Hrana i prehrana

NAZIV PREDMETA Hrana i prehrana

Kod

KTK108

Godina studija

1.

Nositelj/i predmeta

Prof. dr. sc. Višnja Katalinić
Prof. dr. sc. Tea Bilušić

Bodovna vrijednost (ECTS)

4.0

Suradnici

Način izvođenja nastave (broj sati u semestru)

P S V T

30

15

0

0

Status predmeta

Obvezni

Postotak primjene e-učenja

0 %

OPIS PREDMETA

Ciljevi predmeta

osposobljavanje studenata za:
- razumijevanje uloge hrane za čovjeka (uloga makro i mikronutrijenata iz hrane)
- stjecanje znanja o energetskoj i nutritivnoj vrijednosti hrane i nepoželjnim sastojcima hrane
- razumijevanje utjecaja procesa probave na apsorpciju makronutrijenata
- određivanje energetske i nutritivne vrijednosti hrane i dnevnih energetskih potreba pojedinca

Uvjeti za upis predmeta i ulazne kompetencije potrebne za predmet

nema

Očekivani ishodi učenja na razini predmeta (4-10 ishoda učenja)

Studenti će nakon odslušanog gradiva ovog kolegija moći:
- definirati ulogu najvažnijih komponenti hrane (makro i mikronutrijenata)
- odrediti dnevne energetske potrebe pojedinca
- izračunati indeks tjelesne mase pojedinca
- izraditi plan prehrane temeljen na principima pravilne prehrane

Sadržaj predmeta detaljno razrađen prema satnici nastave

1. Uvod. Uloga hrane (2 sata)
2. Komponente hrane: Makronutrijenti (bjelančevine, masti, proteini). (6 sati)
1. 3.Mikronutrijenti (vitamini topljivi u vodi, vitamini topljivi u mastima, minerali). (4 sata)
2. 4.Probava makronutrijenata. (2 sata)
3. 5.Energetske potrebe organizma. (2 sata)
4. 6.Ne-nutritivne komponente hrane – fitokemikalije. (2 sata)
5. 7.Principi pravilne prehrane. (2 sata)
6. 8.Planiranje prehrane. (2 sata)
7. 9.Uloga prehrane u evoluciji čovjeka. (2 sata)
8. 10.Vegetarijanska i makrobiotička prehrana. (2 sata)
9. 11.Mediteranska prehrana. (2 sata)
10. 12.Alergeni iz hrane. (2 sata)

Vrste izvođenja nastave:

Obveze studenata

Prisutnost na predavanjima u iznosu najmanje od 70% predviđene satnice, a na seminarima u iznosu najmanje od 80% predviđene satnice. Napraviti seminarski rad iz zadane teme.

Praćenje rada studenata (upisati udio u ECTS bodovima za svaku aktivnost tako da ukupni broj ECTS bodova odgovara bodovnoj vrijednosti predmeta):

Pohađanje nastave

1.0

Istraživanje

0.0

Praktični rad

0.0

Eksperimentalni rad

0.0

Referat

0.0

 

 

Esej

0.0

Seminarski rad

0.5

 

 

Kolokviji

0.5

Usmeni ispit

2.0

 

 

Pismeni ispit

0.0

Projekt

0.0

 

 

Ocjenjivanje i vrjednovanje rada studenata tijekom nastave i na završnom ispitu

Tijekom semestra biti će dva pismena kolokvija (parcijalna provjera znanja) u trajanju od 60 minuta. Studenti koji polože s pozitivnom ocjenom oba kolokvija, na ispitnom roku će imati usmenu provjeru znanja.
Tijekom seminarskog dijela nastave studenti će izložiti zadanu temu i na temelju tog izlaganja dobiti ocjenu.
U konačnu ocjenu kolegija ulazi ocjena iz oba kolokvija, ocjena seminarskog rada te ocjena usmenog ispita.

Obvezna literatura (dostupna u knjižnici i putem ostalih medija)

Naslov

Broj primjeraka u knjižnici

Dostupnost putem ostalih medija

V. Katalinić: Temeljno znanje o prehrani, sveučilišni priručnik, 2011. g.

0

web stranica fakulteta

T. Bilušić: Osnove znanosti o hrani, autorizirana predavanja, KTF, 2013.g.

0

web stranica fakulteta

T. Bilušić: Dijetetika, autorizirana predavanja, KTF, 2013.g.

0

web stranica fakulteta

G. Krešić. Trendovi u prehrani, Fakultet za menadžment u ugostiteljstvu i turizmu, Opatija, 2012.

1

Dopunska literatura

R. Živković: Dijetetika, Medicinska naklada, Zagreb, 2002.
J. S. Garrow, W.P.T. James: Human nutrition and dietetics. 10th Edition, Churchill Livingostone, Co. London, 2000.

Načini praćenja kvalitete koji osiguravaju stjecanje utvrđenih ishoda učenja

- Vođenje evidencije o prisutnosti na nastavi
- Godišnja analiza uspješnosti polaganja ispita
- Studentska anketa s ciljem evaluacije nastavnika
- Samoevaluacija nastavnika
Povratna informacija od strane studenata koji su već diplomirali o relevantnosti sadržaja predmeta

Ostalo (prema mišljenju predlagatelja)