Mjerna i regulacijska tehnika

NAZIV PREDMETA Mjerna i regulacijska tehnika

Kod

KTK209

Godina studija

2.

Nositelj/i predmeta

Renato Stipišić

Bodovna vrijednost (ECTS)

5.0

Suradnici

Način izvođenja nastave (broj sati u semestru)

P S V T

30

0

30

0

Status predmeta

Obvezni

Postotak primjene e-učenja

0 %

OPIS PREDMETA

Ciljevi predmeta

Stjecanje znanja za rad s mjernim instrumentima u svrhu kontrole procesa, te stjecanje znanja iz teorije vođenja procesa.

Uvjeti za upis predmeta i ulazne kompetencije potrebne za predmet

Odslušani predmeti: Fizika, Primjena računala, Osnove strojarstva.

Očekivani ishodi učenja na razini predmeta (4-10 ishoda učenja)

Nakon položenog ispita od studenta se očekuje da zna:
- osnovne principe rada mjernih instrumentata
- odabrati kvalitetan mjerni instrument potreban za mjerenje fizikalnih veličina
- bitnih za vođenje procesa
- uočiti izvore pogrešaka prilikom mjerenja
- osnovne postavke automatskog vođenja procesa
- sastavne dijelove regulacijskog kruga, te njihove zadatke.

Sadržaj predmeta detaljno razrađen prema satnici nastave

1. tjedan: Opis i pregled sadržaja predmeta. Svrha mjerenja. Opće karakteristike mjernih pretvornika.
2. tjedan: Mjerenje tlaka. Podjela mjernih pretvornika tlaka. Kapljevinski manometri.
3. tjedan: Manometri s krutim utezima. Deformacijski manometri. Vakuummetri
4. tjedan: Mjerenje temperature. Dilatacijski termometri. Termoparovi.
5. tjedan: Termootporni termometri. Pirometri zračenja.
6. tjedan: Mjerenje protoka. Dinamički pretvornici protoka. Površinski pretvornici protoka.
7. tjedan: Turbinski pretvornici protoka. Pretvornici protoka s osjetilima na osnovi svojstava fluida.
8. tjedan: Ionizacijski pretvornici protoka. Ultrazvučni pretvornici protoka. Osjetila brzine protjecanja.
9. tjedan: Mjerenje razine kapljevina, sipina i krutina.
10. Provjera znanja (I kolokvij)
11. tjedan: Uvod u vođenje procesa. Temeljni pojmovi i postupci.
12. tjedan: Vrste vođenja procesa. Primjeri vođenih procesa.
13. tjedan: Strukturni prikaz regulacijskog kruga. Značajke regulacijskog kruga.
14. tjedan: Sinteza i analiza regulacijskog kruga
15. tjedan. Regulatori. Vladanje regulatora.
16. tjedan: Regulacijski ventili. Ostale komponente u regulacijskom krugu.
17. Provjera znanja (II kolokvij)
18. Vježbe:
1. Statička karakteristika mjernih pretvornika (zaslon, rotametar)
2. Dinamička karakteristika mjernih pretvornika (termootporni termometar)
3. Simulacija kinetike
4. Laplaceova transformacija
5. Sustavi prvog reda.
6. Određivanje prijenosne funkcije.
7. Analiza vladanja sustava bez regulatora i s P i PI regulatorom.
19. 8. Analiza kinetike kemijske reakcije.

Vrste izvođenja nastave:

Obveze studenata

Prisustvo na predavanjima u iznosu od 80% ukupne satnice.
Prisustvo na vježbama u iznosu od 100% ukupne satnice.

Praćenje rada studenata (upisati udio u ECTS bodovima za svaku aktivnost tako da ukupni broj ECTS bodova odgovara bodovnoj vrijednosti predmeta):

Pohađanje nastave

2.0

Istraživanje

0.0

Praktični rad

1.5

Eksperimentalni rad

0.0

Referat

0.5

 

 

Esej

0.0

Seminarski rad

0.0

 

 

Kolokviji

0.0

Usmeni ispit

1.0

 

 

Pismeni ispit

0.0

Projekt

0.0

 

 

Ocjenjivanje i vrjednovanje rada studenata tijekom nastave i na završnom ispitu

Cjelokupni ispit može se položiti preko dva pismena kolokvija tijekom semestra. Prag prolaznosti je 60%. Svaki kolokvij sudjeluje u ocjeni s 50%. U ispitnim rokovima polaže se usmeni ispit. Prag prolaznosti je 60%. Ocjene: 60 - 69% - dovoljan (2), 70 - 79% - dobar (3), 80 – 89% vrlo dobar (4), 90 – 100% - izvrstan (5).

Obvezna literatura (dostupna u knjižnici i putem ostalih medija)

Naslov

Broj primjeraka u knjižnici

Dostupnost putem ostalih medija

J. Božičević Temelji automatike I, Školska knjiga, Zagreb, 1992.

16

J. Božičević Temelji automatike II, Školska knjiga, Zagreb, 1992.

16

R. Žanetić, R. Stipišić, Mjerni pretvornici u procesnoj industriji, Skripta za internu upotrebu, KTF- Split, 2005.

3

web

R. Žanetić, Vođenje procesa u proizvodnji, Skripta za internu upotrebu, KTF- Split, 2006.

3

web

Dopunska literatura

Seborg, D. E., T. F. Edgar & D. A. Mellichamp, Process Dynamics and Control, 2nd ed., John Wiley & Sons, New York, 2010.
W. Altman, D. Macdonald, Practical Process Control for Engineers and Technicians, Elsevier, London, 2005.

Načini praćenja kvalitete koji osiguravaju stjecanje utvrđenih ishoda učenja

praćenje sugestija i reakcija studenata tijekom semestra
- studentska anketa

Ostalo (prema mišljenju predlagatelja)