Tehnološke operacije

NAZIV PREDMETA Tehnološke operacije

Kod

KTK207

Godina studija

2.

Nositelj/i predmeta

Izv. prof. dr. sc. Marija Ćosić

Bodovna vrijednost (ECTS)

7.0

Suradnici

Dr. sc. Antonija Čelan
Renato Stipišić

Način izvođenja nastave (broj sati u semestru)

P S V T

45

15

30

0

Status predmeta

Obvezni

Postotak primjene e-učenja

0 %

OPIS PREDMETA

Ciljevi predmeta

Upoznavanje studenata s osnovnim jediničnim operacijama procesnog inženjerstva kroz teorijske i empirijske izraze temeljene na zakonitostima očuvanja tvari i energije. Studenti se također upoznaju s principima rada najčešće korištenih uređaja pri provedbi tehnoloških operacija te odabirom optimalnih procesnih uvjeta s osvrtom na kvalitetu proizvoda i uštedu energije.

Uvjeti za upis predmeta i ulazne kompetencije potrebne za predmet

Odslušan predmet Prijenos tvari i energije.

Očekivani ishodi učenja na razini predmeta (4-10 ishoda učenja)

Nakon uspješno položenog ispita od studenta se očekuje da zna:
- osnovne principe mehaničkih operacija, te operacija u kojima dolazi do prijenosa topline i tvari,
- objasniti zakonitosti koje prate odvijanje određene tehnološke operacije,
- objasniti utjecaj procesnih parametara na provedbu pojedine operacije,
- navesti najčešće korištene uređaje za izvođenje tehnoloških operacija te detaljno opisati princip njihovog rada
- za predloženi tehnoloških proces odabrati uređaje koji bi bili najučinkovitiji za njegovu optimalnu provedbu,
- navesti najčešće probleme koji se susreću u praksi pri izvođenju tehnoloških operacija.

Sadržaj predmeta detaljno razrađen prema satnici nastave

1. tjedan : Pregled jediničnih operacija u procesnom inženjerstvu. Transport kapljevina i plinova.
2. tjedan: Grubo disperzni sustavi. Procesi usitnjavanja.
3. tjedan: Klasiranje. Granulometrijska analiza.
4. tjedan: Sortiranje. Uređaji za klasiranje i sortiranje.
5. tjedan: Teorijske postavke filtracije. Uređaji za provedbu filtracije.
6. tjedan: Miješanje newtonovskih i nenewtonovskih fluida.
7. tjedan: Miješanje prašaka. Izbor i dimenzioniranje uređaja za miješanje
8. tjedan: Jedinične operacije procesne industrije koje uključuju prijenos tvari i topline. Uređaji za izmjenu topline.
9. tjedan: Isparavanje i kondenzacija. Uređaji za provedbu isparavanja.
10. tjedan: Teorijske postavke apsorpcije i uređaji za provedbu apsorpcije.
11. tjedan: Sušenje u procesnom inženjerstvu. Brzina sušenja. Uređaji za provedbu sušenja.
12. tjedan: Kristalizacija i uređaji za njezinu provedbu.
13. tjedan: Destilacija. Ravnotežna destilacija.
14. tjedan Rektifikacija i stripiranje. Frakcijska destilacija.
15. tjedan: Principi ekstrakcije. Ekstrakcija iz čvrstih sirovina i tekućih smjesa. Uređaji za provedbu ekstrakcije.
Vježbe:
Mljevenje – određivanje stupnja usitnjavanja. Klasiranje partikulativnog sustava. Miješanje - određivanje utroška snage miješanja. Filtracija - određivanje konstante filtracije i prosječnog specifičnog otpora filtarskog kolača. Izmjenjivači topline - određivanje koeficijenta prijelaza topline u izmjenjivaču topline. Apsorpcija – određivanje optimalnih protoka fluida kroz kolonu. Sušenje - određivanje brzine sušenja. Kristalizacija – određivanje brzine nukleacije i rasta kristala. Destilacija – određivanje broja plitica destilacijske kolone.

Vrste izvođenja nastave:

Obveze studenata

Prisustvovanje predavanjima i seminarima u iznosu od 80 % ukupne satnice, laboratorijske vježbe 100 %.

Praćenje rada studenata (upisati udio u ECTS bodovima za svaku aktivnost tako da ukupni broj ECTS bodova odgovara bodovnoj vrijednosti predmeta):

Pohađanje nastave

2.5

Istraživanje

0.0

Praktični rad

1.0

Eksperimentalni rad

0.5

Referat

0.0

Pripreme za kolokvij iz vježbi

0.5

Esej

0.0

Seminarski rad

0.0

 

 

Kolokviji

0.0

Usmeni ispit

1.5

 

 

Pismeni ispit

1.0

Projekt

0.0

 

 

Ocjenjivanje i vrjednovanje rada studenata tijekom nastave i na završnom ispitu

Tijekom semestra studentima se omogućava polaganje cjelokupnog ispita preko dva teorijska (usmena) i dva računska (pismena) kolokvija. Prag prolaznosti na kolokvijima je 55%. Nakon položenih kolokvija izračunava se srednja vrijednosti bodova postignutih na teorijskom i računskom dijelu te se svaki dio ocjenjuje prema kriteriju: 55%-66% - dovoljan, 67%-78% - dobar, 79%-89% -vrlo dobar, 90%-100% - izvrstan.
Konačna ocjena određuje se iz ocjena dobivenih za teorijski i računski dio te za vježbe. Teorijski dio u ocijeni sudjeluje s 50%, dok računski dio i vježbe sa po 25 %. Na redovitim ispitnim rokovima studenti polažu one dijelove gradiva koje nisu uspjeli položiti tijekom semestra, pismenim i usmenim ispitima, te se ocjenjuju prema navedenom kriteriju.

Obvezna literatura (dostupna u knjižnici i putem ostalih medija)

Naslov

Broj primjeraka u knjižnici

Dostupnost putem ostalih medija

W. L. McCabe, J. C. Smith, P. Harriot, Unit Operations of Chemical Engineering, seventh ed., McGraw-Hill, New York, 2004.

2

C. J. Geankoplis, Transport Prosesses and Separation Process Principles (Includes Unit Operations), fourth ed., Pearson Eucation, Inc.,New Jersey, 2007.

1

M. Hraste, Mehaničko procesno inženjerstvo, 2. izdanje, HINUS, Zagreb, 2003.

5

Dopunska literatura

J. Welty, J. W. Wicks, R. E. Wilson, G. L. Rorrer, Fundamentals of Momentum, Heat and Mass Transfer, fifth ed., J. Wiley and Sons Inc., New York, 2007.

Načini praćenja kvalitete koji osiguravaju stjecanje utvrđenih ishoda učenja

Praćenje kvalitete i uspješnosti izvođenja nastave i usvajanja znanja (vještina), prati se na razini: (1) nastavnika, prihvaćanjem sugestija polaznika i kolega, (2) fakulteta, provođenjem anketiranja polaznika o kvaliteti nastave.

Ostalo (prema mišljenju predlagatelja)