Sirovine u prehrambenoj industriji

NAZIV PREDMETA Sirovine u prehrambenoj industriji

Kod

KTK205

Godina studija

2.

Nositelj/i predmeta

Prof. dr. sc. Tea Bilušić

Bodovna vrijednost (ECTS)

4.0

Suradnici

Doc. dr. sc. Ivana Generalić Mekinić

Način izvođenja nastave (broj sati u semestru)

P S V T

30

15

0

0

Status predmeta

Obvezni

Postotak primjene e-učenja

0 %

OPIS PREDMETA

Ciljevi predmeta

osposobljavanje studenata za:
- poznavanje temeljnih skupina namirnica
- poznavanje nutritivnih i ne-nutritivnih komponenti namirnica
- poznavanje kemijskog sastava namirnica iz pojedinih skupina: žitarice, voće, povrće, mlijeko, meso, riba, masti i ulja, konditori
- razumijevanje utjecaja procesa prerade i pripreme hrane na promjenu kemijskog sastava namirnica
- poznavanje optimalnih uvjeta čuvanja namirnica u cilju očuvanja kemijskog sastava i nutritivne vrijednosti

Uvjeti za upis predmeta i ulazne kompetencije potrebne za predmet

nema

Očekivani ishodi učenja na razini predmeta (4-10 ishoda učenja)

Studenti će nakon odslušanog gradiva ovog kolegija moći:
- razlikovati pojedine skupine namirnica
- primijeniti optimalne uvjete za maksimalno očuvanje kemijskog sastava i nutritivne vrijednosti pojedine namirnice
- prepoznati opasnosti od nepoželjnih komponenti namirnica
- primijeniti optimalne uvjete prerade namirnica za očuvanje njihovog kemijskog sastava i nutritivne vrijednosti

Sadržaj predmeta detaljno razrađen prema satnici nastave

0. Uvod. Podjela namirnica po grupama: P. 2 sata
1. Namirnice biljnog podrijetla: Žitarice. P 2 sata, S. 1 sat
2. Namirnice biljnog podrijetla: Voće. P 2 sata, S. 2 sata
3. Namirnice biljnog podrijetla: Povrće: P 2 sata; S. 2 sata
4. Namirnice biljnog podrijetla. Gljive, P 1 sata, S 1 sat
5. Namirnice biljnog podrijetla: Uljarice. P. 2 sata, S. 1 sat
6. Namirnice životinjskog podrijetla: Crveno meso. P 2 sata, S 1 sat
7. Namirnice životinjskog podrijetla: Bijelo meso. P 2 sata, S. 1 sat
8. Namirnice životinjskog podrijetla: Mlijeko i proizvodi od mlijeka. P 3 sata, S. 1 sata
9. Namirnice životinjskog podrijetla: Riba, P. 2 sata, S. 1 sat
10. Namirnice životinjskog podrijetla. Školjkaši, P. 2 sata, S. 1 sat
11. Aditivi u namirnicama. P 2 sata, S 1 sat
12. Parametri optimalnog čuvanja namirnica: P 3 sata, S 1 sat
13. Parametri optimalne pripreme namirnica. P 3 sata, S 1 sat

Vrste izvođenja nastave:

Obveze studenata

Prisutnost na predavanjima u iznosu najmanje od 70% predviđene satnice, a na seminarima u iznosu najmanje od 80% predviđene satnice. Napraviti seminarski rad iz zadane teme.

Praćenje rada studenata (upisati udio u ECTS bodovima za svaku aktivnost tako da ukupni broj ECTS bodova odgovara bodovnoj vrijednosti predmeta):

Pohađanje nastave

1.0

Istraživanje

0.0

Praktični rad

0.0

Eksperimentalni rad

0.0

Referat

0.0

 

 

Esej

0.0

Seminarski rad

1.0

 

 

Kolokviji

1.0

Usmeni ispit

2.0

 

 

Pismeni ispit

0.0

Projekt

0.0

 

 

Ocjenjivanje i vrjednovanje rada studenata tijekom nastave i na završnom ispitu

Tijekom semestra biti će dva pismena kolokvija (parcijalna provjera znanja) u trajanju od 60 minuta. Studenti koji polože s pozitivnom ocjenom oba kolokvija, na ispitnom roku će imati usmenu provjeru znanja.
Tijekom seminarskog dijela nastave studenti će izložiti zadanu temu i na temelju tog izlaganja dobiti ocjenu.
U konačnu ocjenu kolegija ulazi ocjena iz oba kolokvija, ocjena seminarskog rada te ocjena usmenog ispita.

Obvezna literatura (dostupna u knjižnici i putem ostalih medija)

Naslov

Broj primjeraka u knjižnici

Dostupnost putem ostalih medija

T. Bilušić: Osnove znanosti o hrani, recenzirana predavanja, KTF, 2013. g.

0

web stranica fakulteta

Lj. Tratnik. Mlijeko – tehnologija, biokemija i mikrobiologija, HMU, Zagreb, 1998.

3

B. Šimundić, V. Jakovljević, V. Tadejević. Poznavanje robe. Tiskara Rijeka, 1994.

1

Dopunska literatura

N. Potter, J. Hotchkiss: Food Science, Fifth edition, 1998, Aspen Publication

Načini praćenja kvalitete koji osiguravaju stjecanje utvrđenih ishoda učenja

- Vođenje evidencije o prisutnosti na nastavi
- Godišnja analiza uspješnosti polaganja ispita
- Studentska anketa s ciljem evaluacije nastavnika
- Samoevaluacija nastavnika
Povratna informacija od strane studenata koji su već diplomirali o relevantnosti sadržaja predmeta

Ostalo (prema mišljenju predlagatelja)