Upravljanje kvalitetom

NAZIV PREDMETA Upravljanje kvalitetom

Kod

KTK302

Godina studija

3.

Nositelj/i predmeta

Izv. prof. dr. sc. Josipa Giljanović

Bodovna vrijednost (ECTS)

5.0

Suradnici

Način izvođenja nastave (broj sati u semestru)

P S V T

30

30

0

0

Status predmeta

Obvezni

Postotak primjene e-učenja

15 %

OPIS PREDMETA

Ciljevi predmeta

Stjecanje osnovnih teorijskih i praktičnih znanja o principima, metodologiji, tehnikama i zakonodavnim osnovama RH i EU analize hrane.

Uvjeti za upis predmeta i ulazne kompetencije potrebne za predmet

Položena Opće Biologija; Analitička kemija; Organska kemija; Mikrobiologija Hrane

Očekivani ishodi učenja na razini predmeta (4-10 ishoda učenja)

Nakon položenog ispita studenti će znati:
– Osnove međunarodne, europske i hrvatske legislativi na području sigurnosti hrane,
– Razumjeti teoriju i praksu upravljanja kakvoćom hrane, te implementirati sustav kakvoće
– Razumjeti i znati primijeniti alate upravljanja
– znat će provesti analizu stanja u objektu subjekta u poslovanju s hranom,
– Poznavati HACCP, preduvijetne programe i osigurati primjenu i izraditi dokumentaciju
– Poznavati ISO 9000, ISO 22000, IFS, BRC, 17025 te sustav akreditacije

Sadržaj predmeta detaljno razrađen prema satnici nastave

1. tjedan: Opis i pregled sadržaja predmeta. Uvod - sigurnost hrane i sustavi upravljanja sigurnošću hrane: Seminar: sigurnost hrane, i Sustavi upravljanja kvalitetom
2. tjedan: Međunarodna, europska i hrvatska legislativa na području sigurnosti hrane; Seminar: Sustavi upravljanja kvalitetom
3. tjedan: upravljanje ukupnom kvalitetom, TQM; Seminar: alati, PDC ciklus
4. tjedan: Sigurnost hrane; Sustavi upravljanja sigurnošću hrane; Seminar: primjena sustava sigurnosti hrane, preduvjeti
5. tjedan: Preduvjetni programi (PRP) Uspostava, dokumentiranje i primjena preduvjetnih programa; Seminar: Uspostava, dokumentiranje i primjena preduvjetnih programa
6. tjedan:.sljedivost i povlačenje proizvoda; Seminar: sljedivost i povlačenje i opoziv proizvoda
7. tjedan:.Provjera znanja (I. parcijalni test).
8. tjedan: Uspostava, dokumentiranje i primjena HACCP sustava; Seminar: HACCP
9. tjedan: Uspostava, dokumentiranje i primjena HACCP sustava; Seminar: HACCP
10. tjedan:. Audit, certifikacija, recertifikacija ; Seminar: Audit, certifikacija, recertifikacija
11. tjedan: sustav akreditacije; Seminar: akreditacija
1. 12 tjedan. Osnovni koncept norme ISO 9001 i ISO 22000; Seminar: primjena normi ISO 9001 i ISO 22000
12. tjedan:. Osnovni koncept BRC norme, Osnovni koncept IFS norme ; Seminar: primjena normi BRC i IFS
13. tjedan:. Autohtoni proizvodi; prijava, dokumentacija i zaštita; Seminar: izrada dokumentaciji i prijava
2. 15. tjedan: Provjera znanja (II. parcijalni).

Vrste izvođenja nastave:

Obveze studenata

Prisustvovanje predavanjima u iznosu od 80% ukupne satnice.

Praćenje rada studenata (upisati udio u ECTS bodovima za svaku aktivnost tako da ukupni broj ECTS bodova odgovara bodovnoj vrijednosti predmeta):

Pohađanje nastave

1.0

Istraživanje

0.0

Praktični rad

0.0

Eksperimentalni rad

0.0

Referat

0.0

 

 

Esej

0.0

Seminarski rad

2.0

 

 

Kolokviji

1.0

Usmeni ispit

0.5

 

 

Pismeni ispit

0.5

Projekt

0.0

 

 

Ocjenjivanje i vrjednovanje rada studenata tijekom nastave i na završnom ispitu

Cjelokupni ispit može se položiti preko dva parcijalna testa tijekom semestra. Prag prolaznosti je 60%. Svaki kolokvij u ocjeni učestvuje s 50%. Prisutnost predavanjima od 80 do 100% je 10% ocjene. U ispitnim rokovima polaže se pismeni i usmeni ispit. Prag prolaznosti je 60%. Položeni jedan parcijalni test iz bilo kojeg dijela (prethodna aktivnost) vrijedi u cijeloj tekućoj akademskoj godini. Pismeni ispit ima udio 50%, a usmeni 50%. Studenti koji nisu položili ispit putem parcijalnih testova polažu ispit preko pismenog, i usmenog ispita u redovitim ispitnim rokovima. Prag prolaznosti je 60 %, a pojedini oblik ispita učestvuje u ocjeni s po 50%.
Ocjene: 60%-69% - dovoljan, 70%-79% - dobar, 80%-89% -vrlo dobar, 90%-100% - odličan.

Obvezna literatura (dostupna u knjižnici i putem ostalih medija)

Naslov

Broj primjeraka u knjižnici

Dostupnost putem ostalih medija

Zakoni, Pravilnici, Norme (ISO 9000, ISO 17025, ISO 22000; IFS, BRC,)

6

Nastavni materijali pripremljeni za kolegij, 3. Uputstva za seminar i vježe (interni materijali)

0

na web-stranici Zavoda za analitičku kemiju

J.M. Juran, Frank M Gryna: Quality planning and analysis/ Planiranje i analiza kvalitete/. Mate, Zagreb, 1999

0

John M. Kelly: Upravljanje ukupnom kvalitetom (Total Quality Management), Potecon, Zagreb, 1997

0

e- learning; www.foodlinks.eu

V. Turčić: HACCP i higijena namirnica.Vlatka Turčić, Zagreb

0

Dopunska literatura

P.A.Luning, W.J.Marcelis, W.M.F. Jogen: Food Quality management, a techno-management approach,Wageningen Pres,Wageningen, 2002.
G. J. Andres Vasconcellos, Quality Assurance for the Food Industry: A Practical Approach, CRC Press, 2003;
Inteaz Alli ,Food Quality Assurance: Principles and Practices, CRC Press, 2003

Načini praćenja kvalitete koji osiguravaju stjecanje utvrđenih ishoda učenja

praćenje sugestija i reakcija polaznika tijekom semestra
studentska anketa

Ostalo (prema mišljenju predlagatelja)