Uvod u prehrambene tehnologije

NAZIV PREDMETA Uvod u prehrambene tehnologije

Kod

KTK204

Godina studija

2.

Nositelj/i predmeta

Prof. dr. sc. Višnja Katalinić

Bodovna vrijednost (ECTS)

3.0

Suradnici

Doc. dr. sc. Danijela Skroza
Izv. prof. dr. sc. Ivana Generalić Mekinić

Način izvođenja nastave (broj sati u semestru)

P S V T

15

15

0

0

Status predmeta

Obvezni

Postotak primjene e-učenja

0 %

OPIS PREDMETA

Ciljevi predmeta

Upoznavanje studenta s područjem rada i glavnim smjernicama razvoja prehrambene tehnologije

Uvjeti za upis predmeta i ulazne kompetencije potrebne za predmet

 

Očekivani ishodi učenja na razini predmeta (4-10 ishoda učenja)

Studenti će nakon uspješno savladanog predmeta moći:
- definirati područje rad/istraživanja: Znanosti o hrani, Prehrambenog inženjerstva i Prehrambene tehnologije
- definirati i objasniti podjelu prehrambenih tehnologija prema: a) sirovinama/proizvodima i b) prema procesnim tehnikama
- opisati razliku između tehnološkog i jediničnog procesa
- opisati osnovne parametre kvalitete prehrambenog proizvoda
- koristiti i razumjeti važnost zakonskih propisa koji reguliraju područje kvalitete i sigurnosti hrane
- razumjeti trendove razvoja u prehrambenom sektoru

Sadržaj predmeta detaljno razrađen prema satnici nastave

1. tjedan: Uvodno predavanje; Globalne potrebe za hranom: sadašnja situacija i budući trendovi;
2. tjedan: Područje rada i definicija prehrambene tehnologije
3. – 4. tjedan: Znanost o hrani i prehrambeno inženjerstvo kao osnova razvoja prehrambene industrije (pregled najznačajnih otkrića);
4. tjedan: Podjela prehrambenih tehnologija (prema sirovinama/proizvodima i procesnim tehnikama)
5. tjedan: Tijek tehnološkog procesa
6. tjedan: 1. kolokvij
1. 8.-9.: Odabrani procesi u proizvodnji prehrambenih proizvoda
2. 10. tjedan: Kvaliteta hrane (zahtjevi potrošača; zakonski propisi)
3. 11-12. tjedan: Sigurnost hrane; Utjecaj zakonskih propisa na sigurnost hrane
1. tjedan: Najveći proizvođači hrane ( u svijetu; u RH) i njihovi važniji proizvodi
2. tjedan Trendovi razvoja u prehrambenom sektoru
4. 15. tjedan 2. kolokvij

Vrste izvođenja nastave:

Obveze studenata

Nazočnost na predavanjima i seminarima u iznosu od najmanje 70% predviđene satnice.

Praćenje rada studenata (upisati udio u ECTS bodovima za svaku aktivnost tako da ukupni broj ECTS bodova odgovara bodovnoj vrijednosti predmeta):

Pohađanje nastave

1.0

Istraživanje

0.0

Praktični rad

0.0

Eksperimentalni rad

0.0

Referat

0.0

 

 

Esej

0.0

Seminarski rad

1.0

 

 

Kolokviji

1.0

Usmeni ispit

0.5

 

 

Pismeni ispit

0.5

Projekt

0.0

 

 

Ocjenjivanje i vrjednovanje rada studenata tijekom nastave i na završnom ispitu

Gradivo predmeta podijeljeno je na tri cjeline koje studenti polažu preko parcijalnih pismenih ispita ili pak pristupanjem cjelokupnom ispitu na kraju semestra. Ispit se smatra položenim ukoliko studenti postignu najmanje 60%. Konačna ocjena formira se temeljem ocjena iz parcijalnih ispita. Bodovanje: <60% student nije zadovoljio; 60-70% dovoljan (2); 70-80% dobar (3); 80-90% vrlo dobar (4); 90-100% izvrstan (5)

Obvezna literatura (dostupna u knjižnici i putem ostalih medija)

Naslov

Broj primjeraka u knjižnici

Dostupnost putem ostalih medija

P. Fellows, Food Processing Technology, 2nd Edition CRC Press, 2000;

0

Da

G. Campbell-Platt, Food Science and Technology, John Wiley & Sons, Ltd., 2009.

0

Da

Dopunska literatura

Stručni / znanstveni članci po odabiru predmetnog nastavnika

Načini praćenja kvalitete koji osiguravaju stjecanje utvrđenih ishoda učenja

Praćenje kvalitete i uspješnosti izvođenja nastave i usvajanja znanja (vještina), prati se na razini: (1) nastavnika, prihvaćanjem sugestija polaznika i kolega, (2) fakulteta, provođenjem anketiranja polaznika o kvaliteti nastave.

Ostalo (prema mišljenju predlagatelja)