Tehnologija prerade maslina

NAZIV PREDMETA Tehnologija prerade maslina

Kod

KTK304

Godina studija

3.

Nositelj/i predmeta

Doc. dr. sc. Ivica Ljubenkov

Bodovna vrijednost (ECTS)

6.0

Suradnici

Način izvođenja nastave (broj sati u semestru)

P S V T

30

15

20

10

Status predmeta

Izborni

Postotak primjene e-učenja

0 %

OPIS PREDMETA

Ciljevi predmeta

Studenti će steći osnovna praktična znanja o proizvodnji maslina i njihovoj preradi u maslinovo ulje i stolne masline.

Uvjeti za upis predmeta i ulazne kompetencije potrebne za predmet

 

Očekivani ishodi učenja na razini predmeta (4-10 ishoda učenja)

Nakon položenog predmeta studenti će moći:
- predložiti prikladne načine podizanja nasada maslina, provesti odabir sorti, načina gnojidbe, zaštite, rezidbe i berbe,
- demonstrirati temeljne postupke dobivanja maslinova ulja i stolnih maslina,
- samostalno izvesti osnovna ispitivanja kvalitete maslinova ulja i stolnih maslina,
- izabrati ispravan pristup u rješavanju problema zbrinjavanja otpada iz proizvodnje maslinova ulja i stolnih maslina,
- poznavati osnovnu zakonsku regulativu iz područja maslinova ulja i stolnih maslina.

Sadržaj predmeta detaljno razrađen prema satnici nastave

1. tjedan: Povijesni dio-maslina i maslinovo ulje kroz povijest na području Mediterana i u Hrvatskoj
2. tjedan: Proizvodnja maslina-priprema tla, odabir sorti, planiranje nasada gnojidba, rezidba, zaštita i navodnjavanje
3. tjedan: Proizvodnja maslinova ulja-berba, transport, čuvanje maslina do prerade, načini prerade maslina u ulje, 2 i 3-fazni sustavi, presa
4. tjedan: Filtriranje, pakiranje i čuvanje maslinova ulja, rafinirano maslinovu ulje i ulje komine masline
5. tjedan: Fizikalno-kemijsko i senzorsko ispitivanje maslinovih ulja, upoznavanje s fizikalno kemijskim i senzorskim metode ispitivanja maslinovih ulja
6. tjedan: Maslinovo ulje i zdravlje, učinci pojedinih sastojak maslinova ulja na zdravlje čovjeka
7. tjedan: Zakonska regulativa iz područja maslinova ulja
8. tjedan: Ponavljanje
9. tjedan: Proizvodnja stolnih maslina, berba, transport, čuvanje maslina do prerade, metode proizvodnje stolnih maslina, HACCP
10. tjedan: Dorada stolnih maslina
11. tjedan: Ispitivanje kvalitete stolnih maslina, upoznavanje s fizikalno kemijskim i senzorskim metode ispitivanja stolnih maslina
12. tjedan: Mikrobiologija maslina i maslinova ulja
13. tjedan: Zakonska regulativa iz područja stolnih maslina
14. tjedan: Otpad iz proizvodnje maslinova ulja i stolnih maslina, vrste i količine otpada iz proizvodnje maslinova ulja i stolnih maslina, načini korištenja i oporaba
Vježbe: Analize ploda masline (indeks zrelosti, udio vode i randman ulja); Određivanje parametara maslinovog ulja (slobodne masne kiseline, peroksidni broj, broj osapunjenja, jodni broj); Postupci konzerviranja maslina (priprema salamure, odgorčavanje masline, grčki i španjolski način konzerviranja maslina, "suho" konzerviranje); Analiza salamure (pH, kiselost, sadržaj soli)

Vrste izvođenja nastave:

Obveze studenata

Studenti su obvezni pohađati nastavu (predavanja i seminare 80%, te vježbe 100%) te aktivno sudjelovati u nastavnom procesu. Navedeno će se evidentirati i vrednovati kod donošenja konačne ocjene.

Praćenje rada studenata (upisati udio u ECTS bodovima za svaku aktivnost tako da ukupni broj ECTS bodova odgovara bodovnoj vrijednosti predmeta):

Pohađanje nastave

3.0

Istraživanje

0.0

Praktični rad

0.0

Eksperimentalni rad

1.0

Referat

0.0

 

 

Esej

0.0

Seminarski rad

1.0

 

 

Kolokviji

0.0

Usmeni ispit

0.5

 

 

Pismeni ispit

0.5

Projekt

0.0

 

 

Ocjenjivanje i vrjednovanje rada studenata tijekom nastave i na završnom ispitu

Gradivo predmeta podijeljeno je na dvije cjeline koje studenti polažu preko parcijalnih pismenih ispita ili pak pristupanjem cjelokupnom ispitu na kraju semestra. Ispit se smatra položenim ukoliko studenti postignu najmanje 60%. Konačna ocjena formira se temeljem ocjena iz parcijalnih ispita. Bodovanje: <60% student nije zadovoljio; 60-70% dovoljan (2); 70-80% dobar (3); 80-90% vrlo dobar (4); 90-100% izvrstan (5)

Obvezna literatura (dostupna u knjižnici i putem ostalih medija)

Naslov

Broj primjeraka u knjižnici

Dostupnost putem ostalih medija

D. Boskou, Olive Oil-Chemistry and Technology, AOCS press, Champaign, Illinois, 1996, ISBN 0-935315-73-X.

1

Maslina i maslinovo ulje A-Ž, (Zadro, B. i Perica, S., ur.), Naklada Zadro, Zagreb, 2007, ISBN 978-953-182-075-2.

1

O. Koprivnjak, Djevičansko maslinovo ulje: od masline do stola, MIH, Poreč, 2006, ISBN 953-95365-2-9.

1

B. Škarica i sur., Maslina i maslinovo ulje visoke kakvoće u Hrvatskoj, Mario Bonifačić, Punat, 1996.

1

S. Kailis i D. Harris, Producing Table Olives, Landlink Press, Collingwood, 2007. ISBN: 9780643092037

1

S. Bulimbašić, Proizvodnja maslinovog ulja i konzerviranje masline, Mediteranska poljoprivredna knjiga, 2013

2

Dopunska literatura

 

Načini praćenja kvalitete koji osiguravaju stjecanje utvrđenih ishoda učenja

Praćenje kvalitete i uspješnosti izvođenja nastave i usvajanja znanja (vještina), prati se na razini: (1) nastavnika, prihvaćanjem sugestija polaznika i kolega, (2) fakulteta, provođenjem anketiranja polaznika o kvaliteti nastave.

Ostalo (prema mišljenju predlagatelja)