Biokemija

NAZIV PREDMETA Biokemija

Kod

KTK206

Godina studija

2.

Nositelj/i predmeta

Prof. dr. sc. Mladen Miloš

Bodovna vrijednost (ECTS)

7.0

Suradnici

Način izvođenja nastave (broj sati u semestru)

P S V T

45

15

30

0

Status predmeta

Obvezni

Postotak primjene e-učenja

20 %

OPIS PREDMETA

Ciljevi predmeta

Stjecanje temeljnih znanja i vještina iz područja biokemije.

Uvjeti za upis predmeta i ulazne kompetencije potrebne za predmet

Završena 1. godina studija.

Očekivani ishodi učenja na razini predmeta (4-10 ishoda učenja)

(1) Razumjeti osnovne postavke građe proteina te utjecaja njihove strukture na biološku funkciju. (2) Razumjeti osnovne postavke enzimske kinetike i inhibicije enzimske aktivnosti. (3) Poznavati i objasniti osnovne pojmove i principe metabolizma. (4) Poznavati i objasniti strukturu i građu bioloških membrana. (5) Razumjeti strukturu i biološku funkciju nukleinskih kiselina. (6) Razumjeti putove provođenja signala u živim organizmima.

Sadržaj predmeta detaljno razrađen prema satnici nastave

Uvod i povijest biokemije (1 sat). Elementarni sastav živih organizama (1 sat). Živa stanica i izmjena tvari i energije žive stanice s vanjskim svijetom (1 sat). Voda, bioelementi, biomolekule i tipovi veza u živim organizmima (2 sata). Aminokiseline (1 sat). Ionizacijska svojstva aminokiselina (2 sata). Peptidna veza i polipeptidi (1 sat) Struktura, kemijska svojstva i biološka funkcija proteina (2 sata). Kolagen i elastin. Mioglobin i hemoglobin (2 sata). Enzimi (1 sat). Enzimska kataliza (2 sata). Moduliranje enzimske aktivnosti (2 sata). Neproteinski biokatalizatori: ribozimi (1 sat). Kofaktori i vitamini (2 sata). Ugljikohidrati i glikokonjugati. Kemijska svojstva i biološka uloga ugljikohidrata (3 sata). Lipidi. Masti, fosfolipidi, glikolipidi i sfingolipidi, njihova kemijska svojstva i biološka uloga (2 sata). Strukturna građa i biološka funkcija staničnih membrana. Membranski proteini i membranski transport (2 sata). Pirimidinske i purinske baze, nukleozidi, nukleotidi i nukleinske kiseline, kemijska i fizikalna svojstva (2 sata). Struktura i biološka funkcija RNA i DNA (1 sat). Otkrića koja su omogućila istraživanje RNA i DNA molekula (2 sata). Energetika živih organizama. Uloga fosfatnih spojeva i ATP kao energetska valuta. Elektrokemijski i koncentracijski gradijenti. Ireverzibilne i reverzibilne reakcije. Povezivanje endergonih i egzergonih reakcija (3 sata). Metabolizam: osnovni pojmovi i svojstva metabolizma (1 sat). Katabolizam ugljikohidrata - glikoliza (1 sat). Katabolizam masti - b-oksidacija masnih kiselina (1 sat). Katabolizam proteina - razgradnja aminokiselina i ciklus uree (1 sat). Ciklus limuske kiseline i oksidacijska fosforilacija. Osnovni principi regulacije metabolizma (2 sata). Putovi provođenja signala u živim organizmima (3 sata).
Laboratorijske vježbe: Kiselo-bazna svojstva aminokiselina (6 sati). Kvalitativno i kvantitativno određivanje proteina (6 sati). Enzimi (6 sati). Izolacija i detekcija fosfolipida (6 sati). Kvalitativno dokazivanje ugljikohidrata (6 sati).

Vrste izvođenja nastave:

Obveze studenata

Pohađanje nastave, izvođenje laboratorijskih vježbi i izrada seminarskih radova

Praćenje rada studenata (upisati udio u ECTS bodovima za svaku aktivnost tako da ukupni broj ECTS bodova odgovara bodovnoj vrijednosti predmeta):

Pohađanje nastave

2.5

Istraživanje

0.0

Praktični rad

0.0

Eksperimentalni rad

2.0

Referat

0.0

 

 

Esej

0.0

Seminarski rad

1.0

 

 

Kolokviji

0.5

Usmeni ispit

0.5

 

 

Pismeni ispit

0.5

Projekt

0.0

 

 

Ocjenjivanje i vrjednovanje rada studenata tijekom nastave i na završnom ispitu

Parcijalni ispiti, kolokviji i završni usmeni ispit.

Obvezna literatura (dostupna u knjižnici i putem ostalih medija)

Naslov

Broj primjeraka u knjižnici

Dostupnost putem ostalih medija

Biokemija , J.M. Berg, J.L. Tymoczko and L. Stryer, Prijevod VI izdanja, Školska knjiga Zagreb, 2013

4

Školska knjiga Zagreb

Predavanja iz Osnova biokemije, Mladen Miloš, Interna skripta, 2009

0

Web stranice fakulteta

Dopunska literatura

Harperova ilustrirana biokemija, R.K. Murray, D.A. Bender, K.M. Botham, P.J. Kennelly, V.W. Rodwell, P.A. Weil, Medicinska naklada, Zagreb, 2011.
Stanica, G.M. Cooper, R.E. Hausman, Medicinska naklada, Zagreb, 2010.

Načini praćenja kvalitete koji osiguravaju stjecanje utvrđenih ishoda učenja

Praćenje kvalitete i uspješnosti obavljat će se na tri razine: (1) sveučilišnoj, (2) fakultetskoj, pomoću Povjerenstva za kontrolu kvalitete nastave, (3) nastavničkoj razini.

Ostalo (prema mišljenju predlagatelja)