Osnove poduzetništva

NAZIV PREDMETA Osnove poduzetništva

Kod

KTK318

Godina studija

3.

Nositelj/i predmeta

Doc. dr. sc. Mira Krneta

Bodovna vrijednost (ECTS)

4.0

Suradnici

Način izvođenja nastave (broj sati u semestru)

P S V T

30

15

0

0

Status predmeta

Izborni

Postotak primjene e-učenja

0 %

OPIS PREDMETA

Ciljevi predmeta

Obuhvatan uvid u skup teorijskih znanja o: (1) pojmovnom određenju poduzetništva, poduzetničke aktivnosti i poduzetnika, (2) utjecaju poduzetničke aktivnosti na gospodarski razvoj, te (3) važnosti poduzetničke kulture i infrastrukture.
Razumijevanje i usvajanje praktičnih znanja i vještina važnih za: (1) prepoznavanje i definiranje poduzetničke namjere, (2) analizu tržišnog, tehničko-tehnološkog i ekonomsko-financijskog aspekta, te (3) ocjenu provedivosti i održivosti poduzetničkog poduhvata.

Uvjeti za upis predmeta i ulazne kompetencije potrebne za predmet

Vještine korištenja programske podrške (obrada teksta, tablice, prezentacija).

Očekivani ishodi učenja na razini predmeta (4-10 ishoda učenja)

Nakon položenog ispita od polaznika se očekuje da zna:
- razlikovati poduzetničku od ostalih oblika gospodarske aktivnosti, te poduzetnike od vlasnika samostalnih poslovanja;
- definirati sadržaj poslovnog modela poduzetničke namjere;
- provesti, samostalno i/ili grupi, postupak definiranja, analize i ocjene održivosti poduzetničke namjere;
- razlikovati dobre i manje dobre strane pojedinog oblika poduzetničke aktivnosti;
- razlikovati moguće izvore financiranja poduzetničke namjere; procijeniti troškove vezane uz pojedini oblik financiranja;
- opisati pojedine aspekte procjene održivosti poslovne namjere u vidu pisanog dokumenta, te predstaviti namjeru.

Sadržaj predmeta detaljno razrađen prema satnici nastave

1. tjedan: Uvod: ciljevi, obuhvat i sadržaj predmeta, način izvođenja nastave i ocjenjivanja; način izvođenja samostalnog dijela predmeta (rad u grupi, povezivanje sa stečenim znanjima i vještinama).
2. tjedan: Poduzetništvo, poduzetnik, poduzetnički proces: pojmovno određenje poduzetništva i poduzetnika; razlike između poduzetnika, menadžera i vlasnika samostalnog poslovanja; modeli mjerenja učestalosti / intenziteta poduzetničke aktivnosti; faze poduzetničkog procesa; važnost poduzetničke aktivnosti / utjecaj (doprinos) rastu zaposlenosti, konkurentnosti, uključenost pojedinih, ciljanih skupina. Poduzetničke sklonosti polaznika (samoprocjena - poduzetničke vještine; poduzetničke sklonosti, očekivanja polaznika, korištenje alata - word, excel,PPT).
3. tjedan: Poduzetnička ideja, prilika, namjera, projekt: definiranje pojmova ideja, prilika, i namjera; definiranje pojma poduzetnički projekt; obilježja poduzetničkog projekta, razlika u odnosu na projekt općenito; mogući izvori poslovnih ideja; modeli procjene održivosti poslovne ideje (obzirom na održivost proizvoda i/ili usluge, tržišnu održivost, organizacijsku i financijsku); razlika između poslovne ideje i poslovnog plana. Generiranje poduzetničkih ideja, ocjenjivanje i rangiranje, utvrđivanje liste poduzetničkih ideja i timova (grupa polaznika).
4. tjedan: Poslovni model: objasniti pojam, glavne elemente i koristi od definiranja poslovnog modela (koristeći primjere); koristiti predložak s naznačenim elementima poslovnog modela i primjerom poslovnog modela poduzetničke ideje; raspraviti sa polaznicima elemente poslovnog modela na temelju prepoznatih poduzetničkih ideja. Koristeći predložak poslovnog modela, radeći kao tim, definirati elemente poslovnog modela poduzetničke ideje.
5. tjedan: Analiza industrije / sektora: objasniti važnost analize industrije (sektora) za poduzetničko planiranje; objasniti obuhvat i sadržaj analize industrije (sektora); objasniti metode analize djelatnosti (sektora); objasniti način provođenja analize industrije (sektora); objasniti glavne elemente analize konkurencije; koristiti primjere analize nekih industrija (sektora); raspraviti s polaznicima temu analize industrije (sektora) na primjeru utvrđenih poduzetničkih ideja. Kao timski rad, za svaki poduzetnički projekt odrediti pripadajuću industriju (na razini slovne ili 2-znamenkaste brojčane oznake u Nacionalne klasifikacije djelatnosti); analizirati glavne trendove u industriji; analizirati raspoložive i dostupne izvore statističkih podataka.
6. tjedan: Analiza tržišta: objasniti važnost analize tržišta za poduzetničko planiranje; objasniti obuhvat i sadržaj analize tržišta; objasniti moguće pristupe i metode analize tržišta; objasniti što je segmentacija tržišta i način određivanja ciljanog tržišta; objasniti metode utvrđivanja prodajnih cijena asortimana proizvoda i/ili usluga. Za svaki poduzetnički projekt pripremiti i provesti analizu tržišta (identificirajući o kojem se tržištu proizvoda i/ili usluga radi: lokalno, regionalno, nacionalno, internacionalno); definirati opseg i dinamiku prodaje; provesti analizu prodajnih cijena i utvrditi prodajne cijene asortimana proizvoda i/ili usluga.
7. tjedan: Marketing plan: objasniti sadržaj i obuhvat marketing strategije; objasniti aktivnosti u procesu prodaje i način definiranja promotivnog mix-a; objasniti sadržaj i obuhvat načina prodaje i distribucije. Za svaki poduzetnički projekt utvrditi elemente marketing plana; izraditi marketing plan za poduzetnički projekt.
8. tjedan: Tehnički aspekt poduzetničkog projekta: objasniti pojmove i obuhvat, odnosno sadržaj tehničkog aspekta poduzetničkog planiranja; objasniti važnost prostornog određenja projekta na razini makro i mikro lokacije, uključujući zaštitu okoline i troškovni aspekt lokacije. Utvrditi tehnički aspekt poduzetničkog projekta: različite oblici imovine (osnovna i obrtna sredstva), lokaciju projekta.
9. tjedan: Tehnološki aspekt poduzetničkog projekta: objasniti pojmove i obuhvat, odnosno sadržaj tehnološkog aspekta poduzetničkog planiranja; objasniti elemente proizvodnog i/ili poslovnog procesa, poslovne funkcije, elemente organizacijske strukture poduzetničkog projekta. Utvrditi tehnološki aspekt poduzetničkog projekta: način realizacije proizvodnog i/ili poslovnog procesa, organizacijska struktura, struktura rukovođenja, poslovne funkcije podrške.
10. tjedan: Procjena potrebnih ulaganja i izvori financiranja: objasniti važnost utvrđivanja vrijednosti, strukture i dinamike potrebnih ulaganja u poduzetnički projekt; objasniti glavne elementi procjene potrebnih ulaganja; objasniti moguće izvore financiranja; objasniti troškovni aspekt pojedinog izvora financiranja i način procjene troškova financiranja ulaganja. Za svaki poduzetnički projekt, kao timski rad: utvrditi pojedine stavke ulaganja, procijeniti njihovu vrijednost,specificirati na temelju čega je utvrđenja vrijednost, utvrditi dinamiku ulaganja, utvrditi strukturu ulaganja, utvrditi izvore financiranja.
11. tjedan: Ekonomski aspekt poduzetničkog projekta: objasniti obuhvat i sadržaj ekonomskog aspekta poduzetničko

Vrste izvođenja nastave:

Obveze studenata

Prisustvovanje predavanjima - 80% ukupne satnice.
Samostalna izrada utvrđenog dijela grupnog rada (projekta).

Praćenje rada studenata (upisati udio u ECTS bodovima za svaku aktivnost tako da ukupni broj ECTS bodova odgovara bodovnoj vrijednosti predmeta):

Pohađanje nastave

1.0

Istraživanje

0.0

Praktični rad

0.0

Eksperimentalni rad

0.0

Referat

0.0

 

 

Esej

0.0

Seminarski rad

0.0

 

 

Kolokviji

1.0

Usmeni ispit

0.0

 

 

Pismeni ispit

1.0

Projekt

1.0

 

 

Ocjenjivanje i vrjednovanje rada studenata tijekom nastave i na završnom ispitu

Provjera znanja polaznika obavlja se u redovnim ispitnim rokovima, polaganjem pismenog i usmenog dijela ispita. Pismeni dio ispita čini 40% ukupne ocjene a usmeni 50%. 10% ocjene čini zalaganje polaznika koje se utvrđuje na temelju prisustvovanja predavanjima i sudjelovanja u raspravama (više od 80% predavanja), te zalaganju u grupnom radu (projektu).
Polaganje ukupnog ispita moguće je tijekom semestra putem: (1) položenog kolokvija (teorijski aspekt poduzetništva i procjene poduzetničkog poduhvata), s ostvarenih 50% i više bodova, (2) uspješne izrade samostalnog dijela u okviru grupnog rada (projekta), te (3) redovnog prisustvovanja na predavanjima i sudjelovanja u raspravama.
Skala ocjena je: (1) 55-65% - dovoljan, (2) 66-76% - dobar, (3) 77-89% - vrlo dobar, (4) 90-100% - izvrstan.

Obvezna literatura (dostupna u knjižnici i putem ostalih medija)

Naslov

Broj primjeraka u knjižnici

Dostupnost putem ostalih medija

Morris, Michael; 2012.; Practical Guide to Entrepreneurship – How to turn an idea into a profitable business; KoganPage, London.

1

Spinelli, Stephen, Jr; 2012.; New Venture Creation – Entrepreneurship for the 21th Century; 9th Edition; McGraw-Hill International Edition.

1

Kuratko, Donald, F.; 2009.; Entrepreneurship Theory, Process and Practice; South-Western College Pub; 8th edition.

1

Buble, Marin; Kružić, Dejan; 2006.; Poduzetništvo – realnost sadašnjosti i izazovi budućnosti; RRIF, Zagreb.

1

Marsh, Clive; 2013.; Businee and Financial Models; KoganPage, London.

1

Pisani materijali pripremljeni za predavanja i rad u grupi (projektu).

1

Dopunska literatura

Barrow C.P.; Barrow R.; 2005.; Brown The Business Plan Workbook: The Definitive Guide to Researching, Writing up and Presenting a Winning Plan; 6th edition; Kogan Page; London and Philadelphia.
Bendeković, J. i sur.; 2007.; Priprema i ocjena investicijskih projekata; FOIP 1974 d.o.o., Zagreb.
European Commision; 2003.; Green Paper – Entrepreneurship in Europe; www.studentstarter.eu.
Good Finance Guide for Small Businesses: How to raise, manage and grow your company’s cash; A & C Black; London.
Leburić, A.; Krneta, M.; 2003.; Profil poduzetnika; Naklada Bošković, Split.
Nugus, N.; 2006.; Financial Planning using Excel: Forecasti

Načini praćenja kvalitete koji osiguravaju stjecanje utvrđenih ishoda učenja

Praćenje kvalitete i uspješnosti izvođenja nastave i usvajanja znanja (vještina), prati se na razini: (1) nastavnika, prihvaćanjem sugestija polaznika i kolega, (2) fakulteta, provođenjem anketiranja polaznika o kvaliteti nastave.

Ostalo (prema mišljenju predlagatelja)