Fizika

NAZIV PREDMETA Fizika

Kod

KTK102

Godina studija

1.

Nositelj/i predmeta

Dr. sc. Mirko Marušić

Bodovna vrijednost (ECTS)

6.0

Suradnici

Način izvođenja nastave (broj sati u semestru)

P S V T

30

15

30

0

Status predmeta

Obvezni

Postotak primjene e-učenja

0 %

OPIS PREDMETA

Ciljevi predmeta

Usvajanje teorijskih znanja i razvijanje sposobnosti razlikovanja svojstava i pojmova klasične i moderne fizike. Formiranje pravilnog pogleda na tumačenje fizikalnih pojava i njihova primjena. Ovladavanje znanstvenim fizikalnim pristupom eksperimentalnog promatranja i metodama potrebnim za rad u fizikalnom laboratoriju.

Uvjeti za upis predmeta i ulazne kompetencije potrebne za predmet

 

Očekivani ishodi učenja na razini predmeta (4-10 ishoda učenja)

Nakon položenog ispita od studenta se očekuje da zna:
- temeljne fizikalne veličine i mjerne jedinice,
- svojstva gibanja u klasičnoj slici,
- prepoznati značajke egzaktnog pristupa pojavama u mikrosvijetu,
- temeljne principe elektriciteta i magnetizma te valnih svojstava elektromagnetskog zračenja,
- opisati pojave vezane uz dualnu prirodu svjetlosti,
- principe geometrijske i fizikalne optike,
- temeljna znanja moderne fizike,
- primijeniti naučene spoznaje na rješavanje problemskih zadataka,
- metode mjerenja odabranih fizikalnih veličina i samostalno izvođenje eksperimenata,
- vještine grafičke obrade mjernih podataka i metodu pisanja izvješća o eksperimentu i rezultatima mjerenja.

Sadržaj predmeta detaljno razrađen prema satnici nastave

1. tjedan: Gibanje i sile.
2. tjedan: Rad i energija.
3. tjedan: Sustavi čestica. Rotacija.
4. tjedan: Elastičnost. Titranje. Elastični valovi.
5. tjedan: Parcijalna provjera znanja (I. kolokvij)
6. tjedan: Mnoštvo čestica. Molekularno-kinetička teorija. Toplina.
7. tjedan: Fluidi. Prijenosne pojave.
8. tjedan: Elektrostatika i magnetostatika.
9. tjedan: Elektromagnetizam. Električna struja i strujni krugovi.
10. tjedan: Parcijalna provjera znanja (II. kolokvij)
11. tjedan: Elektromagnetski valovi. Svjetlost. Geometrijska optika. Optički instrumenti.
12. tjedan: Fizikalna optika.
13. tjedan: Kvantnost.
14. tjedan: Laserska svjetlost. Radioaktivnost.
15. tjedan: Parcijalna provjera znanja (III. kolokvij)
Seminari: zadaci iz određenih cjelina (40 - 60 zadataka)
Seminari za napredne studente - Fizika hrane
Vježbe:
Mjerenje osnovnih fizikalnih veličina. Numerička i grafička obrada mjernih podataka. Pogreške pri mjerenju. Moment sile i moment tromosti. Očuvanje energije. Oscilatori. Toplinski kapacitet. Zakoni hidrostatike. Površinske pojave. Električni strujni krugovi. Zakoni geometrijske optike. Pojave fizikalne optike i primjena. Spektroskopija.

Vrste izvođenja nastave:

Obveze studenata

 

Praćenje rada studenata (upisati udio u ECTS bodovima za svaku aktivnost tako da ukupni broj ECTS bodova odgovara bodovnoj vrijednosti predmeta):

Pohađanje nastave

0.8

Istraživanje

0.0

Praktični rad

0.0

Eksperimentalni rad

1.2

Referat

0.0

Priprema za kolokvij iz vježbi

0.4

Esej

0.0

Seminarski rad

0.0

 

 

Kolokviji

1.2

Usmeni ispit

1.2

 

 

Pismeni ispit

1.5

Projekt

0.0

 

 

Ocjenjivanje i vrjednovanje rada studenata tijekom nastave i na završnom ispitu

Tijekom semestra cjelokupni ispit može se položiti preko tri kolokvija iz teorije i zadataka i 10 kolokvija iz laboratorijskih vježbi.
U ispitnim rokovima se polaže pismeni i usmeni ispit.
Ocjene: 55-64% - dovoljan; 65-79% - dobar; 80-89% - vrlo dobar; 90-100% - izvrstan.

Obvezna literatura (dostupna u knjižnici i putem ostalih medija)

Naslov

Broj primjeraka u knjižnici

Dostupnost putem ostalih medija

J. Herak, Osnove kemijske fizike, Farmaceutsko-biokemijski fakultet Sveučilišta u Zagrebu, 2001.

10

P. Kulišić, L. Bistričić, D. Horvat, Z. Narančić, T. Petrović i D. Pevec. Riješeni zadaci iz mehanike i topline. Školska knjiga, Zagreb, 2002.

10

E. Babić, R. Krsnik, M. Očko, Zbirka riješenih zadataka iz fizike, Školska knjiga Zagreb, Zagreb, 1990.

10

Dopunska literatura

D. Halliday, R. Resnick, Fundamentals of Physics, John Wiley, New York, 2003.

Načini praćenja kvalitete koji osiguravaju stjecanje utvrđenih ishoda učenja

Praćenje kvalitete i uspješnosti izvođenja nastave i usvajanja znanja (vještina), prati se na razini: (1) nastavnika, prihvaćanjem sugestija polaznika i kolega, (2) fakulteta, provođenjem anketiranja polaznika o kvaliteti nastave.

Ostalo (prema mišljenju predlagatelja)