekom nastave i na završnom ispitu

Parcijalni ispiti, kolokviji i završni usmeni ispit.

Obvezna literatura (dostupna u knjižnici i putem ostalih medija)

Naslov

Broj primjeraka u knjižnici

Dostupnost putem ostalih medija

Biokemija , J.M. Berg, J.L. Tymoczko and L. Stryer, Prijevod VI izdanja, Školska knjiga Zagreb, 2013

4

Školska knjiga Zagreb

Predavanja iz Osnova biokemije, Mladen Miloš, Interna skripta, 2009

0

Web stranice fakulteta

Dopunska literatura

Harperova ilustrirana biokemija, R.K. Murray, D.A. Bender, K.M. Botham, P.J. Kennelly, V.W. Rodwell, P.A. Weil, Medicinska naklada, Zagreb, 2011.
Stanica, G.M. Cooper, R.E. Hausman, Medicinska naklada, Zagreb, 2010.

Načini praćenja kvalitete koji osiguravaju stjecanje utvrđenih ishoda učenja

Praćenje kvalitete i uspješnosti obavljat će se na tri razine: (1) sveučilišnoj, (2) fakultetskoj, pomoću Povjerenstva za kontrolu kvalitete nastave, (3) nastavničkoj razini.

Ostalo (prema mišljenju predlagatelja)

 

 

 

Tehnološke operacije
NAZIV PREDMETA Tehnološke operacije

Kod

KTK207

Godina studija

2.

Nositelj/i predmeta

Izv. prof. dr. sc. Marija Ćosić

Bodovna vrijednost (ECTS)

7.0

Suradnici

Doc. dr. sc. Antonija Čelan
Renato Stipišić

Način izvođenja nastave (broj sati u semestru)

P S V T

45

15

30

0

Status predmeta

Obvezni

Postotak primjene e-učenja

0 %

OPIS PREDMETA

Ciljevi predmeta

Upoznavanje studenata s osnovnim jediničnim operacijama procesnog inženjerstva kroz teorijske i empirijske izraze temeljene na zakonitostima očuvanja tvari i energije. Studenti se također upoznaju s principima rada najčešće korištenih uređaja pri provedbi tehnoloških operacija te odabirom optimalnih procesnih uvjeta s osvrtom na kvalitetu proizvoda i uštedu energije.

Uvjeti za upis predmeta i ulazne kompetencije potrebne za predmet

Odslušan predmet Prijenos tvari i energije.

Očekivani ishodi učenja na razini predmeta (4-10 ishoda učenja)

Nakon uspješno položenog ispita od studenta se očekuje da zna:
- osnovne principe mehaničkih operacija, te operacija u kojima dolazi do prijenosa topline i tvari,
- objasniti zakonitosti koje prate odvijanje određene tehnološke operacije,
- objasniti utjecaj procesnih parametara na provedbu pojedine operacije,
- navesti najčešće korištene uređaje za izvođenje tehnoloških operacija te detaljno opisati princip njihovog rada
- za predloženi tehnoloških proces odabrati uređaje koji bi bili najučinkovitiji za njegovu optimalnu provedbu,
- navesti najčešće probleme koji se susreću u praksi pri izvođenju tehnoloških operacija.

Sadržaj predmeta detaljno razrađen prema satnici nastave

1. tjedan : Pregled jediničnih operacija u procesnom inženjerstvu. Transport kapljevina i plinova.
2. tjedan: Grubo disperzni sustavi. Procesi usitnjavanja.
3. tjedan: Klasiranje. Granulometrijska analiza.
4. tjedan: Sortiranje. Uređaji za klasiranje i sortiranje.
5. tjedan: Teorijske postavke filtracije. Uređaji za provedbu filtracije.
6. tjedan: Miješanje newtonovskih i nenewtonovskih fluida.
7. tjedan: Miješanje prašaka. Izbor i dimenzioniranje uređaja za miješanje
8. tjedan: Jedinične operacije procesne industrije koje uključuju prijenos tvari i topline. Uređaji za izmjenu topline.
9. tjedan: Isparavanje i kondenzacija. Uređaji za provedbu isparavanja.
10. tjedan: Teorijske postavke apsorpcije i uređaji za provedbu apsorpcije.
11. tjedan: Sušenje u procesnom inženjerstvu. Brzina sušenja. Uređaji za provedbu sušenja.
12. tjedan: Kristalizacija i uređaji za njezinu provedbu.
13. tjedan: Destilacija. Ravnotežna destilacija.
14. tjedan Rektifikacija i stripiranje. Frakcijska destilacija.
15. tjedan: Principi ekstrakcije. Ekstrakcija iz čvrstih sirovina i tekućih smjesa. Uređaji za provedbu ekstrakcije.
Vježbe:
Mljevenje – određivanje stupnja usitnjavanja. Klasiranje partikulativnog sustava. Miješanje - određivanje utroška snage miješanja. Filtracija - određivanje konstante filtracije i prosječnog specifičnog otpora filtarskog kolača. Izmjenjivači topline - određivanje koeficijenta prijelaza topline u izmjenjivaču topline. Apsorpcija – određivanje optimalnih protoka fluida kroz kolonu. Sušenje - određivanje brzine sušenja. Kristalizacija – određivanje brzine nukleacije i rasta kristala. Destilacija – određivanje broja plitica destilacijske kolone.

Vrste izvođenja nastave:

Obveze studenata

Prisustvovanje predavanjima i seminarima u iznosu od 80 % ukupne satnice, laboratorijske vježbe 100 %.

Praćenje rada studenata (upisati udio u ECTS bodovima za svaku aktivnost tako da ukupni broj ECTS bodova odgovara bodovnoj vrijednosti predmeta):

Pohađanje nastave

2.5

Istraživanje

Praktični rad

1.0

Eksperimentalni rad

0.5

Referat

Pripreme za kolokvij iz vježbi

0.5

Esej

Seminarski rad

Terenska nastava

Kolokviji

Usmeni ispit

1.5

Pismeni ispit

1.0

Projekt

Ocjenjivanje i vrjednovanje rada studenata tijekom nastave i na završnom ispitu

Tijekom semestra studentima se omogućava polaganje cjelokupnog ispita preko dva teorijska (usmena) i dva računska (pismena) kolokvija. Prag prolaznosti na kolokvijima je 55%. Nakon položenih kolokvija izračunava se srednja vrijednosti bodova postignutih na teorijskom i računskom dijelu te se svaki dio ocjenjuje prema kriteriju: 55%-66% - dovoljan, 67%-78% - dobar, 79%-89% -vrlo dobar, 90%-100% - izvrstan.
Konačna ocjena određuje se iz ocjena dobivenih za teorijski i računski dio te za vježbe. Teorijski dio u ocijeni sudjeluje s 50%, dok računski dio i vježbe sa po 25 %. Na redovitim ispitnim rokovima studenti polažu one dijelove gradiva koje nisu uspjeli položiti tijekom semestra, pismenim i usmenim ispitima, te se ocjenjuju prema navedenom kriteriju.

Obvezna literatura (dostupna u knjižnici i putem ostalih medija)

Naslov

Broj primjeraka u knjižnici

Dostupnost putem ostalih medija

W. L. McCabe, J. C. Smith, P. Harriot, Unit Operations of Chemical Engineering, seventh ed., McGraw-Hill, New York, 2004.

2

C. J. Geankoplis, Transport Prosesses and Separation Process Principles (Includes Unit Operations), fourth ed., Pearson Eucation, Inc.,New Jersey, 2007.

1

M. Hraste, Mehaničko procesno inženjerstvo, 2. izdanje, HINUS, Zagreb, 2003.

5

Dopunska literatura

J. Welty, J. W. Wicks, R. E. Wilson, G. L. Rorrer, Fundamentals of Momentum, Heat and Mass Transfer, fifth ed., J. Wiley and Sons Inc., New York, 2007.

Načini praćenja kvalitete koji osiguravaju stjecanje utvrđenih ishoda učenja

Praćenje kvalitete i uspješnosti izvođenja nastave i usvajanja znanja (vještina), prati se na razini: (1) nastavnika, prihvaćanjem sugestija polaznika i kolega, (2) fakulteta, provođenjem anketiranja polaznika o kvaliteti nastave.

Ostalo (prema mišljenju predlagatelja)

 

 

 

Termodinamika
NAZIV PREDMETA Termodinamika

Kod

KTK208

Godina studija

2.

Nositelj/i predmeta

Prof. dr. sc. Vanja Martinac

Bodovna vrijednost (ECTS)

3.0

Suradnici

Način izvođenja nastave (broj sati u semestru)

P S V T

15

15

0

0

Status predmeta

Obvezni

Postotak primjene e-učenja

0 %

OPIS PREDMETA

Ciljevi predmeta

Predmet Termodinamika pokriva osnove općih termodinamičkih principa i njihovu inženjersku primjenu. Cilj je da studenti ovladaju znanjem o osnovnim termodinamičkim principima i njihovoj inženjerskoj primjeni, što će im biti od koristi u daljnjem studiju kao i u njihovom radu.

Uvjeti za upis predmeta i ulazne kompetencije potrebne za predmet

 

Očekivani ishodi učenja na razini predmeta (4-10 ishoda učenja)

Nakon položenog ispita od studenata se očekuje da zna:
- navesti i definirati mjerne jedinice osnovnih termodinamičkih veličina i jednadžbe stanja
- navesti i pravilno tumačiti osnovne zakone termodinamike
- navesti i objasniti termodinamičke promjene stanja idealnih plinova
- definirati i objasniti procese ekspanzije i kompresije
- definirati i objasniti desnokretne kružne procese
- definirati i objasniti nepovratljive procese (prigušivanje, miješanje plinova)
- navesti i opisati toplinska svojstva i promjene stanja realnih plinova
- znati razlikovati i analizirati procese u uređajima za dobivanje niskih temperatura
- definirati termodinamička svojstva vlažnog zraka i procese s vlažnim zrakom
- - primijeniti stečena znanja u rješavanju zadataka vezanih uz promjene stanja idealnih i realnih plinova i kapljevina, procese kompresije, desnokretne kružne procese, procese u uređajima za dobivanje niskih temperatura te procese s vlažnim zrakom.

Sadržaj predmeta detaljno razrađen prema satnici nastave

1. tjedan: Opći pojmovi. Toplinske i energetske veličine u termodinamičkim procesima.
2. tjedan: Osnovni zakoni termodinamike. Prvi zakon termodinamike pomoću unutrašnje energije i entalpije.
3. tjedan: Termodinamičke promjene stanja idealnih plinova (izobarna, izohorna, izotermna, adijabatska i politropska promjena stanja).
4. tjedan: Drugi zakon termodinamike, povratljivost, nepovratljivost, toplinski dijagram i promjene stanja u toplinskom dijagramu.
5. tjedan: Kružni procesi. Carnotov i termodinamički stupanj djelovanja.
6. tjedan: Procesi kompresije i ekspanzije.
7. tjedan: Procesi s vanjskim i unutarnjim sagorijevanjem.
1. Provjera znanja (I kolokvij)
8. tjedan: Realni plinovi: tekućine, isparivanje, mokra, suhozasićena i pregrijana para.
9. tjedan: Toplinska svojstva i promjene stanja realnih plinova. Tablice i dijagrami termodinamičkih veličina.
10. tjedan: Vodena para-veličine stanja vodene pare.
11. tjedan: Procesi s vodenom parom kao radnim medijem.
12. tjedan: Termodinamičke osnove procesa hlađenja. Procesi u uređajima za dobivanje niskih temperatura. Rashladni koeficijent.
13. tjedan: Procesi u uređajima za ukapljivanje plinova.
14. tjedan: Vlažni zrak
15. tjedan: Procesi s vlažnim zrakom.
2. Provjera znanja (II. kolokvij)
3. Tijekom seminara obrađuju se numerički primjeri koji predočavaju pređeno gradivo i čine s predavanjima jedinstvenu cjelinu.

Vrste izvođenja nastave:

Obveze studenata

Prisustvovanje predavanjima i seminarima u iznosu od 80 % ukupne satnice.

Praćenje rada studenata (upisati udio u ECTS bodovima za svaku aktivnost tako da ukupni broj ECTS bodova odgovara bodovnoj vrijednosti predmeta):

Pohađanje nastave

1.0

Istraživanje

Praktični rad

Eksperimentalni rad

Referat

Esej

Seminarski rad

Kolokviji

0.8

Usmeni ispit

0.6

Pismeni ispit

0.6

Projekt

Ocjenjivanje i vrjednovanje rada studenata tijekom nastave i na završnom ispitu

Pohađanje predavanja i pohađanje seminara se evidentira (ne boduje se u ocjeni). U ispitnim rokovima polaže se pismeni i usmeni ispit. Prag prolaznosti je 60 %. Usmeni ispit je obvezatan za sve studente, a pismeni je obvezatan ukoliko student nije oslobođen polaganja pismenog ispita. Kontinuirana provjera znanja putem parcijalnih kolokvija (dva puta tijekom semestra) omogućava oslobađanje od polaganja pismenog ispita. Prag prolaznosti je 60 %. Polaganje parcijalnih kolokvija nije obvezatno. Kolokviji nisu eliminacijski. Pojedini položeni kolokvij učestvuje u ocjeni s 25 %. Položeni jedan kolokvij (prethodna aktivnost) vrijedi i u jesenskom ispitnom roku s udjelom od 25 % u ocjeni. Pismeni ispit ima udio 25 %, a usmeni 50 %. Studenti koji nisu položili pismeni dio ispita putem kolokvija polažu cjelokupni ispit (završni ispit) putem pismenog i usmenog ispita u redovitim ispitnim rokovima. Prag prolaznosti je 60 %, a pojedini oblik ispita učestvuje u ocjeni s po 50 %.
Ocjene: 60 %-70 % - dovoljan, 71 %-80 % - d

Obvezna literatura (dostupna u knjižnici i putem ostalih medija)

Naslov

Broj primjeraka u knjižnici

Dostupnost putem ostalih medija

M. J. Moran, H. N. Shapiro, D. B. Daisie, M. B. Bailey, Fundamentals of Engineering Thermodynamics, 7th Ed., Wiley, New York, 2010.

2

N. Petric, I. Vojnović, V. Martinac, Tehnička termodinamika, 2 izdanje, on line (2007-01-09), Kemijsko-tehnološki fakultet, Split, 2007.

0

On line

V. Martinac, Termodinamika i termotehnika (priručnik - formule i tablice), on line (2008-12-09), Kemijsko-tehnološki fakultet, Split, 2008.

0

On line

Dopunska literatura

Y. A. Cengel, M. A. Boles, Thermodynamics: An Engineering Approach, 7th Ed., McGraw-Hill, New York, 2011.
R. E. Sonntag, C. Borgnakke, G. J. Van Wylen, Fundamentals of thermodynamics, 8th Ed., Wiley, New York, 2012.

Načini praćenja kvalitete koji osiguravaju stjecanje utvrđenih ishoda učenja

Praćenje kvalitete i uspješnosti izvođenja nastave i usvajanja znanja (vještina), prati se na razini: (1) nastavnika, prihvaćanjem sugestija polaznika i kolega, (2) fakulteta, provođenjem anketiranja polaznika o kvaliteti nastave.

Ostalo (prema mišljenju predlagatelja)

 

 

 

Mjerna i regulacijska tehnika
NAZIV PREDMETA Mjerna i regulacijska tehnika

Kod

KTK209

Godina studija

2.

Nositelj/i predmeta

Renato Stipišić

Bodovna vrijednost (ECTS)

5.0

Suradnici

Način izvođenja nastave (broj sati u semestru)

P S V T

30

0

30

0

Status predmeta

Obvezni

Postotak primjene e-učenja

0 %

OPIS PREDMETA

Ciljevi predmeta

Stjecanje znanja za rad s mjernim instrumentima u svrhu kontrole procesa, te stjecanje znanja iz teorije vođenja procesa.

Uvjeti za upis predmeta i ulazne kompetencije potrebne za predmet

Odslušani predmeti: Fizika, Primjena računala, Osnove strojarstva.

Očekivani ishodi učenja na razini predmeta (4-10 ishoda učenja)

Nakon položenog ispita od studenta se očekuje da zna:
- osnovne principe rada mjernih instrumentata
- odabrati kvalitetan mjerni instrument potreban za mjerenje fizikalnih veličina
- bitnih za vođenje procesa
- uočiti izvore pogrešaka prilikom mjerenja
- osnovne postavke automatskog vođenja procesa
- sastavne dijelove regulacijskog kruga, te njihove zadatke.

Sadržaj predmeta detaljno razrađen prema satnici nastave

1. tjedan: Opis i pregled sadržaja predmeta. Svrha mjerenja. Opće karakteristike mjernih pretvornika.
2. tjedan: Mjerenje tlaka. Podjela mjernih pretvornika tlaka. Kapljevinski manometri.
3. tjedan: Manometri s krutim utezima. Deformacijski manometri. Vakuummetri
4. tjedan: Mjerenje temperature. Dilatacijski termometri. Termoparovi.
5. tjedan: Termootporni termometri. Pirometri zračenja.
6. tjedan: Mjerenje protoka. Dinamički pretvornici protoka. Površinski pretvornici protoka.
7. tjedan: Turbinski pretvornici protoka. Pretvornici protoka s osjetilima na osnovi svojstava fluida.
8. tjedan: Ionizacijski pretvornici protoka. Ultrazvučni pretvornici protoka. Osjetila brzine protjecanja.
9. tjedan: Mjerenje razine kapljevina, sipina i krutina.
10. Provjera znanja (I kolokvij)
11. tjedan: Uvod u vođenje procesa. Temeljni pojmovi i postupci.
12. tjedan: Vrste vođenja procesa. Primjeri vođenih procesa.
13. tjedan: Strukturni prikaz regulacijskog kruga. Značajke regulacijskog kruga.
14. tjedan: Sinteza i analiza regulacijskog kruga
15. tjedan. Regulatori. Vladanje regulatora.
16. tjedan: Regulacijski ventili. Ostale komponente u regulacijskom krugu.
17. Provjera znanja (II kolokvij)
18. Vježbe:
1. Statička karakteristika mjernih pretvornika (zaslon, rotametar)
2. Dinamička karakteristika mjernih pretvornika (termootporni termometar)
3. Simulacija kinetike
4. Laplaceova transformacija
5. Sustavi prvog reda.
6. Određivanje prijenosne funkcije.
7. Analiza vladanja sustava bez regulatora i s P i PI regulatorom.
19. 8. Analiza kinetike kemijske reakcije.

Vrste izvođenja nastave:

Obveze studenata

Prisustvo na predavanjima u iznosu od 80% ukupne satnice.
Prisustvo na vježbama u iznosu od 100% ukupne satnice.

Praćenje rada studenata (upisati udio u ECTS bodovima za svaku aktivnost tako da ukupni broj ECTS bodova odgovara bodovnoj vrijednosti predmeta):

Pohađanje nastave

2.0

Istraživanje

Praktični rad

1.5

Eksperimentalni rad

Referat

0.5

Esej

Seminarski rad

Kolokviji

Usmeni ispit

1.0

Pismeni ispit

Projekt

Ocjenjivanje i vrjednovanje rada studenata tijekom nastave i na završnom ispitu

Cjelokupni ispit može se položiti preko dva pismena kolokvija tijekom semestra. Prag prolaznosti je 60%. Svaki kolokvij sudjeluje u ocjeni s 50%. U ispitnim rokovima polaže se usmeni ispit. Prag prolaznosti je 60%. Ocjene: 60 - 69% - dovoljan (2), 70 - 79% - dobar (3), 80 – 89% vrlo dobar (4), 90 – 100% - izvrstan (5).

Obvezna literatura (dostupna u knjižnici i putem ostalih medija)

Naslov

Broj primjeraka u knjižnici

Dostupnost putem ostalih medija

J. Božičević Temelji automatike I, Školska knjiga, Zagreb, 1992.

16

J. Božičević Temelji automatike II, Školska knjiga, Zagreb, 1992.

16

R. Žanetić, R. Stipišić, Mjerni pretvornici u procesnoj industriji, Skripta za internu upotrebu, KTF- Split, 2005.

3

web

R. Žanetić, Vođenje procesa u proizvodnji, Skripta za internu upotrebu, KTF- Split, 2006.

3

web

Dopunska literatura

Seborg, D. E., T. F. Edgar & D. A. Mellichamp, Process Dynamics and Control, 2nd ed., John Wiley & Sons, New York, 2010.
W. Altman, D. Macdonald, Practical Process Control for Engineers and Technicians, Elsevier, London, 2005.

Načini praćenja kvalitete koji osiguravaju stjecanje utvrđenih ishoda učenja

praćenje sugestija i reakcija studenata tijekom semestra
- studentska anketa

Ostalo (prema mišljenju predlagatelja)

 

 

 

Procesi u prehrambenoj industriji
NAZIV PREDMETA Procesi u prehrambenoj industriji

Kod

KTK210

Godina studija

2.

Nositelj/i predmeta

Prof. dr. sc. Višnja Katalinić

Bodovna vrijednost (ECTS)

7.0

Suradnici

Doc. dr. sc. Danijela Skroza
Izv. prof. dr. sc. Ivana Generalić Mekinić

Način izvođenja nastave (broj sati u semestru)

P S V T

45

15

20

10

Status predmeta

Obvezni

Postotak primjene e-učenja

0 %

OPIS PREDMETA

Ciljevi predmeta

Student će steći osnovna znanja o najvažnijim procesima u prehrambeno-procesnom inženjerstvu. Upoznati će i razumjeti ciljeve pripremnih i specifičnih operacija. Steći će osnovno znanje o uzrocima kvarenja hrane, značaju i postupcima procesa konzerviranja i osnovnim principima najvažnijih procesnih postupaka od komercijalnog značaja.

Uvjeti za upis predmeta i ulazne kompetencije potrebne za predmet

 

Očekivani ishodi učenja na razini predmeta (4-10 ishoda učenja)

Student će nakon uspješno savladanog predmeta moći:
- navesti različite aktivnosti prehrambenog sektora i najvažnije procese u prehrambeno-procesnom inženjerstvu
- definirati ciljeve i metode osnovnih pripremnih i specifičnih operacija u prehrambenoj industriji
- razumjeti značaj i osnovne principe konzerviranja hrane
- opisati postupke procesiranja hrane toplinom
- definirati i razumjeti postupke konzerviranja hrane koji se baziraju na odvođenju topline (hlađenje, zamrzavanje)
- razumjeti koncept aktiviteta vode i primjenu kontrole okoliša u kontroli degradacije hrane i ograničavanju kontaminacije
- razumjeti prednosti nekih postupaka konzerviranja hrane dehidratacijom
- opisati fermentaciju i objasniti principe na kojima počiva biokonverzija hrane
- opisati principe konzerviranja dodatkom šećera, soli i konzervansa
- razumjeti osnovne principe konzerviranja hrane mikrovalovima i ionizirajućim zračenjem

Sadržaj predmeta detaljno razrađen prema satnici nastave

1. tjedan: Uvod; Uobičajeni pojmovi i definicije; Postupci i procesi u prehrambenoj industriji; Podjela procesa;
2. tjedan: Mehanički i fizikalni procesi; Opće i specifične operacije u prehrambenoj industriji. Uklanjanje nečistoće; razdavajanje; uklanjanje nejestivih dijelova; usitnjavanje, sortiranje,...);
3. tjedan: Specifične operacije: homogenizacija, emulgiranje/demulgiranje; ekstruzija; postupci specifični za proizvodnju čokolade (valcanje, končanje, temperiranje), depektinizacija
4. tjedan: Značaj procesa konzerviranja; Glavni uzroci kvarenje hrane; GMP;
5. tjedan: Procesi bazirani na dovođenju topline (podjela, karakteristike i principi); Otpornost mikroorganizama na toplinu; Letalni koncept; Prodiranje topline i toplinski izračun za proces pasterizacije;
6. tjedan: Komercijalni postupak konzerviranja (odabir sirovine; pranje, sortiranje/gradiranje; blanširanje; priprema; punjenje); Oprema (izvedba i tehnički aspekti) za toplinsko procesiranje hrane; Poboljšanje kvalitete hrane toplinskom obradom; Nove tehnike toplinske obrade;
7. tjedan: Postupci konzerviranja hrane odvođenjem topline; Skladištenje u rashladnim uređajima i uobičajeni sustavi hladnog skladištenja; CA;
8. tjedan: 1. kolokvij
9. tjedan: Zamrzavanje hrane (Termo-fizička svojstva hrane podvrgnute procesu zamrzavanja; Vrijeme i brzina zamrzavanja; Odmrzavanje hrane; Različiti postupci zamrzavanja hrane; Komercijalna oprema; Kvaliteta i stabilnost smrznute hrane);
10. tjedan: Dehidracija hrane (Koncept aktiviteta vode; Osnove dehidracije hrane;
1. Uobičajeni sustavi za sušenje; Novije tehnike sušenja; Kvaliteta i skladišna stabilnost dehidrirane hrane; Trendovi);
11. tjedan: Separacija i koncentriranje u procesiranju hrane (Evaporacija; Membranski procesi; Koncentriranje zamrzavanjem; Ekstrakcija; Ekstrakcija superkritičnim fluidima; Osmotska dehidracija); Budući trendovi;
12. tjedan: Primjeri procesiranja hrane fermentacijom i principi na kojima počiva biokonverzija hrane; Konzerviranja dodatkom šećera, soli i konzervansa
13. tjedan: Osnovni principi konzerviranja hrane mikrovalovima i ionizirajućim zračenjem
14. tjedan: Pakiranje hrane (materijali; njihova svojstva u transportu i druga); Modifikacija atmosfere unutar pakiranja (vakuum; CAP; MAP; Aktivno pakiranje)
15. tjedan: II. kolokvij
2. Vježbe: Izrada tehnološke sheme proizvodnje odabranog prehrambenog proizvoda;
3. Proizvodnja odabranog prehrambenog proizvoda primjenom slijeda odgovarajućih postupaka: a) mehaničke i termičke operacije u predobradi sirovine (pranje, čišćenje, sortiranje, kalibriranje, guljenje, rezanje, otkošćavanje, blanširanje, dipovanje, kuhanje, prženje, pečenje), b) postupci konzerviranja i promjene u namirnicama prilikom njihove primjene (hlađenje, zamrzavanje, sušenje, koncentriranje, konzerviranje biološkim putem, primjena prirodnih i kemijskih konzervansa), c) odabir ambalažnih materijala i oblika i deklariranje proizvoda.
4. Računanje stupnja iskorištenja proizvodnog procesa. Izrada normativa za različite prehrambene proizvode. Posjet prehrambenom proizvodnom pogonu.

Vrste izvođenja nastave:

Obveze studenata

Nazočnost na predavanjima i seminarima u iznosu od najmanje 70% predviđene satnice, te obvezno prisustvo vježbama i terenskoj nastavi.

Praćenje rada studenata (upisati udio u ECTS bodovima za svaku aktivnost tako da ukupni broj ECTS bodova odgovara bodovnoj vrijednosti predmeta):

Pohađanje nastave

2.0

Istraživanje

Praktični rad

1.0

Eksperimentalni rad

Referat

Terenska nastava

0.5

Esej

Seminarski rad

0.5

Kolokviji

3.0

Usmeni ispit

1.5

Pismeni ispit

1.5

Projekt

Ocjenjivanje i vrjednovanje rada studenata tijekom nastave i na završnom ispitu

Gradivo predmeta podijeljeno je na tri cjeline koje studenti polažu preko parcijalnih pismenih ispita ili pak pristupanjem cjelokupnom ispitu na kraju semestra. Ispit se smatra položenim ukoliko studenti postignu najmanje 60%. Konačna ocjena formira se temeljem ocjena iz parcijalnih ispita.
Bodovanje: <60% student nije zadovoljio; 60-70% dovoljan (2); 70-80% dobar (3); 80-90% vrlo dobar (4); 90-100% izvrstan (5)

Obvezna literatura (dostupna u knjižnici i putem ostalih medija)

Naslov

Broj primjeraka u knjižnici

Dostupnost putem ostalih medija

Z. Herceg “Procesi u prehrambenoj industriji“ Plejada, Zagreb, 2011

1

Z. Herceg „ Procesi konzerviranja hrane“, Golden marketing-Tehnička knjiga, zagreb 2009.

1

T. Lovrić, Procesi u prehrambenoj industriji s osnovama prehrambenog inženjerstva, Hinus, Zagreb, 2003;

2

G. Campbell-Platt, Food Science and Technology, John Wiley & Sons, Ltd., 2009

0

Da

Dopunska literatura

H. Ramswamy, M. Marcotte, Food processing: Principles and Applications. Taylor&Francis, Boca Raton, 2006.
Z. Berk, Food Process Engineering and technology; 1st edition; Academic Press, Elsvier, Amsterdam, 2009
J.G. Brennan, Food processing handbook, Wiley-VCH, Weinheim, 2005
P. Fellows, Food Processing Technology, 2nd Edition CRC Press, 2000;
M.S. Lewis, Physical properties of Foods and Food Processing Systems, VCH Publishers, 1987.

Načini praćenja kvalitete koji osiguravaju stjecanje utvrđenih ishoda učenja

Praćenje kvalitete i uspješnosti izvođenja nastave i usvajanja znanja (vještina), prati se na razini: (1) nastavnika, prihvaćanjem sugestija polaznika i kolega, (2) fakulteta, provođenjem anketiranja polaznika o kvaliteti nastave.

Ostalo (prema mišljenju predlagatelja)

 

 

 

Kemija hrane
NAZIV PREDMETA Kemija hrane

Kod

KTK301

Godina studija

3.

Nositelj/i predmeta

Prof. dr. sc. Mladen Miloš

Bodovna vrijednost (ECTS)

8.0

Suradnici

Izv. prof. dr. sc. Ivana Generalić Mekinić

Način izvođenja nastave (broj sati u semestru)

P S V T

45

15

45

0

Status predmeta

Obvezni

Postotak primjene e-učenja

0 %

OPIS PREDMETA

Ciljevi predmeta

Upoznati studente sa glavnim sastojcima hrane (voda, proteini, enzimi, lipidi, ugljikohidrati, tvari arome, minerali, vitamini) i promjenama kojima isti podliježu tijekom prerade, konzerviranja i čuvanja hrane.
Omogućiti studentima razumijevanje doprinosa jednog sastojka ukupnoj kvaliteti namirnice te kemijske, biokemijske i fizikalne procese u hrani.
Omogućiti studentima stjecanje znanja o interakcijama sastojaka i dodataka hrani tijekom njene prerade, konzerviranja i skladištenja.

Uvjeti za upis predmeta i ulazne kompetencije potrebne za predmet

Poznavanje osnovnih pojmova iz kemije, biokemije i mikrobiologije hrane kao i predznanje iz kolegija Procesi u prehrambenoj indu

Očekivani ishodi učenja na razini predmeta (4-10 ishoda učenja)

Nakon položenog ispita student će:
- poznavati glavne sastojke hrane te razumjeti promjene (kemijskih, fizikalnih, biokemijskih, mikrobioloških, enzimatskih, itd.) kojima ti sastojci podliježu tijekom prerade, konzerviranja i čuvanja hrane.
- prepoznati potencijalne reakcije degradacija u hrani ovisno o načinu na kojima se s njom rukuje.
- poznavati parametre koji utječu na degradaciju namirnice te preventivne mjere kojima se potencijalna degradacija može spriječiti/usporiti/odgoditi.
- poznavati funkcionalne, nutritivne i toksikološke parametre hrane.

Sadržaj predmeta detaljno razrađen prema satnici nastave

1. tjedan: Što je kemija hrane? Voda: struktura, agregatna stanja, svojstva, aktivitet vode, interakcije u hrani.
2. i 3. tjedan: Aminokiseline, peptidi i proteini: najznačajniji predstavnici, kemijske i enzimatske reakcije tijekom prerade, konzerviranja i čuvanja.
3. i 5. tjedan: Enzimi: reakcijski mehanizmi i kinetika enzimski kataliziranih reakcija, utjecaj pH vrijednosti, temperature, tlaka i vode na enzimsku aktivnost, najznačajniji enzimi i enzimske reakcije tijekom procesiranja hrane.
1. 6. tjedan: Lipidi: podjela lipida, značenje lipida u prehrani, kolesterol, promjene kod lipida tijekom prerade, konzerviranja i čuvanja (enzimatske reakcije, oksidacija).
2. 7. tjedan: I. kolokvij
3. 8. tjedan: Ugljikohidrati: podjela, struktura, svojstva i najznačajniji predstavnici,
4. 9. tjedan: Promjene kod ugljikohidrata (redukcija, karamelizacija, Maillardova reakcija, Streckerova reakcija...).
5. 10. tjedan: Tvari arome: osnovni pojmovi (mirisni prag, vrijednost arome, off-mirisi), grupe spojeva te kemijske reakcije koje sudjeluju u kreiranju arome hrane.
6. 11. tjedan: Vitamini: podjela, zastupljenost u hrani, biološka uloga, stabilnost i degradacija. Minerali: glavni elementi, elementi u tragovima.
1. tjedan: Funkcionalne komponente hrane.
2. tjedan: Prehrambeni aditivi.
3. tjedan: Toksini u hrani.
4. tjedan: II. Kolokvij
7. Vježbe: Analiza hrane: Određivanje vode; Određivanje bjelančevina i aminokiselina; Određivanje lipida; Određivanje šećera; Određivanje vitamina i minerala; Određivanje aditiva. Praćenje promjena koje se događaju kod pojedinih sastojaka hrane tijekom njenog procesiranja: Hidroliza i koagulacija bjelančevina; Kinetika lipidne oksidacije; Enzimske reakcije tijekom procesiranja hrane; Promjene koje se događaju kod šećera; Utjecaj načina prerade i čuvanja hrane na pigmente i sadržaj vitamina.

Vrste izvođenja nastave:

Obveze studenata

Studenti su obvezni pohađati nastavu (predavanja i seminare) te aktivno sudjelovati u nastavnom procesu. Navedeno će se evidentirati i vrednovati kod donošenja konačne ocjene.

Praćenje rada studenata (upisati udio u ECTS bodovima za svaku aktivnost tako da ukupni broj ECTS bodova odgovara bodovnoj vrijednosti predmeta):

Pohađanje nastave

2.0

Istraživanje

0.5

Praktični rad

1.0

Eksperimentalni rad

Referat

Esej

Seminarski rad

0.5

Kolokviji

1.0

Usmeni ispit

0.5

Pismeni ispit

0.5

Projekt

Ocjenjivanje i vrjednovanje rada studenata tijekom nastave i na završnom ispitu

Gradivo predmeta podijeljeno je na tri cjeline koje studenti polažu preko parcijalnih pismenih ispita ili pak pristupanjem cjelokupnom ispitu na kraju semestra. Ispit se smatra položenim ukoliko studenti postignu najmanje 60%. Konačna ocjena formira se temeljem ocjena iz parcijalnih ispita.
Bodovanje: <60% student nije zadovoljio; 60-70% dovoljan (2); 70-80% dobar (3); 80-90% vrlo dobar (4); 90-100% izvrstan (5)

Obvezna literatura (dostupna u knjižnici i putem ostalih medija)

Naslov

Broj primjeraka u knjižnici

Dostupnost putem ostalih medija

H.D. Belitz, W. Grosch, Schieberle Food Chemistry, 3rd revised Edition, Springer, Berlin, 2004.

1

B. Šimundić, V. Jakovlić, V. Tadejević, Poznavanje robe: živežne namirnice s osnovama tehnologije i prehrane. Tiskara Rijeka d.d., Rijeka, 1993.

1

D. Matasović, Poznavanje prehrambene robe, 6. izdanje, Školska knjiga, Zagreb, 1999.

1

S.S. Nielsen (2003) Food analysis laboratory manual, Kluwer Academic/Plenum Publishers, New York

1

Dopunska literatura

R. Lawely, L. Curtis, J. Davis, The Food Safety Hazard Guidebook, RSC Publishing, 2008.
B. Caballero, (Ed.) Encyclopedia of Food Science and Nutrition, Academic Press, 2003.
T. Shibamoto, K. Kanazawa, F. Shahidi, C. T. Ho, Functional Food and Health, American Chemical Society, 2008.
G. Campbell-Platt, Food Science and Technology, John Wiley & Sons, 2008.
Znanstveni članci odabrani po preporuci predmetnog nastavnika.
S. Ötleş (2005) Methods of Analysis of Food Components and Additives, Taylor & Francis, CRC Press.

Načini praćenja kvalitete koji osiguravaju stjecanje utvrđenih ishoda učenja

Praćenje kvalitete i uspješnosti izvođenja nastave i usvajanja znanja (vještina), prati se na razini: (1) nastavnika, prihvaćanjem sugestija polaznika i kolega, (2) fakulteta, provođenjem anketiranja polaznika o kvaliteti nastave.

Ostalo (prema mišljenju predlagatelja)

 

 

 

Upravljanje kvalitetom
NAZIV PREDMETA Upravljanje kvalitetom

Kod

KTK302

Godina studija

3.

Nositelj/i predmeta

Prof. dr. sc. Josipa Giljanović

Bodovna vrijednost (ECTS)

5.0

Suradnici

Način izvođenja nastave (broj sati u semestru)

P S V T

30

30

0

0

Status predmeta

Obvezni

Postotak primjene e-učenja

15 %

OPIS PREDMETA

Ciljevi predmeta

Stjecanje osnovnih teorijskih i praktičnih znanja o principima, metodologiji, tehnikama i zakonodavnim osnovama RH i EU analize hrane.

Uvjeti za upis predmeta i ulazne kompetencije potrebne za predmet

Položena Opće Biologija; Analitička kemija; Organska kemija; Mikrobiologija Hrane

Očekivani ishodi učenja na razini predmeta (4-10 ishoda učenja)

Nakon položenog ispita studenti će znati:
– Osnove međunarodne, europske i hrvatske legislativi na području sigurnosti hrane,
– Razumjeti teoriju i praksu upravljanja kakvoćom hrane, te implementirati sustav kakvoće
– Razumjeti i znati primijeniti alate upravljanja
– znat će provesti analizu stanja u objektu subjekta u poslovanju s hranom,
– Poznavati HACCP, preduvijetne programe i osigurati primjenu i izraditi dokumentaciju
– Poznavati ISO 9000, ISO 22000, IFS, BRC, 17025 te sustav akreditacije

Sadržaj predmeta detaljno razrađen prema satnici nastave

1. tjedan: Opis i pregled sadržaja predmeta. Uvod - sigurnost hrane i sustavi upravljanja sigurnošću hrane: Seminar: sigurnost hrane, i Sustavi upravljanja kvalitetom
2. tjedan: Međunarodna, europska i hrvatska legislativa na području sigurnosti hrane; Seminar: Sustavi upravljanja kvalitetom
3. tjedan: upravljanje ukupnom kvalitetom, TQM; Seminar: alati, PDC ciklus
4. tjedan: Sigurnost hrane; Sustavi upravljanja sigurnošću hrane; Seminar: primjena sustava sigurnosti hrane, preduvjeti
5. tjedan: Preduvjetni programi (PRP) Uspostava, dokumentiranje i primjena preduvjetnih programa; Seminar: Uspostava, dokumentiranje i primjena preduvjetnih programa
6. tjedan:.sljedivost i povlačenje proizvoda; Seminar: sljedivost i povlačenje i opoziv proizvoda
7. tjedan:.Provjera znanja (I. parcijalni test).
8. tjedan: Uspostava, dokumentiranje i primjena HACCP sustava; Seminar: HACCP
9. tjedan: Uspostava, dokumentiranje i primjena HACCP sustava; Seminar: HACCP
10. tjedan:. Audit, certifikacija, recertifikacija ; Seminar: Audit, certifikacija, recertifikacija
11. tjedan: sustav akreditacije; Seminar: akreditacija
1. 12 tjedan. Osnovni koncept norme ISO 9001 i ISO 22000; Seminar: primjena normi ISO 9001 i ISO 22000
12. tjedan:. Osnovni koncept BRC norme, Osnovni koncept IFS norme ; Seminar: primjena normi BRC i IFS
13. tjedan:. Autohtoni proizvodi; prijava, dokumentacija i zaštita; Seminar: izrada dokumentaciji i prijava
2. 15. tjedan: Provjera znanja (II. parcijalni).

Vrste izvođenja nastave:

Obveze studenata

Prisustvovanje predavanjima u iznosu od 80% ukupne satnice.

Praćenje rada studenata (upisati udio u ECTS bodovima za svaku aktivnost tako da ukupni broj ECTS bodova odgovara bodovnoj vrijednosti predmeta):

Pohađanje nastave

1.0

Istraživanje

Praktični rad

Eksperimentalni rad

Referat

Laboratorijske vježbe

Esej

Seminarski rad

2.0

Kolokviji

1.0

Usmeni ispit

0.5

Pismeni ispit

0.5

Projekt

Ocjenjivanje i vrjednovanje rada studenata tijekom nastave i na završnom ispitu

Cjelokupni ispit može se položiti preko dva parcijalna testa tijekom semestra. Prag prolaznosti je 60%. Svaki kolokvij u ocjeni učestvuje s 50%. Prisutnost predavanjima od 80 do 100% je 10% ocjene. U ispitnim rokovima polaže se pismeni i usmeni ispit. Prag prolaznosti je 60%. Položeni jedan parcijalni test iz bilo kojeg dijela (prethodna aktivnost) vrijedi u cijeloj tekućoj akademskoj godini. Pismeni ispit ima udio 50%, a usmeni 50%. Studenti koji nisu položili ispit putem parcijalnih testova polažu ispit preko pismenog, i usmenog ispita u redovitim ispitnim rokovima. Prag prolaznosti je 60 %, a pojedini oblik ispita učestvuje u ocjeni s po 50%.
Ocjene: 60%-69% - dovoljan, 70%-79% - dobar, 80%-89% -vrlo dobar, 90%-100% - odličan.

Obvezna literatura (dostupna u knjižnici i putem ostalih medija)

Naslov

Broj primjeraka u knjižnici

Dostupnost putem ostalih medija

Zakoni, Pravilnici, Norme (ISO 9000, ISO 17025, ISO 22000; IFS, BRC,)

6

Nastavni materijali pripremljeni za kolegij, 3. Uputstva za seminar i vježe (interni materijali)

0

na web-stranici Zavoda za analitičku kemiju

J.M. Juran, Frank M Gryna: Quality planning and analysis/ Planiranje i analiza kvalitete/. Mate, Zagreb, 1999

0

John M. Kelly: Upravljanje ukupnom kvalitetom (Total Quality Management), Potecon, Zagreb, 1997

0

e- learning; www.foodlinks.eu

V. Turčić: HACCP i higijena namirnica.Vlatka Turčić, Zagreb

0

Dopunska literatura

P.A.Luning, W.J.Marcelis, W.M.F. Jogen: Food Quality management, a techno-management approach,Wageningen Pres,Wageningen, 2002.
G. J. Andres Vasconcellos, Quality Assurance for the Food Industry: A Practical Approach, CRC Press, 2003;
Inteaz Alli ,Food Quality Assurance: Principles and Practices, CRC Press, 2003

Načini praćenja kvalitete koji osiguravaju stjecanje utvrđenih ishoda učenja

praćenje sugestija i reakcija polaznika tijekom semestra
studentska anketa

Ostalo (prema mišljenju predlagatelja)

 

 

 

Higijena i sanitacija
NAZIV PREDMETA Higijena i sanitacija

Kod

KTK303

Godina studija

3.

Nositelj/i predmeta

Prof. dr. sc. Tea Bilušić

Bodovna vrijednost (ECTS)

5.0

Suradnici

Izv. prof. dr. sc. Mirjana Skočibušić

Način izvođenja nastave (broj sati u semestru)

P S V T

30

15

15

0

Status predmeta

Obvezni

Postotak primjene e-učenja

0 %

OPIS PREDMETA

Ciljevi predmeta

osposobljavanje studenata za:
- poznavanje i razlikovanje vrsta rizika iz hrane
- rad u proizvodnim pogonima prehrambene industrije na kontroli higijenskih standarda
- rad u prihvatnim centrima za skladištenje i distribuciju prehrambenih sirovina na poslovima osiguranja kakvoće i produženja roka trajnosti proizvoda
- rad u kontrolnim laboratorijima na određivanju kontaminanta iz hrane
- primjenu sanitacijskih mjera i kontrolnih sustava kvalitete hrane

Uvjeti za upis predmeta i ulazne kompetencije potrebne za predmet

nema

Očekivani ishodi učenja na razini predmeta (4-10 ishoda učenja)

Studenti će nakon odslušanog gradiva ovog kolegija moći:
- razlikovati osnove rizike za sigurnost hrane za pojedine skupine namirnica
- prepoznati uvjete pod kojima će se razviti opasnosti za kvarenje namirnica
- primijeniti mjere higijene i sanitacije u cilju očuvanja sigurnosti hrane
- primijeniti HCCP sustav kontrole sigurnosti hrane
- razumjeti važnost primjene dobre proizvođačke prakse u prehrambenoj lancu (od farme do stola)

Sadržaj predmeta detaljno razrađen prema satnici nastave

0. Uvod. Bioterorizam, klimatski faktori. P 1 sata
1. Higijena vode u prehrambenoj industriji. P 2 sata, S 1 sat
2. Kemijski i fizikalni kontaminatni hrane. P 2 sata, S 1 sat
3. Bolesti koje se prenose hranom. P 1 sata
4. Mikotoksini i alergeni u hrani. P 2 sata, S 1 sat
5. Izvori onečišćenja hrane. P 2 sata, S 1 sat
6. Higijena proizvoda biljnog podrijetla. Žitarice. P 2 sata, S 1 sat
7. Higijena proizvoda biljnog podrijetla. Voće i povrće. P 2 sata, S 1 sata
8. Higijena proizvoda životinjskog podrijetla. Meso. P 2 sata, S 1 sat
9. Higijena proizvoda životinjskog podrijetla. Riba. P 2 sata, S 1 sat
10. Higijena proizvoda životinskog podrijetla. Mlijeko i jaja. P 2 sata, S 1 sat
11. Dobra proizvođačka praksa. P 1 sat
12. HCCP sustav. P 2 sata, S 1 sat
13. Sanitacija. Sredstva za čišćenje proizvodnih pogona. P 2 sata, S 1 sat
14. Dezinfekcija. P 2 sata, S 1 sat
15. Dezinsekcija. P 2 sata, S 1 sat
16. Deratizacija. P 2 sata
17. CIP i COP sustavi. P 1 sata
Vježbe:
1. Mikrobiološki testovi za određivanje higijene namirnica, radnih površina i ruku osoba koje rukuju s hranom (brisevi, API biokemijski testovi, brzi testovi s otopinom resazurina i metilenskim modrilom)
2. praćenje promjene boje mesa pod utjecajem različitih faktora (temperature, pH, dodataka antioksidansa i konzervansa...)
3. Određivaje stupnja dezinfekcijske aktivnosti različitih dezinficijensa (etanola, lužina)

Vrste izvođenja nastave:

Obveze studenata

Prisutnost na predavanjima u iznosu najmanje od 70% predviđene satnice, a na seminarima u iznosu najmanje od 80% predviđene satnice. Napraviti seminarski rad iz zadane teme.

Praćenje rada studenata (upisati udio u ECTS bodovima za svaku aktivnost tako da ukupni broj ECTS bodova odgovara bodovnoj vrijednosti predmeta):

Pohađanje nastave

1.0

Istraživanje

Praktični rad

Eksperimentalni rad

1.0

Referat

Esej

Seminarski rad

1.0

Kolokviji

1.0

Usmeni ispit

1.0

Pismeni ispit

Projekt

Ocjenjivanje i vrjednovanje rada studenata tijekom nastave i na završnom ispitu

Tijekom semestra biti će dva pismena kolokvija (parcijalna provjera znanja) u trajanju od 60 minuta. Studenti koji polože s pozitivnom ocjenom oba kolokvija, na ispitnom roku će imati usmenu provjeru znanja.
Tijekom seminarskog dijela nastave studenti će izložiti zadanu temu i na temelju tog izlaganja dobiti ocjenu.
U konačnu ocjenu kolegija ulazi ocjena iz oba kolokvija, ocjena seminarskog rada te ocjena usmenog ispita.

Obvezna literatura (dostupna u knjižnici i putem ostalih medija)

Naslov

Broj primjeraka u knjižnici

Dostupnost putem ostalih medija

V. Turčić. HACCP i higijena namirnica. Filedata, Zagreb, 2000.

1

R. K. Guthrie. Food Sanitation. Avi, New York, 1988.

1

N. G. Marriot, R.B. Gravani. Principles of Food Sanitation. Springer, 2006.

1

Dopunska literatura

A Asaj. Zdravstvena dezinskecija u nastambama i okolišu. Medicinska naklada, Zagreb, 1999.
A. Asaj. Deratizacija u praksi. Medicinska naklada. Zagreb, 1999.

Načini praćenja kvalitete koji osiguravaju stjecanje utvrđenih ishoda učenja

- Vođenje evidencije o prisutnosti na nastavi
- Godišnja analiza uspješnosti polaganja ispita
- Studentska anketa s ciljem evaluacije nastavnika
- Samoevaluacija nastavnika
Povratna informacija od strane studenata koji su već diplomirali o relevantnosti sadržaja predmeta

Ostalo (prema mišljenju predlagatelja)

 

 

 

Tehnologija prerade maslina
NAZIV PREDMETA Tehnologija prerade maslina

Kod

KTK304

Godina studija

3.

Nositelj/i predmeta

Doc. dr. sc. Ivica Ljubenkov

Bodovna vrijednost (ECTS)

6.0

Suradnici

Način izvođenja nastave (broj sati u semestru)

P S V T

30

15

20

10

Status predmeta

Izborni

Postotak primjene e-učenja

0 %

OPIS PREDMETA

Ciljevi predmeta

Studenti će steći osnovna praktična znanja o proizvodnji maslina i njihovoj preradi u maslinovo ulje i stolne masline.

Uvjeti za upis predmeta i ulazne kompetencije potrebne za predmet

 

Očekivani ishodi učenja na razini predmeta (4-10 ishoda učenja)

Nakon položenog predmeta studenti će moći:
- predložiti prikladne načine podizanja nasada maslina, provesti odabir sorti, načina gnojidbe, zaštite, rezidbe i berbe,
- demonstrirati temeljne postupke dobivanja maslinova ulja i stolnih maslina,
- samostalno izvesti osnovna ispitivanja kvalitete maslinova ulja i stolnih maslina,
- izabrati ispravan pristup u rješavanju problema zbrinjavanja otpada iz proizvodnje maslinova ulja i stolnih maslina,
- poznavati osnovnu zakonsku regulativu iz područja maslinova ulja i stolnih maslina.

Sadržaj predmeta detaljno razrađen prema satnici nastave

1. tjedan: Povijesni dio-maslina i maslinovo ulje kroz povijest na području Mediterana i u Hrvatskoj
2. tjedan: Proizvodnja maslina-priprema tla, odabir sorti, planiranje nasada gnojidba, rezidba, zaštita i navodnjavanje
3. tjedan: Proizvodnja maslinova ulja-berba, transport, čuvanje maslina do prerade, načini prerade maslina u ulje, 2 i 3-fazni sustavi, presa
4. tjedan: Filtriranje, pakiranje i čuvanje maslinova ulja, rafinirano maslinovu ulje i ulje komine masline
5. tjedan: Fizikalno-kemijsko i senzorsko ispitivanje maslinovih ulja, upoznavanje s fizikalno kemijskim i senzorskim metode ispitivanja maslinovih ulja
6. tjedan: Maslinovo ulje i zdravlje, učinci pojedinih sastojak maslinova ulja na zdravlje čovjeka
7. tjedan: Zakonska regulativa iz područja maslinova ulja
8. tjedan: Ponavljanje
9. tjedan: Proizvodnja stolnih maslina, berba, transport, čuvanje maslina do prerade, metode proizvodnje stolnih maslina, HACCP
10. tjedan: Dorada stolnih maslina
11. tjedan: Ispitivanje kvalitete stolnih maslina, upoznavanje s fizikalno kemijskim i senzorskim metode ispitivanja stolnih maslina
12. tjedan: Mikrobiologija maslina i maslinova ulja
13. tjedan: Zakonska regulativa iz područja stolnih maslina
14. tjedan: Otpad iz proizvodnje maslinova ulja i stolnih maslina, vrste i količine otpada iz proizvodnje maslinova ulja i stolnih maslina, načini korištenja i oporaba
Vježbe: Analize ploda masline (indeks zrelosti, udio vode i randman ulja); Određivanje parametara maslinovog ulja (slobodne masne kiseline, peroksidni broj, broj osapunjenja, jodni broj); Postupci konzerviranja maslina (priprema salamure, odgorčavanje masline, grčki i španjolski način konzerviranja maslina, "suho" konzerviranje); Analiza salamure (pH, kiselost, sadržaj soli)

Vrste izvođenja nastave:

Obveze studenata

Studenti su obvezni pohađati nastavu (predavanja i seminare 80%, te vježbe 100%) te aktivno sudjelovati u nastavnom procesu. Navedeno će se evidentirati i vrednovati kod donošenja konačne ocjene.

Praćenje rada studenata (upisati udio u ECTS bodovima za svaku aktivnost tako da ukupni broj ECTS bodova odgovara bodovnoj vrijednosti predmeta):

Pohađanje nastave

3.0

Istraživanje

Praktični rad

Eksperimentalni rad

1.0

Referat

Esej

Seminarski rad

1.0

Kolokviji

Usmeni ispit

0.5

Pismeni ispit

0.5

Projekt

Ocjenjivanje i vrjednovanje rada studenata tijekom nastave i na završnom ispitu

Gradivo predmeta podijeljeno je na dvije cjeline koje studenti polažu preko parcijalnih pismenih ispita ili pak pristupanjem cjelokupnom ispitu na kraju semestra. Ispit se smatra položenim ukoliko studenti postignu najmanje 60%. Konačna ocjena formira se temeljem ocjena iz parcijalnih ispita. Bodovanje: <60% student nije zadovoljio; 60-70% dovoljan (2); 70-80% dobar (3); 80-90% vrlo dobar (4); 90-100% izvrstan (5)

Obvezna literatura (dostupna u knjižnici i putem ostalih medija)

Naslov

Broj primjeraka u knjižnici

Dostupnost putem ostalih medija

D. Boskou, Olive Oil-Chemistry and Technology, AOCS press, Champaign, Illinois, 1996, ISBN 0-935315-73-X.

1

Maslina i maslinovo ulje A-Ž, (Zadro, B. i Perica, S., ur.), Naklada Zadro, Zagreb, 2007, ISBN 978-953-182-075-2.

1

O. Koprivnjak, Djevičansko maslinovo ulje: od masline do stola, MIH, Poreč, 2006, ISBN 953-95365-2-9.

1

B. Škarica i sur., Maslina i maslinovo ulje visoke kakvoće u Hrvatskoj, Mario Bonifačić, Punat, 1996.

1

S. Kailis i D. Harris, Producing Table Olives, Landlink Press, Collingwood, 2007. ISBN: 9780643092037

1

S. Bulimbašić, Proizvodnja maslinovog ulja i konzerviranje masline, Mediteranska poljoprivredna knjiga, 2013

2

Dopunska literatura

 

Načini praćenja kvalitete koji osiguravaju stjecanje utvrđenih ishoda učenja

Praćenje kvalitete i uspješnosti izvođenja nastave i usvajanja znanja (vještina), prati se na razini: (1) nastavnika, prihvaćanjem sugestija polaznika i kolega, (2) fakulteta, provođenjem anketiranja polaznika o kvaliteti nastave.

Ostalo (prema mišljenju predlagatelja)

 

 

 

Tehnologija proizvoda od grožđa
NAZIV PREDMETA Tehnologija proizvoda od grožđa

Kod

KTK305

Godina studija

3.

Nositelj/i predmeta

Prof. dr. sc. Višnja Katalinić

Bodovna vrijednost (ECTS)

6.0

Suradnici

Doc. dr. sc. Danijela Skroza
Izv. prof. dr. sc. Ivana Generalić Mekinić

Način izvođenja nastave (broj sati u semestru)

P S V T

30

15

25

5

Status predmeta

Izborni

Postotak primjene e-učenja

0 %

OPIS PREDMETA

Ciljevi predmeta

Omogućiti studentu da stekne osnovno znanje o proizvodnji i preradi grožđa, najznačajnijim proizvodima od grožđa i tehnološkim postupcima njihove proizvodnje, čimbenicima koji utječu na kvalitetu sirovine i finalnog proizvoda i zakonskim ograničenjima.

Uvjeti za upis predmeta i ulazne kompetencije potrebne za predmet

 

Očekivani ishodi učenja na razini predmeta (4-10 ishoda učenja)

Student će nakon uspješno savladanog predmeta moći:
- navesti najvažnije i druge proizvode od grožđa
- opisati mehanički sastav grožđa i definirati najvažnije kemijske sastojke grožđa i vina
- definirati parametre kvalitete i uvjete čuvanja stolnog grožđa u hladnjačama
- opisati proces proizvodnje suhica
- opisati proces proizvodnje grožđanog soka i navesti postupke konzerviranja
- definirati glavne faze vinifikacije grožđa i specifičnosti proizvodnje crnog, bijelog i rose vina,
- razumjeti ulogu i uobičajenih predfermentativnih i postfermentativnih postupaka,
- definirati proces alkoholne i jabučno-mliječne fermentacije
- definirati ulogu sumpornog dioksida u vinarstvu i zakonska ograničenja njegove primjene
- razumjeti važnost zbrinjavanja i mogućnosti uporabe nusprodukata vinifikacije

Sadržaj predmeta detaljno razrađen prema satnici nastave

1. tjedan: Uvod; Svjetski trendovi u proizvodnji i preradi grožđa; Najvažniji i drugi proizvodi od grožđa
2. i 3. tjedan: Mehanički i kemijski sastav grožđa;
3. tjedan: Utjecaj nekih čimbenika na kvalitetu grožđa; Sorte grožđa
4. tjedan: Svježe stolno grožđe; očuvanje kvalitete; hladno skladištenje. Porast proizvodnje stolnog grožđa, branje, skladištenje, transport
5. tjedan: Proizvodnja grožđica (sirovina; berba i sušenje; inspekcija i skladištenje; prerada i kontrola kvalitete);
6. tjedan: Grožđani sok: proizvodnja i konzerviranje
7. tjedan: 1. kolokvij
8. tjedan: Proizvodnja vina - faze proizvodnog procesa (od vinograda do boce); Specifičnosti procesa proizvodnje bijelih vina, crnih vina, rose vina; Tehnološke sheme;
9. tjedan: Oprema, organizacija i sanitacija podruma; Određivanje zrelosti grožđa i berba; određivanje šećera, potencijalnog alkohola, pH i kiselosti, ukupnih fenola i antocijana
10. tjedan: Fermentacije; (priprema za fermentaciju; primarna alkoholna fermentacija; sekundarna jabučno-mliječna fermentacija);
11. tjedan: Dozrijevanje; Otakanje, bistrenje i stabilizacija; Filtracija i flaširanje; Zaštita vina (oksidacija, mikrobiološko kvarenje); Značaj pojedinih enoloških postupaka i operacija;
12. tjedan: Preporučene analize (paneli); Zakonska ograničenja u proizvodnji vina; Primjer implementacije HACCP sustava u proces proizvodnje vina;
13. tjedan: Zbrinjavanje i iskorištavanje nusprodukata vinifikacije
14. tjedan: II. kolokvij
1. Vježbe: Analiza grozda (Određivanje udjela vode i suhe tvari u grožđu; Mehanički sastav grozda); Proizvodnja grožđica; Analiza mošta (šećera, potencijalni udio alkohola, kiseline); Alkoholno vrenje; Vinifikacija i praćenje parametara vinifikacije; Analiza vina (alkohol, ekstrakt, šećer, hlapive kiseline, SO2); Korekcija kiselosti; Korekcije vina kupažom; Bistrenje vina, Određivanje intenziteta i nijanse boje vina; Određivanje fenolnih spojeva u vinima; Određivanje antioksidacijske aktivnosti; Senzorska ocjena vina.

Vrste izvođenja nastave:

Obveze studenata

Nazočnost na predavanjima i seminarima u iznosu od najmanje 70% predviđene satnice, te obvezno prisustvo vježbama i terenskoj nastavi.

Praćenje rada studenata (upisati udio u ECTS bodovima za svaku aktivnost tako da ukupni broj ECTS bodova odgovara bodovnoj vrijednosti predmeta):

Pohađanje nastave

2.0

Istraživanje

Praktični rad

1.3

Eksperimentalni rad

Referat

Terenska nastava

0.2

Esej

Seminarski rad

0.5

Kolokviji

2.0

Usmeni ispit

1.0

Pismeni ispit

1.0

Projekt

Ocjenjivanje i vrjednovanje rada studenata tijekom nastave i na završnom ispitu

Gradivo predmeta podijeljeno je na tri cjeline koje studenti polažu preko parcijalnih pismenih ispita ili pak pristupanjem cjelokupnom ispitu na kraju semestra. Ispit se smatra položenim ukoliko studenti postignu najmanje 60%. Konačna ocjena formira se temeljem ocjena iz parcijalnih ispita. Bodovanje: <60% student nije zadovoljio; 60-70% dovoljan (2); 70-80% dobar (3); 80-90% vrlo dobar (4); 90-100% izvrstan (5)

Obvezna literatura (dostupna u knjižnici i putem ostalih medija)

Naslov

Broj primjeraka u knjižnici

Dostupnost putem ostalih medija

P. Riberau-Gayon et.al. Handbook of enology Vol 1Vol 2; John Wiley&Sons, Ltd., Chichester, 2006.

0

Da

R.S. Jackson, Wine Science, Academic Press, New York, 2000.

0

Da

J.L. Jackobson, Introduction in wine laboratory practices and procedures, Springer, New York, 2006.

0

Da

Dopunska literatura

B.W. Zoecklein, K.C. Fugelsang, B.H. Gump, F.S. Nurs, Wine analysis and production, Kluwer Ac./Plenum Pubishers, New York, 1995.
M.A. Amerine, C.S. Ougs, Methods for analysis of musts and wines, John Wiley&Sons, 2000.
R.P. Vine, Winemaking: Form grape growing to market place, Springer, New York, 2002.
M.A. Amerine; H.W. Berg, R.E. Kunkee, C.S. Ough, V.L. Singleton, A.D. Webb, Technology of winemaking, Avi Publishing Co., Westport, Connecticut, 1980.

Načini praćenja kvalitete koji osiguravaju stjecanje utvrđenih ishoda učenja

Praćenje kvalitete i uspješnosti izvođenja nastave i usvajanja znanja (vještina), prati se na razini: (1) nastavnika, prihvaćanjem sugestija polaznika i kolega, (2) fakulteta, provođenjem anketiranja polaznika o kvaliteti nastave.

Ostalo (prema mišljenju predlagatelja)

 

 

 

Tehnologija obrade voća i povrća
NAZIV PREDMETA Tehnologija obrade voća i povrća

Kod

KTK306

Godina studija

3.

Nositelj/i predmeta

Prof. dr. sc. Tea Bilušić

Bodovna vrijednost (ECTS)

6.0

Suradnici

Doc. dr. sc. Danijela Skroza

Način izvođenja nastave (broj sati u semestru)

P S V T

30

15

25

5

Status predmeta

Izborni

Postotak primjene e-učenja

0 %

OPIS PREDMETA

Ciljevi predmeta

osposobljavanje studenata za:
- rad u prihvatnim centrima za skladištenje i distribuciju voća i povrća (kontrola procesa zrenja i dozrijevanja, očuvanje kakvoće sirovine tijekom procesa pohrane i distribucije)
- osposbljenost za rad u prehrambenoj industriji na poslovima proizvodnje voćnih prerađevina (sokova, voćnih proizvoda na bazi pektina, sušenog voća...)
- osposobljenost za rad u prehrambenoj industriji na proizvodnji proizvoda od povrća (konzervirano i fermentirano povrće, sušeno povrće...)

Uvjeti za upis predmeta i ulazne kompetencije potrebne za predmet

nema

Očekivani ishodi učenja na razini predmeta (4-10 ishoda učenja)

- razumijevanje biokemijskih i fizioloških promjena u plodu nakon dozrijevanja
- poznavanje nutritivne i zdravstvene vrijednosti svježeg voća i povrća te njihovih prerađevina
- razumijevanje utjecaja parametara na kakvoću i rok trajnosti voćnih i povrtnih plodova u fazi čuvanja
- razumijevanje utjecaja faktora pri procesu proizvodnje proizvoda od voća i povrća
- razumijevanje sustava kontrole kakvoće u proizvodnji voća i povrća

Sadržaj predmeta detaljno razrađen prema satnici nastave

1. Podjela voća i povrća. Zdravstveni i nutritivni značaj voća i povrća.
2. Utjecaj procesa zrenja i dozrijevaja ploda na kemijski sastav ploda.
3. Biološki aktivni spojevi i pigmenti iz voća i povrća i njihov značaj u preradi voća i povrća.
4. Mikrobiologija voća i povrća prije i tijekom procesa skladištenja.
5. Fizikalno-kemijske promjene u voću i povrću tijekom procesa skladištenja.
6. Tehnologija čuvanja voća i povrća.
7. Termički postupci prerade voća i povrća.
8. Povećanje nutritivne vrijednosti voća i povrća nakon procesa termičke obrade.
9. Proizvodnja sokova od voća i povrća.
10. Proizvodi na bazi pektina.
11. Konzervirano i fermentirano voće i povrće.
12. Sušeno voće i povrće.
13. Minimalno prerađeno voće i povrće.
14. Nove tehnologije u preradi voća i povrća (vakuum tehnologija, primjena jestivih omotača, primjena visokog tlaka, nova modificirana atmosfera, primjena genetskog inženjeringa u proizvodnji voća i povrća).
15. Voćne i povrtne kulture i njihovi proizvodi karakteristični za područje Dalmacije.
Vježbe:
Određivanje fizikalno-kemijskih parametara i udjela pigmenata (karotenoida i antocijana) i biološki aktivnih spojeva (ukupnih fenola i flavonoida) u voću i povrću nakon termičke obrade (blanširanje, kuhanje). Praćenje fizikalno-kemijskih parametara (udio vode, udio reducirajućih šećera, pH, udio organskih kiselina) u voću i povrću tijekom dozrijevanja (klimakterijski i ne-klimakterijski plodovi). Određivanje udjela karotenoida u voću tijekom procesa dozrijevanja ploda. Priprava poluprerađevina voćne pulpe i voćne kaše. Priprava voćnog soka. Bistrenje voćnog soka. Priprava soka od povrća. Priprava kompota od voća. Priprava minimalno prerađenog voća i povrća. Fermentacija povrća (dobivanje kiselog kupusa). Priprava proizvoda na bazi pektina: priprava marmelada i džemova. Sušenje voća

Vrste izvođenja nastave:

Obveze studenata

Prisutnost na predavanjima u iznosu najmanje od 70% predviđene satnice, a na seminarima u iznosu najmanje od 80% predviđene satnice. Napraviti seminarski rad iz zadane teme.

Praćenje rada studenata (upisati udio u ECTS bodovima za svaku aktivnost tako da ukupni broj ECTS bodova odgovara bodovnoj vrijednosti predmeta):

Pohađanje nastave

1.0

Istraživanje

Praktični rad

Eksperimentalni rad

1.0

Referat

1.0

Esej

Seminarski rad

1.0

Kolokviji

1.0

Usmeni ispit

1.0

Pismeni ispit

Projekt

Ocjenjivanje i vrjednovanje rada studenata tijekom nastave i na završnom ispitu

Tijekom semestra biti će dva pismena kolokvija (parcijalna provjera znanja) u trajanju od 60 minuta. Studenti koji polože s pozitivnom ocjenom oba kolokvija, na ispitnom roku će imati usmenu provjeru znanja.
Tijekom seminarskog dijela nastave studenti će izložiti zadanu temu i na temelju tog izlaganja dobiti ocjenu.
U konačnu ocjenu kolegija ulazi ocjena iz oba kolokvija, ocjena seminarskog rada te ocjena usmenog ispita.

Obvezna literatura (dostupna u knjižnici i putem ostalih medija)

Naslov

Broj primjeraka u knjižnici

Dostupnost putem ostalih medija

L. De la Rosa, E. Alvarez-Parilla, G. Gonzalez-Aguilar: Fruit and Vegetable Phytochemicals, Wiley-Blackwell, 2010

0

W. Jongen: Fruit and Vegetable Processing-Improving Quality, CRC, 2002

0

Y.H. Hui et al. Handbook of Fruits and Fruit Processing, Blackwell Publishing, 2006

0

N.K. Sinha et al. Handbook of Vegetables and Vetegable Processing, Blackwell, 2005

0

V. Katalinić, I. Generalić, D. Skroza: Tehnologija mediteranskog voća i povrća, skripta za laboratorijske vježbe, KTF, 2010.

0

web stranica KTF-a

Dopunska literatura

P.R. Ashurst: Chemistry and Technology of Soft Drinks and Fruit Juices, Blackwell, 2005; W.V. Cruess: Laboratory Manual of Fruit and Vegetable Products, General Book, 2010.

Načini praćenja kvalitete koji osiguravaju stjecanje utvrđenih ishoda učenja

- Vođenje evidencije o prisutnosti na nastavi
- Godišnja analiza uspješnosti polaganja ispita
- Studentska anketa s ciljem evaluacije nastavnika
- Samoevaluacija nastavnika
Povratna informacija od strane studenata koji su već diplomirali o relevantnosti sadržaja predmeta

Ostalo (prema mišljenju predlagatelja)

 

 

 

Tehnologija prerade proizvoda ribarstva
NAZIV PREDMETA Tehnologija prerade proizvoda ribarstva

Kod

KTK307

Godina studija

3.

Nositelj/i predmeta

Doc. dr. sc. Vida Šimat

Bodovna vrijednost (ECTS)

6.0

Suradnici

Način izvođenja nastave (broj sati u semestru)

P S V T

30

15

20

10

Status predmeta

Izborni

Postotak primjene e-učenja

0 %

OPIS PREDMETA

Ciljevi predmeta

Osnovni cilj ovog predmeta je osposobiti studente za razumijevanje i provedbu pravilnog načina rukovanja proizvodima ribarstva od ulova do stola te odabira pogodnih metoda konzerviranja i provedbu dobre proizvođačke prakse tijekom različitih postupaka konzerviranja proizvoda ribarstva.

Uvjeti za upis predmeta i ulazne kompetencije potrebne za predmet

Kompetencije u primjeni znanja iz anorganske i organske kemije te osnova mikrobiologije i biokemije.

Očekivani ishodi učenja na razini predmeta (4-10 ishoda učenja)

Nakon položenog ispita student je sposoban:
- prepoznati sve faze posmrtnih promjena u mesu ribe;
- identificirati i analizirati metabolite specifičnih mikroorganizama kvarenja
- provesti različite metode konzerviranja proizvoda ribarstva u skladu s dobrom proizvođačkom praksom;
- odrediti i provesti potrebne metode ocjenjivanja kvalitete sirovine, tehnoloških procesa i finalnih proizvoda riboprerađivačke industrije.
- izračunati normative potrebne za organizaciju proizvodnje u riboprerađivačkoj industriji
- prepoznati i ukloniti probleme u tehnološkim procesima prerade proizvoda ribarstva
- prepoznati kritične kontrolne točke u proizvodnom procesu, provesti analizu opasnosti u njima te preventivne i korektivne mjere osiguranja sigurnosti hrane
- samostalno provoditi HACCP sustav.

Sadržaj predmeta detaljno razrađen prema satnici nastave

1. tjedan: Uvodno predavanje, stanje i trendovi u ribarstvu, Građa i sastav ribe
2. tjedan: Posmrtne promjene na mesu ribe
3. tjedan: Led u ribarstvu
4. tjedan: Rukovanje ulovom na ribarskom brodu, metode transporta i priprema sirovina za preradu
5. tjedan: KOLOKVIJ 1
6. tjedan: Konzerviranje ribe niskim temperaturama
7. tjedan: Konzerviranje ribe visokim temperaturama
8. tjedan: Sterilizacija: proizvodnja ribljih konzervi
9. tjedan: Konzerviranje ribe soljenjem, konzerviranje ribe mariniranjem
10. tjedan: Konzerviranje ribe dimljenjem i sušenjem
11. tjedan: Konzerviranje riblje ikre, beskralježnjaka i algi
12. tjedan: Ambalažni materijali i metode pakiranja proizvoda ribarstva
13. tjedan: KOLOKVIJ 2
14. tjedan: Kontrola proizvodnje, rukovođenje kvalitetom i sljedivosti u riboprerađivačkoj industriji
15. tjedan: Primjeri implementacije HACCP sustava u riboprerađivačkoj industriji, legislativa.
Vježbe: Izračun normativa u proizvodnji. Prijem i kontrola sirovine, upoznavanje sa metodama ocjene ribe i rakova. Senzorska ocjena proizvoda ribarstava. Histamin, uloga histamina u otrovanju ljudi i usporedba metoda za određivanje histamina. Mjerenje pH vrijednosti ribljeg mesa, dielektričnih svojstava i teksture tijekom pohrane različitih vrsta riba u različitim uvjetima skladištenja. Ocjena različitih gotovih proizvoda ribarstva. Provedba HACCP sustava.
Terenska nastava: Posjeta tvornici za preradu ribe Conex-trade doo, Čaporice. Vježba u laboratoriju: Kontrola rada zatvarača, hermetičnosti i ispravnosti limenki tijekom proizvodnje. Posjeta tvornici za preradu ribe Sardina doo, Postira, Brač, Posjeta pušnici Bek.
Seminari: Kroz seminare, svaki student samostalno provodi tehnološki postupak za određeni proizvod, te s nastavnikom i kolegama aktivno raspravlja i obrazlaže odbrane postupke u proizvodnji, izbor ambalažnog materijala i metoda za pakiranje i ključne točke u proizvodnom procesu. Student je obvezan pripremiti gradivo o kojem se raspravlja na seminarima. Nastavnik ocjenjuje sudjelovanje studenta u radu seminara (pokazano znanje, razumijevanje, sposobnost postavljanja problema, zaključivanje, aktivnost u raspravi itd.).

Vrste izvođenja nastave:

Obveze studenata

Studenti su obavezni pohađati nastavu (i predavanja i vježbe), aktivno sudjelovati u nastavnom procesu te položiti ispit (kolokvije). Prisutnost na nastavi će se evidentirati svaki sat (predavanja i vježbe). Studentu je dozvoljen jedan neopravdan izostanak s vježbi i 2 izostanaka s predavanja. Izostanak je opravdan u slučaju određene aktivnosti na Sveučilištu za koju je nužno je donijeti pisanu potvrdu. Kašnjenje na nastavu (predavanja i vježbe) će se također evidentirati, pri čemu će se tri kaš

Praćenje rada studenata (upisati udio u ECTS bodovima za svaku aktivnost tako da ukupni broj ECTS bodova odgovara bodovnoj vrijednosti predmeta):

Pohađanje nastave

1.0

Istraživanje

Praktični rad

1.0

Eksperimentalni rad

Referat

Esej

Seminarski rad

2.0

Kolokviji

2.0

Usmeni ispit

1.0

Pismeni ispit

1.0

Projekt

Ocjenjivanje i vrjednovanje rada studenata tijekom nastave i na završnom ispitu

KONTINUIRANO VREDNOVANJE putem dva kolokvija tijekom semestra:
Nazočnost na nastavi, A1(uspješnost=80 -100 %), udio u ocjeni, k1 =0,1
Laboratorijske i terenske vježbe, A2(uspješnost=60 -100 %), udio u ocjeni, k2 =0,15
Seminarski rad +prezentacija, A3(uspješnost=60 -100 %), udio u ocjeni, k3 =0,15
I. kolokvij, A4 (uspješnost=60 -100 %), udio u ocjeni, k4 =0,30
II. kolokvij, A5 (uspješnost=60 -100 %), udio u ocjeni, k5 =0,30
OCJENA (%) = 0,10A1+0,15A2 + 0,15A3+ 0,30A4 + 0,30A5
ZAVRŠNO VREDNOVANJE putem cjelovitog pisanog i usmenog ispita provodi se u redovitim ispitnim rokovima kroz 4 ispitna termina:
Aktivnosti A1, A2 i A3 vrednuju se na isti način kako je gore navedeno.
Pisani ispit, A6 (uspješnost=60 -100 %), udio u ocjeni, k6 =0,20
Usmeni ispit, A7 (uspješnost=60 -100 %), udio u ocjeni, k7 =0,40
OCJENA (%) = 0,10A1+0,15A2 + 0,15A3+ 0,20A6 + 0,40A7
Ocjene: 50 -64 % - dovoljan (2); 65-75 % - dobar (3); 76-89 % - vrlo dobar (4); 89-100 % - izvrstan (5).
Ukoliko je student položio samo jedan kolokv

Obvezna literatura (dostupna u knjižnici i putem ostalih medija)

Naslov

Broj primjeraka u knjižnici

Dostupnost putem ostalih medija

Šoša, B. (1989). Higijena i tehnologija prerade morske ribe, ŠK, Zagreb.

0

Kod nastavnika

Sikorski, Z.E. (1990). Seafood: resources, nutritional composition and preservation, CRC Press, Inc. Boca Raton, Florida, SAD.

0

Kod nastavnika

Borresen, T., 2008. Improving seafood products for the consumer, Woodhead Publishing Ltd., Cambridge, England.

0

Kod nastavnika

Rehbein, H., Oehlenschlager, J. (2009). Fishery Products: Quality, safety and authenticity. Wiley-Blackwell, UK.

0

Kod nastavnika

Bremner, H.A. (2002). Safety and qualtiy issues in Fish Processing, CRC Press, Inc. Boca Raton, Florida, SAD.

0

Kod nastavnika

Dopunska literatura

Luten, J.B., Borresen, T., Oehlenschlager, J. (1997). Seafood from producer to consumer. Integrated approach to quality. Elsevier, Amsterdam.
Huss, H.H. (1988). Fresh fish- quality and quality changes, Training Programme on Fish Technology and Quality Control, FAO Fisheries Series, FAO, Rome, str. 132.
Huss, H.H. (1994) Assurance of Seafood Quality. FAO Fisheries Technical Paper No. 334., FAO, Rome, Italy, str. 177.
Huss, H.H. (1995) Quality and quality changes in fresh fish. FAO Fisheries Technical Paper No. 348., FAO, Rome, Italy, str . 203.
Važeća legislativa

Načini praćenja kvalitete koji osiguravaju stjecanje utvrđenih ishoda učenja

Praćenje kvalitete i uspješnosti izvođenja nastave i usvajanja znanja (vještina), prati se na razini: (1) nastavnika, prihvaćanjem sugestija polaznika i kolega, (2) fakulteta, provođenjem anketiranja polaznika o kvaliteti nastave.

Ostalo (prema mišljenju predlagatelja)

 

 

 

Tehnologija mlijeka i mliječnih proizvoda
NAZIV PREDMETA Tehnologija mlijeka i mliječnih proizvoda

Kod

KTK308

Godina studija

3.

Nositelj/i predmeta

Prof. dr. sc. Tea Bilušić

Bodovna vrijednost (ECTS)

6.0

Suradnici

Doc. dr. sc. Danijela Skroza

Način izvođenja nastave (broj sati u semestru)

P S V T

30

15

25

5

Status predmeta

Izborni

Postotak primjene e-učenja

0 %

OPIS PREDMETA

Ciljevi predmeta

osposobljavanje studenata za:
- Poznavanje kemijskog sastava i nutritivne važnosti mlijeka i mliječnih proizvoda
- rad u pogonima za proizvodnju mlijeka i mliječnih proizvoda
- za provođenje nadzora procesa prerade mlijeka i kontrole kakvoće mlijeka i proizvoda od mlijeka
- rad u kontrolnim laboratorijima ili prihvatnim stanicama na poslovima kontrole kemijskog sastava, organoleptike i mikrobiološke kakvoće mlijeka i proizvoda od mlijeka
- rad u proizvodnim pogonima za proizvodnju sireva, nadzor procesa, kontrolu kakvoće

Uvjeti za upis predmeta i ulazne kompetencije potrebne za predmet

nema

Očekivani ishodi učenja na razini predmeta (4-10 ishoda učenja)

Studenti će nakon odslušanog gradiva ovog kolegija moći:
- odrediti kemijski sastav i organoleptičku vrijednost mlijeka i mliječnih proizvoda
- prepoznati faktore rizika za sigurnost mlijeka i mliječnih proizvoda
- primijeniti znanja o procesima prerade mlijeka, jogurta i sira
- primijeniti znanja o korisnim mikroorganizmima koji se koriste za proizvodnju fermentiranih mliječnih proizvoda i sireva
- definirati nutritivnu i zdravstvenu važnost mlijeka i proizvoda od mlijeka

Sadržaj predmeta detaljno razrađen prema satnici nastave

1. Uvod. Vrste mlijeka. P 1 sat
2. Kemijski sastav mlijeka: mliječna mast. P 1 sata, S. 1 sat
3. Kemijski sastav mlijeka: laktoza, proteini. P 2 sata, S. 2 sata
4. Kemijski sastav mlijeka: enzimi, vitamini i minerali. P 2 sata
5. Prehrambeni značaj mlijeka. P 1 sat, S 1 sat
6. Organoleptika mlijeka. P 1 sat
7. Uzročnici promjena u mlijeku. Vrste vrenja u mlijeku i mliječnim proizvodima. P 2 sata, S 1 sat
8. Tekući mliječni proizvodi. Mehanički postupci obrade mlijeka. P 2 sata, S 1 sat
9. Membranski postupci obrade mlijeka. P 1 sata, S 1 sat
10. Osnove proizvodnje trajnog i svježeg mlijeka. P 1 sat, T 2 sata
11. Fermentirani mliječni napici. P 1 sat, S 1 sat, V. 2, sata, T 3 sata
12. Mikrobne kulture u proizvodnji fermentiranih mliječnih napitaka. P 1 sat, S 1 sat
13. Princip proizvodnje fermentiranih mliječnih proizvoda. P 2 sata
14. Prehrambena i zdravstvena vrijednost fermentiranih mliječnih proizvoda. P 2 sata, S 1 sat
15. Uvod u sirarstvo. Podjela sireva. P 2 sata, S 1 sat
16. Osnove proizvodnje sireva. P 2 sata
17. Grušanje i sirenje mlijeka. P 2 sata
18. Zrenje sireva. P 2 sata, S 1 sat
19. Proizvodnja maslaca. Osnove proizvodnje sladoleda. P 2 sata, S 1 sat sata
Vježbe:
1. Senzorska ocjena mlijeka i mliječnih proizvoda (svježe i trajno mlijeko, fermentirano mlijeko, jogurti, sirevi)
2. određivanje bakteriološke kakvoće mlijeka (resazurin test, test s metilenskim modrilom, brza proba kuhanjem, MILKBACT testovi)
3. određivanje fizikalno-kemijskih parametara u mlijeku: gustoća, udio vode, pepela, laktoze, proteina, masti
4. dokazivanje ispravnosti postupka pasterizacije (fosfataza test)
5. dokazivanje antiobiotika u mlijeku
6. izolacija kazeina u mlijeku
7. priprava albuminskih i kazeinskih sireva
8. priprava jogurta

Vrste izvođenja nastave:

Obveze studenata

Prisutnost na predavanjima u iznosu najmanje od 70% predviđene satnice, a na seminarima u iznosu najmanje od 80% predviđene satnice. Napraviti seminarski rad iz zadane teme.

Praćenje rada studenata (upisati udio u ECTS bodovima za svaku aktivnost tako da ukupni broj ECTS bodova odgovara bodovnoj vrijednosti predmeta):

Pohađanje nastave

1.0

Istraživanje

Praktični rad

Eksperimentalni rad

2.0

Referat

Esej

Seminarski rad

1.0

Kolokviji

1.0

Usmeni ispit

1.0

Pismeni ispit

Projekt

Ocjenjivanje i vrjednovanje rada studenata tijekom nastave i na završnom ispitu

Tijekom semestra biti će dva pismena kolokvija (parcijalna provjera znanja) u trajanju od 60 minuta. Studenti koji polože s pozitivnom ocjenom oba kolokvija, na ispitnom roku će imati usmenu provjeru znanja.
Tijekom seminarskog dijela nastave studenti će izložiti zadanu temu i na temelju tog izlaganja dobiti ocjenu.
U konačnu ocjenu kolegija ulazi ocjena iz oba kolokvija, ocjena seminarskog rada te ocjena usmenog ispita.

Obvezna literatura (dostupna u knjižnici i putem ostalih medija)

Naslov

Broj primjeraka u knjižnici

Dostupnost putem ostalih medija

Lj. Tratnik. Mlijeko-tehnologija, biokemija i mikrobiologija. Hrvatska mljekarska udruga. Zagreb, 1998.

3

R. Božanić, I. Jeličić, T. Bilušić. Analiza mlijeka i mliječnih proizvoda. Priručnik Sveučilišta u Zagrebu, Plejada, 2012.

1

J. Havranek, V. Rupić, S. Golc-Teger. Mlijeko: od farme do mljekare. Hrvatska mljekarska udruga, Zagreb, 2003.

1

Dopunska literatura

E. Spreer. Milk and Dairy Products Technology, CRC Press, 1998.
Y.W. Park. Bioactive Components in Milk and Dairy Products. Wiley Blackwell, 2009.

Načini praćenja kvalitete koji osiguravaju stjecanje utvrđenih ishoda učenja

- Vođenje evidencije o prisutnosti na nastavi
- Godišnja analiza uspješnosti polaganja ispita
- Studentska anketa s ciljem evaluacije nastavnika
- Samoevaluacija nastavnika
Povratna informacija od strane studenata koji su već diplomirali o relevantnosti sadržaja predmeta

Ostalo (prema mišljenju predlagatelja)

 

 

 

Tehnologija prerade ljekovitog i začinskog bilja
NAZIV PREDMETA Tehnologija prerade ljekovitog i začinskog bilja

Kod

KTK309

Godina studija

3.

Nositelj/i predmeta

Prof. dr. sc. Igor Jerković
Prof. dr. sc. Višnja Katalinić

Bodovna vrijednost (ECTS)

6.0

Suradnici

Način izvođenja nastave (broj sati u semestru)

P S V T

30

15

30

0

Status predmeta

Izborni

Postotak primjene e-učenja

0 %

OPIS PREDMETA

Ciljevi predmeta

Studenti će steći osnovna praktična znanja o preradi začinskog i ljekovitog bilja i proizvodnji biljnih pripravaka te upoznati utjecaj pojedinih pripravljenih ekstrakata na sastav i svojstva proizvoda i njegovu biološku aktivnost.

Uvjeti za upis predmeta i ulazne kompetencije potrebne za predmet

 

Očekivani ishodi učenja na razini predmeta (4-10 ishoda učenja)

Nakon položenog predmeta studenti će moći:
1. opisati temeljne pojmove, vrste začinskog i ljekovitog bilja, dobivanje pripravaka i njihovu korisnu upotrebu
2. demonstrirati temeljne postupke prerade začinskog i ljekovitog bilja te metode ekstrakcije
3. odrediti prikladne metode analize dobivenih pripravaka ili biljnog materijala te metode određivanja antioksidacijskih i antimikrobnih svojstava
4. predložiti prikladne postupke obrade začinskog i ljekovitog bilja uvažavajući temeljna načela ekstrakcije, postupke analize pripravaka razmatrajući mogućnosti nastanka artefakata te utjecaj na sastav i svojstva proizvoda
5. izabrati ispravan pristup u rješavanju problema iz područja prerade začinskog i ljekovitog bilja, polazeći od usvojenih znanja iz kemije, tehnologije i biotehnologije.

Sadržaj predmeta detaljno razrađen prema satnici nastave

1. tjedan: Uvod; Povijest upotrebe ljekovitog i začinskog bilja; Definicija ljekovitog, začinskog i aromatskog bilja;
2. tjedan: Taksonomija, nomenklatura i klasifikacija; Rasprostranjenost na području RH i u svijetu; Samoniklo i kultivirano bilje; Potencijal mediteranskog podneblja.
3. i 4. tjedan: Odabrane vrste ljekovitog i začinskog bilja i njihov značaj u prehrambenoj industriji; Glavni predstavnici pojedinih biljnih porodica (mahunarke, glavočike, klinčići, štitarke, usnjače, ruže, žarnjaci, ljiljani, žitarice ili trave, vlasnjače).
5. i 6. tjedan: Proizvodni koraci: Odabir; Sakupljanje/Branje (sjemenke, lišće, korijen); Transport; Procjena kvalitete sirovine (određivanje pesticida, mikotoksina, mikrobiološka ispravnost,..);
7. tjedan: Usitnjavanje; Sušenje (komorne i tunelske sušare; sušenje mikrovalovima, raspršivanjem, liofilizacijom i reverznom osmozom); Čišćenje; Pakiranje i označavanje proizvoda; Čuvanje.
8. tjedan: I. kolokvij
9. tjedan: Biljni pripravci (tekući i suhi ekstrakti); Tekući ekstrakti (stupanj usitnjenosti; ekstrakcijsko sredstvo, ekstrakcija);
10. tjedan: Prva skupina ekstrakcijskih postupaka (maceracija, bimaceracija, digestija, infuzija, dekokcija, turboekstrakcija, ultrazvučna ekstrakcija);
11. tjedan: Druga skupina ekstrakcijskih postupaka (perkolacija, reperkolacija, dijakolacija, evakolacija).
12. i 13. tjedan: Aktivne i djelotvorne tvari; Antioksidacijska i antimikrobna svojstva biološki aktivnih spojeva iz začinskog i aromatskog bilja; Analiza biljnog materijala; Čimbenici koji utječu na kakvoću aktivnih sastojaka.
14. tjedan: Najznačajniji proizvodi: Čajevi i čajne mješavine; Začinski prahovi; Ekstrakti začina i koncentrati; Zakonska ograničenja
15. tjedan: II. kolokvij
Vježbe:
Analiza kvalitete sirovine i finalnog proizvoda; Priprema biljnih pripravaka primjenom različitih postupaka ekstrakcije; Ispitivanje utjecaja parametara ekstrakcije na sastav i svojstva biljnih pripravaka (stupanj usitnjenosti biljnog materijala, ekstrakcijsko otapalo; trajanje; temperatura; miješanje; ultrazvuk); Određivanje glavnih komponenata u biljnim pripravcima spektrofotometrijskim i kromatografskim metodama; Ispitivanje biološke aktivnosti biljnih pripravaka (antioksidacijska i/ili antimikrobna svojstva). Primjena biljnih pripravaka u odabranom prehrambenom proizvodu.

Vrste izvođenja nastave:

Obveze studenata

Studenti su obvezni pohađati nastavu (predavanja i seminare 80%, te vježbe 100%) te aktivno sudjelovati u nastavnom procesu. Navedeno će se evidentirati i vrednovati kod donošenja konačne ocjene.

Praćenje rada studenata (upisati udio u ECTS bodovima za svaku aktivnost tako da ukupni broj ECTS bodova odgovara bodovnoj vrijednosti predmeta):

Pohađanje nastave

2.5

Istraživanje

Praktični rad

1.0

Eksperimentalni rad

1.0

Referat

Esej

Seminarski rad

0.5

Kolokviji

Usmeni ispit

Pismeni ispit

1.0

Projekt

Ocjenjivanje i vrjednovanje rada studenata tijekom nastave i na završnom ispitu

Gradivo predmeta podijeljeno je na dvije cjeline koje studenti polažu preko parcijalnih testova ili pristupanjem cjelokupnom ispitu. Ispit se smatra položenim ukoliko studenti postignu najmanje 60% (60-70% dovoljan (2); 70-80% dobar (3); 80-90% vrlo dobar (4); 90-100% izvrstan (5). Konačna ocjena formira se temeljem:
Nazočnosti i aktivnosti na predavanjima i seminarima: 5%
Laboratorijske vježbe: 10%
Prvi parcijalni test: 43%
Drugi parcijalni test: 42%

Obvezna literatura (dostupna u knjižnici i putem ostalih medija)

Naslov

Broj primjeraka u knjižnici

Dostupnost putem ostalih medija

S.S. Handa, S.P.S. Khanuja, G. Longo, D.D. Rakesh, Extraction Technologies for Medicinal and Aromatic Plants. International Centre for Science and High Technology, Trieste, 2008

1

I. Jerković, Kemija aroma, Kemijsko-tehnološki fakultet u Splitu, 2011.

1

da

K. V. Peter, Handbook of Herbs and Spices, Volumen 2, CRC Press, 2006.

1

da

K.T. Galle, Hrvatsko ljekovito bilje, Mozaik knjiga, Zagreb, 2001.

1

da

M. Maffei, Dietary Supplements of Plant Origin: A Nutrition and Health Approach, Taylor & Francis, London, UK, 2003.

1

Dopunska literatura

Herbs, spices and essential oils: Post-harvest operations in developing countries, UNIDO and FAO 2005.

Načini praćenja kvalitete koji osiguravaju stjecanje utvrđenih ishoda učenja

Praćenje kvalitete i uspješnosti izvođenja nastave i usvajanja znanja (vještina), prati se na razini: (1) nastavnika, prihvaćanjem sugestija polaznika i kolega, (2) fakulteta, provođenjem anketiranja polaznika o kvaliteti nastave.

Ostalo (prema mišljenju predlagatelja)

 

 

 

Metode analize hrane
NAZIV PREDMETA Metode analize hrane

Kod

KTK310

Godina studija

3.

Nositelj/i predmeta

Prof. dr. sc. Josipa Giljanović

Bodovna vrijednost (ECTS)

4.0

Suradnici

Način izvođenja nastave (broj sati u semestru)

P S V T

30

0

30

0

Status predmeta

Izborni

Postotak primjene e-učenja

0 %

OPIS PREDMETA

Ciljevi predmeta

Stjecanje osnovnih teorijskih i praktičnih znanja o principima, metodologiji, tehnikama i zakonodavnim osnovama RH i EU analize hrane.

Uvjeti za upis predmeta i ulazne kompetencije potrebne za predmet

Položena Opće Biologija; Analitička kemija; Organska kemija; Mikrobiologija Hrane

Očekivani ishodi učenja na razini predmeta (4-10 ishoda učenja)

Nakon položenog ispita studenti će znati:
- izdvojiti i točno imenovati metodu kojom će odrediti pojedini osnovni sastojak u hrani
- definirati i isplanirati odabranu metodu,
- sastaviti ili konstruirati aparaturu i praktično provesti metodu,
- znati izračunati i interpretirati dobiveni rezultat
- usporediti metodu sa sličnim metodama i adekvatno je vrednovati
- procijeniti da li je ona pogodna i za druge namjene i u tu svrhu je preporučiti
- izvesti zaključke iz korištene odabrane metode.
- napisati analitičko izvješće

Sadržaj predmeta detaljno razrađen prema satnici nastave

1. tjedan: Opis i pregled sadržaja predmeta. Definicije, Uvod u analizu hrane. Hrvatski i međunarodni propisi. Standardi
2. tjedan: Ocjena analitičkih podataka, analitičko izvješće.
3. tjedan: Uzorkovanje i priprema uzorka.
4. tjedan: Određivanje osnovnih sastojaka hrane: voda, određivanje vode: metode određivanja
5. tjedan: pepeo, mineralne tvari, određivanje pepela i mineralnih tvari: metode određivanja
6. tjedan:. bjelančevina, metode određivanja, određivanje dušika, određivanje pojedinačnih aminokiselina
7. tjedan:. Provjera znanja (I. parcijalni test).
8. tjedan:. Masti; metode određivanja, ekstrakcijske metode
9. tjedan: . ugljikohidrati; podjela, metode određivanja.
10. tjedan: vitamini, podjela metode određivanja.
11. tjedan: Principi i primjena izabranih analitičkih tehnika: metode razdvajanja u analizi hrane,
1. 12 tjedan. Principi i primjena optičkih metoda u analizi hrane
12. tjedan:. Principi i primjena elektroanalitičkih metoda u analizi hrane
13. tjedan:. Principi i primjena senzorskih metoda u analizi hrane
14. tjedan: Provjera znanja (II. parcijalni test teorijske i seminarske građe).
2. Vježbe:
3. Određivanje vode.; Određivanje pepela i mineralnih tvari; Određivanje dušika; Određivanje masti; Određivanje ugljikohidrata; Određivanje vitamina; UV/VIS spektroskopija; AAS, IR spektroskopija, Potenciometrija,

Vrste izvođenja nastave:

Obveze studenata

Prisustvovanje predavanjima u iznosu od 80% ukupne satnice.

Praćenje rada studenata (upisati udio u ECTS bodovima za svaku aktivnost tako da ukupni broj ECTS bodova odgovara bodovnoj vrijednosti predmeta):

Pohađanje nastave

1.0

Istraživanje

Praktični rad

Eksperimentalni rad

Referat

Laboratorijske vježbe

1.0

Esej

Seminarski rad

Kolokviji

1.0

Usmeni ispit

0.5

Pismeni ispit

0.5

Projekt

Ocjenjivanje i vrjednovanje rada studenata tijekom nastave i na završnom ispitu

Cjelokupni ispit može se položiti preko dva parcijalna testa tijekom semestra. Prag prolaznosti je 60%. Svaki kolokvij u ocjeni učestvuje s 50%. Prisutnost predavanjima od 80 do 100% je 10% ocjene. U ispitnim rokovima polaže se pismeni i usmeni ispit. Prag prolaznosti je 60%. Položeni jedan parcijalni test iz bilo kojeg dijela (prethodna aktivnost) vrijedi u cijeloj tekućoj akademskoj godini. Pismeni ispit ima udio 50%, a usmeni 50%. Studenti koji nisu položili ispit putem parcijalnih testova polažu ispit preko pismenog, pismeno-usmenog i usmenog ispita u redovitim ispitnim rokovima. Prag prolaznosti je 60 %, a pojedini oblik ispita učestvuje u ocjeni s po 50%.
Ocjene: 60%-69% - dovoljan, 70%-79% - dobar, 80%-89% -vrlo dobar, 90%-100% - odličan.

Obvezna literatura (dostupna u knjižnici i putem ostalih medija)

Naslov

Broj primjeraka u knjižnici

Dostupnost putem ostalih medija

Pravilnici o metodama uzimanja uzoraka i metodama obavljanja kemijskih i fizikalnih analiza različitih prehrambenih proizvoda

6

D. A. Skoog, D. M. West i F. J. Holler, Osnove analitičke kemije, Školska knjiga, Zagreb, 1999.

0

na web-stranici Zavoda za analitičku kemiju

J. Giljanović, Predavanja, interni recenzirani materijal, Split, 2014.

0

J. Giljanović, Uputstva za vježbe, interni recenzirani materijal, Split, 2014.

0

Dopunska literatura

Suzanne Nielsen,; Food Analysisi, fourth edition, S.S., Springer Science+Business Media, LLC, New York, NY, USA, 2010.
Ceirwyne S. james, Analytical chemistry of food, Aspen publisher, Inc.Gaithesburg, Maryland, 1999;.
Official Methods of Analysis of AOAC International, 19th Ed. 2012.
Editor: Dr. George W. Latimer, Jr
Prijevod: General Principles of Food Hygiene CAC/RCP 1-1969, Rev. 4-2003 2/29, JCodex Alimentarius-Joint FAO/WHO Food Standards, ISO, IDF, IUPAC, ICC - standardi za pojedine vrste namirnica,

Načini praćenja kvalitete koji osiguravaju stjecanje utvrđenih ishoda učenja

praćenje sugestija i reakcija polaznika tijekom semestra
studentska anketa

Ostalo (prema mišljenju predlagatelja)

 

 

 

Osnove biotehnologije
NAZIV PREDMETA Osnove biotehnologije

Kod

KTK311

Godina studija

3.

Nositelj/i predmeta

Prof. dr. sc. Branka Andričić

Bodovna vrijednost (ECTS)

3.0

Suradnici

Način izvođenja nastave (broj sati u semestru)

P S V T

30

0

0

0

Status predmeta

Obvezni

Postotak primjene e-učenja

0 %

OPIS PREDMETA

Ciljevi predmeta

Stjecanje osnovnih teorijskih znanja o biotehnologiji, ulozi i primjeni mikroorganizama i enzima na različitim područjima ljudskog djelovanja.

Uvjeti za upis predmeta i ulazne kompetencije potrebne za predmet

Odslušan predmet Biokemija.

Očekivani ishodi učenja na razini predmeta (4-10 ishoda učenja)

Nakon položenog ispita od studenta se očekuje da zna:
- definirati pojam biotehnologije
- razlikovati primarni i sekundarni metabolizam stanice i primjenu u biotehnologiji
- objasniti dijagram mikrobnog rasta stanica
- obrazložiti prednosti primjene izoliranih enzima u biotehnologiji
- opisati osnovne vrste bioreaktora
- opisati osnovne tehnike cijepanja staničnih membrana u cilju dobivanja intracelularnih produkata
- nabrojiti osnovne metode izolacije i pročišćavanja produkata
- navesti primjere primjene biotehnologije u industriji i zaštiti okoliša.

Sadržaj predmeta detaljno razrađen prema satnici nastave

1. tjedan: opis i pregled sadržaja predmeta. Definicije biotehnologije, interdisciplinarnost. Povijest razvoja biotehnologije. Podjela biotehnologije s obzirom na područje primjene.
2. tjedan: percepcija biotehnologije u društvu. Metabolizam i kontrola metaboličkih procesa; primarni i sekundarni metabolizam, uloga i sastav supstrata (podloge).
3. tjedan: anaerobni i aerobni metabolizam. Mikroorganizmi u biotehnologiji (bakterije, gljivice, plijesni). Kinetika mikrobnog rasta. Određivanje specifične brzine rasta i Monodove konstante.
4. tjedan: enzimska tehnologija (karakteristike enzima kao biokatalizatora, prednosti i nedostatci u odnosu na čitave stanice). Enzimska kinetika.
5. tjedan: izvori enzima. Selekcija, proizvodnja i imobilizacija enzima.
6. tjedan: biokatalizatori u nekonvencionalnim procesima. Bioreaktori, princip rada, izvedba. Fotobioreaktori.
7. tjedan: prijenos kisika i metode određivanja koncentracije kisika u bioreaktoru. Prijenos topline u bioreaktoru. Ponavljanje gradiva.
1. Provjera znanja (I. kolokvij)
8. tjedan: ekstracelularni, periplazmatski i intracelularni proizvodi. Obrada proizvoda u biotehnologiji (down-stream processing): odvajanje čvrsto-tekuće, oslobađanje intracelularnih produkata.
9. tjedan: koncentriranje i pročišćavanje proizvoda iz bioreaktora. Kontrola procesa pročišćavanja.
10. tjedan: ekonomika procesa: procjena troškova i primjer dizajniranja procesa. Pregled primjene biotehnologije - biotehnološki procesi: temeljna shema biotehnološkog procesa.
11. tjedan: alkoholna fermentacija. Primjena alkoholne fermentacije u industriji (prehrambena industrija, proizvodnja alkoholnih pića, alkohol kao gorivo).
2. 12 tjedan: mliječno-kisela fermentacija i primjena u prehrambenoj industriji. Anaerobna fermentacija biomase.
12. tjedan: biotehnologija u farmaceutskoj industriji. Biotehnologija u proizvodnji polimera.
13. tjedan: biotehnologija u zaštiti okoliša i obradi otpadnih voda. Biosenzori: princip rada i primjena.
3. 15. tjedan: Ponavljanje. Provjera znanja (II. kolokvij)

Vrste izvođenja nastave:

Obveze studenata

Prisustvovanje predavanjima u iznosu od 80% ukupne satnice.

Praćenje rada studenata (upisati udio u ECTS bodovima za svaku aktivnost tako da ukupni broj ECTS bodova odgovara bodovnoj vrijednosti predmeta):

Pohađanje nastave

1.0

Istraživanje

Praktični rad

Eksperimentalni rad

Referat

Esej

Seminarski rad

Kolokviji

0.8

Usmeni ispit

0.6

Pismeni ispit

0.6

Projekt

Ocjenjivanje i vrjednovanje rada studenata tijekom nastave i na završnom ispitu

Cjelokupni ispit može se položiti preko dva kolokvija tijekom semestra. Prag prolaznosti je 60%. Svaki kolokvij u ocjeni učestvuje s 45%. Prisutnost predavanjima od 80 do 100% je 10% ocjene. U ispitnim rokovima polaže se pismeni i usmeni ispit. Prag prolaznosti je 60%. Položeni jedan kolokvij (prethodna aktivnost) vrijedi i u ljetnom ispitnom roku s udjelom od 10% u ocjeni. Pismeni ispit ima udio 40%, a usmeni 50%. Studenti koji nisu položili ispit putem kolokvija polažu ispit preko pismenog i usmenog ispita u redovitim ispitnim rokovima. Prag prolaznosti je 60 %, a pojedini oblik ispita učestvuje u ocjeni s po 50%.
Ocjene: 60%- 70% - dovoljan, 71%-80% - dobar,81%-90% -vrlo dobar, 91%-100% - izvrstan.

Obvezna literatura (dostupna u knjižnici i putem ostalih medija)

Naslov

Broj primjeraka u knjižnici

Dostupnost putem ostalih medija

C. Ratlege, B. Kristiansen, Eds. Basic Biotechnology, Cambridge University Press, Cambridge, 2006.

1

Dopunska literatura

J.E. Smith, Biotechnology, Cambridge University Press, Cambridge, 2000.

Načini praćenja kvalitete koji osiguravaju stjecanje utvrđenih ishoda učenja

Praćenje kvalitete i uspješnosti izvođenja nastave i usvajanja znanja (vještina), prati se na razini: (1) nastavnika, prihvaćanjem sugestija polaznika i kolega, (2) fakulteta, provođenjem anketiranja polaznika o kvaliteti nastave.

Ostalo (prema mišljenju predlagatelja)

 

 

 

Ambalaža prehrambenih proizvoda
NAZIV PREDMETA Ambalaža prehrambenih proizvoda

Kod

KTK312

Godina studija

3.

Nositelj/i predmeta

Prof. dr. sc. Nataša Stipanelov Vrandečić

Bodovna vrijednost (ECTS)

4.0

Suradnici

Način izvođenja nastave (broj sati u semestru)

P S V T

30

0

15

0

Status predmeta

Obvezni

Postotak primjene e-učenja

0 %

OPIS PREDMETA

Ciljevi predmeta

Osposobiti studenta za razumijevanje i realizaciju osnovnih funkcija ambalaže u skladu s karakteristikama prehrambenih proizvoda i zahtjevima tržišta

Uvjeti za upis predmeta i ulazne kompetencije potrebne za predmet

 

Očekivani ishodi učenja na razini predmeta (4-10 ishoda učenja)

Nakon položenog ispita student je sposoban:
- definirati osnovne funkcije ambalaže
- identificirati karakteristike i osjetljivost pojedine vrste prehrambenog proizvoda prema vanjskim utjecajima
- identificirati i analizirati ambalažne materijale za pakiranje prehrambenih proizvoda
- opisati postupke proizvodnje ambalaže
- identificirati interakcije u sustavu prehrambenog proizvoda i ambalaže
- osmisliti kreativna rješenja pri odabiru i usklađivanju ambalažnih materijala i oblika s vrstom prehrambenog proizvoda
- provoditi eksperiment i mjerenje u laboratoriju, te interpretirati prikupljene podatke i rezultate mjerenja
- sudjelovati u timskom radu i samostalno prezentirati stručne sadržaje

Sadržaj predmeta detaljno razrađen prema satnici nastave

1. tjedan: Uvod.
2. tjedan: Podjela ambalaže.
3. tjedan: Funkcije ambalaže.
4. tjedan: Vrste i karakteristike robe.
5. tjedan: Ambalažni materijali: drvo, papir, ljepenka, karton. Metalni ambalažni materijali
6. tjedan: Polimerni materijali, svojstva i podjela. Celulozni materijali, poliolefini, vinilni plastomeri
7. tjedan: Polistiren, poliesteri, poliamidi, poliuretani. Biorazgradljivi polimerni materijali.
8. tjedan: Postupci proizvodnje polimerne ambalaže.
9. tjedan: Višeslojni ambalažni materijali. Staklo.
a. Provjera znanja (I. kolokvij)
10. tjedan: Ambalažni oblici.
11. tjedan: Interakcije u ambalažnom sustavu.
12. tjedan: Ambalaža proizvoda od žitarica, pekarskih i konditorskih proizvoda; Ambalaža za pakiranje voća i povrća; mesa i ribe
13. tjedan: Ambalaža za pakiranje mlijeka i mliječnih proizvoda; Ambalaža za alkoholna i bezalkoholna pića
14. tjedan: Odbačena ambalaža i okoliš.
15. tjedan: Prezentacija studentskih seminarskih radova
b. Provjera znanja (II. kolokvij)
2. Laboratorijske vježbe: Analiza dimenzija ambalažnog materijala; Analiza papira; Analiza metalnih ambalažnih materijala; Analiza polimernih materijala; Analiza višeslojnih ambalažnih materijala

Vrste izvođenja nastave:

Obveze studenata

Prisustvovanje predavanjima (min. 70 %), laboratorijskim vježbama (100 %), izrada i prezentacija seminarskog rada

Praćenje rada studenata (upisati udio u ECTS bodovima za svaku aktivnost tako da ukupni broj ECTS bodova odgovara bodovnoj vrijednosti predmeta):

Pohađanje nastave

1.0

Istraživanje

Praktični rad

Eksperimentalni rad

0.7

Referat

Esej

Seminarski rad

1.0

Kolokviji

1.3

Usmeni ispit

0.8

Pismeni ispit

0.8

Projekt

Ocjenjivanje i vrjednovanje rada studenata tijekom nastave i na završnom ispitu

KONTINUIRANO VREDNOVANJE putem dva kolokvija tijekom semestra:
Nazočnost na nastavi, A1(uspješnost=70 -100 %), udjel u ocjeni, k1 =0,1
Laboratorijske vježbe, A2(uspješnost=50 -100 %), udjel u ocjeni, k2 =0,15
Seminarski rad +prezentacija, A3(uspješnost=50 -100 %), udjel u ocjeni, k3 =0,15
I. kolokvij, A4 (uspješnost=60 -100 %), udjel u ocjeni, k4 =0,30
II. kolokvij, A5 (uspješnost=60 -100 %), udjel u ocjeni, k5 =0,30
OCJENA (%) = 0,10A1+0,15A2 + 0,15A3+ 0,30A4 + 0,30A5
ZAVRŠNO VREDNOVANJE putem cjelovitog pisanog i usmenog ispita provodi se u redovitim ispitnim rokovima kroz 4 ispitna termina:
Aktivnosti A1, A2 i A3 vrednuju se na isti način kako je gore navedeno.
Pisani ispit, A6 (uspješnost=60 -100 %), udjel u ocjeni, k6 =0,20
Usmeni ispit, A7 (uspješnost=60 -100 %), udjel u ocjeni, k7 =0,40
OCJENA (%) = 0,10A1+0,15A2 + 0,15A3+ 0,20A6 + 0,40A7
Ocjene: 50 -61 % - dovoljan (2); 62-74 % - dobar (3); 75-87 % - vrlo dobar (4); 87-100 % - izvrstan (5).
Ukoliko je student položio samo jedan kolokvij t

Obvezna literatura (dostupna u knjižnici i putem ostalih medija)

Naslov

Broj primjeraka u knjižnici

Dostupnost putem ostalih medija

N. Stipanelov Vrandečić: Ambalaža, recenzirana interna skripta, Kemijsko tehnološki fakultet, Split, 2010.

1

web knjižnica KTF-a

I. Vuković,K. Galić i M. Vereš: Ambalaža za pakiranje namirnica, Tectus, Zagreb, 2007.

1

Dopunska literatura

Pravilnik o ambalaži i ambalažnom otpadu (NN/2005)
Pravilnik o zdravstvenoj ispravnosti materijala i predmeta koji dolaze u neposredni dodir s hranom (NN/2008)
Z. Janović: Polimerizacije i polimeri, Hrvatsko društvo kemijskih inženjera i tehnologa , Zagreb, 1997

Načini praćenja kvalitete koji osiguravaju stjecanje utvrđenih ishoda učenja

Praćenje kvalitete i uspješnosti izvođenja nastave i usvajanja znanja (vještina), prati se na razini: (1) nastavnika, prihvaćanjem sugestija polaznika i kolega, (2) fakulteta, provođenjem anketiranja polaznika o kvaliteti nastave.

Ostalo (prema mišljenju predlagatelja)

 

 

 

Tehnologija vode
NAZIV PREDMETA Tehnologija vode

Kod

KTK313

Godina studija

3.

Nositelj/i predmeta

Prof. dr. sc. Marina Trgo

Bodovna vrijednost (ECTS)

5.0

Suradnici

Način izvođenja nastave (broj sati u semestru)

P S V T

26

15

30

4

Status predmeta

Obvezni

Postotak primjene e-učenja

0 %

OPIS PREDMETA

Ciljevi predmeta

Studenti će se upoznati postupcima pripreme vode koja se koristi u prehrambenoj industriji, kao i postupcima obrade otpadnih voda prehrambene industrije.

Uvjeti za upis predmeta i ulazne kompetencije potrebne za predmet

Položen ispit iz kolegija Analitička kemija.

Očekivani ishodi učenja na razini predmeta (4-10 ishoda učenja)

Nakon položenog ispita od studenta se očekuje da zna:
- objasniti postupke pripreme vode za piće koja se koristi u prehrambenoj industriji
- zahtjeve kakvoće vode za različite vrste prehrambene industrije
- postupke mekšanja vode
- metode ispitivanja sadržaja biorazgradljive tvari u vodi
- konvencionalne metode pročišćavanja otpadne vode
- napredne metode pročišćavanja otpadne vode
- osnovne zakonske propise koji se odnose na kakvoću vode u prirodi i maksimalno dopuštene koncentracije štetnih tvari u otpadnim vodama prije ispusta u okoliš.

Sadržaj predmeta detaljno razrađen prema satnici nastave

1. tjedan: Hidrologija. Kružni tok vode, isparavanje, infiltracija, oborine, podzemno i površinsko otjecanje. Stanje prirodnih voda u RH. Podjela voda u prirodi.
2. tjedan: Kakvoća voda u RH, izgrađenost sustava vodoopskrbe i odvodnje. Priprema vode za piće. Uporaba vode u kemijskoj i prehrambenoj industriji.
3. tjedan: Fizikalna i kemijska svojstva vode. Pokazatelji kakvoće vode. Tehnološki procesi obrade voda. Filtracija, membranski procesi.
1. Seminar: Procjena kakvoće vode u prirodi temeljem kemijskog sastava.
4. tjedan: Primjena membranskih procesa u industriji. Desalinizacija. Adsorpcija. Adsorbensi u tehnologiji obrade vode.
2. Seminar: Izračunavanje kapaciteta adsorbensa. Ionska izmjena, mogućnosti izvedbe, izračunavanje kapaciteta ionske izmjene.
5. tjedan: Primjena ionske izmjene u procesima pripreme procesne vode. Provjera znanja.
3. Seminar: Izračunavanje tvrdoće vode na temelju kemijskog sastava.
6. tjedan: Primjena ionske izmjene za uklanjanje metalnih iona iz vode.
4. Seminar: Proračun dimenzija izmjenjivača, priprema seminarskih radova u radnim grupama.
7. tjedan: Koagulacija i Flokulacija. Odabir koagulansa u industriji.
5. Karbonatna tvrdoća vode. Dekarbonizacija vode.
6. Seminar: Izračun sredstva za taloženje, priprema seminarskih radova u radnim grupama
7. Obrada otpadnih voda. Odabir metode i slijeda postupaka obrade otpadnih voda.
8. Seminar: priprema seminarskih radova u radnim grupama.
9. tjedan: Biološka obrada otpadne vode. Aerobni i anaerobni postupci obrade, izvedbe bioreaktora. Provjera znanja. Seminar: priprema seminarskih radova u radnim grupama.
10. tjedan: Fosforovi i dušikovi spojevi u obrađenoj otpadnoj vodi. Uklanjanje nutrijenata iz vode. Seminar: priprema seminarskih radova u radnim grupama.
11. tjedan: Pregled naprednih procesa pročišćavanja vode. Primjeri višestruke uporabe vode u industriji. Seminar: Usmena prezentacija seminarskog rada.
12. tjedan: Primjeri postupaka obrade otpadne vode industrije alkoholnih i bezalkoholnih pića. Seminar: Usmena prezentacija seminarskog rada.
13. tjedan: Primjeri postupaka obrade otpadne vode industrije mlijeka i mliječnih proizvoda. Seminar: Usmena prezentacija seminarskog rada.
14. tjedan: Primjeri postupaka obrade otpadne vode industrije mesa i mesnih proizvoda. Terenska nastava: posjet uređaju za pripremu vode za piće.
15. tjedan: Terenska nastava: Posjet uređaju za obradu otpadnih voda. Provjera znanja.
16. VJEŽBA 1. Praćenje procesa adsorpcije otopljenih organskih tvari u vodi na aktivnom ugljenu šaržnim postupkom preko KPK. Izračun parametara procesa.
17. VJEŽBA 2. Kinetičko praćenje biokemijske razgradnje organske tvari preko BPK. Izračun kinetičkih parametara.
18. VJEŽBA 3. Ispitivanje koagulacije i flokulacije koloidno dispergiranih čestica u vodi jar-testom.
19. VJEŽBA 4. Dekarbonizacija vodovodne vode vodom vapnenicom i vapnenim mlijekom.
20. VJEŽBA 5. Uklanjanje ukupne tvrdoće vode neutralnim kationskim izmjenjivačem
21. VJEŽBA 6. Uklanjanje Pb2+ metodom ionske izmjene primjenom zeolita postupkom u koloni. Izračunavanje kapaciteta uklanjanja u ovisnosti o uvjetima eksperimenta.

Vrste izvođenja nastave:

Obveze studenata

 

Praćenje rada studenata (upisati udio u ECTS bodovima za svaku aktivnost tako da ukupni broj ECTS bodova odgovara bodovnoj vrijednosti predmeta):

Pohađanje nastave

2.5

Istraživanje

Praktični rad

Eksperimentalni rad

2.0

Referat

0.2

Terenska nastava

0.2

Esej

Seminarski rad

0.3

Kolokviji

0.3

Usmeni ispit

0.2

Pismeni ispit

0.3

Projekt

Ocjenjivanje i vrjednovanje rada studenata tijekom nastave i na završnom ispitu

Uvjet za pristup izradi laboratorijskih vježbi je položen usmeni kolokvij za vježbe. Cjelokupni ispit može se položiti preko tri pismene i jedne usmene provjere znanja. Pismene provjere se odnose na gradivo usvojeno na predavanjima, seminarima, terenskoj nastavi i laboratorijskim vježbama. Usmena provjera se odnosi na prezentaciju seminarskog rada.
Ocjene na pismenom ispitu i na pismenim provjerama: 60-69%-dovoljan, 70-79%-dobar, 80-89%-vrlo dobar, 90-100% izvrstan.
Studenti koji ispit nisu položili putem provjera znanja polažu u redovitim ispitnim rokovima. Ocjena koja se upisuje u indeks je srednja vrijednost ocjena pismenih provjera, usmene provjere i laboratorijskih vježbi.

Obvezna literatura (dostupna u knjižnici i putem ostalih medija)

Naslov

Broj primjeraka u knjižnici

Dostupnost putem ostalih medija

D. Hendrics, Water Treatment Unit Processes, Taylor and Francis Group, Boca Raton, 2006.

0

kod predmetnog nastavnika

S. Tedeschi, Zaštita voda, HDGI, Zagreb, 1997

0

kod predmetnog nastavnika

R.D. Noble, P.A. Terry, Principles of Chemical Separations with Environmental Applications, Cambridge University press, 2004

0

kod predmetnog nastavnika

N.G. Wung Jern, Industrial Wastewater Treatment, Imperial College Press, London, 2006.

0

kod predmetnog nastavnika

Dopunska literatura

F. N. Kemmer, Prijevod: I. Begovic, D. Vidić, Nalkov priručnik za vodu, Građevinska knjiga 2005.

Načini praćenja kvalitete koji osiguravaju stjecanje utvrđenih ishoda učenja

konzultacije sa studentima
- kontinuirana pismena provjera znanja
- dinamika polaganja kolokvija za laboratorijske vježbe
- - studentska anketa

Ostalo (prema mišljenju predlagatelja)

 

 

 

Razvoj prehrambenog proizvoda
NAZIV PREDMETA Razvoj prehrambenog proizvoda

Kod

KTK314

Godina studija

3.

Nositelj/i predmeta

Prof. dr. sc. Višnja Katalinić

Bodovna vrijednost (ECTS)

4.0

Suradnici

Izv. prof. dr. sc. Ivana Generalić Mekinić

Način izvođenja nastave (broj sati u semestru)

P S V T

15

30

0

0

Status predmeta

Izborni

Postotak primjene e-učenja

0 %

OPIS PREDMETA

Ciljevi predmeta

Cilj ovog kolegija je upoznati studenta s razlozima razvoja prehrambenog proizvoda. Student će steći osnovno znanje o glavnim fazama razvoja prehrambenog proizvoda i shvatiti značaj timskog rada i interdisciplinarnog pristupa. Radeći u grupi student će učiti osmisliti, napraviti i ocijeniti prehrambeni proizvod.

Uvjeti za upis predmeta i ulazne kompetencije potrebne za predmet

 

Očekivani ishodi učenja na razini predmeta (4-10 ishoda učenja)

Studenti će nakon uspješno savladanog predmeta moći:
- definirati „novi prehrambeni proizvod“
- razumjeti razloge razvoja prehrambenog proizvoda
- navesti i sagledati glavne faze u razvoju prehrambenog proizvoda
- razumjeti važnost timskog rada i interdisciplinarnog pristupa u procesu
- razvoja prehrambenog proizvoda

Sadržaj predmeta detaljno razrađen prema satnici nastave

1. tjedan: Uvodno predavanje; Što je to novi prehrambeni proizvod; Uvod u razvoj prehrambenog proizvoda; Razlozi za razvoj prehrambenog proizvoda.
2. tjedan: Glavne faze razvoja novog prehrambenog proizvoda poznate kao 5D (Decide; Discover; Define; Develop; Deploy);
3. tjedan: Ideje, određivanje cilja i sagledavanje zahtjeva tržišta;
4. tjedan: Razvoj i definiranje proizvodnog procesa, pakiranje, konzerviranje i zakonska ograničenja;
5. tjedan: I. kolokvij
1. 6.-7. tjedan: Način testiranja i prototip; Dorada proizvoda, određivanje cijene koštanja, načina proizvodnje i pakiranja
2. 8. tjedan: Testiranja stabilnosti, senzorskih svojstava, fizikalnih, kemijskih i biokemijskih parametara kvalitete;
3. 9. tjedan: Mišljenje potrošača; Prezentacija i marketing proizvoda
4. 10. tjedan: II kolokvij
5. 11. tjedan: Odluka studenata o tipu novog prehrambenog proizvoda koji žele istražiti
1. -14 tjedan: Natjecateljski rad po grupama
2. tjedan: Prezentacija i obrana seminarskog rada

Vrste izvođenja nastave:

Obveze studenata

Nazočnost na predavanjima i seminarima u iznosu od najmanje 70% predviđene satnice.

Praćenje rada studenata (upisati udio u ECTS bodovima za svaku aktivnost tako da ukupni broj ECTS bodova odgovara bodovnoj vrijednosti predmeta):

Pohađanje nastave

1.0

Istraživanje

Praktični rad

Eksperimentalni rad

Referat

Esej

Seminarski rad

2.0

Kolokviji

1.0

Usmeni ispit

0.5

Pismeni ispit

0.5

Projekt

Ocjenjivanje i vrjednovanje rada studenata tijekom nastave i na završnom ispitu

Gradivo predmeta podijeljeno je na dvije cjeline koje studenti polažu preko parcijalnih pismenih ispita ili pak pristupanjem cjelokupnom ispitu na kraju semestra. Ispit se smatra položenim ukoliko studenti postignu najmanje 60%. Konačna ocjena formira se temeljem ocjena iz parcijalnih ispita i ocjene seminarskog rada. Seminarski rad učestvuje u ocjeni 40%. Bodovanje: <60% student nije zadovoljio; 60-70% dovoljan (2); 70-80% dobar (3); 80-90% vrlo dobar (4); 90-100% izvrstan (5)

Obvezna literatura (dostupna u knjižnici i putem ostalih medija)

Naslov

Broj primjeraka u knjižnici

Dostupnost putem ostalih medija

M.D. Earle, R.L. Earle, Creating New Foods. The Product Developer’s Guide - the Web Edition http://www.nzifst.org.nz/creatingnewfoods/

0

Da

Nutrition for Health and Development, WHO Progress Report 2000., WHO, Diet, Nutrition and Prevention of Chronic Diseases, FAO expert report, Geneva: World Health Organisation, 2003.

0

Da

Dopunska literatura

Gibson, M.W.Williams: Functional foods. CRC Press, Woodhead
Publishing Limited, Boca Raton, Boston, New York, Washington, DC, 2000.
Stručni/znanstveni članci po izboru nastavnika.

Načini praćenja kvalitete koji osiguravaju stjecanje utvrđenih ishoda učenja

Praćenje kvalitete i uspješnosti izvođenja nastave i usvajanja znanja (vještina), prati se na razini: (1) nastavnika, prihvaćanjem sugestija polaznika i kolega, (2) fakulteta, provođenjem anketiranja polaznika o kvaliteti nastave.

Ostalo (prema mišljenju predlagatelja)

 

 

 

Inženjerstvo otpada iz prehrambene industrije
NAZIV PREDMETA Inženjerstvo otpada iz prehrambene industrije

Kod

KTK315

Godina studija

3.

Nositelj/i predmeta

Prof. dr. sc. Maja Kliškić
Prof. dr. sc. Senka Gudić

Bodovna vrijednost (ECTS)

4.0

Suradnici

Izv. prof. dr. sc. Ivana Smoljko

Način izvođenja nastave (broj sati u semestru)

P S V T

30

0

10

5

Status predmeta

Izborni

Postotak primjene e-učenja

0 %

OPIS PREDMETA

Ciljevi predmeta

Stjecanje znanja o načinima zbrinjavanja i iskorištavanja otpada iz prehrambene industrije za dobivanje korisnih proizvoda i energije, te mjerama koje se provode u svijetu kako bi se očuvao okoliš.

Uvjeti za upis predmeta i ulazne kompetencije potrebne za predmet

 

Očekivani ishodi učenja na razini predmeta (4-10 ishoda učenja)

Nakon položenog ispita od studenta se očekuje da zna:
- koje tvari predstavljaju otpad iz prehrambene industrije
- zakone i pravilnike koji se odnose na zaštitu okoliša od te vrste otpada
- mogućnosti zbrinjavanja otpada iz prehrambene industrije
- principe i metode oporabe istog
- načine i mogućnosti njegovog energetskog iskorištavanja

Sadržaj predmeta detaljno razrađen prema satnici nastave

1. tjedan: Otpadne tvari iz prehrambene industrije. Tehnološki, ekonomski i društveni aspekti zbrinjavanja i/ili iskorištavanja otpadnih tvari.
2. tjedan: Zakoni i pravilnici koji se odnose na zaštitu okoliša od otpadnih tvari prehrambene industrije.
3. tjedan: Rukovanje otpadom, zdravstvene i sigurnosne mjere.
4. tjedan: Zbrinjavanje otpada. Vrste odlagališta, sigurnost i aktivnosti tijekom rada odlagališta.
5. tjedan: Razvoj optimiziranih sustava za obradbu otpadaka prehrambene industrije.
6. tjedan: Principi i metode oporabe otpada iz prehrambene industrije - sanitarno odlaganje, kompostiranje.
7. tjedan: Incineracija i piroliza.
8. tjedan: Nove tehnologije.
1. Provjera znanja (I kolokvij).
9. tjedan: Razvoj i primjena bioloških metoda za oporabu organskog otpada i nusprodukata.
10. tjedan: Energetsko iskorištavanje otpada: otpad kao pomoćno gorivo, dobivanje toplinske energije.
11. tjedan: Dobivanje električne energije. Bioplin.
12. tjedan: Biomasa kao izvor energije.
13. tjedan: Tehnologije za pretvorbu biomase u energiju.
14. tjedan: Vodik kao gorivo - biovodik. Procesi proizvodnje vodika iz biomase i biorazgradivog dijela otpada.
15. tjedan: Procesi proizvodnje vodika iz biomase i biorazgradivog dijela otpada (nastavak).
Provjera znanja (II kolokvij).
Vježbe:
Korisna uporaba kore citrusa. Dobivanje alkohola destilacijom prevrele komine. Proizvodnja kalcijeva tartarata. Terenska nastava na odlagalištu otpada Karepovac. Terenska nastava u poduzeću Cijan d.o.o.

Vrste izvođenja nastave:

Obveze studenata

Prisustvovanje predavanjima u iznosu od 80% ukupne satnice, vježbe 100%, terenska nastava 100%.

Praćenje rada studenata (upisati udio u ECTS bodovima za svaku aktivnost tako da ukupni broj ECTS bodova odgovara bodovnoj vrijednosti predmeta):

Pohađanje nastave

1.0

Istraživanje

Praktični rad

1.0

Eksperimentalni rad

Referat

Esej

Seminarski rad

Kolokviji

2.0

Usmeni ispit

Pismeni ispit

Projekt

Ocjenjivanje i vrjednovanje rada studenata tijekom nastave i na završnom ispitu

Cjelokupni ispit može se položiti preko dva pismena kolokvija tijekom semestra. Prag prolaznosti je 60%. Svaki kolokvij sudjeluje u ocjeni s 40%, a vježbe i terenska nastava s 20%. U ispitnim rokovima polaže se usmeni ispit. Prag prolaznosti je 60%. Ocjene: <60% - nedovoljan, 61 - 69% - dovoljan (2), 70 - 79% - dobar (3), 80 – 89% vrlo dobar (4), 90 – 100% - izvrstan (5).

Obvezna literatura (dostupna u knjižnici i putem ostalih medija)

Naslov

Broj primjeraka u knjižnici

Dostupnost putem ostalih medija

G. Tchobanoglous, F. Kreith, Handbook of Solid Waste Menagement (2nd ed.), McGraw-Hill, New York, 2002.

1

I. S. Arvanitoyannis, Waste Management for the Food Industries, Academic Press, 2007.

1

Dopunska literatura

L. K. Wang, Y.-T. Hung, H. H. Lo, C. Yapijakis, Waste Treatment in the Food Processing Industry, CRC Press, 2005.
M. Kliškić, Kruti otpad i recikliranje, Upute za vježbe, Kemijsko-tehnološki fakultet u Splitu, Split 2000.

Načini praćenja kvalitete koji osiguravaju stjecanje utvrđenih ishoda učenja

Praćenje kvalitete i uspješnosti izvođenja nastave i usvajanja znanja (vještina), prati se na razini: (1) nastavnika, prihvaćanjem sugestija polaznika i kolega, (2) fakulteta, provođenjem anketiranja polaznika o kvaliteti nastave.

Ostalo (prema mišljenju predlagatelja)

 

 

 

Mineralne sirovine iz mora
NAZIV PREDMETA Mineralne sirovine iz mora

Kod

KTK316

Godina studija

3.

Nositelj/i predmeta

Prof. dr. sc. Vanja Martinac

Bodovna vrijednost (ECTS)

4.0

Suradnici

Izv. prof. dr. sc. Miroslav Labor

Način izvođenja nastave (broj sati u semestru)

P S V T

30

0

15

0

Status predmeta

Izborni

Postotak primjene e-učenja

0 %

OPIS PREDMETA

Ciljevi predmeta

Kroz program predavanja i vježbi studenti ovladavaju znanjem o osnovim karakteristikama morske vode i metodama eksploatacije mineralnih sirovina iz morske vode.

Uvjeti za upis predmeta i ulazne kompetencije potrebne za predmet

 

Očekivani ishodi učenja na razini predmeta (4-10 ishoda učenja)

Nakon položenog ispita od studenata se očekuje da zna:
- objasniti i razlikovati fizikalno-kemijske karakteristike morske vode
- razlikovati makro i mikro konstituente u morskoj vodi
- samostalno izvesti analizu morske vode na sadržaj kalcija i magnezija prema radnim uputama
- samostalno izvesti kemijsku analizu morske vode na sadržaj bora prema radnim uputama
- samostalno odrediti sadržaj CO2 u morskoj vodi prema radnim uputama
- opisati tehnološke procese dobivanja mineralnih sirovina iz morske vode (magnezija, natrijeva klorida, broma i pitke vode)

Sadržaj predmeta detaljno razrađen prema satnici nastave

1. tjedan: Morska voda - izvor mineralnih sirovina.
2. tjedan: Temeljna svojstva morske vode.
3. tjedan: Fizikalno-kemijske karakteristike morske vode.
4. tjedan: Sastav morske vode. Klasifikacija otopljenih konstituenata.
5. tjedan: Koncentracija i kemijski oblici elemenata u morskoj vodi.
6. tjedan: Konstantni odnosi makrokomponenata.
7. tjedan: Mikrokonstituenti u morskoj vodi.
8. tjedan: Izotermno isparavanje morske vode i izdvajanje pojedinih soli.
9. tjedan: Utjecaj klimatskih i drugih uvjeta na proces isparavanja.
10. tjedan: Isparavanje ugušćene morske vode.
11. tjedan: Mogućnosti tehnološkog iskorištavanja morske vode.
12. tjedan: Princip dobivanja NaCl u morskim solanama.
13. tjedan: Dobivanje broma iz morske vode
14. tjedan: Dobivanje magnezija i njegovih spojeva iz morske vode.
15. tjedan: Dobivanje pitke vode iz morske vode.
Laboratorijske vježbe: Tijekom vježbi vrši se kemijska analiza morske vode na sadržaj kalcija, magnezija, bora i slobodnog CO2. Također se stječu praktična znanja o tehnološkim procesima dobivanja mineralnih sirovina (magnezijeva oksida i natrijeva klorida) iz morske vode. Popis vježbi: Analiza morske vode na sadržaj magnezijeva oksida i kalcijeva oksida, Analiza morske vode na sadržaj CO2, Određivanje bora u morskoj vodi, Dobivanje magnezijeva oksida iz morske vode (predobrada morske vode, 80 %-tno taloženje magnezijeva hidroksida dolomitnim vapnom, sedimentacija magnezijeva hidroksida, ispiranje i filtriranje magnezijeva hidroksida, žarenje magnezijeva hidroksida, određivanje sastava praha magnezijeva oksida), Posjet solani i upoznavanje sa tehnološkim procesom dobivanja natrijeva klorida iz morske vode (terenska vježba).

Vrste izvođenja nastave:

Obveze studenata

Prisustvovanje predavanjima u iznosu od 80 % ukupne satnice. Prisustvovanje vježbama i terenskoj nastavi u potpunosti (100% ukupne satnice).

Praćenje rada studenata (upisati udio u ECTS bodovima za svaku aktivnost tako da ukupni broj ECTS bodova odgovara bodovnoj vrijednosti predmeta):

Pohađanje nastave

1.0

Istraživanje

Praktični rad

Eksperimentalni rad

1.0

Referat

0.5

Terenska nastava

0.5

Esej

Seminarski rad

Kolokviji

Usmeni ispit

1.0

Pismeni ispit

Projekt

Ocjenjivanje i vrjednovanje rada studenata tijekom nastave i na završnom ispitu

Pohađanje predavanja se evidentira (ne boduje se u ocjeni). Tijekom semestra studenti trebaju odraditi vježbe (laboratorijske i terenske). Vježbe se boduju s 30 % u konačnoj ocjeni. U ispitnim rokovima polaže se samo usmeni ispit. Usmeni ispit je obvezatan za sve studente.
Ocjene: 60 %-70 % - dovoljan, 71 %-80 % - dobar, 81 %-90 %- vrlo dobar,
91 %-100 %-izvrstan.

Obvezna literatura (dostupna u knjižnici i putem ostalih medija)

Naslov

Broj primjeraka u knjižnici

Dostupnost putem ostalih medija

F. J. Millero, Chemical Oceanography, 3th Edition, CRC Press, Boca Raton, 2005.

1

V. Martinac, Magnezijev oksid iz morske vode (on line 2010-12-13), Sveučilišni priručnik, Kemijsko-tehnološki fakultet, Split, 2010.

0

on line

Desalination, Trends and Technologies, Ed by M. Schorr (on line 2011-02-28), InTechOpen, 2011.

0

on line

M. J. Kennish, Practical Handbook of Marine Science, 3rd Edition, CRC Press, Boca Raton, 2001.

1

V. Martinac, M. Labor, More kao izvor mineralnih sirovina, laboratorijske vježbe (on line 2011-01-18), Kemijsko-tehnološki fakultet, Split, 2011.

0

on line

Dopunska literatura

M. E. Q. Pilson, Introduction to the Chemistry of the Sea, 2st edition, Prentice Hall, 2013.
K. Stowe, Exploring Ocean Science, Wiley, New York, 1996.

Načini praćenja kvalitete koji osiguravaju stjecanje utvrđenih ishoda učenja

Praćenje kvalitete i uspješnosti izvođenja nastave i usvajanja znanja (vještina), prati se na razini: (1) nastavnika, prihvaćanjem sugestija polaznika i kolega, (2) fakulteta, provođenjem anketiranja polaznika o kvaliteti nastave.

Ostalo (prema mišljenju predlagatelja)

 

 

 

Sigurnost pri radu
NAZIV PREDMETA Sigurnost pri radu

Kod

KTK317

Godina studija

3.

Nositelj/i predmeta

Prof. dr. sc. Pero Dabić

Bodovna vrijednost (ECTS)

4.0

Suradnici

Način izvođenja nastave (broj sati u semestru)

P S V T

30

0

15

0

Status predmeta

Izborni

Postotak primjene e-učenja

0 %

OPIS PREDMETA

Ciljevi predmeta

spoznaje o mogućim opasnostima pri radu u laboratoriju i pogonu.
- osnove rada na siguran način, mjere zaštite i zaštitni uređaji i sredstva pri radu

Uvjeti za upis predmeta i ulazne kompetencije potrebne za predmet

Nema.

Očekivani ishodi učenja na razini predmeta (4-10 ishoda učenja)

Nakon položenog ispita od studenta se očekuje da zna:
- pravila ponašanja i rada u kemijskom laboratoriju
- osnovne opasnosti u kemijskom laboratoriju
- načine označavanja tvari, značenje kemijskih kartica (podatci o fizikalno-
- kemijskim, fiziološkim i toksikološkim svojstvima tvari)
- procjena potencijalne opasnosti pojedinih kemikalija i rada s aparaturama te načine zaštite pri radu

Sadržaj predmeta detaljno razrađen prema satnici nastave

1. tjedan: uvodno predavanje, zakonski propisi, pravila ponašanja u laboratoriju
2. tjedan: sigurnosni uređaji u kemijskom laboratoriju
3. tjedan: sigurnost i fizikalno-kemijska svojstva tvari
4. tjedan: klasifikacija tvari prema sličnim svojstvima i funkcionalnim skupinama
5. tjedan: označavanje tvari - etiketa, grafički simboli, dijamant opasnosti, oznake pri transportu
6. tjedan: djelovanje štetnih tvari na zdravlje - osnovni pojmovi toksikologije i fizioloških svojstva tvari, MDK, LD50
7. tjedan: djelovanje štetnih tvari na zdravlje - podjela i značajke tvari prema fiziološkim svojstvima
8. provjera znanja (1. kolokvij);
9. tjedan: procesi gorenja i požarna opasnost
10. tjedan: aparati i postrojenja za gašenje požara
11. tjedan: model aparata za gašenje požara
12. tjedan: tipovi štetne atmosfere i uređaji za zaštitu disanja
13. tjedan: zaštita od električne struje
14. tjedan: opasni proizvodi - nastanak, klasifikacija prema UN brojevima, skladištenje, oporaba i otpad
15. tjedan: provjera znanja (2. kolokvij).
Laboratorijske vježbe:
Vježba 1. Postojanost alkalijskih metala
Vježba 2. Test zapaljivosti materijala
Vježba 3. Određivanje plamišta po Marcusson-u
Vježba 4. Određivanje osnovnih fizikalno-kemijskih svojstava otopina s ciljem procjene potencijalne opasnosti

Vrste izvođenja nastave:

Obveze studenata

Prisustvovanje predavanjima u 80 %-tnom iznosu, a laboratorijskim vježbama u 100%-tnom iznosu od ukupnog fonda sati.

Praćenje rada studenata (upisati udio u ECTS bodovima za svaku aktivnost tako da ukupni broj ECTS bodova odgovara bodovnoj vrijednosti predmeta):

Pohađanje nastave

2.0

Istraživanje

Praktični rad

Eksperimentalni rad

1.0

Referat

Priprema za kolokvij iz lab. v

0.1

Esej

Seminarski rad

Kolokviji

0.8

Usmeni ispit

Pismeni ispit

0.1

Projekt

Ocjenjivanje i vrjednovanje rada studenata tijekom nastave i na završnom ispitu

Kontinuirano vrjednovanje:
Cjelokupni ispit može se položiti preko dva kolokvija tijekom semestra. Prag prolaznosti je 60%. Svaki kolokvij u ocjeni učestvuje s 35%. Laboratorijske vježbe učestvuju u ocjeni 20%. Prisutnost predavanjima u 80-100%-tnom iznosu je 10% ocjene.
Završno vrjednovanje:
Studentima koji su položili jedan kolokvij, isti se priznaje kao dio ispita i to kao 35% ocjene. Preostali dio polažu u redovitim ispitnim rokovima.
Studenti koji nisu položili niti jedan kolokvij, na pismenom ispitu u redovitim ispitnim rokovima polažu cjelokupno gradivo. Prag prolaznosti je 60%, a pismeni oblik ispita učestvuje u ocjeni s po 80%. Laboratorijske vježbe učestvuju u ocjeni s udjelom 20%.
Ocjene: dovoljan (60 - 70 %), dobar (71 - 80 %), vrlo dobar (81 - 90 %),
izvrstan (91 -100 %).

Obvezna literatura (dostupna u knjižnici i putem ostalih medija)

Naslov

Broj primjeraka u knjižnici

Dostupnost putem ostalih medija

P. Dabić, Sigurnost pri radu, autorizirana predavanja, 2013.

1

R. H. Hill, D.C. Finster, Laboratory Safety for Chemistry Students, John Wiley & Sons, Hoboken, New Jersey, 2010.

1

P. Dabić, Vježbe iz kolegija sigurnost pri radu, KTF, Split, 2010.

1

Dopunska literatura

B. Uhlik, Zaštita od požarno opasnih, toksičnih i reaktivnih tvari (I-IV), Hrvatsko društvo kemijskih inženjera, Zagreb, 1998., 2000., 2003. i 2013.
- Zakon o zaštiti na radu, Zavod za istraživanje i razvoj sigurnosti, Zagreb, 2010.

Načini praćenja kvalitete koji osiguravaju stjecanje utvrđenih ishoda učenja

vođenje evidencije o prisutnosti na nastavi
- godišnja analiza uspješnosti polaganja ispita
- praćenje sugestija i reakcija polaznika tijekom semestra
- studentska anketa

Ostalo (prema mišljenju predlagatelja)

 

 

 

Osnove poduzetništva
NAZIV PREDMETA Osnove poduzetništva

Kod

KTK318

Godina studija

3.

Nositelj/i predmeta

Doc. dr. sc. Mira Krneta

Bodovna vrijednost (ECTS)

4.0

Suradnici

Način izvođenja nastave (broj sati u semestru)

P S V T

30

15

0

0

Status predmeta

Izborni

Postotak primjene e-učenja

0 %

OPIS PREDMETA

Ciljevi predmeta

Obuhvatan uvid u skup teorijskih znanja o: (1) pojmovnom određenju poduzetništva, poduzetničke aktivnosti i poduzetnika, (2) utjecaju poduzetničke aktivnosti na gospodarski razvoj, te (3) važnosti poduzetničke kulture i infrastrukture.
Razumijevanje i usvajanje praktičnih znanja i vještina važnih za: (1) prepoznavanje i definiranje poduzetničke namjere, (2) analizu tržišnog, tehničko-tehnološkog i ekonomsko-financijskog aspekta, te (3) ocjenu provedivosti i održivosti poduzetničkog poduhvata.

Uvjeti za upis predmeta i ulazne kompetencije potrebne za predmet

Vještine korištenja programske podrške (obrada teksta, tablice, prezentacija).

Očekivani ishodi učenja na razini predmeta (4-10 ishoda učenja)

Nakon položenog ispita od polaznika se očekuje da zna:
- razlikovati poduzetničku od ostalih oblika gospodarske aktivnosti, te poduzetnike od vlasnika samostalnih poslovanja;
- definirati sadržaj poslovnog modela poduzetničke namjere;
- provesti, samostalno i/ili grupi, postupak definiranja, analize i ocjene održivosti poduzetničke namjere;
- razlikovati dobre i manje dobre strane pojedinog oblika poduzetničke aktivnosti;
- razlikovati moguće izvore financiranja poduzetničke namjere; procijeniti troškove vezane uz pojedini oblik financiranja;
- opisati pojedine aspekte procjene održivosti poslovne namjere u vidu pisanog dokumenta, te predstaviti namjeru.

Sadržaj predmeta detaljno razrađen prema satnici nastave

1. tjedan: Uvod: ciljevi, obuhvat i sadržaj predmeta, način izvođenja nastave i ocjenjivanja; način izvođenja samostalnog dijela predmeta (rad u grupi, povezivanje sa stečenim znanjima i vještinama).
2. tjedan: Poduzetništvo, poduzetnik, poduzetnički proces: pojmovno određenje poduzetništva i poduzetnika; razlike između poduzetnika, menadžera i vlasnika samostalnog poslovanja; modeli mjerenja učestalosti / intenziteta poduzetničke aktivnosti; faze poduzetničkog procesa; važnost poduzetničke aktivnosti / utjecaj (doprinos) rastu zaposlenosti, konkurentnosti, uključenost pojedinih, ciljanih skupina. Poduzetničke sklonosti polaznika (samoprocjena - poduzetničke vještine; poduzetničke sklonosti, očekivanja polaznika, korištenje alata - word, excel,PPT).
3. tjedan: Poduzetnička ideja, prilika, namjera, projekt: definiranje pojmova ideja, prilika, i namjera; definiranje pojma poduzetnički projekt; obilježja poduzetničkog projekta, razlika u odnosu na projekt općenito; mogući izvori poslovnih ideja; modeli procjene održivosti poslovne ideje (obzirom na održivost proizvoda i/ili usluge, tržišnu održivost, organizacijsku i financijsku); razlika između poslovne ideje i poslovnog plana. Generiranje poduzetničkih ideja, ocjenjivanje i rangiranje, utvrđivanje liste poduzetničkih ideja i timova (grupa polaznika).
4. tjedan: Poslovni model: objasniti pojam, glavne elemente i koristi od definiranja poslovnog modela (koristeći primjere); koristiti predložak s naznačenim elementima poslovnog modela i primjerom poslovnog modela poduzetničke ideje; raspraviti sa polaznicima elemente poslovnog modela na temelju prepoznatih poduzetničkih ideja. Koristeći predložak poslovnog modela, radeći kao tim, definirati elemente poslovnog modela poduzetničke ideje.
5. tjedan: Analiza industrije / sektora: objasniti važnost analize industrije (sektora) za poduzetničko planiranje; objasniti obuhvat i sadržaj analize industrije (sektora); objasniti metode analize djelatnosti (sektora); objasniti način provođenja analize industrije (sektora); objasniti glavne elemente analize konkurencije; koristiti primjere analize nekih industrija (sektora); raspraviti s polaznicima temu analize industrije (sektora) na primjeru utvrđenih poduzetničkih ideja. Kao timski rad, za svaki poduzetnički projekt odrediti pripadajuću industriju (na razini slovne ili 2-znamenkaste brojčane oznake u Nacionalne klasifikacije djelatnosti); analizirati glavne trendove u industriji; analizirati raspoložive i dostupne izvore statističkih podataka.
6. tjedan: Analiza tržišta: objasniti važnost analize tržišta za poduzetničko planiranje; objasniti obuhvat i sadržaj analize tržišta; objasniti moguće pristupe i metode analize tržišta; objasniti što je segmentacija tržišta i način određivanja ciljanog tržišta; objasniti metode utvrđivanja prodajnih cijena asortimana proizvoda i/ili usluga. Za svaki poduzetnički projekt pripremiti i provesti analizu tržišta (identificirajući o kojem se tržištu proizvoda i/ili usluga radi: lokalno, regionalno, nacionalno, internacionalno); definirati opseg i dinamiku prodaje; provesti analizu prodajnih cijena i utvrditi prodajne cijene asortimana proizvoda i/ili usluga.
7. tjedan: Marketing plan: objasniti sadržaj i obuhvat marketing strategije; objasniti aktivnosti u procesu prodaje i način definiranja promotivnog mix-a; objasniti sadržaj i obuhvat načina prodaje i distribucije. Za svaki poduzetnički projekt utvrditi elemente marketing plana; izraditi marketing plan za poduzetnički projekt.
8. tjedan: Tehnički aspekt poduzetničkog projekta: objasniti pojmove i obuhvat, odnosno sadržaj tehničkog aspekta poduzetničkog planiranja; objasniti važnost prostornog određenja projekta na razini makro i mikro lokacije, uključujući zaštitu okoline i troškovni aspekt lokacije. Utvrditi tehnički aspekt poduzetničkog projekta: različite oblici imovine (osnovna i obrtna sredstva), lokaciju projekta.
9. tjedan: Tehnološki aspekt poduzetničkog projekta: objasniti pojmove i obuhvat, odnosno sadržaj tehnološkog aspekta poduzetničkog planiranja; objasniti elemente proizvodnog i/ili poslovnog procesa, poslovne funkcije, elemente organizacijske strukture poduzetničkog projekta. Utvrditi tehnološki aspekt poduzetničkog projekta: način realizacije proizvodnog i/ili poslovnog procesa, organizacijska struktura, struktura rukovođenja, poslovne funkcije podrške.
10. tjedan: Procjena potrebnih ulaganja i izvori financiranja: objasniti važnost utvrđivanja vrijednosti, strukture i dinamike potrebnih ulaganja u poduzetnički projekt; objasniti glavne elementi procjene potrebnih ulaganja; objasniti moguće izvore financiranja; objasniti troškovni aspekt pojedinog izvora financiranja i način procjene troškova financiranja ulaganja. Za svaki poduzetnički projekt, kao timski rad: utvrditi pojedine stavke ulaganja, procijeniti njihovu vrijednost,specificirati na temelju čega je utvrđenja vrijednost, utvrditi dinamiku ulaganja, utvrditi strukturu ulaganja, utvrditi izvore financiranja.
11. tjedan: Ekonomski aspekt poduzetničkog projekta: objasniti obuhvat i sadržaj ekonomskog aspekta poduzetničko

Vrste izvođenja nastave:

Obveze studenata

Prisustvovanje predavanjima - 80% ukupne satnice.
Samostalna izrada utvrđenog dijela grupnog rada (projekta).

Praćenje rada studenata (upisati udio u ECTS bodovima za svaku aktivnost tako da ukupni broj ECTS bodova odgovara bodovnoj vrijednosti predmeta):

Pohađanje nastave

1.0

Istraživanje

Praktični rad

Eksperimentalni rad

Referat

Esej

Seminarski rad

Kolokviji

1.0

Usmeni ispit

Pismeni ispit

1.0

Projekt

1.0

Ocjenjivanje i vrjednovanje rada studenata tijekom nastave i na završnom ispitu

Provjera znanja polaznika obavlja se u redovnim ispitnim rokovima, polaganjem pismenog i usmenog dijela ispita. Pismeni dio ispita čini 40% ukupne ocjene a usmeni 50%. 10% ocjene čini zalaganje polaznika koje se utvrđuje na temelju prisustvovanja predavanjima i sudjelovanja u raspravama (više od 80% predavanja), te zalaganju u grupnom radu (projektu).
Polaganje ukupnog ispita moguće je tijekom semestra putem: (1) položenog kolokvija (teorijski aspekt poduzetništva i procjene poduzetničkog poduhvata), s ostvarenih 50% i više bodova, (2) uspješne izrade samostalnog dijela u okviru grupnog rada (projekta), te (3) redovnog prisustvovanja na predavanjima i sudjelovanja u raspravama.
Skala ocjena je: (1) 55-65% - dovoljan, (2) 66-76% - dobar, (3) 77-89% - vrlo dobar, (4) 90-100% - izvrstan.

Obvezna literatura (dostupna u knjižnici i putem ostalih medija)

Naslov

Broj primjeraka u knjižnici

Dostupnost putem ostalih medija

Morris, Michael; 2012.; Practical Guide to Entrepreneurship – How to turn an idea into a profitable business; KoganPage, London.

1

Spinelli, Stephen, Jr; 2012.; New Venture Creation – Entrepreneurship for the 21th Century; 9th Edition; McGraw-Hill International Edition.

1

Kuratko, Donald, F.; 2009.; Entrepreneurship Theory, Process and Practice; South-Western College Pub; 8th edition.

1

Buble, Marin; Kružić, Dejan; 2006.; Poduzetništvo – realnost sadašnjosti i izazovi budućnosti; RRIF, Zagreb.

1

Marsh, Clive; 2013.; Businee and Financial Models; KoganPage, London.

1

Pisani materijali pripremljeni za predavanja i rad u grupi (projektu).

1

Dopunska literatura

Barrow C.P.; Barrow R.; 2005.; Brown The Business Plan Workbook: The Definitive Guide to Researching, Writing up and Presenting a Winning Plan; 6th edition; Kogan Page; London and Philadelphia.
Bendeković, J. i sur.; 2007.; Priprema i ocjena investicijskih projekata; FOIP 1974 d.o.o., Zagreb.
European Commision; 2003.; Green Paper – Entrepreneurship in Europe; www.studentstarter.eu.
Good Finance Guide for Small Businesses: How to raise, manage and grow your company’s cash; A & C Black; London.
Leburić, A.; Krneta, M.; 2003.; Profil poduzetnika; Naklada Bošković, Split.
Nugus, N.; 2006.; Financial Planning using Excel: Forecasti

Načini praćenja kvalitete koji osiguravaju stjecanje utvrđenih ishoda učenja

Praćenje kvalitete i uspješnosti izvođenja nastave i usvajanja znanja (vještina), prati se na razini: (1) nastavnika, prihvaćanjem sugestija polaznika i kolega, (2) fakulteta, provođenjem anketiranja polaznika o kvaliteti nastave.

Ostalo (prema mišljenju predlagatelja)

 

 

 

Stručna praksa
NAZIV PREDMETA Stručna praksa

Kod

KTKOSP

Godina studija

2.

Nositelj/i predmeta

Bodovna vrijednost (ECTS)

3.0

Suradnici

Način izvođenja nastave (broj sati u semestru)

P S V T

0

0

0

0

Status predmeta

Obvezni

Postotak primjene e-učenja

0 %

OPIS PREDMETA

Ciljevi predmeta

Uvjeti za upis predmeta i ulazne kompetencije potrebne za predmet

 

Očekivani ishodi učenja na razini predmeta (4-10 ishoda učenja)

Sadržaj predmeta detaljno razrađen prema satnici nastave

Vrste izvođenja nastave:

Obveze studenata

 

Praćenje rada studenata (upisati udio u ECTS bodovima za svaku aktivnost tako da ukupni broj ECTS bodova odgovara bodovnoj vrijednosti predmeta):

Pohađanje nastave

Istraživanje

Praktični rad

Eksperimentalni rad

Referat

Esej

Seminarski rad

Kolokviji

Usmeni ispit

Pismeni ispit

Projekt

Ocjenjivanje i vrjednovanje rada studenata tijekom nastave i na završnom ispitu

Obvezna literatura (dostupna u knjižnici i putem ostalih medija)

Naslov

Broj primjeraka u knjižnici

Dostupnost putem ostalih medija

Dopunska literatura

 

Načini praćenja kvalitete koji osiguravaju stjecanje utvrđenih ishoda učenja

 

Ostalo (prema mišljenju predlagatelja)

 

 

 

Završni rad
NAZIV PREDMETA Završni rad

Kod

KTKOZR

Godina studija

3.

Nositelj/i predmeta

Bodovna vrijednost (ECTS)

10.0

Suradnici

Način izvođenja nastave (broj sati u semestru)

P S V T

0

0

0

0

Status predmeta

Obvezni

Postotak primjene e-učenja

0 %

OPIS PREDMETA

Ciljevi predmeta

Uvjeti za upis predmeta i ulazne kompetencije potrebne za predmet

 

Očekivani ishodi učenja na razini predmeta (4-10 ishoda učenja)

Sadržaj predmeta detaljno razrađen prema satnici nastave

Vrste izvođenja nastave:

Obveze studenata

 

Praćenje rada studenata (upisati udio u ECTS bodovima za svaku aktivnost tako da ukupni broj ECTS bodova odgovara bodovnoj vrijednosti predmeta):

Pohađanje nastave

Istraživanje

Praktični rad

Eksperimentalni rad

Referat

Esej

Seminarski rad

Kolokviji

Usmeni ispit

Pismeni ispit

Projekt

Ocjenjivanje i vrjednovanje rada studenata tijekom nastave i na završnom ispitu

Obvezna literatura (dostupna u knjižnici i putem ostalih medija)

Naslov

Broj primjeraka u knjižnici

Dostupnost putem ostalih medija

Dopunska literatura

 

Načini praćenja kvalitete koji osiguravaju stjecanje utvrđenih ishoda učenja

 

Ostalo (prema mišljenju predlagatelja)

 

 

 

3. UVJETI IZVOĐENJA STUDIJSKOG PROGRAMA

3.1. Mjesta izvođenja studijskog programa

Zgrade sastavnice (navesti postojeće zgrade, zgrade u izgradnji i planiranu izgradnju)

Identifikacija zgrade

Zgrada tri fakulteta

Lokacija zgrade

Ruđera Boškovića 35

Godina izgradnje

2015

Ukupna površina u m2

29500

Identifikacija zgrade

Zgrada u Kaštel Sućurcu

Lokacija zgrade

Kaštel Sućurac

Godina izgradnje

1961

Ukupna površina u m2

3000

3.2. Popis nastavnika i suradnika po predmetima

 

Predmet Nastavnici i suradnici

Ambalaža prehrambenih proizvoda

Prof. dr. sc. Nataša Stipanelov Vrandečić

Analitička kemija

Prof. dr. sc. Josipa Giljanović
Izv. prof. dr. sc. Ante Prkić

Anorganska kemija

Prof. dr. sc. Zoran Grubač
Prof. dr. sc. Slobodan Brinić

Biokemija

Prof. dr. sc. Mladen Miloš

Fizika

Dr. sc. Mirko Marušić

Fizikalna kemija

Izv. prof. dr. sc. Renato Tomaš

Higijena i sanitacija

Prof. dr. sc. Tea Bilušić
Izv. prof. dr. sc. Mirjana Skočibušić

Hrana i prehrana

Prof. dr. sc. Višnja Katalinić
Prof. dr. sc. Tea Bilušić

Inženjerstvo otpada iz prehrambene industrije

Prof. dr. sc. Senka Gudić
Prof. dr. sc. Maja Kliškić
Izv. prof. dr. sc. Ivana Smoljko

Kemija hrane

Prof. dr. sc. Mladen Miloš
Izv. prof. dr. sc. Ivana Generalić Mekinić

Matematika

Izv. prof. dr. sc. Tanja Vučičić
Lucija Ružman

Metode analize hrane

Prof. dr. sc. Josipa Giljanović

Mikrobiologija hrane

Izv. prof. dr. sc. Mirjana Skočibušić
Doc. dr. sc. Ana Maravić

Mineralne sirovine iz mora

Prof. dr. sc. Vanja Martinac
Izv. prof. dr. sc. Miroslav Labor

Mjerna i regulacijska tehnika

Renato Stipišić

Opća biologija

Prof. dr. sc. Nada Bezić
Izv. prof. dr. sc. Valerija Dunkić

Opća kemija

Prof. dr. sc. Slobodan Brinić
Prof. dr. sc. Zoran Grubač

Opća mikrobiologija

Izv. prof. dr. sc. Mirjana Skočibušić
Doc. dr. sc. Ana Maravić

Organska kemija

Izv. prof. dr. sc. Ivica Blažević

Osnove biotehnologije

Prof. dr. sc. Branka Andričić

Osnove poduzetništva

Doc. dr. sc. Mira Krneta

Prijenos tvari i energije

Prof. dr. sc. Nenad Kuzmanić
Doc. dr. sc. Antonija Čelan
Renato Stipišić

Primjena računala

Prof. dr. sc. Dražan Jozić

Procesi u prehrambenoj industriji

Prof. dr. sc. Višnja Katalinić
Doc. dr. sc. Danijela Skroza
Izv. prof. dr. sc. Ivana Generalić Mekinić

Razvoj prehrambenog proizvoda

Prof. dr. sc. Višnja Katalinić
Izv. prof. dr. sc. Ivana Generalić Mekinić

Sigurnost pri radu

Prof. dr. sc. Pero Dabić

Sirovine u prehrambenoj industriji

Prof. dr. sc. Tea Bilušić
Izv. prof. dr. sc. Ivana Generalić Mekinić

Stručna praksa

 

Tehnologija mlijeka i mliječnih proizvoda

Prof. dr. sc. Tea Bilušić
Doc. dr. sc. Danijela Skroza

Tehnologija obrade voća i povrća

Prof. dr. sc. Tea Bilušić
Doc. dr. sc. Danijela Skroza

Tehnologija prerade ljekovitog i začinskog bilja

Prof. dr. sc. Igor Jerković
Prof. dr. sc. Višnja Katalinić

Tehnologija prerade maslina

Doc. dr. sc. Ivica Ljubenkov

Tehnologija prerade proizvoda ribarstva

Doc. dr. sc. Vida Šimat

Tehnologija proizvoda od grožđa

Prof. dr. sc. Višnja Katalinić
Doc. dr. sc. Danijela Skroza
Izv. prof. dr. sc. Ivana Generalić Mekinić

Tehnologija vode

Prof. dr. sc. Marina Trgo

Tehnološke operacije

Izv. prof. dr. sc. Marija Ćosić
Doc. dr. sc. Antonija Čelan
Renato Stipišić

Termodinamika

Prof. dr. sc. Vanja Martinac

Upravljanje kvalitetom

Prof. dr. sc. Josipa Giljanović

Uvod u prehrambene tehnologije

Prof. dr. sc. Višnja Katalinić
Doc. dr. sc. Danijela Skroza
Izv. prof. dr. sc. Ivana Generalić Mekinić

Završni rad

 

 

3.4. Optimalan broj studenata

Za potrebe preddiplomskog studija Prehrambena tehnologija predviđena je upisna kvota od 30 studenata, koju, sukladno potrebama i interesu zajednice, Fakultetsko vijeće Kemijsko-tehnološkog fakulteta može promijeniti.

3.5. Procjena troškova studija po studentu

Planira se da preddiplomski studij Prehrambena tehnologija bude financiran od strane Ministarstva znanosti, obrazovanja i sporta. Na Kemijsko-tehnološkom fakultetu trenutno se izvodi stručni studij Kemijske tehnologije, smjer Prehrambena tehnologija s kvotom od 30 studenata, koji se u potpunosti financira od strane Ministarstva znanosti, obrazovanja i sporta.
Uvođenjem preddiplomskog studija Prehrambena tehnologija prestao bi se izvoditi stručni studij Kemijska tehnologija, smjer Prehrambena tehnologija tako da novopredloženi preddiplomski studijski program Prehrambena tehnologija ne bi zahtijevao dodatna financijska sredstva.

3.6. Način praćenja kvalitete i uspješnosti izvedbe studijskog programa

Prema Europskim standardima i smjernicama za unutarnje osiguravanje kvalitete u visokim učilištima (prema „Standardi i smjernice za osiguranje kvalitete u Europskom prostoru visokog obrazovanja“), na temelju kojih Sveučilište u Splitu utvrđuje postupke upravljanja kvalitetom, predlagatelj studijskoga programa dužan je sastaviti plan postupaka osiguranja kvalitete studijskoga programa.

Dokumentacija na kojoj se temelji sustav osiguranja kvalitete sastavnice:

- Pravilnik o sustavu osiguranja kvalitete sastavnice (u izradi)
- Priručnik o sustavu osiguranja kvalitete sastavnice (u izradi)

Opis postupaka kojima se vrjednuje kvaliteta izvedbe studijskoga programa

  • za svaki postupak potrebno je opisati metodu (najčešće anketa za studente ili nastavnike, samoevaluacijski upitnik), navesti izvoditelje (sastavnica, sveučilišni ured), način obrade rezultata i informiranja te vremenski plan provedbe
  • ukoliko je opisan u nekom priloženom dokumentu, navesti ime dokumenta i članak.

Vrjednovanje rada nastavnika i suradnika

Studentsko vrjednovanje nastavnog rada nastavnika i suradnika se provodi semestralno putem jedinstvene Sveučilišne ankete.

Praćenje ocjenjivanja i usklađenosti ocjenjivanja s očekivanim ishodima učenja

Praćenje ocjenjivanja i usklađenosti ocjenjivanja s očekivanim ishodima učenja provodit će se nakon pohađanja radionica o ishodima učenja (prema dobivenim preporukama).

Vrjednovanje dostupnosti resursa (prostornih, ljudskih, informacijskih) za proces učenja i poučavanja

Vrjednovanje dostupnih resursa za učenje i poučavanje provoditi će se također jedinstvenom Sveučilišnom anketom.

Dostupnost i vrjednovanje podrške studentima (mentorstvo, tutorstvo, savjetovanje)

Studentima se imenuju mentori tijekom izrade završnog rada. Tijekom akademske godine studentima se imenuju voditelji koji održavaju sastanke sa studentima te ih savjetuju. Vrjednovanje podrške studentima moguće je tijekom vrjednovanja cjelokupnog studija (jedinstvena Sveučilišna anketa).

Praćenje studentske prolaznosti po predmetima i na studiju u cjelini

Praćenje studenske prolaznosti organizirano je nakon zimskog i ljetnog ispitnog roka na standardnom obrascu KTF-a. Postupak organizira prodekan za nastavu.

Zadovoljstvo studenata programom u cjelini

Zadovoljstvo studenata programom u cjelini ispitivati će se jedinstvenom Sveučilišnom anketom.

Postupci za dobivanje povratnih informacija od vanjskih dionika (alumni, poslodavci, tržište rada i ostale relevantne organizacije)

Povratne informacije od vanjskih dionika dobivaju se preko udruge ALUMNI (AMACTFS) te u stalnim kontaktima s poslodavcima, Zavodom za zapošljavanje i sl.

Vrjednovanje studentske prakse, ako postoji (kratki opis postupaka provođenja i ocjenjivanja te osiguravanje kvalitete)

Studentsku praksu organizira Povjerenstvo za stručnu praksu KTF-a. Vrjednovanje studentske prakse vrše mentori u izvješću o održanoj stručnoj praksi, ali i nadzorni nastavnici na KTF-u koji nakon odrađene prakse pregledavaju izvješća i razgovaraju sa studentima.

Ostali postupci vrjednovanja koje provodi predlagatelj

Moguće je uvođenje specifičnih anketa za potrebe KTF-a.

Opis postupaka informiranja vanjskih dionika o studijskom programu (studenti, poslodavci, alumni)

Vanjski dionici se informiraju o studijskom programu preko AMACTFS, smotre Sveučilišta u Splitu, vodičima za studente te mrežnim stranicama KTF-a.