Razvoj prehrambenog proizvoda

NAZIV PREDMETA Razvoj prehrambenog proizvoda

Kod

KTK314

Godina studija

3.

Nositelj/i predmeta

Prof. dr. sc. Višnja Katalinić

Bodovna vrijednost (ECTS)

4.0

Suradnici

Doc. dr. sc. Ivana Generalić Mekinić

Način izvođenja nastave (broj sati u semestru)

P S V T

15

30

0

0

Status predmeta

Izborni

Postotak primjene e-učenja

0 %

OPIS PREDMETA

Ciljevi predmeta

Cilj ovog kolegija je upoznati studenta s razlozima razvoja prehrambenog proizvoda. Student će steći osnovno znanje o glavnim fazama razvoja prehrambenog proizvoda i shvatiti značaj timskog rada i interdisciplinarnog pristupa. Radeći u grupi student će učiti osmisliti, napraviti i ocijeniti prehrambeni proizvod.

Uvjeti za upis predmeta i ulazne kompetencije potrebne za predmet

 

Očekivani ishodi učenja na razini predmeta (4-10 ishoda učenja)

Studenti će nakon uspješno savladanog predmeta moći:
- definirati „novi prehrambeni proizvod“
- razumjeti razloge razvoja prehrambenog proizvoda
- navesti i sagledati glavne faze u razvoju prehrambenog proizvoda
- razumjeti važnost timskog rada i interdisciplinarnog pristupa u procesu
- razvoja prehrambenog proizvoda

Sadržaj predmeta detaljno razrađen prema satnici nastave

1. tjedan: Uvodno predavanje; Što je to novi prehrambeni proizvod; Uvod u razvoj prehrambenog proizvoda; Razlozi za razvoj prehrambenog proizvoda.
2. tjedan: Glavne faze razvoja novog prehrambenog proizvoda poznate kao 5D (Decide; Discover; Define; Develop; Deploy);
3. tjedan: Ideje, određivanje cilja i sagledavanje zahtjeva tržišta;
4. tjedan: Razvoj i definiranje proizvodnog procesa, pakiranje, konzerviranje i zakonska ograničenja;
5. tjedan: I. kolokvij
1. 6.-7. tjedan: Način testiranja i prototip; Dorada proizvoda, određivanje cijene koštanja, načina proizvodnje i pakiranja
2. 8. tjedan: Testiranja stabilnosti, senzorskih svojstava, fizikalnih, kemijskih i biokemijskih parametara kvalitete;
3. 9. tjedan: Mišljenje potrošača; Prezentacija i marketing proizvoda
4. 10. tjedan: II kolokvij
5. 11. tjedan: Odluka studenata o tipu novog prehrambenog proizvoda koji žele istražiti
1. -14 tjedan: Natjecateljski rad po grupama
2. tjedan: Prezentacija i obrana seminarskog rada

Vrste izvođenja nastave:

Obveze studenata

Nazočnost na predavanjima i seminarima u iznosu od najmanje 70% predviđene satnice.

Praćenje rada studenata (upisati udio u ECTS bodovima za svaku aktivnost tako da ukupni broj ECTS bodova odgovara bodovnoj vrijednosti predmeta):

Pohađanje nastave

1.0

Istraživanje

0.0

Praktični rad

0.0

Eksperimentalni rad

0.0

Referat

0.0

 

 

Esej

0.0

Seminarski rad

2.0

 

 

Kolokviji

1.0

Usmeni ispit

0.5

 

 

Pismeni ispit

0.5

Projekt

0.0

 

 

Ocjenjivanje i vrjednovanje rada studenata tijekom nastave i na završnom ispitu

Gradivo predmeta podijeljeno je na dvije cjeline koje studenti polažu preko parcijalnih pismenih ispita ili pak pristupanjem cjelokupnom ispitu na kraju semestra. Ispit se smatra položenim ukoliko studenti postignu najmanje 60%. Konačna ocjena formira se temeljem ocjena iz parcijalnih ispita i ocjene seminarskog rada. Seminarski rad učestvuje u ocjeni 40%. Bodovanje: <60% student nije zadovoljio; 60-70% dovoljan (2); 70-80% dobar (3); 80-90% vrlo dobar (4); 90-100% izvrstan (5)

Obvezna literatura (dostupna u knjižnici i putem ostalih medija)

Naslov

Broj primjeraka u knjižnici

Dostupnost putem ostalih medija

M.D. Earle, R.L. Earle, Creating New Foods. The Product Developer’s Guide - the Web Edition http://www.nzifst.org.nz/creatingnewfoods/

0

Da

Nutrition for Health and Development, WHO Progress Report 2000., WHO, Diet, Nutrition and Prevention of Chronic Diseases, FAO expert report, Geneva: World Health Organisation, 2003.

0

Da

Dopunska literatura

Gibson, M.W.Williams: Functional foods. CRC Press, Woodhead
Publishing Limited, Boca Raton, Boston, New York, Washington, DC, 2000.
Stručni/znanstveni članci po izboru nastavnika.

Načini praćenja kvalitete koji osiguravaju stjecanje utvrđenih ishoda učenja

Praćenje kvalitete i uspješnosti izvođenja nastave i usvajanja znanja (vještina), prati se na razini: (1) nastavnika, prihvaćanjem sugestija polaznika i kolega, (2) fakulteta, provođenjem anketiranja polaznika o kvaliteti nastave.

Ostalo (prema mišljenju predlagatelja)