Metode analize hrane

NAZIV PREDMETA Metode analize hrane

Kod

KTK310

Godina studija

3.

Nositelj/i predmeta

Izv. prof. dr. sc. Josipa Giljanović

Bodovna vrijednost (ECTS)

4.0

Suradnici

Način izvođenja nastave (broj sati u semestru)

P S V T

30

0

30

0

Status predmeta

Izborni

Postotak primjene e-učenja

0 %

OPIS PREDMETA

Ciljevi predmeta

Stjecanje osnovnih teorijskih i praktičnih znanja o principima, metodologiji, tehnikama i zakonodavnim osnovama RH i EU analize hrane.

Uvjeti za upis predmeta i ulazne kompetencije potrebne za predmet

Položena Opće Biologija; Analitička kemija; Organska kemija; Mikrobiologija Hrane

Očekivani ishodi učenja na razini predmeta (4-10 ishoda učenja)

Nakon položenog ispita studenti će znati:
- izdvojiti i točno imenovati metodu kojom će odrediti pojedini osnovni sastojak u hrani
- definirati i isplanirati odabranu metodu,
- sastaviti ili konstruirati aparaturu i praktično provesti metodu,
- znati izračunati i interpretirati dobiveni rezultat
- usporediti metodu sa sličnim metodama i adekvatno je vrednovati
- procijeniti da li je ona pogodna i za druge namjene i u tu svrhu je preporučiti
- izvesti zaključke iz korištene odabrane metode.
- napisati analitičko izvješće

Sadržaj predmeta detaljno razrađen prema satnici nastave

1. tjedan: Opis i pregled sadržaja predmeta. Definicije, Uvod u analizu hrane. Hrvatski i međunarodni propisi. Standardi
2. tjedan: Ocjena analitičkih podataka, analitičko izvješće.
3. tjedan: Uzorkovanje i priprema uzorka.
4. tjedan: Određivanje osnovnih sastojaka hrane: voda, određivanje vode: metode određivanja
5. tjedan: pepeo, mineralne tvari, određivanje pepela i mineralnih tvari: metode određivanja
6. tjedan:. bjelančevina, metode određivanja, određivanje dušika, određivanje pojedinačnih aminokiselina
7. tjedan:. Provjera znanja (I. parcijalni test).
8. tjedan:. Masti; metode određivanja, ekstrakcijske metode
9. tjedan: . ugljikohidrati; podjela, metode određivanja.
10. tjedan: vitamini, podjela metode određivanja.
11. tjedan: Principi i primjena izabranih analitičkih tehnika: metode razdvajanja u analizi hrane,
1. 12 tjedan. Principi i primjena optičkih metoda u analizi hrane
12. tjedan:. Principi i primjena elektroanalitičkih metoda u analizi hrane
13. tjedan:. Principi i primjena senzorskih metoda u analizi hrane
14. tjedan: Provjera znanja (II. parcijalni test teorijske i seminarske građe).
2. Vježbe:
3. Određivanje vode.; Određivanje pepela i mineralnih tvari; Određivanje dušika; Određivanje masti; Određivanje ugljikohidrata; Određivanje vitamina; UV/VIS spektroskopija; AAS, IR spektroskopija, Potenciometrija,

Vrste izvođenja nastave:

Obveze studenata

Prisustvovanje predavanjima u iznosu od 80% ukupne satnice.

Praćenje rada studenata (upisati udio u ECTS bodovima za svaku aktivnost tako da ukupni broj ECTS bodova odgovara bodovnoj vrijednosti predmeta):

Pohađanje nastave

1.0

Istraživanje

0.0

Praktični rad

0.0

Eksperimentalni rad

0.0

Referat

0.0

Laboratorijske vježbe

1.0

Esej

0.0

Seminarski rad

0.0

 

 

Kolokviji

1.0

Usmeni ispit

0.5

 

 

Pismeni ispit

0.5

Projekt

0.0

 

 

Ocjenjivanje i vrjednovanje rada studenata tijekom nastave i na završnom ispitu

Cjelokupni ispit može se položiti preko dva parcijalna testa tijekom semestra. Prag prolaznosti je 60%. Svaki kolokvij u ocjeni učestvuje s 50%. Prisutnost predavanjima od 80 do 100% je 10% ocjene. U ispitnim rokovima polaže se pismeni i usmeni ispit. Prag prolaznosti je 60%. Položeni jedan parcijalni test iz bilo kojeg dijela (prethodna aktivnost) vrijedi u cijeloj tekućoj akademskoj godini. Pismeni ispit ima udio 50%, a usmeni 50%. Studenti koji nisu položili ispit putem parcijalnih testova polažu ispit preko pismenog, pismeno-usmenog i usmenog ispita u redovitim ispitnim rokovima. Prag prolaznosti je 60 %, a pojedini oblik ispita učestvuje u ocjeni s po 50%.
Ocjene: 60%-69% - dovoljan, 70%-79% - dobar, 80%-89% -vrlo dobar, 90%-100% - odličan.

Obvezna literatura (dostupna u knjižnici i putem ostalih medija)

Naslov

Broj primjeraka u knjižnici

Dostupnost putem ostalih medija

Pravilnici o metodama uzimanja uzoraka i metodama obavljanja kemijskih i fizikalnih analiza različitih prehrambenih proizvoda

6

D. A. Skoog, D. M. West i F. J. Holler, Osnove analitičke kemije, Školska knjiga, Zagreb, 1999.

0

na web-stranici Zavoda za analitičku kemiju

J. Giljanović, Predavanja, interni recenzirani materijal, Split, 2014.

0

J. Giljanović, Uputstva za vježbe, interni recenzirani materijal, Split, 2014.

0

Dopunska literatura

Suzanne Nielsen,; Food Analysisi, fourth edition, S.S., Springer Science+Business Media, LLC, New York, NY, USA, 2010.
Ceirwyne S. james, Analytical chemistry of food, Aspen publisher, Inc.Gaithesburg, Maryland, 1999;.
Official Methods of Analysis of AOAC International, 19th Ed. 2012.
Editor: Dr. George W. Latimer, Jr
Prijevod: General Principles of Food Hygiene CAC/RCP 1-1969, Rev. 4-2003 2/29, JCodex Alimentarius-Joint FAO/WHO Food Standards, ISO, IDF, IUPAC, ICC - standardi za pojedine vrste namirnica,

Načini praćenja kvalitete koji osiguravaju stjecanje utvrđenih ishoda učenja

praćenje sugestija i reakcija polaznika tijekom semestra
studentska anketa

Ostalo (prema mišljenju predlagatelja)