UNIST
S V E U Č I L I Š T E   U   S P L I T U

KEMIJSKO-TEHNOLOŠKI FAKULTET

 

 

ELABORAT O STUDIJSKOM PROGRAMU

Preddiplomski stručni studij

Zaštita i oporaba materijala

 

 

 
OSNOVNE INFORMACIJE O VISOKOM UČILIŠTU

Naziv visokog učilišta

Kemijsko-tehnološki fakultet

Adresa

Ruđera Boškovića 35

Telefon

021/ 329-420

Fax

021/ 329-461

E-mail adresa

dekanat@ktf-split.hr

Web stranica

https://www.ktf.unist.hr/

 

 

OPĆE INFORMACIJE O STUDIJSKOM PROGRAMU

Naziv studijskoga programa

Zaštita i oporaba materijala

Nositelj studijskoga programa

Kemijsko-tehnološki fakultet

Sunositelj studijskoga programa

Vrsta studijskoga programa

Razina studijskoga programa

Akademski/stručni naziv koji se stječe po završetku studija

Stručni prvostupnik/prvostupnica inženjer/inženjerka kemijskog inženjerstva

1. UVOD

1.1. Procjena opravdanosti izvođenja studija

Razvoj tehničkih materijala, počevši od metala i keramike do polimernih, kompozitnih i hibridnih materijala, temelj je razvitka gospodarstva i preduvjet uvođenju novih tehnologija. Zbog porasta potreba i proširivanja područja primjene svojstva materijala se neprestano poboljšavaju i modificiraju. Na taj način povećava se njihova vrijednost i vrijednost od njih izrađenih tvorevina.
Međutim, već tijekom proizvodnje, a pogotovo tijekom uporabe, takve tvorevine izložene su različitim utjecajima i posljedično nenamjernim štetnim promjenama koje smanjuju njihovu uporabnu vrijednost, skraćuju vijek trajanja te negativno utječu na stanje okoliša. Stoga se, zbog tehničke, gospodarske i ekološke važnosti, propadanje materijala nastoji spriječiti ili barem usporiti. Različite dotrajale proizvode, konstrukcije i slično nastoji se zbrinuti što prihvatljivijim načinom oporabe, kako u ekonomskom tako i u ekološkom smislu. Naime, prirodni resursi su ograničeni, a materijalnom, kemijskom ili energijskom oporabom otpada njihove usporava se njihovo iscrpljivanje.
Proširivanje znanja o materijalima pridonosi razvoju mnogih grana privrede, strateški je cilj razvoja Republike Hrvatske i sukladan prioritetima razvijenih europskih zemalja. Nadalje, prerada materijala danas se većinom ostvaruje u malim i srednjim pogonima za proizvodnju proizvoda specijalne namjene koji udovoljavaju zahtjevima o očuvanju okoliša. Gospodarstvo u cjelini traži profil stručnjaka osposobljenog za cjeloživotno učenje te usvajanje i primjenu novih tehnologija. U tom smislu nužna je i prilagodba studijskih programa.
Stručnim studijem Zaštita i oporaba materijala Kemijsko-tehnološki fakultet u Splitu kao visokoškolska obrazovna institucija nastoji dati poticaj gospodarskom razvoju i racionalnom gospodarenju prirodnim resursima. Predloženi studijski program daje temeljna inženjerska znanja o materijalima kao i znanja o metodama kontrole kakvoće i analize tih materijala. Također, stječe se znanje o osnovnim uzrocima propadanja (korozije, razgradnje) materijala i njihovoj zaštiti tijekom uporabe. Stručni prvostupnici nakon završetka studija osposobljeni su uključiti se u rješavanje problema zbrinjavanja različitih otpadnih materijala te tako uravnotežiti odnos tehnološkog razvoja i okoliša.
Temeljni cilj i svrha studija je razvijanje stručnih vještina neophodnih za što brže uključivanje u proces rada u različitim gospodarskim granama industrije, malog i srednjeg poduzetništva. Po završetku studija moguće je zapošljavanje u pogonima kemijske, metaloprerađivačke, građevinske, brodograđevne i srodnih industrija, na poslovima osiguranja i kontrole kakvoće gotovih proizvoda, zbrinjavanju organskog i anorganskog otpada te drugim radnim mjestima koja zahtijevaju stručnost i znanja stečena tijekom ovog studija.
Zbog specifičnosti ovog stručnog studija, jedinstvenog u Republici Hrvatskoj, na studiju se očekuje zastupljenost studenata iz svih regija Republike Hrvatske.

1.2. Povezanost s lokalnom zajednicom (gospodarstvo, poduzetništvo, civilno društvo...)

Kemijsko-tehnološki fakultet u Splitu prijedlogom ovog studijskog programa nadopunjuje potrebe lokalne zajednice i Sveučilišta u Splitu stručnim studijem iz polja tehničkih znanosti s ciljem zaštite i oporabe materijala u skladu s mediteranskom orijentacijom južnog dijela Hrvatske. Treba naglasiti da je predloženi studijski program jedinstven i nije u koliziji sa sličnim programima bilo na Sveučilištu u Splitu, bilo u Republici Hrvatskoj.
Tradicija proizvodnje i preradbe metalnih, polimernih i silikatnih materijala u ovoj regiji je uvjetovala stalno i neprekidno obrazovanje stručnjaka iz tog područja na Kemijsko-tehnološkom fakultetu u Splitu. Kemijsko-tehnološki fakultet je, također, od svog utemeljenja poticao suradnju sa stručnjacima iz proizvodnje, izmjenjujući teorijske i iskustvene spoznaje u rješavanju određenih problema u proizvodnji i primjeni materijala. Danas, kada gotovo više nema velikih industrijskih pogona, želi se obrazovanjem vrsnih stručnjaka poticati tehnologijski razvoj kroz srednje i malo poduzetništvo u kojima će stručnjaci iz područja kemijskog inženjerstva biti sposobni obavljati upravljačke i stručne poslove. To će ujedno pridonijeti konkurentnosti hrvatskog gospodarstva u regiji i Europi.

1.3. Usklađenost sa zahtjevima strukovnih udruženja

Stručni studij Zaštita i oporaba materijala u skladu je s preporukama Hrvatskog društva za zaštitu materijala, Društva za plastiku i gumu kao i Hrvatskog društva kemijskih inženjera i tehnologa. Uvažava specifičnosti lokalne zajednice i regije u cjelini, naglašava potrebu edukacije kadrova za obavljanje poslova zaštite i kontrole zaštite od korozije i propadanja materijala, kao i poslova zbrinjavanja, s naglaskom na oporabu materijala.
Na Fakultetu djeluje i Udruga bivših studenata i prijatelja Kemijsko-tehnološkog fakulteta (ALUMNI), koja također potiče razvoj ovog stručnog studija.

1.4. Partneri izvan visokoškolskoga sustava

Mogući partneri izvan visokoškolskog sustava koji su iskazali interes za stručni program Zaštita i oporaba materijala su gospodarski subjekti i javne djelatnosti Splitsko-dalmatinske županije i šire: AD plastik, Brodosplit, Omial, Cemex, Kalun, Adriacink, Adriachem, Vodovod i kanalizacija, Ingatest i druge županijske i gradske inspekcijske službe.
Neke od navedenih institucija su spremne djelovati kao nastavne baze i pružiti pomoć s raspoloživom opremom, odnosno iskazale su spremnost na suradnju kroz mogućnost izvođenja terenske nastave i stručne prakse u njihovim pogonima.

1.5. Način financiranja

Planira se da stručni studij Zaštita i oporaba materijala bude financiran od strane Ministarstva znanosti, obrazovanja i sporta. Na Kemijsko-tehnološkom fakultetu trenutno se izvodi stručni studij Kemijske tehnologije kroz dva smjera: Kemijska tehnologija i materijali te Prehrambena tehnologija. Taj studij u potpunosti je financiran od strane Ministarstva znanosti, obrazovanja i sporta.
Upisne kvote na tim studijima su 20 studenata (Kemijska tehnologija i materijali) i 30 studenata (Prehrambena tehnologija). Uvođenjem studija Zaštita i oporaba materijala postojeći stručni studij s pripadajućim smjerovima prestao bi se izvoditi tako da novopredloženi studijski program ne bi zahtijevao nikakva dodatna financijska sredstva.

1.6. Usporedivost studijskoga programa s programima akreditiranih visokih učilišta u Hrvatskoj i Europskoj uniji

Predloženi studijski program ima određeni stupanj usporedivosti s programima uglednih europskih visokih učilišta i visokih učilišta susjednih država kao što su:
- Politecnico di Torino, Italija (https://didattica.polito.it/pls/portal30/gap.a_mds.init),
- Politecnico di Milano, Italija ( (http://www.polinternational.polimi.it/index.php?id=197 &uid=314&k_cf=31&k_corso_la=347&aa=2011)
- University of Maribor, Slovenija (http://www.fkkt.uni-lj.si/en/?2286),
- University of Pardubice, Češka (http://www.upce.cz/en/fcht/uechi.html),
- Politechnika Warszawska, Poljska (http://www.ichip.pw.edu.pl/)

1.7. Otvorenost studija prema pokretljivosti studenata (horizontalnoj, vertikalnoj u RH i međunarodnoj)

Predloženi program stručnog studija i njegova usporedivost sa srodnim studijima u Republici Hrvatskoj i zemljama EU omogućavat će pokretljivost studenata, ali i nastavnog osoblja. Pokretljivost će biti realizirana kroz upis pojedinih predmeta iz programa drugih stručnih studija ili cijelog semestra na srodnim studijima te kroz izradu završnog rada. Studentima će biti omogućen i upis određenog broja kolegija izvan struke. Studiji s kojima će biti moguće ostvariti pokretljivost su sastavnice Sveučilišta u Splitu, drugih hrvatskih sveučilišta i veleučilišta, odnosno određenih visokih učilišta na području Europske unije.

1.8. Usklađenost s misijom i strategijom Sveučilišta i predlagatelja te sa strateškim dokumentom mreže visokih učilišta

Izrada ovog studijskog smjera je u skladu s misijom, vizijom i ciljevima koji se dijelom naslanjaju na Znanstvenu strategiju Sveučilišta u Splitu 2009. – 2014. koja potiče svoje sastavnice na stvaranje svojih internih planova razvoja. Predloženi studijski program zaštita i oporaba materijala jedini je takav na Sveučilištu u Splitu i široj regiji.
Predloženi stručni studij je u skladu s Strategijom razvoja Kemijsko tehnološkog fakulteta od 2008. do 2013. god. kroz: Strateški cilj 1 - Reforma studijskih programa; Zadatak 1.1. - Zadržati te uspostaviti svrsishodan omjer različitih studijskih programa i modula (Indikator 1.1a - Broj akreditiranih studijskih programa i modula); Zadatak 1.2. - Uskladiti omjer broja studenata na stručnom i sveučilišnom studiju s potrebama tržišta rada (Indikator 1.2a - Broj akreditiranih studijskih programa i modula).
Da bi se povećala atraktivnost studijskih programa te na adekvatan način udovoljilo suvremenim potrebama gospodarstva Kemijsko-tehnološki fakultet je pristupio reformi postojećih studijskih programa, pa tako i Stručnog studija kemijske tehnologije. Naime, u skladu s bolonjskim procesom na Fakultetu se od 2005/06. izvodi Stručni studij kemijske tehnologije kroz smjerove Kemijska tehnologija i materijali te Prehrambena tehnologija. Studij traje 2,5 godine (5 semestara; 150 ECTS bodova). Postojeći smjer Kemijska tehnologija i materijali potrebno je prilagoditi suvremenim potrebama gospodarstva i tržišta rada, ali i koncepciji visokoškolskog obrazovanja, što uključuje mogućnost nastavka studija na višim razinama.

1.9. Dosadašnja iskustva u provođenju ekvivalentnih ili sličnih programa

Na Kemijsko-tehnološkom fakultetu u Splitu uspješno se organizira i izvodi stručni studij Kemijske tehnologije s različitim smjerovima i programima od 1977./78. godine do danas. Od 1980./81. izvodi se stručni studij Kemijske tehnologije kroz Procesno-tehnološki smjer i smjer Prerada i primjena polimera, s tim što je najprije bio organiziran kao studij uz rad za potrebe tadašnje industrije regije. Utemeljenjem Veleučilišta u Splitu 1998. god. stručni studij prelazi u sustav Veleučilišta gdje se izvodio po programu sastavljenom od strane nastavnika Fakulteta. Odlukom Ministarstva, 2001. god. stručni studij Kemijske tehnologije, organiziran kroz smjerove Procesno-tehnološki i Prehrambeno-tehnološki, ponovno se vraća na KTF. Od 2005. /06. na KTF-u se izvodi stručni studij Kemijske tehnologije kroz smjer Materijali i smjer Prehrambena tehnologija u skladu s bolonjskim procesom. Do danas je stručne studije Kemijsko-tehnološkog fakulteta u Splitu završilo oko 320 studenata, od kojih je većina zaposlena na odgovarajućim stručnim poslovima u tvrtkama koje pokrivaju najznačajniji dio gospodarstva regije.

2. OPIS STUDIJSKOG PROGRAMA

2.1. Opći dio

Znanstveno/umjetničko područje studijskoga programa

Tehničke znanosti, polje Kemijsko inženjerstvo

Trajanje studijskoga programa

3 godine (6 semestara)

Minimalni broj ECTS bodova potreban za završetak studija

180

Uvjeti upisa na studij i razredbeni postupak

Završena četverogodišnja srednja škola i položena državna matura.

2.2. Ishodi učenja studijskoga programa

Po završetku stručnog studija Zaštita i oporaba materijala stručni prvostupnik će biti moći:
- primijeniti osnovna znanja i zakonitosti iz matematike, fizike i kemije
- raditi u laboratoriju na stručan i siguran način
- obraditi i prikazati podatke dobivene u laboratoriju ili pogonu na računalu
- objasniti osnovna fizikalna i kemijska svojstva čistih tvari i metode njihovog određivanja
- objasniti osnovne mehanizme prijenosa tvari i energije
- primijeniti tehnološke operacije prema potrebi
- razlikovati vrste i tipove kemijskih reaktora i područje njihove uporabe
- razlikovati procese proizvodnje materijala (polimera, metala, veziva)
- umanjiti negativan utjecaj na okoliš tijekom proizvodnje različitih materijala
- pripremiti procesnu vodu i adekvatno zbrinuti otpadne vode
- rutinski raditi na uređajima za identifikaciju i karakterizaciju materijala (DSC, TG, FT-IR, UV-VIS)
- razlikovati uzroke korozije i razgradnje materijala
- primijeniti različite metode zaštite materijala od korozije
- prepoznati različite vrste otpada i njihov utjecaj na okoliš
- predložiti proces zbrinjavanja otpadnih materijala
- samostalno raditi na jednostavnijim postupcima oporabe materijala (recikliranja)
- primijeniti znanja iz kemijskog inženjerstva u svrhu zaštite okoliša
- procijeniti ekonomske vrijednosti postupaka zaštite materijala od korozije i razgradnje
- procijeniti ekonomske vrijednosti različitih metoda oporabe materijala.

2.3. Mogućnost zapošljavanja

Mišljenje triju organizacija vezanih za tržište rada o primjerenosti predviđenih ishoda učenja priloženo je prijavi. Mogućnost zapošljavanja u regiji:
- Brodosplit, Split
- AD plastik, Split
- Omial, Omiš
- Cemex, Kaštel Sućurac
- Adriacink, Split
- Vodovod i kanalizacija, Split
- TOF, Drniš
- ALPRO ATT, Trogir

2.4. Mogućnost nastavka studija na višoj razini

Upis odgovarajućeg sveučilišnog diplomskog studija na Kemijsko-tehnološkom fakultetu uz polaganje razlikovnih ispita.

2.5. Studij/i niže razine predlagača ili drugih ustanova u RH s kojih je moguć upis na predloženi studij

Nije primjenjivo

2.6. Uvjeti i način studiranja

2.6. Uvjeti i način studiranja
STRUKTURA STUDIJA
U strukturi stručnog studija Zaštita i oporaba materijala obvezni predmeti zastupljeni su u prvih pet semestara studija, dok se šesti semestar sastoji od obveznih i izbornih predmeta. U cilju kontinuiranog osuvremenjivanja programa temeljni i izborni predmeti mogu se nadopunjavati novima. Novi predmet nastavnik predlaže Povjerenstvu za nastavu u čijoj je nadležnosti daljnji postupak prema Fakultetskom vijeću KTF-a. Nakon druge godine predviđena je stručna praksa. Studij završava polaganjem svih ispita te izradom i obranom završnog rada.
ECTS
Predmeti studija su jednosemestralni te svaki položeni ispit i odrađene vježbe donose odgovarajući broj ETCS bodova. Prilikom ETCS vrednovanja predmeta vodilo se računa o objektivnoj težini predmeta, procjeni predmetnog nastavnika, a kod predmeta koji su zajednički sa postojećim studijima dodjeljivanje ECTS-a temeljilo se i na studentskoj anketi o primjerenosti dodijeljenih ECTS bodova.

2.7. Sustav savjetovanja i vođenja kroz studij

U cilju savjetovanja, informiranja i vođenja studenta kroz studij Fakultetsko vijeće KTF-a imenuje početkom akademske godine voditelje grupama studenata na svim godinama studija.

2.8. Popis predmeta koje studenti mogu upisati s drugih studija

2.8. Popis predmeta koje studenti mogu upisati s drugih studija
Studenti mogu u cilju produbljivanja i širenja svog obrazovanja te snaženja i potpore stručnog usavršavanja, a posebice u ozračju razvijanja svijesti o povezanosti fakulteta i sveučilišta upisati kolegije s drugih studija koji u svojim programima imaju predmete koji se dotiču /prepliću s interesom ovog studija. Upis kolegija s drugih fakulteta definiran je Pravilnikom o studijima i sustavu studiranja na Kemijsko-tehnološkom fakultetu u Splitu.

2.9. Popis predmeta koji se mogu izvoditi na stranom jeziku

Nastava na stručnom studiju Zaštita i oporaba materijala u pravilu će se izvoditi na hrvatskom jeziku. Budući da u programu postoje predmeti za koje je predviđena mogućnost realizacije nastave i na engleskom jeziku, moguće je da se na tim kolegijima prema potrebi realizira nastava i na engleskom jeziku.

2.10. Kriteriji i uvjeti prijenosa ECTS bodova

Kriteriji i uvjeti prijenosa ECTS bodova reguliraju se Pravilnikom o studijima i sustavu studiranja na Sveučilišta u Splitu, Statutom Kemijsko-tehnološkog fakulteta u Splitu i Pravilnikom o studijima i sustavu studiranja na Kemijsko-tehnološkom fakultetu u Splitu.

2.11. Završetak studija

Način završetka studijaUvjeti za prijavu završnoga/diplomskoga rada i/ili završnoga/diplomskoga ispita

Uvjeti su definirani Pravilnikom o studijima i sustavu studiranja na Kemijsko-tehnološkom fakultetu u Splitu.

Postupak vrjednovanja završnoga/diplomskoga ispita te vrjednovanja i obrane završnoga/diplomskoga rada

Postupak je definiran Pravilnikom o završnom i diplomskom ispitu na Kemijsko-tehnološkom fakultetu.

 

2.12. Popis obveznih i izbornih predmeta

POPIS PREDMETA

Godina studija: 1.

Semestar: 1.

STATUS KOD PREDMET
SATI U SEMESTRU
 ECTS 
PSVT
Obvezni KTL101 Opća i anorganska kemija 30 15 30 0 7.0
KTL102 Kemijsko računanje 15 30 0 0 4.0
KTL103 Matematika 30 45 0 0 8.0
KTL104 Fizika 30 15 30 0 7.0
KTL105 Primjena računala 15 0 30 0 4.0
Ukupno obvezni
120 105 90 0 30

 

POPIS PREDMETA

Godina studija: 1.

Semestar: 2.

STATUS KOD PREDMET
SATI U SEMESTRU
 ECTS 
PSVT
Obvezni KTL106 Analitička kemija 30 15 45 0 8.0
KTL107 Osnove organske kemije 30 15 30 0 7.0
KTL108 Osnove fizikalne kemije 30 15 30 0 7.0
KTL109 Sigurnost pri radu 30 0 15 0 4.0
KTL110 Osnove strojarstva 15 15 0 0 4.0
Ukupno obvezni
135 60 120 0 30

 

POPIS PREDMETA

Godina studija: 2.

Semestar: 3.

STATUS KOD PREDMET
SATI U SEMESTRU
 ECTS 
PSVT
Obvezni KTL201 Termodinamika i termotehnika 30 15 15 0 6.0
KTL202 Tehnološke operacije 30 15 25 5 8.0
KTL203 Elektrokemijsko inženjerstvo 30 0 30 0 5.5
KTL204 Kemijski reaktori 30 0 15 0 5.0
KTL205 Metalni konstrukcijski materijali 30 0 20 10 5.5
Ukupno obvezni
150 30 105 15 30

 

POPIS PREDMETA

Godina studija: 2.

Semestar: 4.

STATUS KOD PREDMET
SATI U SEMESTRU
 ECTS 
PSVT
Obvezni KTGOSP Stručna praksa 0 0 0 0 3.0
KTL206 Mjerna i regulacijska tehnika 30 0 30 0 5.0
KTL207 Procesi polimerizacije 30 0 30 0 5.0
KTL208 Materijali u graditeljstvu 30 0 30 0 5.0
KTL209 Korozija i zaštita metala 30 0 30 0 5.0
KTL210 Priprema tehnoloških voda 30 0 30 0 5.0
Ukupno obvezni
150 0 150 0 28

 

POPIS PREDMETA

Godina studija: 3.

Semestar: 5.

STATUS KOD PREDMET
SATI U SEMESTRU
 ECTS 
PSVT
Obvezni KTL301 Metode karakterizacije materijala 30 0 30 0 6.0
KTL302 Polimerni materijali 30 0 25 5 6.0
KTL303 Industrijske otpadne vode 30 15 27 3 6.0
KTL304 Premazi 30 0 30 0 6.0
KTL305 Trajnost nemetalnih materijala 30 0 26 4 6.0
Ukupno obvezni
150 15 138 12 30

 

POPIS PREDMETA

Godina studija: 3.

Semestar: 6.

STATUS KOD PREDMET
SATI U SEMESTRU
 ECTS 
PSVT
Obvezni KTL306 Kruti otpad i oporaba 30 0 10 5 5.0
KTL307 Prerada i oporaba polimera 30 0 15 15 6.0
KTLOZR Završni rad 0 0 0 0 7.0
Ukupno obvezni
60 0 25 20 18
Izborni KTL308 Kompozitni materijali 30 0 15 0 4.0
KTL309 Mineralne sirovine iz mora 30 0 10 5 4.0
KTL310 Tehnologija i prerada aluminija 30 0 12 3 4.0
KTL311 Zaštita voda 28 0 15 2 4.0
KTL312 Industrijski otpad 30 0 12 3 4.0
KTL313 Kemijsko inženjerstvo u zaštiti okoliša 30 0 15 5 4.0
KTL314 Osnove poduzetništva 30 15 0 0 4.0
Minimalno se mora ostvariti 12 ETCS bodova odabirom izbornih predmeta.

 

 

2.13. Opis predmeta

 

Stručna praksa
NAZIV PREDMETA Stručna praksa

Kod

KTGOSP

Godina studija

2.

Nositelj/i predmeta

Bodovna vrijednost (ECTS)

3.0

Suradnici

Način izvođenja nastave (broj sati u semestru)

P S V T

0

0

0

0

Status predmeta

Obvezni

Postotak primjene e-učenja

0 %

OPIS PREDMETA

Ciljevi predmeta

Uvjeti za upis predmeta i ulazne kompetencije potrebne za predmet

 

Očekivani ishodi učenja na razini predmeta (4-10 ishoda učenja)

Sadržaj predmeta detaljno razrađen prema satnici nastave

Vrste izvođenja nastave:

Obveze studenata

 

Praćenje rada studenata (upisati udio u ECTS bodovima za svaku aktivnost tako da ukupni broj ECTS bodova odgovara bodovnoj vrijednosti predmeta):

Pohađanje nastave

Istraživanje

Praktični rad

Eksperimentalni rad

Referat

Esej

Seminarski rad

Kolokviji

Usmeni ispit

Pismeni ispit

Projekt

Ocjenjivanje i vrjednovanje rada studenata tijekom nastave i na završnom ispitu

Obvezna literatura (dostupna u knjižnici i putem ostalih medija)

Naslov

Broj primjeraka u knjižnici

Dostupnost putem ostalih medija

Dopunska literatura

 

Načini praćenja kvalitete koji osiguravaju stjecanje utvrđenih ishoda učenja

 

Ostalo (prema mišljenju predlagatelja)

 

 

 

Opća i anorganska kemija
NAZIV PREDMETA Opća i anorganska kemija

Kod

KTL101

Godina studija

1.

Nositelj/i predmeta

Izv. prof. dr. sc. Marijo Buzuk

Bodovna vrijednost (ECTS)

7.0

Suradnici

Način izvođenja nastave (broj sati u semestru)

P S V T

30

15

30

0

Status predmeta

Obvezni

Postotak primjene e-učenja

0 %

OPIS PREDMETA

Ciljevi predmeta

Stjecanje temeljnih znanja i principa potrebnih za razumijevanje temeljnih problema kemije, te za svladavanje osnovnih laboratorijskih tehnika u kemijskom laboratoriju. Također, kolegij će omogućiti uvid u znanja potrebna za razumijevanje drugih grana kemije poput: analitičke, organske i fizikalne kemije.

Uvjeti za upis predmeta i ulazne kompetencije potrebne za predmet

nema

Očekivani ishodi učenja na razini predmeta (4-10 ishoda učenja)

Studenti će nakon završetka kolegija moći:
- razumjeti prirodu i karakteristike tvari, razlikovati čiste tvari od spojeva, razlikovati homogene od heterogenih smjesa.
- s razumijevanjem pristupiti rješavanju problema u bilanci tvari pri kemijskim promjenama
- pretpostaviti postupke kojim bi mogli razdvojiti smjese na čiste tvari.
- razumjeti građu atoma, logiku poretka u periodnom sustavu i na takav način predvidjeti svojstva pojedinih elemenata kao i prirodu spojeva između pojedinih elemenata.
- razlučiti prirodu pojedinih kemijskih reakcija. Usvojiti pojam pH, te na osnovu usvojenog znanja odabrati pogodne puferske sustave za odvijanje pojedinih reakcija.
- prepoznati kemijske promjene karakteristične za elemente unutar skupina i perioda, te ih na osnovu stečenog znanja, kvalitativno i kvantitativno opisati;
- pretpostaviti smjer odvijanja određenih kemijskih reakcija na osnovu znanja o kemijskoj kinetici i ravnoteži.

Sadržaj predmeta detaljno razrađen prema satnici nastave

1. tjedan: Materija, masa, energija. Podjela tvari. Svojstva čistih tvari. Fizička i kemijska svojstva tvari. Smjese, podjele smjesa. Zakoni kemijskog spajanja po masi. Daltonova teorija atoma. Avogadrov zakon. Zakoni kemijskog spajanja po volumenu
Seminar: Izračun molarne mase elemenata i spojeva uz pomoć tablica ili periodnog sustava Avogadrova konstanta, količina tvari i broj čestica. Veza između količine tvari i broja čestica uz pomoć Avogadrove konstante.
Vježba: Mjere opreza i zaštite u laboratoriju. Osnovni pribor. Stakleni pribor. Načini zagrijavanja staklenog pribora. Zone izgaranja plamena. Zakon o održanju mase.
2. tjedan: Koncept relativne atomske i molekulske mase. Plinski zakoni.
Seminar: Zakoni kemijskog spajanja po masi i volumenu. Jednadžbe plinskih zakona. Upoznavanje s definicijama standardnih uvjeta za plinove i plinskim zakonima kojima se opisuju stanja plinova.
Vježba: Razdvajanje homogenih i heterogenih smjesa. Dekantiranje, filtriranje, destilacija, ekstrakcija.
3. tjedan: Otkriće strukture materije-atom. Elementarne čestice: proton, neutron i elektron. Elektronska struktura atoma. Bohrov model atoma. Sommerfeldovo proširenje Bohrove teorije.
Seminar: Izotopi i izobari. Praktični problemi pri popunjavanju elektronske konfiguracije atoma. Hundovo pravilo i Paulijev princip. Odstupanje od navedenih principa. Energetski nivoi (orbitale) u atomu.
Vježba: Zakoni kem. spajanja po volumenu. Određivanje molekulske mase kisika.
4. tjedan: Struktura atoma i periodni sustav elemenata.
Seminar: Periodična svojstva atoma u PSE.
Vježba: Određivanje relativne mase cinka. Plinski zakoni.
5. tjedan: Kemijska veza. Ionska i kovalentna. Rezonancija. Izomerija.
Seminar: Crtanje Lewisovih struktura. Formalni naboj. Geometrija molekule. Rezonatne strukture molekule. Izomerija.
Vježba: Plinski zakoni. Dokazivanje Boyle-Marriotovog, Charles-Guy Lussacovog zakona.
6. tjedan: Međumolekulske sile i interakcije. Priroda, vrsta i jakost interakcija.
Seminar: Lewisove strukture.
Vježba: Struktura čistih tvari. Modeli i izračunavanje jediničnih ćelija kristala.
7. tjedan: Kemijske reakcije. Redoks, taložne i reakcije kompleksa. Oksidacija i redukcija.
Seminar: Rješavanje redoks reakcija.
Vježba: Redoks reakcije. Spaljivanje sumpora. Oksidacija s permanganatom u kiselom, lužnatom i neutralnom.
8. tjedan: Otopine. Vrste otopina. Mehanizam otapanja ionskih spojeva. Ovisnost otapanja o uvjetima (tlak, temp. priroda otapala). Elektroliti.
Seminar: Izračunavanje konc. otopina. Izražavanje sastava otopina (udjeli, koncentracije, molalitet).
Vježba: Određivanje molarne mase metodom sniženja ledišta. Ilustracija putovanja iona ka elektrodama. Katodne i anodne reakcije.
9. tjedan: Henryjev i Raultovog zakon. Koligativna svojstva. Difuzija i osmoza. Definicije kiselina i baza. Konjugirane kiseline i baze. Jakost kiselina i baza.
Seminar: Koligativna svojstva. Topljivost plinova u tekućinama (Henryev i Raultov zakon). Izračunavanje pH.
Vježba: Određivanje pH jakih i slabih kiselina. Određivanje pH soli slabih i jakih kiselina.
10. tjedan: Kemijska kinetika i ravnoteža. Puferi. Ravnoteže u homogenim i heterogenim sustavima.
Seminar: Pomak ravnoteže. Izračunavanje pH puferskih sustava.
Vježba: Kiselinsko-bazne titracije (neutralizacija jake kiseline s jakom bazom). Priprema acetatnog i amonijevog pufera.
11. tjedan: Kemijski elementi i njihovi spojevi. Vodik, voda i elementi 18. i 17. skupine.
Seminar: Karakteristične reakcije elemenata 18. i 17. skupine. Vodik, hidridi. Priroda reakcija.
Vježba: Dobivanje vodika. Redukcija metalnog oksida vodikom. Spojevi klora.
12. tjedan: Elementi 16. i 15. skupine. Načini dobivanja, karakteristični stupnjevi oksidacije. Najvažniji spojevi. Voda. Tvrdoća vode. Kiseli i bazni oksidi.
Seminar: Karakteristične reakcije elemenata 16., 15. skupine. Priroda reakcija. Izračunavanje karakteristika vode (tvrdoća, pH).
Vježba: Redukcijska svojstva sumporovog(IV) oksida. Taloženje manganovog(II) sulfida. Dobivanje i svojstva vodikovog peroksida. Dobivanje kisika. Dobivanje amonijaka. Srebrno ogledalo.
13. tjedan: Elementi 14. i 13. skupine. Karbonati, hidrogenkarbonati. Aluminij-amfoterna svojstva aluminija.
Seminar: Karakteristične reakcije ugljika i aluminija. Reakcije karbida s vodom.
Vježba: Redukcijsko djelovanje ugljika. Dobivanje CO i CO2. Redukcijska svojstva CO.
14. tjedan: Elementi 1. i 2. skupine. Hidridi i spojevi s kisikom. Peroksidi, superoksidi, oksidi. Bazični karakter ovih elemenata i njihovih spojeva. Termički raspad peroskida i superoksida.
Seminar: Karakteristične reakcije elemenata 1. i 2. skupine. Rast bazičnog karaktera u spojevima s kisikom.
Vježba: Boje plamena soli elemenata prve i druge skupine.
15. tjedan: Pregled gradiva. Zaključak.
Seminar: Pregled gradiva. Zaključak.
Vježba: Hidroksidi, karbonati i hidrogenkarbonati alkalijskih i zemnoalkalijskih metala.

Vrste izvođenja nastave:

Obveze studenata

 

Praćenje rada studenata (upisati udio u ECTS bodovima za svaku aktivnost tako da ukupni broj ECTS bodova odgovara bodovnoj vrijednosti predmeta):

Pohađanje nastave

2.0

Istraživanje

Praktični rad

Eksperimentalni rad

1.0

Referat

Esej

Seminarski rad

Kolokviji

1.0

Usmeni ispit

2.0

Pismeni ispit

1.0

Projekt

Ocjenjivanje i vrjednovanje rada studenata tijekom nastave i na završnom ispitu

Tijekom semestra kroz dva pismena parcijalna testa provjeravati će se znanje studenata iz odslušane građe. Nakon odslušanog semestra, studenti pristupaju pismenom ispitu iz odslušane građe seminara. Ukoliko student zadovolji na nekom od parcijalnih testova tijekom semestra, građu iz položenog testa ne treba polagati na pismenom ispitu. Nakon položenog pismenog dijela ispita, student pristupa usmenom dijelu ispita. Prije pristupanja laboratorijskim vježbama, znanje studenata iz građe dotične vježbe biti će provjereno putem kolokvija. Sve vježbe moraju biti kolokvirane i odrađene. Student ima pravo izostati jednu vježbu, a koju će nadoknaditi na kraju semestra. Za sve vidove nastave ocjenjivanje će biti provedeno prema slijedećem kriteriju: <55% nedovoljan; 56%-66% dovoljan; 67%-78% dobar; 79%-90% vrlodobar;> 90% odličan. Konačna ocjena biti će aritmetička sredina ocjena iz vježbi, pismene provjere znanja i usmenog dijela ispita.

Obvezna literatura (dostupna u knjižnici i putem ostalih medija)

Naslov

Broj primjeraka u knjižnici

Dostupnost putem ostalih medija

Filipović, I., Lipanović, S., Opća i anorganska kemija I i II dio, Školska knjiga, Zagreb, 1995

10

Sikirica, M., Stehiometrija, Školska knjiga, Zagreb

0

Vježbe iz Opće kemije (interna skripta), Kemijsko-tehnološki fakultet, Split, 2013.

0

Dopunska literatura

Darrell D. Ebbing and Steven D. Gammon, General Chemistry, 9th edition, Houghton Mifflin Company, Boston, 2009.
Raymond Chang, Chemistry, 10th edition, McGraw-Hill, New York, 2010.

Načini praćenja kvalitete koji osiguravaju stjecanje utvrđenih ishoda učenja

Praćenje kvalitete i uspješnosti obavljat će se na tri razine:
(1) Sveučilišnoj; (2) Fakultetskoj, pomoću Povjerenstva za kontrolu kvalitete nastave; (3) Nastavničkoj razini.

Ostalo (prema mišljenju predlagatelja)

 

 

 

Kemijsko računanje
NAZIV PREDMETA Kemijsko računanje

Kod

KTL102

Godina studija

1.

Nositelj/i predmeta

Izv. prof. dr. sc. Marijo Buzuk

Bodovna vrijednost (ECTS)

4.0

Suradnici

Način izvođenja nastave (broj sati u semestru)

P S V T

15

30

0

0

Status predmeta

Obvezni

Postotak primjene e-učenja

0 %

OPIS PREDMETA

Ciljevi predmeta

Dati uvid u kvantitativne promjene sudionika kemijske reakcije pri kemijskim promjenama i objasniti pristupe kojima se pojedini problemi rješavaju.

Uvjeti za upis predmeta i ulazne kompetencije potrebne za predmet

 

Očekivani ishodi učenja na razini predmeta (4-10 ishoda učenja)

Razumijevanje pojma množine i osnovnih principa molne metode pri utvrđivanju kvantitativnih odnosa sudionika kemijske reakcije
- Razumijevanje dosega i gubitka množina/masa pri kemijskim reakcijama. Utvrđivanje stvarno potrebne količine reaktanta za dobivanje točno određene količine produkta
- Izračunavanje volumena plinova pri homogenim i heterogenim kemijskim reakcijama
- Studenti će moći izračunati sastav nepoznatih otopina i potrebne količine tvari za pripravu otopina danog sastava
- Studenti će moći utvrditi sastav otopina dobiven miješanjem istovrsnih otopina ili razrjeđivanjem i uparavanjem pripravljenih otopina

Sadržaj predmeta detaljno razrađen prema satnici nastave

1. tjedan: Kvantitativni odnosi u kemijskim reakcijama. Zakon o održanju mase. Mol. Upoznavanje s molnom metodom.
Seminar: Rješavanje praktičnih problema. Izračunavanje množine i broja čestica. Odnosi između masa i množina sudionika kemijske reakcije.
2.tjedan: Čistoća tvari. Maseni udio. Izračunavanje količine tvari kod nečisto zadanih reaktanata i produkata.
Seminar: Rješavanje praktičnih problema. Izračunavanje čistoće sudionika kemijske reakcije. Maseni udio u otopini. Maseni udio u rudači.
3.tjedan: Iskorištenje pri kemijskim reakcijama. Gubitak i iskorištenje produkta. Stvarna i teoretska količina produkta.
Seminar: Rješavanje problema u kojima dolazi do gubitka produkta. Izračunavanje potrebne količine reaktanata ako je zadana količina produkta pri njegovim gubitcima. Izračunavanje količine produkta, pri njegovim gubitcima, ako je zadana količina reaktanata.
4.tjedan: Mjerodavni reaktant. Definicija mjerodavnog reaktanata. Reaktant u suvišku.
Seminar: Utvrđivanje mjerodavnog reaktanta, ako je zadano više reaktanata. Proračun suviška drugog reaktanta.
5. tjedan: Gubitak mjerodavnog reaktanta. Gubitak reaktanta u suvišku.
Seminar: Problemi u kojima se susreće gubitak mjerodavnog reaktanta. Ovisnost nastale količine produkta o gubitku mjerodavnog reaktanta.
6. tjedan: Kompleksni problemi koji uključuju prethodno obrađene cjeline. Pristup i logika rješavanja problema - 1 dio.
Seminar: Rješavanje kompleksnih problema koji uključuju prethodno usvojene cjeline - 1 dio.
7. tjedan: Kompleksni problemi koji uključuju prethodno obrađene cjeline. Pristup i logika rješavanja problema - 2 dio.
Seminar: Rješavanje kompleksnih problema koji uključuju prethodno usvojene cjeline - 2 dio.
8. tjedan: Volumen u kemijskim reakcijama. Jednadžba stanja idealnog plina. Odnosi volumena u kemijskim reakcijama.
Seminar: Upotreba jednadžbe stanja idealnog plina. Poveznica između mase, množine i volumena. Standardni uvjeti i množina plina.
9. tjedan: Heterogeni sustavi koji uključuju kemijske reakcije u kojima sudjeluju plinovi, tekućine i krutine.
Seminar: Problemi koji se mogu javiti u heterogenim sustavima. Kvantitativni odnosi u heterogenim sustavima - rješavanje problema.
10. tjedan: Otopine. Omjeri: maseni, množinski, volumni. Definicija.
Seminar: Izračunavanje masenih, volumnih i množinskih omjera. Omjeri u kvantitativnim odnosima sudionika kemijske reakcije.
11. tjedan: Udjeli: množinski, volumni. Razlika između udjela i omjera.
Seminar: Izračunavanje množinskih i volumnih udjela otopina. Rješavanje problema koji uključuju reaktante i produkte definirane s udjelima.
12. tjedan: Koncentracije: množinska, volumna, brojnosna. Razlika između volumnog udjela i volumne koncentracije.
Seminar: Izračunavanje množinskih, brojnosnih i volumnih koncentracija. definiranje sastava otopina. Rješavanje problema koji uključuju reaktante i produkte definirane s koncentracijama.
13. tjedan: Molalitet. Definicija. Pristup rješavanju kompleksnih problema iz područja otopina koji uključuju različito definirane sastave otopina.
Seminar: Rješavanje kompleksnih problema iz područja otopina koji uključuju različito definirane sastave otopina.
14. tjedan: Pripravljanje otopina.
Seminar: Izračun količine tvari za pripravljanje različito definiranih otopina (udjelima, koncentracijama, omjerima, molalitetom)
15. tjedan: Razrjeđivanje otopina. Miješanje istovrsnih otopina.
Seminar: Promjena udjela, koncentracija i omjera pri razrjeđivanju otopina. Izračunavanje konačne koncentracije otopine pripravljene miješanjem dviju istovrsnih otopina.

Vrste izvođenja nastave:

Obveze studenata

 

Praćenje rada studenata (upisati udio u ECTS bodovima za svaku aktivnost tako da ukupni broj ECTS bodova odgovara bodovnoj vrijednosti predmeta):

Pohađanje nastave

0.5

Istraživanje

Praktični rad

Eksperimentalni rad

Referat

Esej

Seminarski rad

Kolokviji

1.5

Usmeni ispit

Pismeni ispit

2.0

Projekt

Ocjenjivanje i vrjednovanje rada studenata tijekom nastave i na završnom ispitu

Tijekom semestra kroz dva pismena parcijalna testa provjeravati će se znanje studenata iz odslušane građe. Nakon odslušanog semestra, studenti pristupaju pismenom ispitu iz odslušane građe seminara. Ukoliko student zadovolji na nekom od parcijalnih testova tijekom semestra, građu iz položenog testa ne treba polagati na pismenom ispitu. Za sve vidove nastave ocjenjivanje će biti provedeno prema slijedećem kriteriju: <55% nedovoljan; 56%-66% dovoljan; 67%-78% dobar; 79%-90% vrlodobar;> 90% odličan. Konačna ocjena biti će aritmetička sredina ocjena iz vježbi, pismene provjere znanja i usmenog dijela ispita.

Obvezna literatura (dostupna u knjižnici i putem ostalih medija)

Naslov

Broj primjeraka u knjižnici

Dostupnost putem ostalih medija

B. Perić, Kemijsko računanje, HDKI/Kemija u industriji, Zagreb, 2006.

10

M. Sikirica, Stehiometrija, Školska knjiga, Zagreb, 2001.

10

Dopunska literatura

I. Filipović, S. Lipanović, Opća i anorganska kemija I. dio, Školska knjiga, Zagreb, 1995

Načini praćenja kvalitete koji osiguravaju stjecanje utvrđenih ishoda učenja

Praćenje kvalitete i uspješnosti obavljat će se na tri razine:
(1) Sveučilišnoj; (2) Fakultetskoj, pomoću Povjerenstva za kontrolu kvalitete nastave; (3) Nastavničkoj razini.

Ostalo (prema mišljenju predlagatelja)

 

 

 

Matematika
NAZIV PREDMETA Matematika

Kod

KTL103

Godina studija

1.

Nositelj/i predmeta

Mr. sc. Branka Gotovac

Bodovna vrijednost (ECTS)

8.0

Suradnici

Lucija Ružman

Način izvođenja nastave (broj sati u semestru)

P S V T

30

45

0

0

Status predmeta

Obvezni

Postotak primjene e-učenja

0 %

OPIS PREDMETA

Ciljevi predmeta

Upoznati studente s osnovnim elementima diferencijalnog i integralnog računa, te linearne algebre.

Uvjeti za upis predmeta i ulazne kompetencije potrebne za predmet

 

Očekivani ishodi učenja na razini predmeta (4-10 ishoda učenja)

Nakon položenog ispita od studenta se očekuje da zna:
- prepoznati i nacrtati grafove osnovnih funkcija, odrediti domenu složenijih funkcija
- izračunati derivacije funkcija
- primijeniti diferencijalni račun pri različitim problemima povezanim s izučavanjem funkcija i njihovih grafova
- tehnike integriranja (supstitucija i parcijalna integracija)
- primijeniti integralni račun na različite probleme u geometriji
- riješiti matričnu jednadžbu, te linearni sustav primjenom Gaussovog algoritma

Sadržaj predmeta detaljno razrađen prema satnici nastave

1. tjedan: Skupovi: Pojam skupa. Operacije sa skupovima.
2. tjedan: Skupovi brojeva.
3. tjedan: Funkcije: Pojam funkcije. Inverzna funkcija.
4. tjedan: Elementarne funkcije. Granična vrijednost.
5. tjedan: Neprekidnost. Nizovi: Pojam niza. Granična vrijednost niza.
6. tjedan: Derivacija i primjena: Pojam derivacije. Geometrijska i fizikalna interpretacija. Tehnike deriviranja.
7. tjedan: Diferencijal. Derivacije višeg reda.
8. tjedan: Teoremi diferencijalnog računa. Ekstremi.
9. tjedan: Infleksija. Asimptote. Ispitivanje tijeka i crtanje grafa funkcije.
10. tjedan: Integral i primjena: Neodređeni integral. Metode integriranja.
11. tjedan: Određeni integral.
12. tjedan: Primjena određenog integrala.
13. tjedan: Matrice i vektori: Operacije s matricama. Determinanta. Inverzna matrica.
14. tjedan: Sustavi linearnih jednadžbi. Pojam vektora. Skalarni, vektorski i mješoviti produkt vektora.
15. tjedan: Pregled gradiva. Ponavljanje.

Vrste izvođenja nastave:

Obveze studenata

Redovito pohađanje nastave.

Praćenje rada studenata (upisati udio u ECTS bodovima za svaku aktivnost tako da ukupni broj ECTS bodova odgovara bodovnoj vrijednosti predmeta):

Pohađanje nastave

3.0

Istraživanje

Praktični rad

Eksperimentalni rad

Referat

Esej

Seminarski rad

Kolokviji

2.0

Usmeni ispit

1.5

Pismeni ispit

1.5

Projekt

Ocjenjivanje i vrjednovanje rada studenata tijekom nastave i na završnom ispitu

Polaganje ispita:
1. tijekom nastave
testovi bodovi 3x30 uvjet 39
aktivnost bodova 10
ukupno bodovia 100
2. u ispitnim rokovima
Položen pismeni ispit (barem 50% od ukupnog broja bodova) prethodi usmenom ispitu.

Obvezna literatura (dostupna u knjižnici i putem ostalih medija)

Naslov

Broj primjeraka u knjižnici

Dostupnost putem ostalih medija

T. Bradić, R. Roki et. al., Matematika za tehnološke fakultete, Element, Zagreb (više izdanja)

47

B.P. Demidovič, Zadaci i riješeni primjeri iz više matematike, Tehnička knjiga, Zagreb (više izdanja)

5

Dopunska literatura

S. Kurepa, Matematička analiza I i II dio, Školska knjiga, Zagreb, 1997.
I. Slapničar, Matematika 1, Fakultet elektrotehnike, strojarstva i brodogradnje u Splitu, Sveučilište u Splitu, Split, 2002. (http://lavica.fesb.hr/mat1)
I. Slapničar, Matematika 2, Fakultet elektrotehnike, strojarstva i brodogradnje Sveučilišta u Splitu, Split, 2008. (http://lavica.fesb.hr/mat2)
Hughes-Hallett, Gleason et al., Calculus, John Wiley and Sons, Inc., New York, 2000.

Načini praćenja kvalitete koji osiguravaju stjecanje utvrđenih ishoda učenja

Praćenje kvalitete i uspješnosti obavljat će se na tri razine:
(1) Sveučilišnoj; (2) Fakultetskoj, pomoću Povjerenstva za kontrolu kvalitete nastave; (3) Nastavničkoj razini.

Ostalo (prema mišljenju predlagatelja)

 

 

 

Fizika
NAZIV PREDMETA Fizika

Kod

KTL104

Godina studija

1.

Nositelj/i predmeta

Dr. sc. Mirko Marušić

Bodovna vrijednost (ECTS)

7.0

Suradnici

Način izvođenja nastave (broj sati u semestru)

P S V T

30

15

30

0

Status predmeta

Obvezni

Postotak primjene e-učenja

0 %

OPIS PREDMETA

Ciljevi predmeta

Usvajanje teorijskih znanja i razvijanje sposobnosti razlikovanja svojstava i pojmova klasične i moderne fizike. Formiranje pravilnog pogleda na tumačenje fizikalnih pojava i njihova primjena. Ovladavanje znanstvenim fizikalnim pristupom eksperimentalnog promatranja i metodama potrebnim za rad u fizikalnom laboratoriju.

Uvjeti za upis predmeta i ulazne kompetencije potrebne za predmet

nema

Očekivani ishodi učenja na razini predmeta (4-10 ishoda učenja)

Nakon položenog ispita od studenta se očekuje da zna:
- temeljne fizikalne veličine i mjerne jedinice,
- svojstva gibanja u klasičnoj slici,
- prepoznati značajke egzaktnog pristupa pojavama u mikrosvijetu,
- temeljne principe elektriciteta i magnetizma te valnih svojstava elektromagnetskog zračenja,
- opisati pojave vezane uz dualnu prirodu svjetlosti,
- principe geometrijske i fizikalne optike,
- temeljna znanja moderne fizike,
- primijeniti naučene spoznaje na rješavanje problemskih zadataka,
- metode mjerenja odabranih fizikalnih veličina i samostalno izvođenje eksperimenata,
- vještine grafičke obrade mjernih podataka i metodu pisanja izvješća o eksperimentu i rezultatima mjerenja.

Sadržaj predmeta detaljno razrađen prema satnici nastave

1. 1. tjedan: Gibanje i sile.
2. 2. tjedan: Rad i energija.
3. 3. tjedan: Sustavi čestica. Rotacija.
4. 4. tjedan: Elastičnost. Titranje. Elastični valovi.
5. 5. tjedan: Parcijalna provjera znanja (I. kolokvij)
6. 6. tjedan: Mnoštvo čestica. Molekularno-kinetička teorija. Toplina.
7. 7. tjedan: Fluidi. Prijenosne pojave.
8. 8. tjedan: Elektrostatika i magnetostatika.
9. 9. tjedan: Elektromagnetizam. Električna struja i strujni krugovi.
10. 10. tjedan: Parcijalna provjera znanja (II. kolokvij)
11. 11. tjedan: Elektromagnetski valovi. Svjetlost. Geometrijska optika. Optički
12. instrumenti.
13. 12. tjedan: Fizikalna optika.
14. 13. tjedan: Kvantnost.
15. 14. tjedan: Laserska svjetlost. Radioaktivnost.
16. 15. tjedan: Parcijalna provjera znanja (III. kolokvij)
17. Seminari: zadaci iz određenih cijelina (40 - 60 zadataka)
18. Seminari za napredne studente – Primjene fizike u tehnici
19. Vježbe:Mjerenje osnovnih fizikalnih veličina. Numerička i grafička obrada mjernih podataka. Pogreške pri mjerenju. Moment sile i moment tromosti. Očuvanje energije. Oscilatori. Toplinski kapacitet. Zakoni hidrostatike. Površinske pojave. Električni strujni krugovi. Zakoni geometrijske optike. Pojave fizikalne optike i primjena. Spektroskopija.

Vrste izvođenja nastave:

Obveze studenata

 

Praćenje rada studenata (upisati udio u ECTS bodovima za svaku aktivnost tako da ukupni broj ECTS bodova odgovara bodovnoj vrijednosti predmeta):

Pohađanje nastave

1.0

Istraživanje

Praktični rad

Eksperimentalni rad

1.4

Referat

Priprema za kolokvij iz vježbi

0.6

Esej

Seminarski rad

Kolokviji

1.4

Usmeni ispit

1.3

Pismeni ispit

1.3

Projekt

Ocjenjivanje i vrjednovanje rada studenata tijekom nastave i na završnom ispitu

Tijekom semestra cjelokupni ispit može se položiti preko tri kolokvija iz teorije i zadataka i 10 kolokvija iz laboratorijskih vježbi.
U ispitnim rokovima se polaže pismeni i usmeni ispit.
Ocjene: 55-64% - dovoljan; 65-79% - dobar; 80-89% - vrlo dobar; 90-100% - izvrstan.

Obvezna literatura (dostupna u knjižnici i putem ostalih medija)

Naslov

Broj primjeraka u knjižnici

Dostupnost putem ostalih medija

J. Herak, Osnove kemijske fizike, Farmaceutsko-biokemijski fakultet Sveučilišta u Zagrebu, 2001.

10

P. Kulišić, L.Bistričić, D. Horvat, Z. Narančić, T. Petrović i D. Pevec. Riješeni zadaci iz mehanike i topline. Školska knjiga, Zagreb, 2002.

10

E. Babić, R. Krsnik, M. Očko, Zbirka riješenih zadataka iz fizike, Školska knjiga Zagreb, Zagreb, 1990.

10

Dopunska literatura

D. Halliday, R. Resnick, Fundamentals of Physics, John Wiley, New York, 2003.

Načini praćenja kvalitete koji osiguravaju stjecanje utvrđenih ishoda učenja

Praćenje kvalitete i uspješnosti obavljat će se na tri razine:
(1) Sveučilišnoj; (2) Fakultetskoj, pomoću Povjerenstva za kontrolu kvalitete nastave; (3) Nastavničkoj razini.

Ostalo (prema mišljenju predlagatelja)

 

 

 

Primjena računala
NAZIV PREDMETA Primjena računala

Kod

KTL105

Godina studija

1.

Nositelj/i predmeta

Prof. dr. sc. Dražan Jozić

Bodovna vrijednost (ECTS)

4.0

Suradnici

Način izvođenja nastave (broj sati u semestru)

P S V T

15

0

30

0

Status predmeta

Obvezni

Postotak primjene e-učenja

0 %

OPIS PREDMETA

Ciljevi predmeta

Stjecanje osnovnih znanja o računalima i računalnim sustavima. Znanja o korištenju internetskih sadržaja i zaštita računala od zloćudnih programa. Stjecanje osnovnih vještina upravljanja sadržajima (mapama i datotekama) na PC računalima korištenjem Windows operativnog sustava. Stjecanje osnovnih vještina korištenja programa ponuđenih u MS Office programskom.

Uvjeti za upis predmeta i ulazne kompetencije potrebne za predmet

 

Očekivani ishodi učenja na razini predmeta (4-10 ishoda učenja)

Nakon uspješno položenog kolegija student će moći:
- Upravljati sadržajima na računalu (mapama i datotekama)
- Upotrijebiti MS Word za uređivanje datoteka prema propisanim zahtjevima (definiranje oblika i izgleda stranice, umetanje slika, gotovih elemenata, tablica, grafova...)
- Upotrijebiti MS Excel za analizu, proračun, sortiranje,grafičko prikazivanje i formatiranje tablica.
- Upotrijebiti MS PowerPoint za izradu prezentacija
- Podesiti i koristiti MS Outlook za uređivanje i slanje elektroničke pošte
- Pronaći pouzdane izvore informacija na internetu

Sadržaj predmeta detaljno razrađen prema satnici nastave

1. tjedan: Općenito o kolegiju i načinu polaganja ispita, Uvod u primjenu računala, Informatička djelatnost, Informacijske tehnologije, Informatizacija, Računarstvo, Primjena računala u kemiji i kemijskom inženjerstvu
2. tjedan: Sklopovlje (PC računala), Von Neumann-ov model računala, Sklopovlje računala, Vrste računala, Osnovni pojmovi u računalnoj tehnici i informatici, Osnovni dijelovi (komponente) PC računala, Središnja procesorska jedinica (CPU), Računalne memorije, Matične ploče i konektori, Ulazno izlazni uređaji
3. tjedan: Operacijski sustavi i aplikacije, BIOS (BasicInput/Outputsystem), Priprema diskova i pogona za instalaciju OS, Datotečni sustav FAT, Datotečni sustav NTFS, Računalni programi, Sistemski programi, Aplikacijski programi, Operativni sustavi
4. tjedan: Osnove MSDOS, GUI (Graphicaluserinterface), Svojstva grafičkog sučelja, Povijest MS Windows OS, Primjer Instalacije operativnog sustava (Windows OS), Prilagodba korisničkog sučelja, Biblioteke, Prilagodba postavki računala, Vatrozid, Windows defender, Ažuriranje Windows, Akcijski centar, Komercijalni antivirusni programi
V Osnove korištenja računala i operacijskog sustava. Upravljanje mapama i datotekama.
5. tjedan: Sigurnosno kopiranje i vraćanje sustava, Upravljačka ploča, prilagodba postavki računala, Upravitelj uređaja, Korisnički računi, Centar za mrežu i zajednička korištenja, Otklanjanje poteškoća, Personalizacija, BitLocker šifriranje pogona, Regija i jezik, Programi i značajke, Instalacija i deinstalacija programa, Zaslon, Uređaji i pisači, Zadani programi, Pomoć i podrška, Pomagala i alati sustava, Prečaci u Window OS, Promjena jezičnog paketa Windows OS
6. tjedan: Zloćudni programi (Malware), Računalni virusi, Računalni crvi, Trojanski konji, Logičke bombe, Špijunski programi, Oglašivački programi (Adware), INTERNET, Povijest interneta, TCP/IP protokol
7. tjedan: Prvi kolokvij
8. tjedan: Internet, Računalna mreža i klasifikacija mreža, Internet protokoli: http, https i ftp, Web preglednici, Internetski pretraživači, Autorska prava i zakon
9. tjedan: MS Office, MS Word, Pokretanje MS Word-s, Izgled prozora MS Word-a, Statusna traka, Kartice i alati, Kopiranje i lijepljenje podataka, Posebni znakovi, Stilovi, Tabulatori, Odlomci, Izrada novog dokumenta, Kopiranje teksta, Unos zaglavlja i podnožja, Unos brojeva stranica. Vježbe: MS Word: Unos teksta i oblikovanje. Oblikovanje odlomka. Listenabrajanja. Rad s dokumentima. Oblikovanje dokumenata.
10. tjedan: Unos formula i jednadžbi, Primjena gotovih stilskih oznaka, Unos tablica i oblikovanje, Unos slike u dokument, Unos bibliografskih podataka, Unos Prijeloma stranice i Prijeloma sekcije (definiranje različitih poglavlja dokumenta), Prikaz sadržaja u dokumentu. Vježbe: MS Word: Unos slika, tablica i gotovih elemenata u dokument. Oblikovanje zaglavlja, podnožja dokumenta. Unos referenci i fusnoti u dokument.
11. tjedan: MS Excel, Pokretanje MS Excel-a, Izgled prozora MS Excela, Alatna traka za brzi pristup, Statusna traka, Kartice i alati, Vrpca formula, Uređivanje podataka unutar radnog lista, Grafički prikaz podataka, Unos niza podataka u tablice, Dodavanje trenda podataka, Sortiranje podataka. Vježbe: MS Excel: Rad s tablicama. Unos podatka u tablice i njihovo oblikovanje. Unos niza podatka. Unos podataka iz datoteka. Prikaz podataka grafički.
12 tjedan: Uvjetno oblikovanje podataka, Izrada i brisanje jednadžbi, Adrese ćelija (relativne, apsolutne, mješovite), Vrste funkcija, Logički operatori, Logičke funkcije, Primjeri primjene funkcija (IF, AND, OR, COUNTIF..), MS PowerPoint, Pokretanje MS PowerPoint, Izgled prozora, Kartice i alati, Izrada prezentacije, Dodavanje teme, Uređivanje teme, Umetanje objekta (slika, tablica, veze, medijski sadržaja...). Vježbe: MS Excel: Obrada podatka, Računanje sa tablicama, Unos i sintakse za izradu matematičkih jednadžbi. Prikaz trenda na krivulji.
13. tjedan: MS OUTLOOK, Pokretanje MS Outlook-a, Izgled prozora, Kartice i alati, Izrada korisničkog računa, Izrada novog e-maila. Vježbe: MS Power Point: Izrada prezentacija. Odabir dizajna i redizajn postojećeg predloška.
14. tjedan: Baze podataka, Što su to baze podataka?, Polja u bazama podataka, Kako nastaju baze podataka?, Centar za online baze podataka, Bibliografske baze podataka, Citatne baze podataka, Baze podataka s cjelovitim tekstom, Sciencedirect baza podataka, Scopus baza podataka, Pretraživanje baza podataka, Bibliografija
15. tjedan: Ponavljanje. Provjera znanja (III. kolokvij)

Vrste izvođenja nastave:

Obveze studenata

Nazočnost na predavanjima u iznosu od 70% do 100%, a na vježbama od 100% ukupne satnice.

Praćenje rada studenata (upisati udio u ECTS bodovima za svaku aktivnost tako da ukupni broj ECTS bodova odgovara bodovnoj vrijednosti predmeta):

Pohađanje nastave

0.5

Istraživanje

Praktični rad

1.0

Eksperimentalni rad

Referat

Priprema za eksperimentalni ra

Esej

Seminarski rad

Samostalni rad

0.6

Kolokviji

0.5

Usmeni ispit

Praktični dio ispita

0.8

Pismeni ispit

0.6

Projekt

Ocjenjivanje i vrjednovanje rada studenata tijekom nastave i na završnom ispitu

Pismeni ispit može se položiti prekodva kolokvija tijekom semestra. Minimum za uspješno položen kolokvij je granica od 60% riješenog testa. Svaki kolokvij u ocjeni učestvuje s udjelom od 15%. Prisutnost na predavanjima od 70 do 100% predstavlja udio od 5% ocjene dok je provedba Laboratorijskih vježbi od 100% čini udio od 15% ocjene. Praktični dio ispita čini udio od 50% ocjene. U ispitnim rokovima polaže se pismeni i praktični dio ispita. Minimum za prolaznost je 60% riješenog testa. Svaki prethodno položen kolokvij (prethodna aktivnost) vrijedi samo u ljetnom ispitnom roku s udjelom od 20% u ocjeni. Pismeni ispit učestvuje s udjelom od 20 (dva položena kolokvija) i 20% ocjene (jedan položen kolokvij), a praktični dio ispita učestvuje s udjelom od 40% ocjene.
Za studente koji polažu ispit u redovitim ispitnim rokovima samo preko pismenogi praktičnog dijela ispita granica prolaznosti za pismeni dio testa je 60% riješenog testa. Pismeni ispit učestvuje s udjelom od 30% ocjene dok usmeni dio učestvuje s udjelom od 50% ocjene.
Ocjene: 60%-71% - dovoljan, 72%-81% - dobar,82%-91% -vrlo dobar, 92%-100% - izvrstan.

Obvezna literatura (dostupna u knjižnici i putem ostalih medija)

Naslov

Broj primjeraka u knjižnici

Dostupnost putem ostalih medija

D. Jozić, Predavanja iz kolegija:Primjena računala, Kemijsko-tehnološki fakultet, Interna skripta, Split, 2013.

1

WallaceWang, Office 2010 For Dummies, Wiley Publishing Inc., Indiana, 2010.

1

Dopunska literatura

Odabrani članci iz časopisa po preporuci predmetnog nastavnika

Načini praćenja kvalitete koji osiguravaju stjecanje utvrđenih ishoda učenja

Praćenje kvalitete i uspješnosti obavljat će se na tri razine:
(1) Sveučilišnoj; (2) Fakultetskoj, pomoću Povjerenstva za kontrolu kvalitete nastave; (3) Nastavničkoj razini.

Ostalo (prema mišljenju predlagatelja)

 

 

 

Analitička kemija
NAZIV PREDMETA Analitička kemija

Kod

KTL106

Godina studija

1.

Nositelj/i predmeta

Prof. dr. sc. Josipa Giljanović

Bodovna vrijednost (ECTS)

8.0

Suradnici

Izv. prof. dr. sc. Ante Prkić

Način izvođenja nastave (broj sati u semestru)

P S V T

30

15

45

0

Status predmeta

Obvezni

Postotak primjene e-učenja

0 %

OPIS PREDMETA

Ciljevi predmeta

Stjecanje osnovnih teorijskih znanja o analitičkoj kemiji, ulozi i primjeni analitičke kemijeu različitim područjima ljudskog djelovanja.

Uvjeti za upis predmeta i ulazne kompetencije potrebne za predmet

Odslušani kolegiji:Opća i anorganska kemija i Kemijsko računanje.

Očekivani ishodi učenja na razini predmeta (4-10 ishoda učenja)

Nakon položenog ispita od studenta se očekuje da zna:
- definirati pojam analitičke kemije
- razlikovati pojmove kvalitativna i kvantitativna kemijska analiza
- razumijevati pojam kvantitativnosti kemijske reakcije
- razumijevati pojam gravimetrijskog i volumetrijskog određivanje
- razumijevati taložne, neutralizacijske, kompleksometrijske i redoks titracije
- rješavanje numeričkih problema korištenjem obrađenog gradiva iz kvalitativne i kvantitativne kemijske analize

Sadržaj predmeta detaljno razrađen prema satnici nastave

1. tjedan: Opis i pregled sadržaja predmeta. Definicije analitičke kemije. Podjela analitičke kemije. Pojam i nastajanje analitičkog signala. Seminar: Rješavanje numeričkih primjera obrađenog teorijskog gradiva.
2. tjedan: Pojam i definiranje kemijske analize – kvalitativna i kvantitativna. Seminar: Rješavanje numeričkih primjera obrađenog teorijskog gradiva. Konstante homogenih i heterogenih ravnoteža od većeg značaja u analitičkoj kemiji.
3. tjedan: Kvalitativna kemijska analiza. Pojam i definicija kiselina i baza. Razmatranje kiselo-baznih ravnoteža. Seminar: Rješavanje numeričkih primjera obrađenog teorijskog gradiva.
4. tjedan: Pojam i definicija kompleksnog iona. Razmatranje kompleksometrijskih ravnoteža. Seminar: Rješavanje numeričkih primjera obrađenog teorijskog gradiva.
5. tjedan: Pojam i definicija elektrokemijskih reakcija. Razmatranje ravnoteža elektrokemijskih reakcija. Seminar: Rješavanje numeričkih primjera obrađenog teorijskog gradiva.
6. tjedan: Pojam i definicija heterogenih ravnoteža. Razmatranje procesa otapanja i taloženja. Seminar: Rješavanje numeričkih primjera obrađenog teorijskog gradiva.
7. tjedan: Ponavljanje gradiva teorijske i seminarske građe. Provjera znanja (I. parcijalni test teorijske i seminarske građe).
8. tjedan: Kvantitativna kemijska analiza. Pojam i definicija gravimetrijskog određivanja. Seminar: Rješavanje numeričkih primjera obrađenog teorijskog gradiva.
9. tjedan: .Taloženje i optimizacija uvjeta taloženja. Seminar: Rješavanje numeričkih primjera obrađenog teorijskog gradiva.
10. tjedan: Pojam i definicija standarda i otopine standarda – primarni i sekundarni. Pojam i definicija volumetrijskog određivanja. Seminar: Rješavanje numeričkih primjera obrađenog teorijskog gradiva.
11. tjedan: Pojam i definicija volumetrijskog određivanja zasnovanog na reakcijama nastanka slabo topljivog taloga – argentometrijske titracije. Seminar: Rješavanje numeričkih primjera obrađenog teorijskog gradiva.
12 tjedan: Pojam i definicija volumetrijskog određivanja zasnovanog na reakcijama neutralizacije – kiselo-bazne titracije. Seminar: Rješavanje numeričkih primjera obrađenog teorijskog gradiva.
13. tjedan: Pojam i definicija volumetrijskog određivanja zasnovanog na reakcijama nastanka kompleksnog iona – kompleksometrijske titracije. Seminar: Rješavanje numeričkih primjera obrađenog teorijskog gradiva.
14. tjedan: Pojam i definicija volumetrijskog određivanja zasnovanog na redoks reakcijama. Seminar: Rješavanje numeričkih primjera obrađenog teorijskog gradiva.
15. tjedan: Ponavljanje gradiva teorijske i seminarske građe. Provjera znanja (II. parcijalni test teorijske i seminarske građe).
Laboratorijske vježbe: Uvod u laboratorijski rad. Kvalitativna kemijska analiza – određivanje skupina kationa i aniona. Gravimetrijsko određivanje niklovih kationa. Priprema standardnih otopina u volumetrijskim metodama. Kiselo-bazne titracije. Kompleksometrijske titracije. Oksido-redukcijske titracije. Potenciometrijska titracija.

Vrste izvođenja nastave:

Obveze studenata

Prisustvovanje predavanjima u iznosu od 80% ukupne satnice.

Praćenje rada studenata (upisati udio u ECTS bodovima za svaku aktivnost tako da ukupni broj ECTS bodova odgovara bodovnoj vrijednosti predmeta):

Pohađanje nastave

1.0

Istraživanje

Praktični rad

Eksperimentalni rad

Referat

Laboratorijske vježbe

2.0

Esej

Seminarski rad

Kolokviji

1.0

Usmeni ispit

2.0

Pismeni ispit

2.0

Projekt

Ocjenjivanje i vrjednovanje rada studenata tijekom nastave i na završnom ispitu

Cjelokupni ispit može se položiti preko dva parcijalna testa teorijske i seminarske građe tijekom semestra. Prag prolaznosti je 60%. Svaki kolokvij u ocjeni učestvuje s 50%. Prisutnost predavanjima od 80 do 100% je 10% ocjene. U ispitnim rokovima polaže se pismeni, pismeno-usmeni i usmeni ispit. Prag prolaznosti je 60%. Položeni jedan parcijalni test iz bilo kojeg dijela (prethodna aktivnost) vrijedi u cijeloj tekućoj akademskoj godini. Pismeni ispit ima udio 30%, pismeno-usmeni s 60%, a usmeni 10%. Studenti koji nisu položili ispit putem parcijalnih testova polažu ispit preko pismenog, pismeno-usmenog i usmenog ispita u redovitim ispitnim rokovima. Prag prolaznosti je 60 %, a pojedini oblik ispita učestvuje u ocjeni s po 50%.
Ocjene: 60%-69% - dovoljan, 70%-79% - dobar, 80%-89% -vrlo dobar, 90%-100% - izvrstan.

Obvezna literatura (dostupna u knjižnici i putem ostalih medija)

Naslov

Broj primjeraka u knjižnici

Dostupnost putem ostalih medija

D. A. Skoog, D. M. West i F. J. Holler, Osnove analitičke kemije, Školska knjiga, Zagreb, 1999.

6

A. Prkić, Vježbe iz analitičke kemije, Preddiplomski studij kemijske tehnologije, interna recenzirana skripta, Split, 2008.

0

Web stranice KTF-a

R. Kellner, J.M. Mermet, M. Otto, M. Varcarcel, H.M. Widmer, Analytical Chemistry (A Modern Approach to Analytical Science, 2nd Edition) Wiley-VCHVerlag Gmbh&Co. KGaA, Weinheim, 2004.

0

D. A. Skoog, D. M. West i F. J. Holler, S. R. Crouch, Fundamentals of Analytical Chemistry, 9th edition, Brooks&Cole, SAD, 2014.

0

Dopunska literatura

Z. Šoljić, Računanje u analitičkoj kemiji, Zagreb, 1998.

Načini praćenja kvalitete koji osiguravaju stjecanje utvrđenih ishoda učenja

Praćenje kvalitete i uspješnosti obavljat će se na tri razine:
(1) Sveučilišnoj; (2) Fakultetskoj, pomoću Povjerenstva za kontrolu kvalitete nastave; (3) Nastavničkoj razini.

Ostalo (prema mišljenju predlagatelja)

 

 

 

Osnove organske kemije
NAZIV PREDMETA Osnove organske kemije

Kod

KTL107

Godina studija

1.

Nositelj/i predmeta

Izv. prof. dr. sc. Ani Radonić

Bodovna vrijednost (ECTS)

7.0

Suradnici

Način izvođenja nastave (broj sati u semestru)

P S V T

30

15

30

0

Status predmeta

Obvezni

Postotak primjene e-učenja

0 %

OPIS PREDMETA

Ciljevi predmeta

Upoznavanje s osnovama suvremene organske kemije i nomenklaturom organskih spojeva, razumijevanje osnovnih odnosa molekulske strukture i djelovanja organskih spojeva te poznavanje osnovnih mehanizama organsko-kemijskih reakcija. Osposobljavanje za rad u organsko-kemijskom laboratoriju.

Uvjeti za upis predmeta i ulazne kompetencije potrebne za predmet

 

Očekivani ishodi učenja na razini predmeta (4-10 ishoda učenja)

Nakon položenog ispita od studenta se očekuje da zna:
- osnovna pravila nomenklature organskih spojeva
- razlikovati klase organskih spojeva s obzirom na funkcijske skupine
- povezati molekulsku strukturu organskog spoja sa fizikalno-kemijskim svojstvima
i reaktivnošću
- razlikovati osnovne tipove reakcija u organskoj kemiji i opisati opće karakteristike
organskih reakcija
- objasniti mehanističke tokove nastajanja i cijepanja veza (mehanizme reakcija) zaglavne klase organskih spojeva
- osnovne metode za laboratorijsku pripravu, izolaciju i čišćenje te karakterizaciju
organskih spojeva.

Sadržaj predmeta detaljno razrađen prema satnici nastave

1. tjedan: Uvod u organsku kemiju. Vezanje atoma u organskim molekulama.
2. tjedan: Struktura i svojstva organskih spojeva. Vrste izomera. Optička aktivnost i kiralnost. Apsolutna konfiguracija. Kiselo-bazna svojstva organskih spojeva.
3. tjedan: Vrste reakcija u organskoj kemiji. Podjela i nomenklatura organskih spojeva - funkcijske skupine.
4. tjedan: Alkani. Rotacija oko jednostruke veze. Oksidacija. Halogeniranje. Alkeni.
5. tjedan: Alkeni - reakcije adicije (vodika, halogena, halogenovodika, (Markovnikovljevo i anti-Markovnikovljevo pravilo), vode te polimerizacija).
6. tjedan: Alkini. Kemijske reakcije. Halogenalkani. Nukleofilna supstitucija (SN1 i SN2 mehanizam).
7. tjedan: Eliminacija (E1 i E2 mehanizam). Kompetitivnost supstitucije i eliminacije. Ponavljanje gradiva.
8. tjedan: 1. sat provjera znanja (1. parcijalni test). Alkoholi.Eteri.
9. tjedan: Aldehidi i ketoni. Reakcije na karbonilnom kisiku - nukleofilne adicije. Reakcije na karbonilnom vodiku te na vodiku α-C atoma (aldolna kondenzacija).
10. tjedan: Karboksilne kiseline i derivati. Reakcije nukleofilne supstitucije na acilnom ugljiku.
11. tjedan: Aromatski ugljikovodici. Elektrofilna aromatska supstitucija. Utjecaj skupina na tijek supstitucije. Nukleofilna aromatska supstitucija.
12. tjedan: Areni. Fenoli. Aromatski amini.
13. tjedan: Ugljikohidrati. Monosaharidi - osnovne kemijske reakcije. Oligosaharidi i polisaharidi.
14. tjedan: Amini. Aminokiseline. Peptidi i proteini. Ponavljanje gradiva.
15. tjedan: Provjera znanja (2. parcijalni test).
Seminari:Rješavanje primjera iz obrađenog gradiva.
Laboratorijske vježbe(2 sata tjedno združeno u 6 termina):
1. Sigurnost i pravila ponašanja u organskom laboratoriju. Izolacija i čišćenje organskih spojeva: Prekristalizacija i određivanje temperature taljenja.Destilacija. Ekstrakcija.Priprava organskih spojeva
2. Diazotiranje.
3. Karbonilni spojevi - reakcije nukleofilne adicije.
4. Elektrofilna aromatska supstitucija.
5. Reakcije oksido-redukcije.
6. Karkterizacija organskih spojeva. Karakteristične reakcije funkcijskih skupina.

Vrste izvođenja nastave:

Obveze studenata

Nazočnost na predavanjima i seminarima u iznosu od 80% predviđene satnice.
Obavljanje svih propisanih laboratorijskih vježbi.

Praćenje rada studenata (upisati udio u ECTS bodovima za svaku aktivnost tako da ukupni broj ECTS bodova odgovara bodovnoj vrijednosti predmeta):

Pohađanje nastave

1.0

Istraživanje

Praktični rad

Eksperimentalni rad

2.0

Referat

Esej

Seminarski rad

Kolokviji

4.0

Usmeni ispit

2.0

Pismeni ispit

2.0

Projekt

Ocjenjivanje i vrjednovanje rada studenata tijekom nastave i na završnom ispitu

Cjelokupni ispit može se položiti preko dva parcijalna testa teorijske i seminarske građe tijekom semestra. Prag prolaznosti je 60%. Svaki kolokvij u ocjeni učestvuje s 40%. Prisutnost predavanjima i seminarima od 80 do 100% čini 10% ocjene. Eksperimentalni rad (laboratorijske vježbe) učestvuje u konačnoj ocjeni s 10%.
Položen jedan parcijalni ispit iz bilo kojeg dijela gradiva vrijedi u cijeloj tekućoj akademskoj godini. Nepoloženi dio gradiva polaže se pismeno u redovitim ispitnim rokovima.
Studenti koji nisu položili ispit putem parcijalnih testova polažu ispit preko pismenog i usmenog ispita u redovitim ispitnim rokovima. Prag prolaznosti je 60 %. Pojedini oblik ispita učestvuje u ocjeni s po 45%, a eksperimentalni rad (laboratorijske vježbe) s 10%.
Ocjene: 60%-69% - dovoljan, 70%-79% - dobar, 80%-89% -vrlo dobar, 90%-100% - izvrstan.

Obvezna literatura (dostupna u knjižnici i putem ostalih medija)

Naslov

Broj primjeraka u knjižnici

Dostupnost putem ostalih medija

S. H. Pine, Organska kemija, Školska knjiga, Zagreb, 1994.

8

I. Jerković, A. Radonić, Praktikum iz organske kemije, Udžbenici Sveučilišta u Splitu, Split, 2009.

0

Web stranica KTF-a (Knjižnica)

Dopunska literatura

 

Načini praćenja kvalitete koji osiguravaju stjecanje utvrđenih ishoda učenja

Praćenje kvalitete i uspješnosti obavljat će se na tri razine:
(1) Sveučilišnoj; (2) Fakultetskoj, pomoću Povjerenstva za kontrolu kvalitete nastave; (3) Nastavničkoj razini.

Ostalo (prema mišljenju predlagatelja)

 

 

 

Osnove fizikalne kemije
NAZIV PREDMETA Osnove fizikalne kemije

Kod

KTL108

Godina studija

1.

Nositelj/i predmeta

Izv. prof. dr. sc. Renato Tomaš

Bodovna vrijednost (ECTS)

7.0

Suradnici

Način izvođenja nastave (broj sati u semestru)

P S V T

30

15

30

0

Status predmeta

Obvezni

Postotak primjene e-učenja

0 %

OPIS PREDMETA

Ciljevi predmeta

Ciljevi predmeta su osposobljavanje studenata za:
- razumijevanje osnovnih pojmova, zakona i principa termodinamičkog i kinetičkog pristupa fizikalnim i kemijskim promjenama,
- rješavanje različitih fizikalno-kemijskih problema,
- izvođenje mjerenja u fizikalno-kemijskom laboratoriju samostalno ili u okviru timskog rada, prikazivanje i obrađivanje rezultata mjerenja,
- primjenu usvojenih znanja i vještina u stručnim i specijalističkim predmetima.

Uvjeti za upis predmeta i ulazne kompetencije potrebne za predmet

Uvjet za upis predmeta je Opća kemija.
Ulazne kompetencije potrebne za ovaj predmet su poznavanje matematike (račun) i osnova f

Očekivani ishodi učenja na razini predmeta (4-10 ishoda učenja)

Nakon uspješno položenog predmeta studenti će moći:
- opisati osnovne pojmove, zakone i principe termodinamičkog i kinetičkog pristupa fizikalnim i kemijskim promjenama,
- protumačiti različite fizikalno-kemijske ovisnosti proučavanih sustava,
- izračunati fizikalno-kemijske parametre primjenom termodinamičkih i kinetičkih jednadžbi,
- provoditi eksperimente i mjerenja u laboratoriju,
- interpretirati eksperimentalne i računske podatke.

Sadržaj predmeta detaljno razrađen prema satnici nastave

1. tjedan: Uvod: Sadržaj predmeta. Osnovni pojmovi. Sustav i okolina. Intezivne i ekstenzivne termodinamičke varijable. Doseg reakcije. Nulti zakon termodinamike.
1. i 2. tjedan: Svojstva plinova: Jednadžba stanja idealnog plina. Temperaturna skala idealnog plina. Smjese idealnih plinova i Daltonov zakon. Kinetički model plinova. Realni plinovi i faktor stišljivosti. Van der Waalsova jednadžba stanja.
2., 3. i 4. tjedan: Prvi zakon termodinamike: Rad i toplina. Unutrašnja energija. Entalpija. Toplinski kapaciteti. Joule-Thomsonova ekspanzija. Adijabatski procesi s plinovima. Termokemija. Entalpije nastajanja. Kalorimetrija.
4., 5. i 6. tjedan: Drugi i treći zakon termodinamike: Smjer spontanih promjena. Entropija kao funkcija stanja i drugi zakon. Entropijska promjena u sustavu i okolini. Entropija ireverzibilne promjene. Entropija faznog prijelaza. Entropija miješanja idealnih plinova. Kalorimetrijsko određivanje entropija i treći zakon. Gibbsova energija. Svojstva Gibbsove energije.
6. i 7. tjedan: Fazna ravnoteža: Uvjet stabilnosti. Utjecaj tlaka na Gibbsovu energiju. Utjecaj temperature na Gibbsovu energiju. Fazni dijagram čiste tvari i fazne granice. Značaj kemijskog potencijala. Fugacitet.
8. i 9. tjedan: Svojstva jednostavnih smjesa: Parcijalna molarna svojstva. Gibbs-Duhemova jednadžba. Kemijski potencijal tvari u smjesi. Spontano miješanje. Idealne otopine. Idealne-razrijeđene otopine. Realne otopine: aktiviteti. Koligativna svojstva. Fazni dijagrami smjesa.
10. i 11. tjedan: Kemijska ravnoteža: Homogene i heterogene reakcije. Reakcijska Gibbsova energija. Sastav reakcije u ravnoteži. Konstanta ravnoteže i njeno određivanje. Standardna reakcijska Gibbsova energije. Utjecaj temperature na konstantu ravnoteže. Odgovor ravnoteže na promjenu tlaka, dodatak reaktanta ili produkta i dodatak inertnog plina.
11. i 12. tjedan: Ionske ravnoteže: Aktiviteti elektrolita. Debye-Hückelova teorija. Ravnoteža prijenosa protona. Soli u vodi. Ravnoteža topljivosti.
12. i 13. tjedan: Elektrokemija: Ioni u gibanju, Vodljivost elektrolitnih otopina. Ionske pokretljivosti i provodnost. Prijenosni brojevi. Elektrokemijski članci. Tipovi članaka. Reakcija i elektromotivnost članka. Članci u ravnoteži. Standardni elektrodni potencijali. Određivanje pH, Difuzijski potencijal.
13. i 14. tjedan: Kemijska kinetika: Empirijska kemijska kinetika. Zakoni brzine i koeficijenti brzine. Red reakcije. Vrijeme polureakcije. Utjecaj temperature na brzinu reakcije. Jednostavan reverzibilan proces. Paralelne i sljedbene kemijske reakcije.
15. tjedan: Svojstva površina: Svojstva tekućih površina. Koloidni sustavi. Adsorpcija na krutim površinama. Adsorpcijske izoterme. Katalitička aktivnost površina.
Seminari: Rješavanje 30 numeričkih zadataka iz obrađenog gradiva.
Laboratorijske vježbe:
Neke od principa izloženih kroz predavanja i seminar student potvrđuje u praksi izradom 6 vježbi: Koligativna svojstva. Viskoznost. Homogena kemijska ravnoteža. Fazni dijagram za trokomponentni sustav. Konduktometrija i konduktometrijska titracija. Određivanje koeficijenta brzine inverzije saharoze polarimetrijski.

Vrste izvođenja nastave:

Obveze studenata

Nazočnost i aktivnost na predavanjima i seminarima u iznosu od najmanje 70% predviđene satnice.
Obavljanje svih propisanih laboratorijskih vježbi.
Ispit se može polagati kontinuirano putem kolokvija u kojima su kombinirani teorijski i praktični zadaci, ili cjelovito (pismeni i usmeni ispit).

Praćenje rada studenata (upisati udio u ECTS bodovima za svaku aktivnost tako da ukupni broj ECTS bodova odgovara bodovnoj vrijednosti predmeta):

Pohađanje nastave

1.5

Istraživanje

Praktični rad

1.0

Eksperimentalni rad

Referat

Konzultacije

0.2

Esej

Seminarski rad

Rad u laboratoriju - priprema,

0.5

Kolokviji

2.0

Usmeni ispit

1.0

Pismeni ispit

Projekt

Ocjenjivanje i vrjednovanje rada studenata tijekom nastave i na završnom ispitu

Kontinuirano vrednovanje:(uspješnost (%) / udjel u ocjeni(%))
- nazočnost i aktivnost na nastavi: (70 - 100 / 10)
- laboratorijske vježbe: (100 / 15)
- prvi kolokvij: (60 - 100 / 25)
- drugi kolokvij (60 - 100 / 25)
- treći kolokvij (60 - 100 / 25)
Završno vrednovanje: (uspješnost (%) / udjel u ocjeni(%))
- pismeni ispit: (50 - 100 / 40)
- usmeni ispit: (50 - 100 / 45)
- prethodne aktivnosti (kontinuirano vrednovanje): (50 - 100 / 15)

Obvezna literatura (dostupna u knjižnici i putem ostalih medija)

Naslov

Broj primjeraka u knjižnici

Dostupnost putem ostalih medija

P. Atkins, J. de Paula, Elements of Physical Chemistry, 4th Edition, Oxford University Press, Oxford, 2005.

2

R. J. Silbey, R. A. Alberty, M. G. Bawendi, Physical Chemistry, 4th Edition, John Wiley and Sons, New Jersey, 2005.

1

R. Tomaš, Predavanja iz fizikalne kemije, ppt-prezentacija, 2009.

0

digitalni zapis

J. Radošević, Lj. Aljinović, Fizikalna kemija, Laboratorijske vježbe, Sveučilišna naklada Liber, Split, 1980.

25

I. Tominić, Fizikalna kemija II, Kemijsko-tehnološki fakultet, Split, 2010.

0

www.ktf-split.hr

Dopunska literatura

I. Mekjavić, Fizikalna kemija 1, Školska knjiga Zagreb, 1996.
I. Mekjavić, Fizikalna kemija 2, Golden marketing, Zagreb, 1999.
A. M. Halpern, Experimental Physical Chemistry, A Laboratory Textbook, 2nd Edition, Prentice Hall, New Jersey, 1997.

Načini praćenja kvalitete koji osiguravaju stjecanje utvrđenih ishoda učenja

Praćenje kvalitete i uspješnosti obavljat će se na tri razine:
(1) Sveučilišnoj; (2) Fakultetskoj, pomoću Povjerenstva za kontrolu kvalitete nastave; (3) Nastavničkoj razini.

Ostalo (prema mišljenju predlagatelja)

 

 

 

Sigurnost pri radu
NAZIV PREDMETA Sigurnost pri radu

Kod

KTL109

Godina studija

1.

Nositelj/i predmeta

Prof. dr. sc. Pero Dabić

Bodovna vrijednost (ECTS)

4.0

Suradnici

Način izvođenja nastave (broj sati u semestru)

P S V T

30

0

15

0

Status predmeta

Obvezni

Postotak primjene e-učenja

0 %

OPIS PREDMETA

Ciljevi predmeta

spoznaje o mogućim opasnostima pri radu u laboratoriju i pogonu
- osnove rada na siguran način, mjere zaštite i zaštitni uređaji i sredstva pri radu

Uvjeti za upis predmeta i ulazne kompetencije potrebne za predmet

Nema.

Očekivani ishodi učenja na razini predmeta (4-10 ishoda učenja)

Nakon položenog ispita od studenta se očekuje da zna:
- pravila ponašanja i rada u kemijskom laboratoriju
- osnovne opasnosti u kemijskom laboratoriju
- načine označavanja tvari, značenje kemijskih kartica (podatci o fizikalno-kemijskim, fiziološkim i toksikološkim svojstvima tvari)
- procjena potencijalne opasnosti pojedinih kemikalija i rada s aparaturama te načini zaštite pri radu

Sadržaj predmeta detaljno razrađen prema satnici nastave

1. tjedan: uvodno predavanje, zakonski propisi, pravila ponašanja u laboratoriju|2. tjedan: sigurnosni uređaji u kemijskom laboratoriju
3. tjedan: sigurnost i fizikalno-kemijska svojstva tvari
4. tjedan: klasifikacija tvari prema sličnim svojstvima i funkcionalnim skupinama
5. tjedan: označavanje tvari - etiketa, grafički simboli, dijamant opasnosti, oznake pri transportu
6. tjedan: djelovanje štetnih tvari na zdravlje - osnovni pojmovi toksikologije i fizioloških svojstva tvari, MDK, LD50
7. tjedan: djelovanje štetnih tvari na zdravlje - podjela i značajke tvari prema fiziološkim svojstvima
8. tjedan provjera znanja (1. kolokvij)
9. tjedan: procesi gorenja i požarna opasnost
10. tjedan: aparati i postrojenja za gašenje požara
11. tjedan: model aparata za gašenje požara
12. tjedan: tipovi štetne atmosfere i uređaji za zaštitu disanja
13. tjedan: zaštita od električne struje
14. tjedan: opasni proizvodi - nastanak, klasifikacija prema UN brojevima, skladištenje, oporaba i otpad
15. tjedan: provjera znanja (2. kolokvij).
Laboratorijske vježbe: Postojanost alkalijskih metala, Test zapaljivosti materijala, Određivanje plamišta po Marcusson-u, Određivanje osnovnih fizikalno-kemijskih svojstava otopina sciljem procjene potencijalne opasnosti.

Vrste izvođenja nastave:

Obveze studenata

Prisustvovanje predavanjima u 80%-tnom iznosu, a laboratorijskim vježbama u 100%-tnom iznosu od ukupnog fonda sati.

Praćenje rada studenata (upisati udio u ECTS bodovima za svaku aktivnost tako da ukupni broj ECTS bodova odgovara bodovnoj vrijednosti predmeta):

Pohađanje nastave

1.0

Istraživanje

Praktični rad

0.8

Eksperimentalni rad

1.0

Referat

Priprema za kolokvij iz lab. v

0.2

Esej

Seminarski rad

Kolokviji

Usmeni ispit

Pismeni ispit

1.0

Projekt

Ocjenjivanje i vrjednovanje rada studenata tijekom nastave i na završnom ispitu

Kontinuirano vrjednovanje:Cjelokupni ispit može se položiti preko dva kolokvija tijekom semestra. Prag prolaznosti je 60%. Svaki kolokvij u ocjeni učestvuje s 35%. Laboratorijske vježbe učestvuju u ocjeni 20%. Prisutnost predavanjima u 80-100%-tnom iznosu je 10% ocjene.
Završno vrjednovanje:Studentima koji su položili jedan kolokvij, isti se priznaje kao dio ispita i to kao 35% ocjene. Preostali dio polažu u redovitim ispitnim rokovima.
Studenti koji nisu položili niti jedan kolokvij, na pismenom ispitu u redovitim ispitnim rokovima polažu cjelokupno gradivo. Prag prolaznosti je 60%, a pismeni oblik ispita učestvuje u ocjeni s po 80%. Laboratorijske vježbe učestvuju u ocjeni s udjelom 20%.
Ocjene: dovoljan (60-70%), dobar (71-80%), vrlo dobar (81-90%), izvrstan (91-100%).

Obvezna literatura (dostupna u knjižnici i putem ostalih medija)

Naslov

Broj primjeraka u knjižnici

Dostupnost putem ostalih medija

P. Dabić, Sigurnost pri radu, Autorizirana predavanja, 2013.

1

Web stranice KTF-a

R. H. Hill, D.C. Finster, Laboratory Safety for Chemistry Students, John Wiley & Sons, Hoboken, New Jersey, 2010.

1

P. Dabić, Vježbe iz kolegija sigurnost pri radu, KTF, Split, 2010.

1

Web stranice KTF-a

Dopunska literatura

B. Uhlik, Zaštita od požarno opasnih, toksičnih i reaktivnih tvari (I-III), Hrvatsko
društvo kemijskih inženjera, Zagreb, 1998., 2000., 2003. i 2013.
Zakon o zaštiti na radu, Zavod za istraživanje i razvoj sigurnosti, Zagreb, 2010.

Načini praćenja kvalitete koji osiguravaju stjecanje utvrđenih ishoda učenja

Praćenje kvalitete i uspješnosti obavljat će se na tri razine:
(1) Sveučilišnoj; (2) Fakultetskoj, pomoću Povjerenstva za kontrolu kvalitete nastave; (3) Nastavničkoj razini.

Ostalo (prema mišljenju predlagatelja)

 

 

 

Osnove strojarstva
NAZIV PREDMETA Osnove strojarstva

Kod

KTL110

Godina studija

1.

Nositelj/i predmeta

Prof. dr. sc. Lovre Krstulović-Opara

Bodovna vrijednost (ECTS)

4.0

Suradnici

Prof. dr. sc. Željko Domazet

Način izvođenja nastave (broj sati u semestru)

P S V T

15

15

0

0

Status predmeta

Obvezni

Postotak primjene e-učenja

30 %

OPIS PREDMETA

Ciljevi predmeta

Stjecanje osnovnih znanja iz tehničkog crtanja, dimenzioniranja i elemenata strojeva vezanih za potrebe u kemijskoj industriji.

Uvjeti za upis predmeta i ulazne kompetencije potrebne za predmet

Nema uvjeta.

Očekivani ishodi učenja na razini predmeta (4-10 ishoda učenja)

biti sposoban pročitati strojarski nacrt
- biti svjestan potrebe da je potrebno izvršit dimenzioniranje opreme
- poznavati osnovne elemente strojeva
- poznavati osnovne elemente strojeva u kemijskoj industriji

Sadržaj predmeta detaljno razrađen prema satnici nastave

Tjedan 1: Uvod u konstrukcije i konstruiranje te standardi. Tehničko crtanje - osnove crtanja
Tjedan 2: Tehničko crtanje –pogledi, presjeci, šrafure i kotiranje
Tjedan 3: Tehničko crtanje - klasifikaciju hrapavosti, tolerancije i dosjedi
Tjedan 4: Tehničko crtanje – CAD, napredne metode učitavanja i ispisivanja geometrije.
Tjedan 5: Osnove mehanike (statika, kinematika, dinamika). Materijali u strojogradnji. (Čelik i legure čelika, lijevano željezo)
Tjedan 6: Materijali u strojogradnji (bakrene i aluminijeve legure)
Tjedan 7: Materijali u strojogradnji (sinter materijali i nemetali). Dimenzioniranja konstrukcija.
Tjedan 8: 1. kolokvij. Uvod u elemente strojeva.
Tjedan 9: Rastavljivi i nerastavljivi spojevi (vijci, opruge, zavarivanje i lemljenje)
Tjedan 10: Elementi okretnog gibanja (osovine, vratila i spojke)
Tjedan 11: Ležajevi i elementi za prijenos okretnog gibanja (remenski prijenos i tarenice)
Tjedan 12: Zupčanički i lančani prijenos.
Tjedan 13: Elementi strojeva u kemijskoj industriji (cjevovodi i armature)
Tjedan 14: Spremnici i brtvljenje
Tjedan 15: 2. kolokvij.

Vrste izvođenja nastave:

Obveze studenata

Prisustvo na 70% nastave

Praćenje rada studenata (upisati udio u ECTS bodovima za svaku aktivnost tako da ukupni broj ECTS bodova odgovara bodovnoj vrijednosti predmeta):

Pohađanje nastave

2.0

Istraživanje

Praktični rad

Eksperimentalni rad

Referat

Esej

Seminarski rad

Kolokviji

1.0

Usmeni ispit

Pismeni ispit

2.0

Projekt

Ocjenjivanje i vrjednovanje rada studenata tijekom nastave i na završnom ispitu

Ispit se polaže pismenim putem. Cjelokupni ispit može se položiti preko dva kolokvija tijekom semestra. Prag prolaznosti je 50%. Svaki kolokvij u ocjeni učestvuje s 50%. U ispitnim rokovima polaže se pismeni ispit. Prag prolaznosti je 50%. Jedan položeni kolokvij (prethodna aktivnost) vrijedi u prva dva ispitna roka s udjelom od 50% u ocjeni. U prva dva ispitna roka moguće je parcijalno polaganje gradiva putem kolokvija. Uvjet pristupa drugom kolokviju je 25% (25 bodova) stečenih na prvom kolokviju. Studenti koji nisu položili ispit putem kolokvija polažu ispit preko pismenog ispita u redovitim ispitnim rokovima. Prag prolaznosti je 50 %.
Ocjene: 50%-61% - dovoljan, 62%-74% - dobar,75%-87% -vrlo dobar, 88%-100% - izvrstan.

Obvezna literatura (dostupna u knjižnici i putem ostalih medija)

Naslov

Broj primjeraka u knjižnici

Dostupnost putem ostalih medija

Ž. Domazet, L. Krstulović-Opara, Skripta iz Osnova strojarstva, KTF, Split, 2006.

1

Web stranice KTF-a

Dopunska literatura

V. Hrgešić i J. Baldani, "Mehaničke Konstrukcije", Sveučilište u Zagrebu - Elektrotehnički Fakultet, Zagreb, 1990.
E. Hercigonja, Tehnička grafika, Školska knjiga, Zagreb, 1994.
K.-H. Decker, Elementi strojeva, Tehnička knjiga, Zagreb, 1980

Načini praćenja kvalitete koji osiguravaju stjecanje utvrđenih ishoda učenja

Praćenje kvalitete i uspješnosti obavljat će se na tri razine:
(1) Sveučilišnoj; (2) Fakultetskoj, pomoću Povjerenstva za kontrolu kvalitete nastave; (3) Nastavničkoj razini.

Ostalo (prema mišljenju predlagatelja)

 

 

 

Termodinamika i termotehnika
NAZIV PREDMETA Termodinamika i termotehnika

Kod

KTL201

Godina studija

2.

Nositelj/i predmeta

Prof. dr. sc. Vanja Martinac

Bodovna vrijednost (ECTS)

6.0

Suradnici

Način izvođenja nastave (broj sati u semestru)

P S V T

30

15

15

0

Status predmeta

Obvezni

Postotak primjene e-učenja

0 %

OPIS PREDMETA

Ciljevi predmeta

Cilj predmeta je da se studentima dade široko znanje o osnovim termodinamičkim principima povezano s njihovom inženjerskom primjenom.

Uvjeti za upis predmeta i ulazne kompetencije potrebne za predmet

 

Očekivani ishodi učenja na razini predmeta (4-10 ishoda učenja)

Nakon položenog ispita od studenata se očekuje da zna:
- navesti i definirati mjerne jedinice osnovnih termodinamičkih veličina i jednadžbe stanja (idealnih i realnih plinova)
- navesti i pravilno tumačiti osnovne zakone termodinamike
- navesti i objasniti termodinamičke promjene stanja idealnih i realnih plinova
- definirati i objasniti procese ekspanzije i kompresije
- definirati i objasniti maksimalan rad, tehnički rad i eksergiju
- definirati i objasniti desnokretne kružne procese
- definirati i objasniti nepovratljive procese (prigušivanje, miješanje plinova)
- znati razlikovati i analizirati procese u uređajima za dobivanje niskih temperatura
- definirati i objasniti princip korespodentnih stanja, fugacitivnost, parcijalne molarne veličine
- primijeniti stečena znanja u rješavanju zadataka vezanih uz promjene stanja idealnih i realnih plinova i kapljevina, procese kompresije, desnokretne i ljevokretne kružne procese te procese u tehničkim izmjenjivačima topline.

Sadržaj predmeta detaljno razrađen prema satnici nastave

1. tjedan: Opće osnove. Maksimalan rad sustava.
2. tjedan: Tehnički rad i entalpija. Primjena drugog glavnog zakona na energetske transformacije-eksergija i anergija.
3. tjedan: Promjene stanja kod plinova. Kružni procesi.
4. tjedan:Tehnička postrojenja za provedbu kružnih procesa. Nepovratljivost i gubitci kružnog procesa.
5. tjedan: Procesi u kompresoru.
6. tjedan: Stvarni ili realni plinovi i pare. Vodena para-veličine stanja vodene pare, Tablice i dijagrami termodinamičkih veličina.
7. tjedan: Procesi s vodenom parom kao radnim medijem.
8. tjedan: Rashladni strojevi. Toplinska crpka ili dizalica topline.
9. tjedan: Ukapljivanje plinova prema Lindeu, Claudeu i Kapici.
10. tjedan: Jednadžbe stanja realnog plina i smjese realnih plinova.
11. tjedan: Princip korespodentnih stanja. Primjena na plinove i kapljevine, Usavršeni princip korespodentnih stanja – Pitzerova korelacija,
12. tjedan: Fugacitivnost. Metode određivanja fugacitivnosti.
13. tjedan: Otopine-parcijalne molarne veličine. Određivanje parcijalnih molarnih veličina.
14. tjedan: Termotehnika-Načini prostiranja topline. Vođenje topline, Prijenos topline, Prolaz topline, Zračenje topline.
15. tjedan: Tehnički izmjenjivači topline.
Tijekom seminara obrađuju se numerički primjeri koji predočavaju pređeno gradivo i čine s predavanjima jedinstvenu cjelinu.
Vježbe:Miješanje idealnih plinova pri konstantnom volumenu, Miješanje idealnih plinova pri konstantnom tlaku, Rankineov proces s pregrijanom parom u parnim postrojenjima, Poboljšanja stupnja iskorištenja u parnim postrojenjima, Poboljšanja stupnja iskorištenja regenerativnim zagrijavanjem kondenzata, Usporedba desnokretnih i ljevokretnih kružnih procesa idealnih plinova, Usporedba desnokretnih i ljevokretnih kružnih procesa realnih plinova.

Vrste izvođenja nastave:

Obveze studenata

 

Praćenje rada studenata (upisati udio u ECTS bodovima za svaku aktivnost tako da ukupni broj ECTS bodova odgovara bodovnoj vrijednosti predmeta):

Pohađanje nastave

1.0

Istraživanje

Praktični rad

Eksperimentalni rad

Referat

Rješavanje problema/zadataka n

1.0

Esej

Seminarski rad

1.0

Kolokviji

1.0

Usmeni ispit

1.0

Pismeni ispit

1.0

Projekt

Ocjenjivanje i vrjednovanje rada studenata tijekom nastave i na završnom ispitu

Kontinuirana provjera znanja putem parcijalnih kolokvija (tri puta tijekom semestra) omogućava oslobađanje od polaganja pismenog ispita. Prag prolaznosti je 60%. Polaganje parcijalnih kolokvija nije obvezatno. Kolokviji nisu eliminacijski. Svaki kolokvij u ocjeni učestvuje s 12 %. Prisutnost predavanjima i seminaru od 80%-100% je 5% ocjene. Aktivnost na vježbama je 5% ocjene. Usmeni dio ispita ima udio 54 %. U ispitnim rokovima polaže se pismeni i usmeni ispit. Usmeni ispit je obvezatan za sve studente, a pismeni je obvezatan ukoliko student nije oslobođen polaganja pismenog ispita. Položeni jedan kolokvij (prethodna aktivnost) vrijedi i u ljetnom ispitnom roku s udjelom od 10% u ocjeni. Pismeni ispit ima udio 36%, a usmeni 54%. Studenti koji nisu položili pismeni dio ispita putem kolokvija polažu cjelokupni ispit (završni ispit) putem pismenog i usmenog ispita u redovitim ispitnim rokovima. Prag prolaznosti je 60%. Pismeni dio ispita učestvuje u ocjeni s 46%, a usmeni dio ispita učestvuje u ocjeni s 54%.
Oc

Obvezna literatura (dostupna u knjižnici i putem ostalih medija)

Naslov

Broj primjeraka u knjižnici

Dostupnost putem ostalih medija

N. Petric, I. Vojnović, V. Martinac, Tehnička termodinamika, 2 izdanje, on line (2007-01-09), Kemijsko-tehnološki fakultet, Split, 2007.

0

on line

V. Martinac, Termodinamika i termotehnika (priručnik - formule i tablice), on line (2008-12-09), Kemijsko-tehnološki fakultet, Split, 2008.

0

on line

M. J. Moran, H. N. Shapiro, D. B. Daisie, M. B. Bailey, Fundamentals of Engineering Thermodynamics, 7th Ed., Wiley, New York, 2010.

1

Yunus A. Cengel, Introduction to Thermodynamics and Heat Transfer, 2nd Ed., McGraw-Hill, New York, 2008.

1

Dopunska literatura

Y. A. Cengel, M. A. Boles, Thermodynamics: An Engineering Approach, 7th Ed., McGraw-Hill, New York, 2011.
R. E. Sonntag, C. Borgnakke, G. J. Van Wylen, Fundamentals of thermodynamics, 8th Ed., Wiley, New York, 2012.

Načini praćenja kvalitete koji osiguravaju stjecanje utvrđenih ishoda učenja

Praćenje kvalitete i uspješnosti obavljat će se na tri razine:
(1) Sveučilišnoj; (2) Fakultetskoj, pomoću Povjerenstva za kontrolu kvalitete nastave; (3) Nastavničkoj razini.

Ostalo (prema mišljenju predlagatelja)

 

 

 

Tehnološke operacije
NAZIV PREDMETA Tehnološke operacije

Kod

KTL202

Godina studija

2.

Nositelj/i predmeta

Renato Stipišić

Bodovna vrijednost (ECTS)

8.0

Suradnici

Način izvođenja nastave (broj sati u semestru)

P S V T

30

15

25

5

Status predmeta

Obvezni

Postotak primjene e-učenja

0 %

OPIS PREDMETA

Ciljevi predmeta

Stjecanje znanja potrebnih za razumijevanje kemijsko inženjerskih problema koji se javljaju u jediničnim operacijama koje se primjenjuju u kemijskim i srodnim industrijama (prehrambenoj, faramaceutskoj itd.).

Uvjeti za upis predmeta i ulazne kompetencije potrebne za predmet

Odslušani predmeti: Opća i anorganska kemija, Analitička kemija, Osnove organske kemije, Osnove fizikalne kemije, Matematika, Ke

Očekivani ishodi učenja na razini predmeta (4-10 ishoda učenja)

Nakon položenog ispita od studenta se očekuje da zna:
- osnovne mehanizme prijenosa tvari i energije (fenomeni transporta)
- zakone održanja količine gibanja, energije, mase
- pojave prilikom strujanja fluida
- uređaje za transport fluida i krutina
- zakonitosti gibanja čestica kroz fluid
- operacije i uređaje za odvajanje tvari
- uređaje za prijenos topline
- operacije prijenosa tvari

Sadržaj predmeta detaljno razrađen prema satnici nastave

1. tjedan: Uvod i pregled sadržaja predmeta. Osnove mehanike fluida. Svojstva fluida.
2. tjedan: Statika fluida. Dinamika fluida.
3. tjedan: Pad tlaka u cijevima i fazonskim djelovima.
4. tjedan: Transport fluida i krutina.
5. tjedan: Centrifugalne pumpe.
6. tjedan: Usitnjavanje. Klasiranje.
7. tjedan: Zakonitosti gibanja čestica kroz fluid. Sedimentacija.
8. tjedan: Fluidizacija. Separacija.
9. tjedan: Filtracija. Miješanje.
Provjera znanja (I kolokvij)
10. tjedan: Prijenos topline. Kondukcija.
11. tjedan: Konvekcija. Isijavanje.
12. tjedan: Izmjenjivači topline.
13. tjedan: Prijenos tvari. Apsorpcija.
14. tjedan: Sušenje. Ekstrakcija.
15. tjedan: Destilacija.
Provjera znanja (II kolokvij)
Vježbe:Određivanje vrste strujanja i kritičnog Re-broja vizuelnim promatranjem, Određivanje pada tlaka u cijevima i fazonskim dijelovima, Fluidizacija – određivanje karakteristika fluidiziranog sloja, Filtracija – određivanje konstante filtracije i prosječnog specifičnog otpora kolača, Miješanje – određivanje utroška snage miješalice, Izmjenjivači topline – određivenje koeficijenata prijenosa topline, Apsorpcija – pad tlaka i kapacitet punjenih tornjeva.

Vrste izvođenja nastave:

Obveze studenata

Prisustvo na predavanjima u iznosu od 80% ukupne satnice.
Prisustvo na vježbama u iznosu od 100% ukupne satnice.

Praćenje rada studenata (upisati udio u ECTS bodovima za svaku aktivnost tako da ukupni broj ECTS bodova odgovara bodovnoj vrijednosti predmeta):

Pohađanje nastave

2.0

Istraživanje

Praktični rad

2.0

Eksperimentalni rad

Referat

2.0

Esej

Seminarski rad

Kolokviji

Usmeni ispit

2.0

Pismeni ispit

Projekt

Ocjenjivanje i vrjednovanje rada studenata tijekom nastave i na završnom ispitu

Cjelokupni ispit može se položiti preko dva pismena kolokvija tijekom semestra. Prag prolaznosti je 60%. Svaki kolokvij sudjeluje u ocjeni s 50%. U ispitnim rokovima polaže se usmeni ispit. Prag prolaznosti je 60%. Ocjene: 60 - 69% - dovoljan (2), 70 - 79% - dobar (3), 80 – 89% vrlo dobar (4), 90 – 100% - izvrstan (5).

Obvezna literatura (dostupna u knjižnici i putem ostalih medija)

Naslov

Broj primjeraka u knjižnici

Dostupnost putem ostalih medija

W.L. McCabe, J.C. Smith, P. Harriott, Unit Operations of Chemical Engineering, McGraw-Hill, 6thedition, New York, 2001.

1

M. Hraste, Mehaničko procesno inženjerstvo, HINUS, Zagreb, 2003.

10

R.M. Felder, R.W. Rousseau, Elementary Principles of Chemical Processes, John Wiley & Sons, Inc., New York, 2000.

1

Dopunska literatura

R.H. Perry, D.W. Green, J.O. Maloney, Perry’s Chemical Engineer’s Handbook, 7th edition, McGraw-Hill, New York, 1999.
V. Koharić, Mehaničke operacije, Sveučilište u Zagrebu, Zagreb, 1996.

Načini praćenja kvalitete koji osiguravaju stjecanje utvrđenih ishoda učenja

Praćenje kvalitete i uspješnosti obavljat će se na tri razine:
(1) Sveučilišnoj; (2) Fakultetskoj, pomoću Povjerenstva za kontrolu kvalitete nastave; (3) Nastavničkoj razini.

Ostalo (prema mišljenju predlagatelja)

 

 

 

Elektrokemijsko inženjerstvo
NAZIV PREDMETA Elektrokemijsko inženjerstvo

Kod

KTL203

Godina studija

2.

Nositelj/i predmeta

Prof. dr. sc. Senka Gudić

Bodovna vrijednost (ECTS)

5.5

Suradnici

Način izvođenja nastave (broj sati u semestru)

P S V T

30

0

30

0

Status predmeta

Obvezni

Postotak primjene e-učenja

0 %

OPIS PREDMETA

Ciljevi predmeta

Stečena znanja iz područja elektrokemije i kemijskog inženjerstva primijeniti na industrijske elektrokemijske procese.

Uvjeti za upis predmeta i ulazne kompetencije potrebne za predmet

Odslušan predmet Osnove Fizikalne kemije.

Očekivani ishodi učenja na razini predmeta (4-10 ishoda učenja)

Nakon položenog ispita od studenta se očekuje da zna:
- definirati sastavne dijelovi te opisati operacije u elektrokemijskom reaktoru
- objasniti strukturu elektrificirane granice faza
- razlikovati pojmove polarizacije i prenapona
- objasniti uzroke pojave različitih vidova prenapona
- postaviti bilancu napona, materijala i energije
- razlikovati primarnu i sekundarnu raspodjelu struje i potencijala
- navesti osnovne tipove elektrokemijskih reaktora
- opisati osnovne načine spajanja elektroda i rekatora u praksi
- karakteristike materijala koji se koriste za izradu elektrokemijskih reaktora.

Sadržaj predmeta detaljno razrađen prema satnici nastave

1. tjedan: Uvod. Sastavni dijelovi i operacije u elektrokemijskom reaktoru. Elektrokemijska pretvorba - kvantni zakoni.
2. tjedan: Elektrificirana granica faza. Termodinamika elektrificirane granice faza. 3. tjedan: Struktura elektrokemijskog dvosloja.
4. tjedan: Elektrokemijski sustavi u neravnotežnim uvjetima. Anodni i katodni procesi.
5. tjedan: Mehanizam elektrokemijske reakcije i spori stupanj. Pojam polarizacije i prenapona. Vrste prenapona.
6. tjedan: Elektrokemijski prenapon.
7. tjedan: Difuzijksi prenapon. Reakcijski prenapon. Kristalizacijski prenapon.
8. tjedan: Provjera znanja (I. kolokvij). Bilanca materijala i napona u elektrokemijskom reaktoru.
9. tjedan:Bilanca energije. Iskorištenje struje. Transportni fenomeni u elektrokemijskom sustavu.
10. tjedan: Dinamika elektrolitnih otopina. Toplinski učinci u elektrokemijskom reaktoru.
11. tjedan: Raspodjela struje i potencijala u elektrokemijskom reaktoru - primarna i sekundarna raspodjela.
12. tjedan: Tehnološki zahtjevi u elektrokemijskom inženjerstvu. Tipovi elektrokemijskih reaktora.
13. tjedan: Monopolarni i bipolarno spajanje elektroda. Električno spajanje više reaktora na zajednički izvor struje. Cirkulacija elektrolita.
14. tjedan: Odabir materijala za izradu elektrokemijskih reaktora.
15. tjedan: Ponavljanje. Provjera znanja (II. kolokvij).
Vježbe: Napon razlaganja elektrolita. Elektrogravimetrijska analiza. Određivanje prenapona vodika na raznim metalima. Dobivanje kalcijevog glukonata elektrokemijskim putem. Elektrorafinacija srebra. Raspodjela potencijala pri elektrolizi (pločasta anoda / prstenasta anoda). Elektrokataliza-izbor energetski najpovoljnijeg elektrodnog materijala. Određivanje ovisnosti granične gustoće struje o brzini strujanja elektrolita.

Vrste izvođenja nastave:

Obveze studenata

Prisustvovanje predavanjima u iznosu od 80 % ukupne satnice, laboratorijske vježbe 100 %.

Praćenje rada studenata (upisati udio u ECTS bodovima za svaku aktivnost tako da ukupni broj ECTS bodova odgovara bodovnoj vrijednosti predmeta):

Pohađanje nastave

1.0

Istraživanje

Praktični rad

Eksperimentalni rad

1.5

Referat

Esej

Seminarski rad

Kolokviji

2.0

Usmeni ispit

1.0

Pismeni ispit

Projekt

Ocjenjivanje i vrjednovanje rada studenata tijekom nastave i na završnom ispitu

Cjelokupni ispit može se položiti preko dva pismena kolokvija tijekom semestra. Prag prolaznosti je 60%. Svaki kolokvij sudjeluje u ocjeni s 40%, a vježbe s 20%.
U ispitnim rokovima polaže se usmeni ispit. Prag prolaznosti je 60%. Ocjene: 60 - 69% - dovoljan (2), 70 - 79% - dobar (3), 80 - 89% vrlo dobar (4), 90 - 100% - izvrstan (5).

Obvezna literatura (dostupna u knjižnici i putem ostalih medija)

Naslov

Broj primjeraka u knjižnici

Dostupnost putem ostalih medija

A. Despić, Osnove elektrokemije 2000, Zavod za udžbenike i nastavna sredstva, Beograd, 2003.

1

F. Goodridge, K. Scott, Electrochemical process engineering, a guide to the design of electrolytic plant, Plenum Press, New York, 1995.

1

Đ. Matić, Elektrokemijsko inženjerstvo, Zagreb, 1988.

1

Dopunska literatura

H. Wendt, G. Kreysa, Electrochemical engineering: science and technology in chemical and other industries, Springer, Berlin, 1999.
D. Pletcher, F.C. Walch, Industrial electrochemistry, Charman and Hall, New York, 1990.

Načini praćenja kvalitete koji osiguravaju stjecanje utvrđenih ishoda učenja

Praćenje kvalitete i uspješnosti obavljat će se na tri razine:
(1) Sveučilišnoj; (2) Fakultetskoj, pomoću Povjerenstva za kontrolu kvalitete nastave; (3) Nastavničkoj razini.

Ostalo (prema mišljenju predlagatelja)

 

 

 

Kemijski reaktori
NAZIV PREDMETA Kemijski reaktori

Kod

KTL204

Godina studija

2.

Nositelj/i predmeta

Prof. dr. sc. Sandra Svilović

Bodovna vrijednost (ECTS)

5.0

Suradnici

Način izvođenja nastave (broj sati u semestru)

P S V T

30

0

15

0

Status predmeta

Obvezni

Postotak primjene e-učenja

0 %

OPIS PREDMETA

Ciljevi predmeta

Stjecanje temeljnih znanja iz reakcijskog inženjerstva; podjela, karakteristike i primjena kemijskih reaktora. Upoznavanje s osnovama rada u programskom alatu Mathcad te kinetikom homogenih i heterogenih reakcija.

Uvjeti za upis predmeta i ulazne kompetencije potrebne za predmet

 

Očekivani ishodi učenja na razini predmeta (4-10 ishoda učenja)

Nakon položenog ispita od studenta se očekuje da zna:
- definirati pojam reaktora
- objasniti pojam kemijske kinetike, reda reakcije, konstante brzine kemijske reakcije
- objasniti razliku između kinetike u homogenim i heterogenim sustavima, kako odrediti najsporiji korak u procesu
- karakteristike osnovnih tipova reaktora
- tipove višefaznih reaktora
- primjenu i vrste eksperimentalnih katalitičkih reaktora

Sadržaj predmeta detaljno razrađen prema satnici nastave

1. tjedan: uvod, reaktor kao procesna jedinica u tehnološkom procesu
2. tjedan: podjela i karakteristike osnovnih tipova reaktora
3 i 4. tjedan: brzina kemijskih reakcija u homogenim sustavima, red reakcije, konstanta brzine kemijske reakcije
5 tjedan: podjela kemijskih reakcija; brzina nastajanja, brzina nestajanja
6. tjedan: brzina kemijskih reakcija u heterogenim sustavima
7. tjedan: idealni reaktor, bilanca tvari i topline za osnovne tipove kemijskih reaktora
8. tjedan: idealni neprotočni kotlasti reaktor
9. tjedan: parcijalna provjera znanja
10. tjedan: idealni cijevni reaktor
11.tjedan: idealni protočni kotlasti reaktor, kaskade
12. tjedan: kataliza i eksperimentalni katalitički reaktori
13. tjedan: višefazni reaktori
14. tjedan: mikroreaktori
15. tjedan: izbor reaktora
Parcijalna provjera znanja
Vježbe: Uvod u Mathcad - alatne trake, kalkulator, grafovi, formatiranje rezultata, jedinice, funkcije, metoda najmanjih kvadrata. Kinetika homogenih reakcija. Kinetika heterogenih reakcija: utjecaj brzine miješanja na područje odvijanja reakcije, utjecaj veličine čestica na područje odvijanja reakcije.

Vrste izvođenja nastave:

Obveze studenata

Studenti su obvezni pohađati nastavu (predavanja i vježbe) te aktivno sudjelovati u nastavnom procesu.

Praćenje rada studenata (upisati udio u ECTS bodovima za svaku aktivnost tako da ukupni broj ECTS bodova odgovara bodovnoj vrijednosti predmeta):

Pohađanje nastave

1.5

Istraživanje

Praktični rad

Eksperimentalni rad

1.0

Referat

Esej

Seminarski rad

Kolokviji

1.0

Usmeni ispit

0.5

Pismeni ispit

1.0

Projekt

Ocjenjivanje i vrjednovanje rada studenata tijekom nastave i na završnom ispitu

Cjelokupni ispit može se položiti preko dva kolokvija tijekom semestra. U ispitnim rokovima se polaže pismeni i usmeni ispit.
Ocjene: 55-66% - dovoljan; 66-79% - dobar; 80-92% - vrlo dobar; 93-100% - izvrstan.

Obvezna literatura (dostupna u knjižnici i putem ostalih medija)

Naslov

Broj primjeraka u knjižnici

Dostupnost putem ostalih medija

Z. Gomzi, Kemijski reaktori, HINUS, Zagreb, 1998.

10

S. G. Fogler, Elements of, Chemical Reaction Analysis and Design, Prentice-Hall, Englewood, N.J.,2006

1

Dopunska literatura

S. G. Fogler, Elements of, Chemical Reaction Analysis and Design, Prentice-Hall, Englewood, N.J.,2006.; S. Zrnčević, Kataliza i katalizatori, HINUS, Zagreb, 2005.

Načini praćenja kvalitete koji osiguravaju stjecanje utvrđenih ishoda učenja

Praćenje kvalitete i uspješnosti obavljat će se na tri razine:
(1) Sveučilišnoj; (2) Fakultetskoj, pomoću Povjerenstva za kontrolu kvalitete nastave; (3) Nastavničkoj razini.

Ostalo (prema mišljenju predlagatelja)

 

 

 

Metalni konstrukcijski materijali
NAZIV PREDMETA Metalni konstrukcijski materijali

Kod

KTL205

Godina studija

2.

Nositelj/i predmeta

Prof. dr. sc. Ladislav Vrsalović

Bodovna vrijednost (ECTS)

5.5

Suradnici

Način izvođenja nastave (broj sati u semestru)

P S V T

30

0

20

10

Status predmeta

Obvezni

Postotak primjene e-učenja

0 %

OPIS PREDMETA

Ciljevi predmeta

Stječe se cjelovito znanje o metalnim materijalima, njihovim fizičkim i kemijskim svojstvima značajnim za njihovu primjenu, kao i mogućnostima njihove površinske obrade i spajanja.

Uvjeti za upis predmeta i ulazne kompetencije potrebne za predmet

 

Očekivani ishodi učenja na razini predmeta (4-10 ishoda učenja)

Nakon položenog ispita od studenta se očekuje da zna:
- Opisati osnovne karakteristike metalnih konstrukcijskih materijala.
- Usporediti metode površinske obrade metala.
- Objasniti metode ispitivanja metala.
- Opisati postupke spajanja metala.
- Analizirati mogućnosti recikliranja i zbrinjavanja metalnog otpada.

Sadržaj predmeta detaljno razrađen prema satnici nastave

1. tjedan: Opis i pregled sadržaja predmeta. Uvod. Vrste metalnih materijala.
2. tjedan: Fizikalna i kemijska svojstva metalnih materijala
3. tjedan: Proizvodnja željeza. Klasifikacija i osobine legura željeza.Primjena.
4. tjedan: Dobivanje čelika. Podjela čelika. Primjena.
5. tjedan: Laki i obojeni metali te njihove legure.
6. tjedan: Proizvodnja aluminija i legura.
7. tjedan: Posebni metali. Norme. Provjera znanja (I. kolokvij)
8. tjedan: Mehanička svojstva metala. Osnovne razarajuće i nerazarajuće metode ispitivanja metala.
9. tjedan: Korozijsko ponašanje metala u uvjetima primjene.
10. tjedan: Obrada i poboljšanje svojstava metalnih materijala.
11. tjedan: Površinska obrada metala.
12. tjedan: Pregled tehnika spajanja i razdvajanja materijala. Spajanje zakovicama. Lemljenje.
13. tjedan: Postupci zavarivanja i rezanja. Navarivanje.
14. tjedan: Recikliranje i zbrinjavanje metalnog otpada.
15. tjedan: Ponavljanje. Provjera znanja (II. kolokvij)
Laboratorijske vježbe:Fazni dijagram, termička analiza. Ispitivanje čvrstoće, tvrdoće otpornosti na savijanje i udarne žilavosti različitih vrsta čeličnih materijala. Spajanje metalnih materijala lemljenjem i zavarivanjem. Ispitivanje zavarenih spojeva čelika penetrantima i ultrazvučnom metodom. Ispitivanje strukture metala i legura pomoću metalografskog mikroskopa. Formiranje prevlaka cinka na legurama bakra kemijskim putem. Pasivacija nehrđajućeg čelika.

Vrste izvođenja nastave:

Obveze studenata

Prisustvovanje predavanjima u iznosu od 80% ukupne satnice, Odrađene sve laboratorijske vježbe.

Praćenje rada studenata (upisati udio u ECTS bodovima za svaku aktivnost tako da ukupni broj ECTS bodova odgovara bodovnoj vrijednosti predmeta):

Pohađanje nastave

1.0

Istraživanje

Praktični rad

Eksperimentalni rad

1.0

Referat

Esej

Seminarski rad

Kolokviji

1.0

Usmeni ispit

1.5

Pismeni ispit

1.0

Projekt

Ocjenjivanje i vrjednovanje rada studenata tijekom nastave i na završnom ispitu

Cjelokupni ispit može se položiti preko dva pismena kolokvija tijekom semestra. Prag prolaznosti je 50%. Svaki kolokvij sudjeluje u ocjeni s 50%. U ispitnim rokovima polaže se usmeni ispit.
Ocjene: < 50% nedovoljan, 50%-60% - dovoljan, 61%-74% - dobar,75%-87% -vrlo dobar, 88%-100% - odličan.

Obvezna literatura (dostupna u knjižnici i putem ostalih medija)

Naslov

Broj primjeraka u knjižnici

Dostupnost putem ostalih medija

T. Filetin, F. Kovačićek, J. Indolf, Svojstva i primjena materijala, Fakultet strojarstva i brodogradnje, Sveučilište u Zagrebu, Zagreb, 2002.

2

M. Gojić, Površinska obradba materijala, Metalurški fakultet, Zagreb, 2010.

1

M. Gojić, Tehnike spajanja i razdvajanja materijala, Metalurški fakultet, Zagreb, 2008.

2

Dopunska literatura

T. Filetin, Pregled razvoja i primjene suvremenih materijala, Hrvatsko društvo za materijale i tribologiju, Zagreb, 2000.
S. Brkić, Nehrđajući čelici u farmaceutskoj, prehrambenoj i kemijskoj industriji, DeVeDe d.o.o., Zagreb, 2007.
F. Kovačićek, D. Španicek, Materijali, osnove znanosti o materijalima, FSB, Sveučilište u Zagrebu, Zagreb, 2000.
E. Stupnišek-Lisac, Korozija i zaštita konstrukcijskih materijala, Fakultet kemijskog inženjerstva i tehnologije Sveučilišta u Zagrebu, Zagreb 2007.
ASM Handbook, volume 10, Materials characterization, ASM International, USA, 1998.

Načini praćenja kvalitete koji osiguravaju stjecanje utvrđenih ishoda učenja

Praćenje kvalitete i uspješnosti obavljat će se na tri razine:
(1) Sveučilišnoj; (2) Fakultetskoj, pomoću Povjerenstva za kontrolu kvalitete nastave; (3) Nastavničkoj razini.

Ostalo (prema mišljenju predlagatelja)

 

 

 

Mjerna i regulacijska tehnika
NAZIV PREDMETA Mjerna i regulacijska tehnika

Kod

KTL206

Godina studija

2.

Nositelj/i predmeta

Renato Stipišić

Bodovna vrijednost (ECTS)

5.0

Suradnici

Način izvođenja nastave (broj sati u semestru)

P S V T

30

0

30

0

Status predmeta

Obvezni

Postotak primjene e-učenja

0 %

OPIS PREDMETA

Ciljevi predmeta

Stjecanje znanja za rad s mjernim instrumentima u svrhu kontrole procesa, te stjecanje znanja iz teorije vođenja procesa.

Uvjeti za upis predmeta i ulazne kompetencije potrebne za predmet

Odslušani predmeti: Fizika, Primjena računala, Osnove strojarstva.

Očekivani ishodi učenja na razini predmeta (4-10 ishoda učenja)

Nakon položenog ispita od studenta se očekuje da zna:
- osnovne principe rada mjernih instrumentata
- odabrati kvalitetan mjerni instrument potreban za mjerenje fizikalnih veličina
bitnih za vođenje procesa
- uočiti izvore pogrešaka prilikom mjerenja
- osnovne postavke automatskog vođenja procesa
- sastavne dijelove regulacijskog kruga, te njihove zadatke.

Sadržaj predmeta detaljno razrađen prema satnici nastave

1. tjedan: Opis i pregled sadržaja predmeta. Svrha mjerenja. Opće karakteristike mjernih pretvornika.
2. tjedan: Mjerenje tlaka. Podjela mjernih pretvornika tlaka. Kapljevinski manometri.
3. tjedan: Manometri s krutim utezima. Deformacijski manometri. Vakuummetri
4. tjedan: Mjerenje temperature. Dilatacijski termometri. Termoparovi.
5. tjedan: Termootporni termometri. Pirometri zračenja.
6. tjedan: Mjerenje protoka. Dinamički pretvornici protoka. Površinski pretvornici protoka.
7. tjedan: Turbinski pretvornici protoka. Pretvornici protoka s osjetilima na osnovi svojstava fluida.
8. tjedan: Ionizacijski pretvornici protoka. Ultrazvučni pretvornici protoka. Osjetila brzine protjecanja.
9. tjedan: Mjerenje razine kapljevina, sipina i krutina.
Provjera znanja (I kolokvij)
10. tjedan: Uvod u vođenje procesa. Temeljni pojmovi i postupci.
11. tjedan: Vrste vođenja procesa. Primjeri vođenih procesa.
12. tjedan: Strukturni prikaz regulacijskog kruga. Značajke regulacijskog kruga.
13. tjedan: Sinteza i analiza regulacijskog kruga
14. tjedan. Regulatori. Vladanje regulatora.
15. tjedan: Regulacijski ventili. Ostale komponente u regulacijskom krugu.
Provjera znanja (II kolokvij)
Vježbe:Statička karakteristika mjernih pretvornika (zaslon, rotametar), Dinamička karakteristika mjernih pretvornika (termootporni termometar), Simulacija kinetike, Laplaceova transformacija, Sustavi prvog reda, Određivanje prijenosne funkcije, Analiza vladanja sustava bez regulatora i s P i PI regulatorom, Analiza kinetike kemijske reakcije.

Vrste izvođenja nastave:

Obveze studenata

Prisustvo na predavanjima u iznosu od 80% ukupne satnice.
Prisustvo na vježbama u iznosu od 100% ukupne satnice.

Praćenje rada studenata (upisati udio u ECTS bodovima za svaku aktivnost tako da ukupni broj ECTS bodova odgovara bodovnoj vrijednosti predmeta):

Pohađanje nastave

2.0

Istraživanje

Praktični rad

1.5

Eksperimentalni rad

Referat

0.5

Esej

Seminarski rad

Kolokviji

Usmeni ispit

1.0

Pismeni ispit

Projekt

Ocjenjivanje i vrjednovanje rada studenata tijekom nastave i na završnom ispitu

Cjelokupni ispit može se položiti preko dva pismena kolokvija tijekom semestra. Prag prolaznosti je 60%. Svaki kolokvij sudjeluje u ocjeni s 50%. U ispitnim rokovima polaže se usmeni ispit. Prag prolaznosti je 60%.
Ocjene: 60 - 69% - dovoljan (2), 70 - 79% - dobar (3), 80 – 89% vrlo dobar (4), 90 – 100% - izvrstan (5).

Obvezna literatura (dostupna u knjižnici i putem ostalih medija)

Naslov

Broj primjeraka u knjižnici

Dostupnost putem ostalih medija

J. Božičević Temelji automatike I, Školska knjiga, Zagreb, 1992.

16

J. Božičević Temelji automatike II, Školska knjiga, Zagreb, 1992.

16

R. Žanetić, R. Stipišić, Mjerni pretvornici u procesnoj industriji, Skripta za internu upotrebu, KTF- Split, 2005.

3

web

R. Žanetić, Vođenje procesa u proizvodnji, Skripta za internu upotrebu, KTF- Split, 2006.

3

web

Dopunska literatura

Seborg, D. E., T. F. Edgar & D. A. Mellichamp, Process Dynamics and Control, 2nd ed., John Wiley & Sons, New York, 2010.
W. Altman, D. Macdonald, Practical Process Controlfor Engineers and Technicians, Elsevier, London, 2005.

Načini praćenja kvalitete koji osiguravaju stjecanje utvrđenih ishoda učenja

Praćenje kvalitete i uspješnosti obavljat će se na tri razine:
(1) Sveučilišnoj; (2) Fakultetskoj, pomoću Povjerenstva za kontrolu kvalitete nastave; (3) Nastavničkoj razini.

Ostalo (prema mišljenju predlagatelja)

 

 

 

Procesi polimerizacije
NAZIV PREDMETA Procesi polimerizacije

Kod

KTL207

Godina studija

2.

Nositelj/i predmeta

Prof. dr. sc. Matko Erceg

Bodovna vrijednost (ECTS)

5.0

Suradnici

Način izvođenja nastave (broj sati u semestru)

P S V T

30

0

30

0

Status predmeta

Obvezni

Postotak primjene e-učenja

0 %

OPIS PREDMETA

Ciljevi predmeta

upoznavanje s mehanizmima polimerizacijskih reakcija (postupnih i lančanih) te njihovom tehnološkom provedbom
- rad u odgovarajućim proizvodnim pogonima i/ili laboratorijima
- razumijevanje važnosti polimera u suvremenom društvu

Uvjeti za upis predmeta i ulazne kompetencije potrebne za predmet

Nema.

Očekivani ishodi učenja na razini predmeta (4-10 ishoda učenja)

Nakon položenog ispita od studenta se očekuje da zna:
- razlikovati osnovne vrste polimera
- nabrojiti ishodne sirovine za proizvodnju polimera
- razlikovati osnovne reakcije polimerizacije
- objasniti osnovne parametre za ispravno vođenje procesa polimerizacije
- objasniti koji se širokoprimjenjivi polimeri dobivaju kojim reakcijama polimerizacije
- provesti odabrane reakcije polimerizacije na laboratorijskoj opremi
- zaključiti o važnosti polimera u suvremenom društvu
- uporabiti stečena znanja u inženjerskoj praksi

Sadržaj predmeta detaljno razrađen prema satnici nastave

1. tjedan: uvod, povijesni razvoj sintetskih polimera, nomenklatura, vrste polimera, svjetska proizvodnja polimera, primjena polimera.
2. tjedan: proizvodnja monomera za polimere (iz neobnovljivih i obnovljivih izvora). Podjela polimerizacijskih reakcija: stupnjevite i lančane.
3. tjedan: stupnjevite polimerizacije – karakteristike, mehanizam, kinetika, Carotherova jednadžba.
4. tjedan: prosječna molekulna masa – definicije. Raspodjela molekulnih masa kod stupnjevitih polimerizacija. Stupnjevite kopolimerizacije.
5. tjedan: termoplastični polimeri stupnjevitih polimerizacija: poliesteri (poli(etilen-tereftalat), polikarbonat), poliamidi (alifatski, aromatski), poliimidi, polisulfoni, poliuretani.
6. tjedan: termoreaktivni polimeri stupnjevitih polimerizacija: nezasićeni poliesteri, alkidni polimeri, formaldehidni polimeri, epoksidi.
7. tjedan: ponavljanje, rasprava, zaključci. Provjera znanja (1. kolokvij)
8. tjedan: lančane polimerizacije – karakteristike. Radikalska polimerizacija – inicijatori, mehanizam, kinetika. Radikalske kopolimerizacije - vrste kopolimerizacija, kinetika.
9. tjedan: polimeri radikalskih polimerizacija i kopolimerizacija: polietileni i kopolimeri, polistiren i kopolimeri, poli(vinil-klorid), akrilatni polimeri.
10. tjedan: anionska polimerizacija - katalizatori, mehanizam, kinetika. Anionske “živuće” polimerizacije. Anionski polimeri: kopolimeri butadiena i stirena, polisiloksani (silikoni).
11. tjedan: kationska polimerizacija: katalizatori, mehanizam, kinetika. Kationske “živuće” polimerizacije. Kationski polimeri: polioksimetilen, poliizobuten, poli(tetrahidrofuran).
12. tjedan: koordinativne (stereospecifične) polimerizacije i kopolimerizacije – katalizatori, mehanizam, kinetika. Koordinativni polimeri: polipropilen, poliizopren, polibutadien, etilen/propilen/dien kopolimer.
13. tjedan: tehnička provedba procesa polimerizacije: homogeni polimerizacijski procesi (u masi, u otopini) i heterogeni polimerizacijski procesi (u masi, u otopini, u plinskoj fazi, suspenzijska polimerizacija, emulzijska polimerizacija, međupovršinska polikondenzacija)
14. tjedan: industrijska proizvodnja širokoprimjenjivih polimera (polietilena, polipropilena, poli(vinil-klorida), polistirena i poli(etilen-tereftalata))
15. tjedan: završno predavanje, rasprava, zaključci. Provjera znanja (2. kolokvij).
Vježbe: Sinteza fenol-formaldehidne smole, Poliesterifikacija adipinske kiseline s dietilen-glikola, Sinteza modificirane alkidne smole, Suspenzijska polimerizacija stirena, Emulzijska polimerizacija vinil-acetata, Priprema poli(vinil-alkohola) alkoholizom poli(vinil-acetata), Sinteza poliamida 610 polimerizacijom na granici faza.

Vrste izvođenja nastave:

Obveze studenata

Prisustvovanje predavanjima u 80%-tnom iznosu, a laboratorijskim vježbama u 100%-tnom iznosu od ukupnog fonda sati.

Praćenje rada studenata (upisati udio u ECTS bodovima za svaku aktivnost tako da ukupni broj ECTS bodova odgovara bodovnoj vrijednosti predmeta):

Pohađanje nastave

1.0

Istraživanje

Praktični rad

0.3

Eksperimentalni rad

1.0

Referat

Priprema za kolokvij iz lab. v

0.5

Esej

Seminarski rad

Kolokviji

0.8

Usmeni ispit

0.7

Pismeni ispit

0.7

Projekt

Ocjenjivanje i vrjednovanje rada studenata tijekom nastave i na završnom ispitu

Kontinuirano vrjednovanje:
Cjelokupni ispit može se položiti preko dva kolokvija tijekom semestra. Prag prolaznosti je 50%. Svaki kolokvij u ocjeni učestvuje s 35%. Laboratorijske vježbe (uspješnost 50-100%) učestvuju u ocjeni 20%. Prisutnost predavanjima u 80-100%-tnom iznosu je 10% ocjene.
Završno vrjednovanje:
Studentima koji su položili jedan kolokvij (prethodna aktivnost) isti se priznaje kao dio ispita i to kao 10% ocjene. Preostali dio polažu pismeno i usmeno u redovitim ispitnim rokovima. Pismeni ispit u tom slučaju ima udio 30%, usmeni 40%, dok laboratorijske vježbe imaju udio 20%.
Studenti koji nisu položili niti jedan kolokvij polažu ispit koji se sastoji od pismenog i usmenog dijela u redovitim ispitnim rokovima. Prag prolaznosti je 50%, a pojedini oblik ispita učestvuje u ocjeni s po 40%. Laboratorijske vježbe učestvuju u ocjeni s udjelom 20%.
Ocjene: dovoljan (50-61%), dobar (62-74%), vrlo dobar (75-87%), izvrstan (88-100%).

Obvezna literatura (dostupna u knjižnici i putem ostalih medija)

Naslov

Broj primjeraka u knjižnici

Dostupnost putem ostalih medija

Z. Janović, Polimerizacije i polimeri, Hrvatsko društvo kemijskih inženjera i tehnologa, Zagreb, 1997.

2

Web stranice KTF-a

R. O. Ebewele, Polymer Science and Technology, CRC Press LLC, Boca Raton, 2000.

1

H. Ulrich, Introduction to Industrial Polymers, Hanser, Munich, 1992.

1

Dopunska literatura

S. R. Stanley, W. Karo, J. Bonesteel, E. M. Pearce, Polymer Synthesis and Characterization: A Laboratory Manual, Academic Press, San Diego, 1998.

Načini praćenja kvalitete koji osiguravaju stjecanje utvrđenih ishoda učenja

Praćenje kvalitete i uspješnosti obavljat će se na tri razine:
(1) Sveučilišnoj; (2) Fakultetskoj, pomoću Povjerenstva za kontrolu kvalitete nastave; (3) Nastavničkoj razini.

Ostalo (prema mišljenju predlagatelja)

 

 

 

Materijali u graditeljstvu
NAZIV PREDMETA Materijali u graditeljstvu

Kod

KTL208

Godina studija

2.

Nositelj/i predmeta

Prof. dr. sc. Dražan Jozić

Bodovna vrijednost (ECTS)

5.0

Suradnici

Način izvođenja nastave (broj sati u semestru)

P S V T

30

0

30

0

Status predmeta

Obvezni

Postotak primjene e-učenja

0 %

OPIS PREDMETA

Ciljevi predmeta

Stjecanje osnovnih teorijskih i praktičnih znanja o materijalima korištenim u graditeljstvu kao i procesnim uvjetima proizvodnje i priprave kompozitnih materijala. Stjecanje osnova karakterizacije i zaštite materijala u različitim uvjetima primjene.

Uvjeti za upis predmeta i ulazne kompetencije potrebne za predmet

 

Očekivani ishodi učenja na razini predmeta (4-10 ishoda učenja)

Nakon položenog ispita od studenta se očekuje da će moći:
- Pripremiti uzorke za standardne procedure ispitivanja materijala u graditeljstvu
- Provesti ispitivanja fizikalno kemijskih parametara bitnih za mineralnih veziva sukladno procedurama propisanim standardnim normama za mineralna veziva
- Procijeniti vrstu vezivnog materijala pogodnog za uporabu u različitim uvjetima primjene građevnih materijala
- Pripraviti mortove i betone prema zadanim specifikacijama
- Procijeniti materijale pogodne za hidroizolaciju

Sadržaj predmeta detaljno razrađen prema satnici nastave

1. tjedan: Opis i pregled sadržaja kolegija. Uvodne napomene. Podjela gradiva i njihova svojstva, Prirodna gradiva, Umjetna gradiva, Gradiva primjenjiva kao konstrukcijski i/ili izolacijski materijali
2. tjedan: Fizikalna i fizikalno-mehanička svojstva gradiva, Kemijska svojstva gradiva. Provjera kakvoće gradiva.
3. tjedan: Osnove o gradivnim materijalima (Kamen, Drvo, Građevinska keramika, Staklo, Metali, Polimerni materijali). Veziva (zračna i hidraulična veziva).Mortovi i žbuke.
4. tjedan: Procesi termičkih razlaganja karbonata i dobivanje vapnenog veziva. Standardne metode ispitivanja i karakterizacije vapna. Vježbe: Priprava živog vapna i mjerenje reaktivnost vapna.
5. tjedan: Tehnologija proizvodnje gipsa, i njegova primjena u graditeljstvu, Standardne metode ispitivanja gipsa
6. tjedan: Prvi kolokvij
7. tjedan: Proizvodnja portland cementa. Norme i podjela cemenata, Kemijski i mineraloški sastav cementa. Vježbe: Određivanje specifične površine, gustoće i veličine čestica mineralnih veziva
8. tjedan: Hidratacija cementa. Cementi posebne namjene. Mineralni dodatci cementima. Vježbe: Određivanje normalne konzistencije, brzine vezanja cementa i stalnosti volumena cementnih kompozita
9. tjedan: Kemijski dodatci cementima. Ispitivanje kakvoće cementa. Cementni mortovi. Ispitivanje fizikalnih svojstva mortova. Vježbe: Priprava cementnih mortova sa i bez dodatka aditiva, reološka svojstva cementnog kompozita (morta, betona)
10. tjedan: Tehnologije priprave betona. Metode ispitivanja proizvedenog i ugrađenog betona, Betoni posebne namjene. Agregati za pripravu betona. Proizvodnja agregata za beton. Fizikalna svojstva agregata. Metode ispitivanja agregata. Vježbe: Ispitivanje mehaničkih svojstava cementnih mortova
11. tjedan: Otpornost cementnih kompozita na uvjete izloženosti agresivnim sredinama. Dodatci koji se koriste u svrhu povećanja trajnosti i stabilnosti kompozitnih materijala,Metode praćenja (monitoring) stanja konstrukcija. Vježbe: Brza metoda mjerenja otpornosti cementnog kompozita na penetraciju klorida
12 tjedan: Glina i glineni minerali kao mineralne sirovine za proizvodnju građevnih materijala. Vježbe: Određivanje kapaciteta izmjene iona kod glinenih minerala
13. tjedan: Materijali za toplinsku i zvučnu izolaciju u graditeljstvu
14. tjedan: Hidroizolacijski materijali u graditeljsvu. Tehnike i metode reparacije građevnih materijala. Vježbe: Prionjivost hidroizolacijskih materijala na betonsku podlogu (pull off test)
15. tjedan: Drugi kolokvij

Vrste izvođenja nastave:

Obveze studenata

Nazočnost na predavanjima u iznosu od 70% do 100%, a na vježbama od 100% ukupne satnice.

Praćenje rada studenata (upisati udio u ECTS bodovima za svaku aktivnost tako da ukupni broj ECTS bodova odgovara bodovnoj vrijednosti predmeta):

Pohađanje nastave

1.0

Istraživanje

Praktični rad

Eksperimentalni rad

0.7

Referat

0.3

Priprema za eksperimentalni ra

0.3

Esej

Seminarski rad

Samostalni rad

0.5

Kolokviji

0.6

Usmeni ispit

0.8

Pismeni ispit

0.8

Projekt

Ocjenjivanje i vrjednovanje rada studenata tijekom nastave i na završnom ispitu

Cjelokupni ispit može se položiti preko dva kolokvija tijekom semestra. Minimum za uspješno položen kolokvij je granica od 50% riješenog testa. Svaki kolokvij u ocjeni učestvuje s udjelom od 40%. Prisutnost na predavanjima od 70 do 100% predstavlja udio od 5% ocjene dok je prisutnost na Laboratorijskim vježbama od 100% udio od 15% ocjene. U ispitnim rokovima polaže se pismeni i usmeni ispit. Minimum za prolaznost je 50% riješenog testa. Položeni jedan kolokvij (prethodna aktivnost) vrijedi i u ljetnom ispitnom roku s udjelom od 15% u ocjeni. Pismeni ispit ima udio 25%, a usmeni 40%. Studenti koji nisu položili ispit putem kolokvija polažu ispit preko pismenog i usmenog ispita u redovitim ispitnim rokovima. Granica za prolaznosti je 50 % riješenog testa, a pojedini oblik ispita učestvuje u ocjeni s udjelom od 50%.
Ocjene: 50%-61% - dovoljan, 62%-74% - dobar,75%-87% -vrlo dobar, 88%-100% - izvrstan.

Obvezna literatura (dostupna u knjižnici i putem ostalih medija)

Naslov

Broj primjeraka u knjižnici

Dostupnost putem ostalih medija

A. Đureković; Cement, cementni kompozit i dodaci za beton, Školska knjiga, Zagreb 1996.

1

H.F.W. Taylor; Cement chemistry, 2nd edition, Thomas Telford Publishing, Thomas Telford Services Ltd, London, 1997.

1

Pierre-Claude Aïtcin, Sidney Mindess; Sustainability of Concrete, Spon Press, Oxon 2011.

1

Dopunska literatura

Odabrani članci iz časopisa po preporuci predmetnog nastavnika

Načini praćenja kvalitete koji osiguravaju stjecanje utvrđenih ishoda učenja

Praćenje kvalitete i uspješnosti obavljat će se na tri razine:
(1) Sveučilišnoj; (2) Fakultetskoj, pomoću Povjerenstva za kontrolu kvalitete nastave; (3) Nastavničkoj razini.

Ostalo (prema mišljenju predlagatelja)

 

 

 

Korozija i zaštita metala
NAZIV PREDMETA Korozija i zaštita metala

Kod

KTL209

Godina studija

2.

Nositelj/i predmeta

Prof. dr. sc. Maja Kliškić

Bodovna vrijednost (ECTS)

5.0

Suradnici

Način izvođenja nastave (broj sati u semestru)

P S V T

30

0

30

0

Status predmeta

Obvezni

Postotak primjene e-učenja

0 %

OPIS PREDMETA

Ciljevi predmeta

Stjecanje znanja neophodnih za sprječavanje korozijskih procesa i rješavanje problema nastalih zbog korozije.

Uvjeti za upis predmeta i ulazne kompetencije potrebne za predmet

 

Očekivani ishodi učenja na razini predmeta (4-10 ishoda učenja)

Nakon položenog ispita od studenta se očekuje da zna:
- definirati i klasificirati korozijske procese
- ustanoviti mogućnosti primjene pojedinih metanih materijala u određenom korozijskom okruženju
- provoditi potrebna korozijska ispitivanja
- odabrati adekvatan sustav zaštite od korozije u danim uvjetima i procijeniti njegovu trajnost

Sadržaj predmeta detaljno razrađen prema satnici nastave

1. tjedan: Definicija i značaj korozije. Klasifikacija korozijskih procesa.
2. tjedan: Kemijska korozija.
3. tjedan: Elektrokemijska korozija. Pasivitet.
4. tjedan: Vrste elektrokemijske korozije metala. Brzina korozije.
5. tjedan: Korozija metalnih materijala - utjecaj medija.
6. tjedan: Korozija u posebnim uvjetima: u atmosferi, vodi, morskoj vodi.
7. tjedan: Korozija u tlu.
8. tjedan: Korozija izazvana mikroorganizmima.
Provjera znanja (I kolokvij).
9. tjedan: Zaštita od korozije izborom materijala i projektiranjem.
10. tjedan: Zaštita materijala primjenom inhibitora korozije.
11. tjedan: Elektrokemijske metode zaštite.
12. tjedan: Površinska zaštita. Izbor prevlaka i premaza.
13. tjedan: Značaj inspekcije i održavanja.
14. tjedan: Korozijska ispitivanja.
15. tjedan: Standardi.
Provjera znanja (II kolokvij).
Vježbe: Monitor atomsferske korozije. Ispitivanje brzine korozije metala polarizacijskim metodma. Određivanje kritične pitting temperature nehrđajućih čelika. Ispitivanje korodiranih metalnih uzoraka optičkom mikroskopijom. Zaštita aluminija i legura anodizacijom i obradom oksidnog filma. Određivanje djelotvornosti organskih inhibitora korozije. Katodna zaštita pomoću protektora.

Vrste izvođenja nastave:

Obveze studenata

Prisustvovanje predavanjima u iznosu od 80% ukupne satnice, vježbe100%.

Praćenje rada studenata (upisati udio u ECTS bodovima za svaku aktivnost tako da ukupni broj ECTS bodova odgovara bodovnoj vrijednosti predmeta):

Pohađanje nastave

1.5

Istraživanje

Praktični rad

1.0

Eksperimentalni rad

Referat

Esej

Seminarski rad

Kolokviji

2.5

Usmeni ispit

Pismeni ispit

Projekt

Ocjenjivanje i vrjednovanje rada studenata tijekom nastave i na završnom ispitu

Cjelokupni ispit može se položiti preko dva pismena kolokvija tijekom semestra. Prag prolaznosti je 60%. Svaki kolokvij sudjeluje u ocjeni s 40%, a vježbe s 20%. U ispitnim rokovima polaže se usmeni ispit. Prag prolaznosti je 60%. Ocjene: <60% - nedovoljan, 61 - 69% - dovoljan (2), 70 - 79% - dobar (3), 80 – 89% vrlo dobar (4), 90 – 100% - izvrstan (5).

Obvezna literatura (dostupna u knjižnici i putem ostalih medija)

Naslov

Broj primjeraka u knjižnici

Dostupnost putem ostalih medija

J.R. Davis, Corrosion – understanding the basic, ASM International, 2000.

1

B. Jarić, A. Rešetić, Korozija i katodna zaštita, Korexpres, Zagreb, 2003.

1

I. Esih, Osnove površinske zaštite, Fakultet strojarstva i brodogradnje Sveučilišta u Zagrebu, Zagreb, 2003.

1

Dopunska literatura

R. Babolan, Corrosion Tests and Standards, Amer. Tech. Pulbl. Ltd. New York, 1995.
P. Marcus, J. Oudar (Eds.), Corrosion Mechanisms in Theory and Practice, M. Dekker, New York, 1995.

Načini praćenja kvalitete koji osiguravaju stjecanje utvrđenih ishoda učenja

Praćenje kvalitete i uspješnosti obavljat će se na tri razine:
(1) Sveučilišnoj; (2) Fakultetskoj, pomoću Povjerenstva za kontrolu kvalitete nastave; (3) Nastavničkoj razini.

Ostalo (prema mišljenju predlagatelja)

 

 

 

Priprema tehnoloških voda
NAZIV PREDMETA Priprema tehnoloških voda

Kod

KTL210

Godina studija

2.

Nositelj/i predmeta

Prof. dr. sc. Dražan Jozić

Bodovna vrijednost (ECTS)

5.0

Suradnici

Način izvođenja nastave (broj sati u semestru)

P S V T

30

0

30

0

Status predmeta

Obvezni

Postotak primjene e-učenja

0 %

OPIS PREDMETA

Ciljevi predmeta

Stjecanje osnovnih teoretskih znanja o kvaliteti sirovih voda kao i o suvremenim tehnologijama koje se koriste u svrhu priprave tehnoloških voda. Stjecanje osnovnih praktičnih znanja vođenja ikontrole procesa mekšanja voda.

Uvjeti za upis predmeta i ulazne kompetencije potrebne za predmet

 

Očekivani ishodi učenja na razini predmeta (4-10 ishoda učenja)

Nakon položenog ispita od studenta se očekuje da zna:
odrediti osnovna fizikalno kemijska svojstva vode
procijeniti sukladno postavljenim zahtjevima o kvaliteti napojnih voda odgovarajući postupak mekšanja
odredit iučinkovitost tehnološkog procesa mekšanja voda
primijeniti sredstva za mekšanje voda

Sadržaj predmeta detaljno razrađen prema satnici nastave

1. Tjedan: Uvodno predavanje i napomene vezane za kolegij, Voda i njena fizikalno kemijska svojstva
2. Tjedan: Voda u prirodi, Globalni hidrološki ciklus vode, Fizikalno kemijska svojstva podzemnih i površinskih voda, Onečišćenja podzemnih i površinskih voda. Pravilnici o kvaliteti voda
3. Tjedan: Tehničke značajke voda za potrebe industrije, Parametri kvalitete tehnoloških voda, Kemijski sastav voda i načini prikazivanja i tumačenja rezultata, Mjerne oznake i nazivi
4. Tjedan: Voda kao radni medij u kemijskom inženjerstvu, Zahtjevi za kvalitetom tehnoloških voda u provedbi procesa u kemijskoj industriji. Opći uvjeti za kvalitetu voda u termoenergetskim sustavima, Standardi za termodinamička svojstva voda (IFC, IAPWS-IF97)
5. Tjedan: Soli otopljene u sirovoj vodi, Definiranje pojma tvrdoće vode i vrste soli koje čine tvrdoću vode,Mjerne jedinice i oznake, Metode određivanja kvalitete vode.
6. Tjedan: Plinovi otopljeni u sirovoj vodi, mogući štetni utjecaji na procesnu opremu. Metode deplinifikacije voda.
7. Tjedan: Priprava tehnološke vode za termoenergetskapostrojenja, Nastajanje taloga i s tim u vezi negativni učinci na procesnu opremu i ekonomičnost, Prvi kolokvij. Vježbe: Laboratorijske metode određivanja fizikalno kemijskih svojstva sirovih voda
8. Tjedan: Procesi priprave tehnoloških voda taložnim postupcima, Teorija taloženja, Sredstva za mekšanje voda taložnim postupcima, Metode kontrole optimalnog dodatka i provedbe procesa mekšanja voda. Vježbe: Priprema vode kombinacijom kemijskih taložnih procesa i procesa filtracije uz primjenu vapna kao taložnog sredstva u brzom reaktoru
9. Tjedan: Procesi priprave tehnoloških voda kemijskim bistrenjem, Teoretske osnove o procesima koagulacije, aglomeracije, sedimentacije i flotacije, Sredstva za koagulaciju i flotaciju, Parametri koji utječu na provedbu procesa, Odabir sredstava za kemijsko bistrenje, Procesna oprema. Vježbe: Kemijsko bistrenje vode i proces flokulacije uz provedbu procesa dekarbonizacije uakceleratoru
10. Tjedan: Primjena filtarskih uređaja u pripravi tehnoloških voda, Vrste i karakteristike filtarskih punjenja, Efekti djelovanja filtra, Brzina i kapacitet filtracije, Procesna oprema za filtraciju,
11. Tjedan: Primjena ionskih izmjenjivača u pripravi tehnoloških voda, Vrste i podjele ionskih izmjenjivača, Fizikalno kemijska svojstva ionskih izmjenjivača, Načini primjene i ciklusi rada ionskih izmjenjivača, Regeneracije ionskih masa. Vježbe: Mekšanje sirove vode primjenom neutralnog ionskog izmjenjivača i postupak regeneracije ionske mase.
12. Tjedan: Primjena membranskih postupaka u pripravi tehnoloških voda, Vrste membrana i njihova fizikalno kemijska svojstva, Industrijska primjena u procesima: Reverzna osmoza, Elektrodeionizacija. Vježbe: Demineralizacija i deionizacija tehnoloških voda primjenom ionskih izmjenjivača
13. Tjedan: Deferizacija, demanganizacija, dekloriranje i oduljivanje tehnoloških voda, Postupci i uređaji za deferizaciju i demanganizaciju sirove vode
14. Tjedan: Specifične metode obrade tehnoloških voda za različite namjene dezinfekcija/sterilizacija oksidacijskim (kloriranje, klordioksid, ozon, perokson...) i neoksidacijskim sredstvima (UV zračenja, membranska mikro i ultra filtracija, slojna mikrofiltracija), Dezinfekcija vode oligodinamičkimdjelovanjem iona teških metala
15. Tjedan: Ponavljanje, Drugi kolokvij

Vrste izvođenja nastave:

Obveze studenata

Prisustvovanje predavanjima u iznosu od 70% ukupne satnice.

Praćenje rada studenata (upisati udio u ECTS bodovima za svaku aktivnost tako da ukupni broj ECTS bodova odgovara bodovnoj vrijednosti predmeta):

Pohađanje nastave

1.0

Istraživanje

Praktični rad

1.0

Eksperimentalni rad

Referat

0.3

Samostalni rad

0.6

Esej

Seminarski rad

Konzultacije

0.3

Kolokviji

0.4

Usmeni ispit

0.8

Pismeni ispit

0.6

Projekt

Ocjenjivanje i vrjednovanje rada studenata tijekom nastave i na završnom ispitu

Cjelokupni ispit može se položiti preko dva kolokvija tijekom semestra. Minimum za uspješno položen kolokvij je granica od 60% riješenog testa. Svaki kolokvij u ocjeni učestvuje s udjelom od 40%. Prisutnost na predavanjima od 70 do 100% predstavlja udio od5% ocjene dok je prisutnost na Laboratorijskim vježbama od 100% udio od 15% ocjene U ispitnim rokovima polaže se pismeni i usmeni ispit. Minimum za prolaznost je 50% riješenog testa. Položeni jedan kolokvij (prethodna aktivnost) vrijedi i u ljetnom ispitnom roku s udjelom od 10% u ocjeni. Pismeni ispit ima udio 30%, a usmeni 40%. Studenti koji nisu položili ispit putem kolokvija polažu ispit preko pismenog i usmenog ispita u redovitim ispitnim rokovima. Granica za prolaznosti je 60 % riješenog testa, a pojedini oblik ispita učestvuje u ocjeni s udjelom od 50%.
Ocjene: 50%-61% - dovoljan, 62%-74% - dobar,75%-87% -vrlo dobar, 88%-100% - izvrstan.

Obvezna literatura (dostupna u knjižnici i putem ostalih medija)

Naslov

Broj primjeraka u knjižnici

Dostupnost putem ostalih medija

M. Šivak, Tehnologija pripreme tehničkih voda u termoenergetici, Nakladnička djelatnost Marijan Šivak, Zagreb 2002.

1

Frank Kemer, Nalkov priručnik za vodu, Savez inženjera i tehničara Srbije, Beograd, 2005.

1

Dopunska literatura

Odabrani članci iz časopisa po preporuci predmetnog nastavnika

Načini praćenja kvalitete koji osiguravaju stjecanje utvrđenih ishoda učenja

Praćenje kvalitete i uspješnosti obavljat će se na tri razine:
(1) Sveučilišnoj; (2) Fakultetskoj, pomoću Povjerenstva za kontrolu kvalitete nastave; (3) Nastavničkoj razini.

Ostalo (prema mišljenju predlagatelja)

 

 

 

Metode karakterizacije materijala
NAZIV PREDMETA Metode karakterizacije materijala

Kod

KTL301

Godina studija

3.

Nositelj/i predmeta

Izv. prof. dr. sc. Sanja Perinović Jozić
Prof. dr. sc. Dražan Jozić

Bodovna vrijednost (ECTS)

6.0

Suradnici

Način izvođenja nastave (broj sati u semestru)

P S V T

30

0

30

0

Status predmeta

Obvezni

Postotak primjene e-učenja

0 %

OPIS PREDMETA

Ciljevi predmeta

Stjecanje teorijskih znanja o različitim tehnikama i metodama karakterizacije materijala, te praktičnih znanja o pripravi uzoraka i primjeni jednostavnih i naprednih instrumentalnih tehnika i metoda.

Uvjeti za upis predmeta i ulazne kompetencije potrebne za predmet

 

Očekivani ishodi učenja na razini predmeta (4-10 ishoda učenja)

Nakon uspješno položenog kolegija student će moći:
- optimalno koristiti mnogobrojne mogućnosti pojedinih instrumenata
- zaključiti koja se instrumentalna tehnika i metoda i može primijeniti za određivanje zadanih svojstava materijala
- ispravno pripraviti uzorke i pripremiti instrument za pojedino mjerenje, tj. provesti kalibraciju instrumenta
- samostalno sprovesti mjerenja i odrediti osnovne parametre dobivenih mjernih podatka

Sadržaj predmeta detaljno razrađen prema satnici nastave

1. tjedan: Uvodne napomene vezane za kolegij. Strukture i svojstava anorganskih, organskih i kompozitnih materijala.
2. tjedan: Razvoj tehnika i metoda karakterizacije materijala kroz povijest. Uvod u metode karakterizacije materijala. Točnost i preciznost mjerenja, statistička odstupanja mjerenja. Osnovni pojmovi u instrumentalnoj karakterizaciji materijala (kalibracija, rekalibracija, bazna linija, standardi, sistematske pogreške...).
3. tjedan: Fizikalno kemijska svojstva materijala. Osnovni pojmovi i terminologija.
4. tjedan: Elektromagnetska zračenja. Instrumentalne metode i tehnike. Rendgenska zračenja. Interakcija rendgenskog zračenja s elektronima. Interakcija elektromagnetskog zračenja s atomima. Osnove rendgenske fluoroscencijske tehnike i metode. Kalibracija i kalibracijski standardi instrumenata, Interpretacija rezultata. Vježbe: Određivanje elementnog sastava primjenom fluoroscencijske tehnike.
5. tjedan: Osnove primjene difrakcije X-zraka na polikristalnim uzorcima. Određivanje osnovnih parametara difrakcijske slike. Industrijske izvedbe instrumenata i ograničenja. Vježbe: Brze metode karakterizacije materijala primjenom rendgenske difrakcije.
6. tjedan: Provjera znanja (I. kolokvij). Spektroskopske tehnike i metode karakterizacije materijala.Teorijske osnove infracrvene spektroskopije.
7. tjedan: Osnove interakcije infracrvenog zračenja s tvari. Važni pojmovi vezani za infracrvenu spektroskopiju i mogućnosti njene primjene. Metode priprave uzoraka. Metode i tehnike mjerenja. Praktične upute za provedbu mjerenja na infracrvenom spektrometru. Vježbe: Primjena infracrvene spektroskopije u karakterizaciji materijala.
8. tjedan: Teorijske osnove ultraljubičaste-vidljive spektroskopije. Mogućnosti primjene ultraljubičaste-vidljive spektroskopije. Priprava uzoraka. Praktične upute za mjerenje spektara. Vježbe: Primjena ultraljubičaste-vidljive spektroskopije u karakterizaciji materijala.
9. tjedan: Uvod u toplinske tehnike i metode analize. Temeljni pojmovi. Vrste toplinskih tehnika i metoda. Faktori koji utječu na rezultate toplinske analize.
10. tjedan: Teorijske osnove termogravimetrije. Standardi za kalibraciju i metode kalibracije termogravimetra i diferencijalnog toplinskog analizatora. Određivanje bazne linije i interpretacija mjerenja. Važnost kalibracije instrumenta, programa rada, uvjeta rada, priprave uzoraka. Interpretacija rezultata termogravimetrijske krivulje. Mogućnosti primjene termogravimetrije (primjeri). Pogreške koje se javljaju u mjerenju. Vježbe: Određivanje toplinske i termooksidacijske postojanosti materijala termogravimetrijskom metodom.
11. tjedan: Provjera znanja (II. kolokvij). Teorijske osnove diferencijalne pretražne kalorimetrije i diferencijalne toplinske analize. Instrumentalne izvedbe navedenih tehnika.
12 tjedan: Važnost kalibracije instrumenta, programa rada, uvjeti rada, priprave uzoraka za diferencijalnu pretražnu kalorimetriju i diferencijalnu toplinsku analizu. Standardi za provedbu procesa kalibracije i rekalibracije instrumenata. Određivanje bazne linije i interpretacija mjerenja. Mogućnosti primjene (primjeri) i mogući problemi. Pogreške koje se javljaju u mjerenju. Vježbe: Određivanje toplinskih svojstava materijala diferencijalnom pretražnom kalorimetrijom.
13. tjedan: Teorijske osnove termomehaničke analize i dinamičko-mehaničke analize. Građa termomehaničkog sustava. Kalibracija instrumenta, program rada, uvjeti rada, priprava uzoraka itd. Termomehaničke krivulje. Mogućnosti primjene (primjeri) i mogući problemi.
14. tjedan: Građa dinamičko-mehaničkog sustava. Kalibracija instrumenta, program rada, uvjeti rada, priprava uzoraka itd. Dinamičko-mehaničke krivulje. Mogućnosti primjene (primjeri) i mogući problemi.
15. tjedan: Ponavljanje. Provjera znanja (III. kolokvij)

Vrste izvođenja nastave:

Obveze studenata

Nazočnost na predavanjima u iznosu od 70% do 100%, a na vježbama od 100% ukupne satnice.

Praćenje rada studenata (upisati udio u ECTS bodovima za svaku aktivnost tako da ukupni broj ECTS bodova odgovara bodovnoj vrijednosti predmeta):

Pohađanje nastave

1.0

Istraživanje

Praktični rad

Eksperimentalni rad

1.0

Referat

0.5

Priprema za eksperimentalni ra

0.6

Esej

Seminarski rad

Samostalni rad

0.5

Kolokviji

0.8

Usmeni ispit

0.8

Pismeni ispit

0.8

Projekt

Ocjenjivanje i vrjednovanje rada studenata tijekom nastave i na završnom ispitu

Cjelokupni ispit može se položiti preko tri kolokvija tijekom semestra. Minimum za uspješno položen kolokvij je granica od 50% riješenog testa. Svaki kolokvij u ocjeni učestvuje s udjelom od 25%. U ispitnim rokovima polaže se pismeni i usmeni ispit. Minimum za prolaznost je 50% riješenog testa. Svaki prethodno položen kolokvij (prethodna aktivnost) vrijedi samo u ljetnom ispitnom roku s udjelom od 10% u ocjeni. Pismeni ispit učestvuje s udjelom od 20 (dva položena kolokvija) i 30% ocjene (jedan položen kolokvij), a usmeni učestvuje s udjelom od 35% ocjene.
Za studente koji polažu ispit u redovitim ispitnim rokovima samo preko pismenog i usmenog ispita granica prolaznosti je 50 % riješenog testa. Pismeni ispit učestvuje s udjelom od 35% ocjene dok usmeni dio učestvuje s udjelom od 40% ocjene. Prisutnost na predavanjima od 70 do 100% predstavlja udio od 10% ocjene dok je provedba Laboratorijskih vježbi od 100% čini udio od 15% ocjene.
Ocjene: 50%-61% - dovoljan, 62%-74% - dobar,75%-87% -vrlo dobar, 88%-100% - izvrstan.

Obvezna literatura (dostupna u knjižnici i putem ostalih medija)

Naslov

Broj primjeraka u knjižnici

Dostupnost putem ostalih medija

H. Günzler and H. Gremlich, Uvod u infracrvenu spektroskopiju, Školska knjiga Zagreb, 2006.

1

T. Kovačić, Struktura i svojstva polimera, Sveučilište u Splitu, Split, 2010.

1

Michael E. Brown, Introduction to Thermal Analysis, Techniques and Applications (2nd edition), Kluwer Academics Publishers, New York, 2004.

1

B.E. Warren, X-Ray diffraction, Dover Publications, New York, 1990.

1

Dopunska literatura

Roger N. Clark, Spectroscopy of Rocks and Minerals, and Principles of Spectroscopy, John Wiley and Sons, Inc, New York, 1999.
Odabrani članci iz časopisa po preporuci predmetnog nastavnika

Načini praćenja kvalitete koji osiguravaju stjecanje utvrđenih ishoda učenja

Praćenje kvalitete i uspješnosti obavljat će se na tri razine:
(1) Sveučilišnoj; (2) Fakultetskoj, pomoću Povjerenstva za kontrolu kvalitete nastave; (3) Nastavničkoj razini.

Ostalo (prema mišljenju predlagatelja)

 

 

 

Polimerni materijali
NAZIV PREDMETA Polimerni materijali

Kod

KTL302

Godina studija

3.

Nositelj/i predmeta

Prof. dr. sc. Branka Andričić

Bodovna vrijednost (ECTS)

6.0

Suradnici

Način izvođenja nastave (broj sati u semestru)

P S V T

30

0

25

5

Status predmeta

Obvezni

Postotak primjene e-učenja

0 %

OPIS PREDMETA

Ciljevi predmeta

Stjecanje osnovnih teorijskihi praktičnih znanja o polimernim materijalima, njihovim svojstvima i primjeni.

Uvjeti za upis predmeta i ulazne kompetencije potrebne za predmet

Odslušan predmet Procesi polimerizacije.

Očekivani ishodi učenja na razini predmeta (4-10 ishoda učenja)

Nakon položenog ispita od studenta se očekuje da zna:
- objasniti ponašanje polimera u ovisnosti o temperaturi
- razlikovati otapanje polimera od otapanja niskomolekulskih tvari
- smjestiti određeni polimer u piramidu polimernih materijala
- identificirati konvencionalne polimere na temelju fizičkih svojstava
- porijeklo i primjenu prirodnih polimera
- osnovne komponente polimerne mješavine i kompozita u cilju pripremanja istih
- objasniti uzroke razgradnje polimernih materijala.

Sadržaj predmeta detaljno razrađen prema satnici nastave

1. tjedan: Uvod. Potrošnja plastike u svijetu. Povijesni razvoj polimera. Osnovni pojmovi i sistematizacija polimera.
2. tjedan: Molekulska struktura polimera: Konfiguracije polimera, konformacije polimera. Nadmolekulska struktura.
3. tjedan: Fizička i deformacijska stanja polimera. Termomehanička krivulja polimera. Mehanička svojstva polimernih materijala. Krivulje naprezanje-istezanje. Ovisnost istezanja o temperaturi.
4. tjedan: Otapanje polimera. Bubrenje polimera. Polielektroliti i ionomeri.
5. tjedan: Klasifikacija polimera s obzirom na porijeklo. Sintetski organski polimerni materijali: shema dobivanja, podjela s obzirom na primjenska svojstva, kratice, piramida plastomernih materijala.
6. tjedan: Polietilen: svojstva i primjena. EVA. Polipropilen: svojstva i primjena. Poli(vinil-klorid): svojstva i primjena.
7. tjedan: Polistiren: svojstva i primjena. Pjenasti polistiren. Kopolimeri i terpolimeri stirena: HIPS, SAN, ABS, MBS.
Provjera znanja (I. kolokvij)
8. tjedan: Princip modificiranja žilavosti terpolimerima stirena.
PET, PA i ostali značajniji plastomeri. Duromeri (epoksidne smole, nezasićene poliesterske smole, vini-esterske smole).
9. tjedan: Fenol-formaldehidne smole. Reakcije očvršćivana duromera. Elastomeri. Termoplastični elastomeri. Prirodni polimerni materijali. Celuloza i derivati celuloze.
10. tjedan: Škrob i ostali polisaharidi. Proteini: struktura. Prirodni kaučuk i derivati Vulkanizacija i prerada kaučuka. Guma.
11. tjedan: Anorganski polimerni materijali. Kapljeviti polimerni kristali. Biorazgradljivi polimeri. Visokotemperaturni polimeri. Vlakna: celulozna vlakna.
12 tjedan: Modificirana celulozna vlakna. Proteinska vlakna.
Sintetska vlakna. Ponašanje vlakna pri gorenju. Ljepila. Premazi.
13. tjedan: Dodatci polimerima. Razgradnja: toplinski i svjetlosni stabilizatori. Antioksidansi. Omekšavala. Antistatici.
14. tjedan: Polimerne mješavine. Kompoziti s polimernom matricom. Oporaba plastike i gume.
15. tjedan: Ponavljanje. Provjera znanja (II. kolokvij)
Vježbe:Otapala i neotapala za polimere. Bubrenje polimera. Određivanje gustoće polimera. Modifikacija svojstava poli(vinil klorida). Separacija i identifikacija komponenata u polimernom materijalu. Identifikacija prirodnih i sintetskih vlakana metodom gorenja. Priprema kazeinskog ljepila.

Vrste izvođenja nastave:

Obveze studenata

Prisustvovanje predavanjima u iznosu od 80 % ukupne satnice, laboratorijske vježbe 100 %.

Praćenje rada studenata (upisati udio u ECTS bodovima za svaku aktivnost tako da ukupni broj ECTS bodova odgovara bodovnoj vrijednosti predmeta):

Pohađanje nastave

1.0

Istraživanje

Praktični rad

0.5

Eksperimentalni rad

1.0

Referat

Pripreme za kolokvij iz vježbi

0.5

Esej

Seminarski rad

Terenska nastava

0.5

Kolokviji

0.9

Usmeni ispit

0.8

Pismeni ispit

0.8

Projekt

Ocjenjivanje i vrjednovanje rada studenata tijekom nastave i na završnom ispitu

Cjelokupni ispit može se položiti preko dva kolokvija tijekom semestra. Prag prolaznosti je 60%. Svaki kolokvij u ocjeni učestvuje s 35%. Laboratorijske vježbe (uspješnost 50-100%) učestvuju u ocjeni 20 %. Prisutnost predavanjima od 80 do 100% je 10% ocjene. U ispitnim rokovima polaže se pismeni i usmeni ispit. Prag prolaznosti je 60%. Jedan položeni kolokvij (prethodna aktivnost) vrijedi i u zimskom ispitnom roku s udjelom od 10% u ocjeni. Pismeni ispit ima udio 30 %, a usmeni 40%. Studenti koji nisu položili ispit putem kolokvija polažu ispit preko pismenog i usmenog ispita u redovitim ispitnim rokovima. Prag prolaznosti je 60 %, a pojedini oblik ispita učestvuje u ocjeni s po 40% (20 % su laboratorijske vježbe).
Ocjene: 60%-70% - dovoljan, 71%-80% - dobar,81%-90% -vrlo dobar, 91%-100% - izvrstan.

Obvezna literatura (dostupna u knjižnici i putem ostalih medija)

Naslov

Broj primjeraka u knjižnici

Dostupnost putem ostalih medija

B. Andričić: Polimerni materijali, recenzirana predavanja, ppt, 2010.

0

Web stranice KTF-a

Z. Janović, Polimerizacije i polimeri, HDKI-Kemija u industriji, Zagreb, 1997.

5

B. Andričić, Prirodni polimerni materijali, Priručnik, Sveučilište u Splitu, Split, 2008.

1

Web stranice KTF-a

Dopunska literatura

T. A. Oswald, G. Menges, Material Science of Polymers for Engineers, Hanser Publ., Munich, 1995.
I. M. Campbell, Introduction to Synthetic Polymers, Oxford Univ. Press, Oxford, 2000.

Načini praćenja kvalitete koji osiguravaju stjecanje utvrđenih ishoda učenja

Praćenje kvalitete i uspješnosti obavljat će se na tri razine:
(1) Sveučilišnoj; (2) Fakultetskoj, pomoću Povjerenstva za kontrolu kvalitete nastave; (3) Nastavničkoj razini.

Ostalo (prema mišljenju predlagatelja)

 

 

 

Industrijske otpadne vode
NAZIV PREDMETA Industrijske otpadne vode

Kod

KTL303

Godina studija

3.

Nositelj/i predmeta

Prof. dr. sc. Nediljka Vukojević Medvidović

Bodovna vrijednost (ECTS)

6.0

Suradnici

Način izvođenja nastave (broj sati u semestru)

P S V T

30

15

27

3

Status predmeta

Obvezni

Postotak primjene e-učenja

0 %

OPIS PREDMETA

Ciljevi predmeta

Studenti će se upoznati s izvorima i vrstama otpadnih voda, njihovim pokazateljima ili onečišćenja,procesima i postupcima pročišćavanja otpadnih voda, te metodama zbrinjavanja mulja zaostalog nakon obrade otpadnih voda.

Uvjeti za upis predmeta i ulazne kompetencije potrebne za predmet

 

Očekivani ishodi učenja na razini predmeta (4-10 ishoda učenja)

Očekuje se da će ishodi učenja osigurati znanja o:
nužnosti pročišćavanja otpadnih voda i povezanost s održivim razvojem
izvorima i vrstama otpadnih voda, te njihovim karakteristikama
postupcima prethodnog, prvog, drugog i trećeg stupnja obrade otpadnih voda
odabiru postupaka i procesa pročišćavanja otpadnih voda obzirom na njihove karakteristike i sastav
dobivanju bioplina i njegovoj korisnoj primjeni
metodama zbrinjavanja mulja zaostalog nakon obrade otpadnih voda iz različitih industrija
izvedbama prirodnih procesa obrade otpadnih voda
- zakonskoj regulativi vezanoj za obradu otpadnih voda.

Sadržaj predmeta detaljno razrađen prema satnici nastave

1. tjedan: Važnost vode za život ljudi. Upotreba vode. Raspodjele vode na Zemlji. Hidrološki ciklus vode u prirodi. Značenje hidrološkog ciklusa na obnavljanje rezervi pitke vode. Podjela seminarskih zadataka s konkretnim primjerima obrade otpadnih voda iz različitih industrija
2. tjedan: Neravnomjernost raspodjele slatke vode na Zemlji. Utjecaj antropogenih djelatnosti na hidrološki ciklus. Voda i održivi razvoj. Onečišćenje i zagađenje prirodnih voda.
3. tjedan: Pokazatelji onečišćenja otpadnih voda. Točkasti i raspršeni izvori zagađenja prirodnih voda.
4. tjedan: Gradske otpadne vode. Industrijske otpadne vode. Ponavljanje gradiva.Provjera znanja (I. kolokvij)
5. tjedan: Rashladne otpadne vode. Oborinske otpadne vode. Otpadne vode odlagališta otpada. Izračunavanje opterećenja otpadnih voda štetnom tvari preko broja ekvivalentnih stanovnika (ES)
6. tjedan: Fizikalni, kemijski i biološki procesi samočišenja vodnih ekosustava. Poremećaji vodnih ekosustava. Eutrofikacija.
7. tjedan: Obrada otpadnih voda. Prethodni stupanj pročišćavanja. Prvi stupanj pročišćavanja.
8. tjedan:Drugi stupanj ili biološki procesi obrade. Aerobni procesi. Provjera znanja (II. kolokvij)
9. tjedan: Izvedbe aerobnih procesa. Anaerobni procesi. Treći stupanj obrade
10. tjedan: Obrada i odlaganje bioloških muljeva.Alternativni postupci obrade otpadnih voda.
11. Seminar: Upoznavanje sa važećom zakonskom regulativom: Zakon o vodama NN 153/09, 130/11, 56/13), Uredba o klasifikaciji voda NN 77/98 i 137/08, Državni plan za zaštitu voda NN 08/99, Uredba o opasnim tvarima u vodama NN 78/98 i 137/08, Pravilnik o graničnim vrijednostima opasnih i drugih tvari u otpadnim vodama NN 40/99, 94/08; Pravilnik o graničnim vrijednostima emisija otpadnih voda 80/13. Provjera znanja (III kolokvij)
12. tjedan: Seminar: Tehnološko rješenje obrade otpadnih voda iz različitih industrija (proizvodnja piva, proizvodnja i prerada mesa i mesnih prerađevina, prerade ribe i mljekarske industrije)
13. tjedan: Seminar: Tehnološko rješenje obrade otpadnih voda iz različitih industrija (industrije celuloze i papira, tekstilne industrije, kemijske industrije)
14. tjedan: Seminar: Tehnološko rješenje obrade komunalnih otpadnih voda na primjeru gradova Zagreba, Splita i Zadra
15. tjedan: Seminar: Usmeno izlaganje seminarskih radova (IV kolokvij)
Vježbe:Određivanje osnovnih fizikalnih i fizikalno-kemijskih pokazatelja u uzorcima otpadne vode, Određivanje kemijske potrošnje kisika (KPK) bikromatnom metodom, Određivanje biokemijske potrošnje kisika (BPK5) Winklerovom metodom, Uklanjanje otopljenih tvari iz otpadnih voda na primjeru teških metala - Uklanjanje cinkovih iona iz otpadne vode neutralizacijom i kemijskim taloženjem, Obrada zauljene otpadne vode - Ispitivanje utjecaja dodatka deemulgatora i sredstva za obezvodnjavanje na odvajanje faza zauljene otpadne vode, Određivanje karakteristika bioaktivnog mulja: taloživost mulja u Imhoffovu lijevku i koncentracija suhe tvari aktivnog mulja.
Terenska nastava - posjet tehnološkim pogonima za obradu otpadnih voda.

Vrste izvođenja nastave:

Obveze studenata

Prisustvovanje predavanjima u iznosu od 80 % ukupne satnice, a seminaru, vježbama i terenskoj nastavi 100% od ukupne satnice.

Praćenje rada studenata (upisati udio u ECTS bodovima za svaku aktivnost tako da ukupni broj ECTS bodova odgovara bodovnoj vrijednosti predmeta):

Pohađanje nastave

2.5

Istraživanje

Praktični rad

Eksperimentalni rad

1.2

Referat

0.3

Esej

Seminarski rad

0.5

Kolokviji

0.5

Usmeni ispit

0.5

Pismeni ispit

0.5

Projekt

Ocjenjivanje i vrjednovanje rada studenata tijekom nastave i na završnom ispitu

Uvjet pristupanja izradi svake vježbe jest položen usmeni kolokvij za svaku vježbu. Nakon izvođenja vježbe slijedi obrada eksperimentalnih rezultata i izrada referata.
Cjelokupni ispit može se položiti preko četiri kolokvija tijekom semestra. Tri kolokvija su pismene provjere iz predavanja i četvrti kolokvij je usmeno izlaganje seminarskog rada. Prag prolaznosti je 60%.
Studenti koji nisu položili ispit putem kolokvija polažu ispit preko pismene i usmene provjere u redovitim ispitnim rokovima. Prag prolaznosti je 60%.
Položeni jedan ili dva kolokvija (prethodna aktivnost) ne vrijede u ljetnom ispitnom roku.
Ocjene: 60%-70% - dovoljan, 70%-80% - dobar,80%-90% -vrlo dobar, 90%-100% - izvrstan.

Obvezna literatura (dostupna u knjižnici i putem ostalih medija)

Naslov

Broj primjeraka u knjižnici

Dostupnost putem ostalih medija

D. Hendricks, Water treatment unit processes, Taylor and Francis Group, Boca Raton, 2006.

1

Metcalf & Eddy, Wastewater Engineering, Irwin McGraw-Hill, New York, 1991

1

B. Tušar, Pročišćavanje otpadne vode, Kigen d.o.o. i Geotehnički fakultet Sveučilišta u Zagrebu, Zagreb, 2009.

1

B. Tušar, Ispuštanje i pročišćavanje otpadne vode, Croatiaknjiga, Zagreb, 2004.

0

S. Tedeschi, Zaštita voda, HDGI, Zagreb, 1997.

1

J. Margeta: Oborinske i otpadne vode: teret onečišćenja i mjere zaštite; Sveučilište u Splitu, Građevinsko-arhitektonski fakultet, Split, 2007.

1

J. Perić, N. Vukojević Medvidović, I. Nuić, Inženjerstvo otpadnih voda, Priručnik za laboratorijske vježbe, Kemijsko tehnološki fakultet Sveučilišta u Splitu, lipanj 2012. (http://www.ktf-split.hr/bib/nm/inzenjerstvo_otpadnih_voda.pdf).

0

web

Znanstveni i stručni radovi iz područja obrade otpadnih voda

0

Dopunska literatura

R.T. Wright and B.J. Nebel, Environmental Science, 9th edition, Prentice Hall Inc, New Jersey, 2004.
L.D. Benefield, et al., Process Chemistry for Water and Wastewater Treatment, Prentice-Hall Inc., Englewood Cliffs, New Jersey, 1982.

Načini praćenja kvalitete koji osiguravaju stjecanje utvrđenih ishoda učenja

Praćenje kvalitete i uspješnosti obavljat će se na tri razine:
(1) Sveučilišnoj; (2) Fakultetskoj, pomoću Povjerenstva za kontrolu kvalitete nastave; (3) Nastavničkoj razini.

Ostalo (prema mišljenju predlagatelja)

 

 

 

Premazi
NAZIV PREDMETA Premazi

Kod

KTL304

Godina studija

3.

Nositelj/i predmeta

Prof. dr. sc. Nataša Stipanelov Vrandečić

Bodovna vrijednost (ECTS)

6.0

Suradnici

Način izvođenja nastave (broj sati u semestru)

P S V T

30

0

30

0

Status predmeta

Obvezni

Postotak primjene e-učenja

0 %

OPIS PREDMETA

Ciljevi predmeta

Stjecanje znanja o strukturi i svojstvima premaza, industrijskim postupcima proizvodnje, te primjeni premaza u različitim područjima.

Uvjeti za upis predmeta i ulazne kompetencije potrebne za predmet

 

Očekivani ishodi učenja na razini predmeta (4-10 ishoda učenja)

Nakon položenog ispita student bi trebao znati:
1. definirati pojam i ulogu različitih vrsta premaza
2. navesti pojedine komponente premaza i objasniti njihove karakteristike
3. opisati postupak proizvodnje premaza
4. objasniti važnost reoloških svojstava premaza
5. provoditi eksperiment i mjerenje u laboratoriju, te interpretirati prikupljene podatke i rezultate mjerenja
6. sudjelovati u timskom radu i samostalno prezentirati stručne sadržaje

Sadržaj predmeta detaljno razrađen prema satnici nastave

1. tjedan: Uvod. Kratka povijest premaza.
2. tjedan: Podjela i primjena premaza; Sastav premaza i uloga osnovnih komponenata.
3. tjedan: Veziva: Prirodni polimeri, Ulja i masne kiseline, Uljno-smola veziva
4. tjedan: Alkidne smole, Poliuretani i uretanski alkidi
5. tjedan: Akrilni polimeri, Amino smole
6. tjedan: Fenol-formaldehidne smole, Epoksidne smole, Poliesterske smole
7. tjedan: Vinilni polimeri, Silikonske smole, Klorirana guma
8. tjedan: Emulzijski i disperzijski polimeri, Ne-vodeni disperzijski polimeri, Premazi na vodenoj osnovi
Provjera znanja (I. kolokvij)
9. tjedan: Premazi za elektro nanošenje, Premazi s velikim udjelom čvrste tvari, Premazi koji očvršćivaju zračenjem, Praškasti premazi
10. tjedan: Pigmenti, Zahtjevi na kvalitetu pigmenta, Podjela pigmenata, Struktura pigmenta i proces dispergiranja, Pigmenti koji imaju zaštitnu ulogu
11. tjedan: Otapala i razrijeđivači, Moć otapanja Parametri topljivost, Utjecaj otapala na viskoznost, Isparavanje otapala iz premaza
12. tjedan: Dodatci za premaze, Punila, Sušila (sikativi)
13. tjedan: Industrijski procesi proizvodnje premaza, Uređaji za proizvodnju premaza
14. tjedan: Reološka svojstva premaza, Osnovni pojmovi, Viskoznost otopina i disperzija, Viskoznost polimernih otopina
15. tjedan: Reološka svojstva premaza tijekom proizvodnje, skladištenja i nanošenja premaza; Metode nanošenja premaza
Provjera znanja (II. kolokvij)
Laboratorijske vježbe:
1. Sinteza alkidnog veziva; analiza sirovina i produkta
2. Analiza alkidnih i akrilnih premaza FT-IR spektroskopijim. Analiza premaza na vodenoj osnovi.
3. Identifikacija premaza diferencijalnom pretražnom kalorimetrijom.
4. Određivanje ukupnih hlapljivih tvari u premazu.
5. Određivanje toplinske stabilnosti različitih vrsta premaza dinamičkom termogravimetrijom.

Vrste izvođenja nastave:

Obveze studenata

Prisustvovanje predavanjima (min. 70 %), laboratorijskim vježbama (100 %), izrada seminarskog rada, PPT prezentacije i usmena prezentacija (timski rad)

Praćenje rada studenata (upisati udio u ECTS bodovima za svaku aktivnost tako da ukupni broj ECTS bodova odgovara bodovnoj vrijednosti predmeta):

Pohađanje nastave

1.0

Istraživanje

Praktični rad

Eksperimentalni rad

2.0

Referat

Esej

Seminarski rad

Kolokviji

3.0

Usmeni ispit

1.5

Pismeni ispit

1.5

Projekt

Ocjenjivanje i vrjednovanje rada studenata tijekom nastave i na završnom ispitu

KONTINUIRANO VREDNOVANJE putem dva kolokvija tijekom semestra:
Nazočnost na nastavi, A1(uspješnost = 70 -100 %), udjel u ocjeni, k1 = 0,10
Laboratorijske vježbe, A2(uspješnost = 50 -100 %), udjel u ocjeni, k2 = 0,20
I. kolokvij, A3 (uspješnost = 60 -100 %), udjel u ocjeni, k3 = 0,35
II. kolokvij, A4 (uspješnost = 60 -100 %), udjel u ocjeni, k4 = 0,35
OCJENA (%) = 0,10A1+0,20A2 + 0,35A3+ 0,35A4
ZAVRŠNO VREDNOVANJE putem cjelovitog pisanog i usmenog ispita provodi se u redovitim ispitnim rokovima kroz 4 ispitna termina:
Aktivnosti A1 i A2 vrednuju se na isti način kako je gore navedeno.
Pisani ispit, A5 (uspješnost = 60 -100 %), udjel u ocjeni, k5 = 0,30
Usmeni ispit, A6 (uspješnost = 60 -100 %), udjel u ocjeni, k6 = 0,40
OCJENA (%) = 0,10A1+0,20A2 + 0,30A5 + 0,40A6
Ocjene: 50 -61 % - dovoljan (2); 62-74 % - dobar (3); 75-87 % - vrlo dobar (4); 87-100 % - izvrstan (5).
Ukoliko je student položio samo jedan kolokvij tijekom kontinuirane provjere pristupa polaganju cjelovitog ispita u redovitim ispitn

Obvezna literatura (dostupna u knjižnici i putem ostalih medija)

Naslov

Broj primjeraka u knjižnici

Dostupnost putem ostalih medija

N. Stipanelov Vrandečić: Premazi, nastavni materijali, 2010.

0

mrežne stranice KTF-a

I.R. Lambourne and T.A. Strivens (Edit.), Paint and surface coatings, Woodhead publishing Ltd., Cambridge, 1999.

1

D. Stoye and W. Freitag, Resins for Coatings, Hanser Publisher, Cincinnati, 1996.

1

Dopunska literatura

Z. Janović: Polimerizacije i polimeri, Hrvatsko društvo kemijskih inženjera i tehnologa , Zagreb, 1997

Načini praćenja kvalitete koji osiguravaju stjecanje utvrđenih ishoda učenja

Praćenje kvalitete i uspješnosti izvođenja nastave i usvajanja znanja
(vještina), prati se na razini: (1) nastavnika, prihvaćanjem sugestija
polaznika i kolega, (2) fakulteta, provođenjem anketiranja polaznika o
kvaliteti nastave.

Ostalo (prema mišljenju predlagatelja)

 

 

 

Trajnost nemetalnih materijala
NAZIV PREDMETA Trajnost nemetalnih materijala

Kod

KTL305

Godina studija

3.

Nositelj/i predmeta

Prof. dr. sc. Jelica Zelić

Bodovna vrijednost (ECTS)

6.0

Suradnici

Način izvođenja nastave (broj sati u semestru)

P S V T

30

0

26

4

Status predmeta

Obvezni

Postotak primjene e-učenja

0 %

OPIS PREDMETA

Ciljevi predmeta

Stjecanje osnovnih teorijskih znanja o procesima propadanja i korozije u ocjeni otpornosti i trajnosti tehnički važnih anorganskih nemetalnih materijala u prirodnim uvjetima njihove primjene.

Uvjeti za upis predmeta i ulazne kompetencije potrebne za predmet

Materijali u graditeljstvu, Korozija i zaštita metala

Očekivani ishodi učenja na razini predmeta (4-10 ishoda učenja)

Nakon položenog ispita od studenta se očekuje da zna:
- razlikovati mehanizam korozije metala i nemetala
- kategorizirati vrste kemijske korozije betona, morta i cementnih kompozita kao posljedicu interakcije betona (mort, cementni kompozit) i agresivnog okoliša
- objasniti model kemijskog djelovanja morske vode na beton, odnosno armirani beton
- procijeniti utjecaj atmosferilija na koroziju i propadanje tehničkog i ukrasnog kamena
- predvidjeti posljedice alkalno-agregatne reakcije
- ocijeniti utjecaj pucolanskih dodataka i drugih dodataka (primjerice, fino mljevenog vapnenca) na spriječavanje korozije i poboljšanje trajnosti betona, morta i cementnih kompozita
- objasniti proces trošenja/koroziju površine tehničkog stakla pod utjecajem atmosferilija
- primijeniti metode ispitivanja utjecaja agresivnog okoliša na trajnost konstrukcija
- procijeniti i predložiti mjere zaštite u cilju poboljšanja trajnosti odabranih anorganskih nemetalnih materijala.

Sadržaj predmeta detaljno razrađen prema satnici nastave

1. tjedan: Opis i pregled sadržaja predmeta. Ekonomsko i ekološko značenje zaštite materijala od korozije.Vrste korozije i razarajuće pojave pri koroziji metala i nemetala.
2. tjedan: Tehnički važni nemetalni anorganski materijali. Odnos strukture i svojstava materijala u ocjeni njihove otpornosti i trajnosti u prirodnim uvjetima njihove primjene.
3. tjedan: Utjecajni čimbenici na razgradnju strukture betona, morta i cementnih kompozita. Vrste i mehanizmi kemijske korozije ovisno o agresivnom okolišu.
4. tjedan: Kemijska korozija u tlu, morskoj vodi i procesnoj industriji. Odabrani primjeri kemijske korozije betoba i armiranobetonskih konstrukcija. Sulfatna korozija, produkti i posljedice korozije betona.
5. tjedan: Utjecaj vrste cementa, koncentracije sulfata, vrste kationa vezanog na sulfatni ion, temperature i vremena izlaganja na brzinu korozije betona.
6. tjedan: Metode ispitivanja. Mjere zaštite u praksi.
7. tjedan: Novi kompozitni materijali visoke korozijske otpornosti i trajnosti.
Ponavljanje gradiva. Provjera znanja (I kolokvij).
8. tjedan: Stijene. Definicija. Podjela. Struktura kamena i primjena.
9. tjedan: Utjecajni čimbenici na razgradnju strukture tehničkog i ukrasnog kamena. Vrste i mehanizmi kemijske korozije ovisno o agresivnom okolišu. Alkalno-silikatna reakcija. Uzroci i posljedice.
10. tjedan: Kemizam nastajanja "crnih kora" na kamenu karbonatnog podrijetla (vapnenac, mramor) i trošenje kamena pod utjecajem atmosferilija (H2O, SO2, CO2, čađa). Mediteranska patina. Hipoteze nastajanja.
11. tjedan: Metode ispitivanja. Mjere zaštite u praksi.
12. tjedan: Staklo. Definicija. Sastav tehničkog stakla. Nositelji strukture i vrste tehničkog stakla.
13. tjedan: Kinetika i mehanizam trošenja/korozije površine stakla pod utjecajem atmosferilija. Hidratacija i hidroliza Na-silikatnog stakla .
14. tjedan: Hidrolitička otpornost stakla. Metode ispitivanja. Mjere zaštite.
15. tjedan: Ponavljanje. Provjera znanja (II. kolokvij).
Vježbe:
Određivanje sulfatne otpornosti uzoraka cementnog morta u otopini Na2SO4
a) bez zamjenskih dodataka
b) sa zamjenskim dodatkom silicijske prašine
c) sa zamjenskim dodatkom fino mljevenog vapnenca
mjerenjem: čvrstoća (tlačna i savojna) cementnog morta, modula elastičnosti, volumena zbog bubrenja i količine neizluženog kalcijeva hidroksida.
Određivanje sulfatne otpornosti uzoraka cementnog morta u otopini MgSO4
a) bez zamjenskih dodataka
b) sa zamjenskim dodatkom silicijske prašine
c) sa zamjenskim dodatkom fino mljevenog vapnenca
mjerenjem: čvrstoća (tlačna i savojna) cementnog morta, modula elastičnosti, volumena zbog bubrenja i količine neizluženog kalcijeva hidroksida.
Određivanje portlandita metodama toplinske analize (DTA/TG) u hidratiziranim uzorcima cementnog morta bez i s pucolanskim dodacima.
Ispitivanje djelovanje kiselina na različite vrste stijena. Ispitivanje alkalno-agregatne reakcije.
Karakterizacija "Mediteranske patine" na kamenu karbonatnog podrijetla FTIR metodom.
Određivanje hidrauličke otpornosti tehničkog stakla.
Vizualna promatranja objekata na terenu.
Seminarski rad.

Vrste izvođenja nastave:

Obveze studenata

 

Praćenje rada studenata (upisati udio u ECTS bodovima za svaku aktivnost tako da ukupni broj ECTS bodova odgovara bodovnoj vrijednosti predmeta):

Pohađanje nastave

1.0

Istraživanje

Praktični rad

Eksperimentalni rad

1.0

Referat

Esej

Seminarski rad

1.0

Kolokviji

1.0

Usmeni ispit

1.0

Pismeni ispit

1.0

Projekt

Ocjenjivanje i vrjednovanje rada studenata tijekom nastave i na završnom ispitu

Cjelokupni ispit može se položiti preko dva kolokvija tijekom semestra. Prag prolaznosti je 60%. Svaki kolokvij u ocjeni učestvuje s 45%. Prisutnost predavanjima od 80 do 100% je 10% ocjene. U ispitnim rokovima polaže se pismeni i usmeni ispit. Prag prolaznosti je 60%. Položeni jedan kolokvij (prethodna aktivnost) vrijedi i u ljetnom ispitnom roku s udjelom od 10% u ocjeni. Pismeni ispit ima udio 40%, a usmeni 50%. Studenti koji nisu položili ispit putem kolokvija polažu ispit preko pismenog i usmenog ispita u redovitim ispitnim rokovima. Prag prolaznosti je 60 %, a pojedini oblik ispita učestvuje u ocjeni s po 50%.
Ocjene: 60%-70% - dovoljan, 71%-81% - dobar, 82%-92% -vrlo dobar, 93%-100% - odličan.

Obvezna literatura (dostupna u knjižnici i putem ostalih medija)

Naslov

Broj primjeraka u knjižnici

Dostupnost putem ostalih medija

J. Zelić, Z. Osmanović, Čvrstoća i trajnost cementnih kompozita, Kemijsko-tehnološki fakultet Sveučilišta u Splitu, 2014. (u postupku recenzije)

1

www.ktf-split.hr

J. Zelić, Praktikum iz procesa anorganske industrije, Kemijsko-tehnološki fakultet u Splitu, Split, 2013.

1

www.ktf-split.hr

Z. Osmanović, J. Zelić, Proizvodnja Portland-cementa, univerzitetski udžbenik, Univerzitet u Tuzli,Tuzla, 2011.

5

www.knjiga.ba http://www.knjiga.ba/proizvodnja_portlandj_cem

Dopunska literatura

J. Zelić, Engineering of Selected Inorganic Materials, sveučilišni udžbenik (na engleskom jeziku), Sveučilište u Splitu u Splitu, Split, 2013. , u postupku recenzije
J. Zelić, Engineering of Selected Inorganic Materials/Inženjerstvo odabranih anorganskih materijala, Kemijsko-tehnološki fakultet u Splitu, Split, 2013. http:// www.ktf-split.hr/bib/nm/Inzenjerstvo_odabranih_anorganskih_materijala_en.pdf
R. A. McCauley, Corrosion of Ceramics Materials, 3rd Ed., CRC Press, 2013.

Načini praćenja kvalitete koji osiguravaju stjecanje utvrđenih ishoda učenja

Praćenje kvalitete i uspješnosti obavljat će se na tri razine:
(1) Sveučilišnoj; (2) Fakultetskoj, pomoću Povjerenstva za kontrolu kvalitete nastave; (3) Nastavničkoj razini.

Ostalo (prema mišljenju predlagatelja)

 

 

 

Kruti otpad i oporaba
NAZIV PREDMETA Kruti otpad i oporaba

Kod

KTL306

Godina studija

3.

Nositelj/i predmeta

Prof. dr. sc. Ladislav Vrsalović

Bodovna vrijednost (ECTS)

5.0

Suradnici

Način izvođenja nastave (broj sati u semestru)

P S V T

30

0

10

5

Status predmeta

Obvezni

Postotak primjene e-učenja

0 %

OPIS PREDMETA

Ciljevi predmeta

Upoznavanje s problematikom onečišćenja okoliša krutim otpadom, njegovim uzrocima i utjecaju na okoliš te mogućnostima rješavanja ovog problema odvajanjem komponenti krutog otpada koje se mogu koristiti za dobivanje novih upotrebljivih proizvoda ili energije.

Uvjeti za upis predmeta i ulazne kompetencije potrebne za predmet

 

Očekivani ishodi učenja na razini predmeta (4-10 ishoda učenja)

Nakon položenog ispita od studenta se očekuje da zna:
- Razlikovati vrste krutog otpada.
- Usporediti metode razvrstavanja otpada.
- Prezentirati načine korisne upotrebe različitih vrsta otpada.
- Interpretirati zakonsku regulativu iz područja gospodarenja otpadom u Republici
- Hrvatskoj.
- Opisati osnovne karakteristike odlagališta komunalnog otpada.

Sadržaj predmeta detaljno razrađen prema satnici nastave

1. tjedan: Uvod. Definicije otpada i osnovni pojmovi vezani za otpad. Podjela otpada. Vrste i rasprostranjenost krutog otpada.
2. tjedan: Opasni otpad.
3. tjedan: Prijenos štetnih tvari kroz zemljište i njihova interakcija sa zemljištem.
4. tjedan: Sakupljanje, transport, separacija i mehanička obrada krutog otpada.
5. tjedan: Dobivanje upotrebljivih materijala iz krutog otpada. Izravno recikliranje i sustavi za recikliranje.
6. tjedan: Sanitarno odlaganje. Kompostiranje.
7. tjedan: Termička obrada i piroliza. Provjera znanja (I. kolokvij).
8. tjedan: Postupci dobivanja energije iz krutog otpada.
9. tjedan: Proizvodnja etanola i metana iz biomase.
10. tjedan: Principi korištenja otpada iz agrikulture i agroindustrije. Zbrinjavanje otpada iz šumarstva.
11. tjedan: Upravljanje ambalažnim otpadom sredstava za zaštitu bilja.
12. tjedan: Oporaba otpadnog papira i tekstila.
13. tjedan: Oporaba otpadnih guma.
14. tjedan: Električni i elektronički otpad. Otpadne baterije i akumulatori.
15. tjedan: Odlagališta otpada. Provjera znanja (II. kolokvij).
Vježbe:Korisna uporaba kore citrusa. Dobivanje alkohola destilacijom prevrele komine.
Proizvodnja kalcijeva tartarata. Obrada recikliranog papira. Odvajanje i recikliranje metalnih materijala. Terenska nastava na odlagalištu otpada Karepovac.

Vrste izvođenja nastave:

Obveze studenata

Prisustvovanje predavanjima u iznosu od 80% ukupne satnice, Odrađene sve laboratorijske vježbe.

Praćenje rada studenata (upisati udio u ECTS bodovima za svaku aktivnost tako da ukupni broj ECTS bodova odgovara bodovnoj vrijednosti predmeta):

Pohađanje nastave

1.0

Istraživanje

Praktični rad

Eksperimentalni rad

1.0

Referat

Esej

Seminarski rad

Kolokviji

1.0

Usmeni ispit

1.0

Pismeni ispit

1.0

Projekt

Ocjenjivanje i vrjednovanje rada studenata tijekom nastave i na završnom ispitu

Cjelokupni ispit može se položiti preko dva pismena kolokvija tijekom semestra. Prag prolaznosti je 50%. Svaki kolokvij sudjeluje u ocjeni s 50%. U ispitnim rokovima polaže se usmeni ispit.
Ocjene: < 50% nedovoljan, 50%-60% - dovoljan, 61%-74% - dobar,75%-87% -vrlo dobar, 88%-100% - izvrstan.

Obvezna literatura (dostupna u knjižnici i putem ostalih medija)

Naslov

Broj primjeraka u knjižnici

Dostupnost putem ostalih medija

G. Tchobanoglous, F. Kreith, Handbook of solid waste management, McGraw-Hill, New York, 2002.

1

Dopunska literatura

S. Kalambura, T. Krička, D. Kalambura, Gospodarenje otpadom, Veleučilište Velika Gorica, 2011.
N. P. Cheremisinoff, Handbook of solid waste menagement and waste minimization technologies, Butterworth Heinemann, USA, 2003.
M. Kliškić, Kruti otpad i recikliranje, upute za vježbe, Kemijsko-tehnološki fakultet u Splitu, Split 2000.

Načini praćenja kvalitete koji osiguravaju stjecanje utvrđenih ishoda učenja

Praćenje kvalitete i uspješnosti obavljat će se na tri razine:
(1) Sveučilišnoj; (2) Fakultetskoj, pomoću Povjerenstva za kontrolu kvalitete nastave; (3) Nastavničkoj razini.

Ostalo (prema mišljenju predlagatelja)

 

 

 

Prerada i oporaba polimera
NAZIV PREDMETA Prerada i oporaba polimera

Kod

KTL307

Godina studija

3.

Nositelj/i predmeta

Prof. dr. sc. Matko Erceg

Bodovna vrijednost (ECTS)

6.0

Suradnici

Način izvođenja nastave (broj sati u semestru)

P S V T

30

0

15

15

Status predmeta

Obvezni

Postotak primjene e-učenja

0 %

OPIS PREDMETA

Ciljevi predmeta

razumijevanje modernih postupaka prerade polimera
- razumijevanje modernih postupaka oporabe polimerog otpada
- primjena usvojenih temeljnih znanja u pronalaženju optimalnih rješenja u preradi i oporabi polimera

Uvjeti za upis predmeta i ulazne kompetencije potrebne za predmet

Nema.

Očekivani ishodi učenja na razini predmeta (4-10 ishoda učenja)

Nakon položenog ispita od studenta se očekuje da zna:
- razlikovati i usporediti svojstva i ponašanje polimera u primjeni i procesu prerade
- objasniti važnost dodataka polimerima
- opisati postupke prerade polimera
- identificirati i razvrstati komponente polimernog otpada
- razlikovati postupke materijalne i energijske oporabe otpada
- argumentirati izbor optimalne metode oporabe otpada
- zaključiti o važnosti polimera u suvremenom društvu

Sadržaj predmeta detaljno razrađen prema satnici nastave

1. tjedan: vrste polimera. Proizvodna svojstva polimera (toplinska svojstva)
2. tjedan: proizvodna svojstva polimera - nastavak (mehanička svojstva, reološka svojstva)
3. tjedan: dodatci polimerima
4. tjedan: postupci praoblikovanja: kontinuirani (ekstrudiranje, kalandriranje i prevlačenje)
5. tjedan: postupci praoblikovanja: diskontinuirani (prešanje: izravno, posredno i injekcijsko, lijevanje, srašćivanje).
6. tjedan: postupci preoblikovanja: toplo i hladno preoblikovanje, puhanje, izvlačenje, stezanje. Postupci povezivanja: lijepljenje, zavarivanje.
7. tjedan: naknadna obradba. Proizvodnja pjenastih i ojačanih polimernih tvorevina. Opterećenje okoliša u fazi proizvodnje polimernih tvorevina.
8. tjedan: Provjera znanja (1. kolokvij); Globalna potrošnja i opterećenje okoliša u fazi uporabe polimera. Polimeri i održivi razvoj.
9. tjedan: označavanje polimernih tvorevina. Vrste plastičnog otpada. Homogeni i heterogeni otpad. Kompatibilnost polimera.
10. tjedan: postupci razvrstavanja (plastičnog od ostalog otpada, te različitih vrsta plastike).
11. tjedan: usitnjavanje plastičnog otpada. Mehanička oporaba. Primarno i sekundarno recikliranje plastičnog otpada.
12. tjedan: postrojenja za recikliranje homogenog i heterogenog plastičnog otpada. Kemijska oporaba. Otopinska oporaba.
13. tjedan: Energijska oporaba. Biorazgradnja. Ponašanje plastičnog otpada na odlagalištu i u kompostu. Opterećenje okoliša u fazi oporabe plastike.
14. tjedan: LCA (Life Cycle Assessment) metoda.
15. tjedan: završni komentari, rasprava, zaključci. Provjera znanja (2. kolokvij).
Vježbe: Ručno razvrstavanje ambalažnog plastičnog otpada, Razvrstavanje plastičnog otpada postupkom pliva-tone, Razvrstavanje plastičnog otpada pomoću infracrvene spektroskopije, Utjecaj višekratnog recikliranja na toplinska svojstva polimera, Kemijsko recikliranje ambalažnog poli(etilen-tereftalata), Separacija i identifikacija dodataka u polimernom materijalu.
Terenska nastava: posjet tvornicama AD Plastik d.d., Solin i Fornix d.o.o., Dugi Rat.

Vrste izvođenja nastave:

Obveze studenata

Prisustvovanje predavanjima u 80%-tnom iznosu, a laboratorijskim vježbama u 100%-tnom iznosu od ukupnog fonda sati.

Praćenje rada studenata (upisati udio u ECTS bodovima za svaku aktivnost tako da ukupni broj ECTS bodova odgovara bodovnoj vrijednosti predmeta):

Pohađanje nastave

1.0

Istraživanje

Praktični rad

0.4

Eksperimentalni rad

1.0

Referat

Priprema za kolokvij iz lab. v

0.4

Esej

Seminarski rad

Terenska nastava

0.4

Kolokviji

1.0

Usmeni ispit

0.8

Pismeni ispit

1.0

Projekt

Ocjenjivanje i vrjednovanje rada studenata tijekom nastave i na završnom ispitu

Kontinuirano vrjednovanje:
Cjelokupni ispit može se položiti preko dva kolokvija tijekom semestra. Prag prolaznosti je 50%. Svaki kolokvij u ocjeni učestvuje s 35%. Laboratorijske vježbe (uspješnost 50-100%) učestvuju u ocjeni 20%. Prisutnost predavanjima u 80-100%-tnom iznosu je 10% ocjene.
Završno vrjednovanje:
Studentima koji su položili jedan kolokvij (prethodna aktivnost) isti se priznaje kao dio ispita i to kao 10% ocjene. Preostali dio polažu pismeno i usmeno u redovitim ispitnim rokovima. Pismeni ispit u tom slučaju ima udio 30%, usmeni 40%, dok laboratorijske vježbe imaju udio 20%.
Studenti koji nisu položili niti jedan kolokvij polažu ispit koji se sastoji od pismenog i usmenog dijela u redovitim ispitnim rokovima. Prag prolaznosti je 50%, a pojedini oblik ispita učestvuje u ocjeni s po 40%. Laboratorijske vježbe učestvuju u ocjeni s udjelom 20%.
Ocjene: dovoljan (50-61%), dobar (62-74%), vrlo dobar (75-87%), izvrstan (88-100%).

Obvezna literatura (dostupna u knjižnici i putem ostalih medija)

Naslov

Broj primjeraka u knjižnici

Dostupnost putem ostalih medija

A. Rogić, I. Čatić, D. Godec, Polimeri i polimerne tvorevine, Društvo za plastiku i gumu, Zagreb, 2008.

2

Web stranice KTF-a

A. Azapagic, A. Emsley, I. Hamerton, Polymers, The Environment and Sustainable Development, Wiley, 2003.

1

M. Šercer, D. Opsenica, G. Barić, Oporaba plastike i gume, mtg topograf d.o.o., Zagreb, 2000.

1

J. Scheirs, Polymer Recycling: Science, Technology and Applications, John Wiley&Sons, Chichester, 1998.

1

Dopunska literatura

I. Čatić, F. Johannaber, Injekcijsko prešanje polimera i ostalih materijala, Društvo za plastiku i gumu, Zagreb, 2004.
H. F. Gilles, Jr., J. R. Wagner, Jr., E. M. Mount, III., Extrusion: The Definitive Processing Guide and Handbook, William Andrew, Inc., New York, 2005.
L. Lundquist, Y. Leterrier, P. Sunderland, J.E. Manson, Life Cycle Engineering of Plastics, Elsevier, Oxford, 2000.
A. L. Andrady, Plastics and the Environment, Wiley-Interscience 2003.
Z. Janović, Polimerizacije i polimeri, Hrvatsko društvo kemijskih inženjera i tehnologa, Zagreb, 1997.

Načini praćenja kvalitete koji osiguravaju stjecanje utvrđenih ishoda učenja

Praćenje kvalitete i uspješnosti obavljat će se na tri razine:
(1) Sveučilišnoj; (2) Fakultetskoj, pomoću Povjerenstva za kontrolu kvalitete nastave; (3) Nastavničkoj razini.

Ostalo (prema mišljenju predlagatelja)

 

 

 

Kompozitni materijali
NAZIV PREDMETA Kompozitni materijali

Kod

KTL308

Godina studija

3.

Nositelj/i predmeta

Prof. dr. sc. Pero Dabić
Prof. dr. sc. Matko Erceg

Bodovna vrijednost (ECTS)

4.0

Suradnici

Način izvođenja nastave (broj sati u semestru)

P S V T

30

0

15

0

Status predmeta

Izborni

Postotak primjene e-učenja

0 %

OPIS PREDMETA

Ciljevi predmeta

spoznaje o važnosti kompozitnih materijala poboljšanih ili posebnih svojstava u suvremenom društvu
- saznanja o tehnologijama dobivanja takvih materijala

Uvjeti za upis predmeta i ulazne kompetencije potrebne za predmet

Nema.

Očekivani ishodi učenja na razini predmeta (4-10 ishoda učenja)

Nakon položenog ispita od studenta se očekuje da zna:
- definirati i razlikovati vrste kompozitnih materijala
- opisati postupke pripreme kompozitnih materijala
- povezati sastav, strukturu, pripravu i svojstva kompozitnih materijala
- zaključiti o važnosti kompozitnih materijala u suvremenom društvu

Sadržaj predmeta detaljno razrađen prema satnici nastave

1. tjedan: kompoziti – definicije, osnovni pojmovi i sistematizacija, povijesni razvoj kompozitnih materijala, polimerni kompoziti, tržište, primjena
2. tjedan: polimerne matrice (plastomerne, duromerne) – svojstva, primjena, prednosti i nedostatci;
3. tjedan: polimerni kompoziti s česticama i vlaknima (svojstva, karakterizacija)
4. tjedan: polimerni kompoziti s česticama i vlaknima (granična površina, adhezija, kompatibilnost i kompatibilizacija)
5. tjedan: postupci priprave polimernih kompozita (ručno i kontinuirano laminiranje, štrcanje, namotavanje, centrifugalno lijevanje, podtlačno kalupljenje gumenom vrećom, vruće prešanje, autoklavno praoblikovanje, izravno prešanje, pultrudiranje)
6. tjedan: polimerni nanokompoziti (metode priprave – interkalacija iz taljevine, interkalacija iz otopine, polimerizacija in situ, sol-gel postupak; svojstva i primjena, metode karakterizacije)
7. tjedan: postupci oporabe polimernih kompozita
8. tjedan: komentari, rasprava, zaključci. Provjera znanja (1. kolokvij).
9. tjedan: anorganski kompozitni materijali, vrste i usporedba s klasičnim anorganskim materijalima, pregled proizvodnje i primjena
10. tjedan: napredni anorganski kompozitni materijali: mikro i nanostrukturirani materijali, kompozitni materijali armirani mikro i nano vlaknima
11. tjedan: tehnologija dobivanja naprednih anorganskih kompozitnih materijala - fizikalno, kemijsko i plazma vakuum naparavanje, vrste i svojstva kompozita
12.tjedan: tehnologija dobivanja naprednih anorganskih kompozitnih materijala - sol-gel postupci, vrste i svojstava kompozita
13. tjedan : tehnologija dobivanja naprednih anorganskih kompozitnih materijala hidrotermalni postupci-vrste i svojstva kompozita
14. tjedan: karakterizacija anorganskih kompozita, trajnost i oporaba
15. tjedan: završni komentari, rasprava, zaključci. Provjera znanja (2. kolokvij).
Vježbe: Priprava kompozita biorazgradljivog polilaktida i mljevenih koštica maslina, Priprava nanokompozita poli(etilen-oksida), Priprava cementnih kompozita uz dodatak nanopunila, Priprava anorganskih polimernih nanokompozita, Kompozitni materijali na osnovi termoplastičnih polimera i crvenog mulja, Analiza kompozitnih materijala primjenom infracrvene spektroskopije, diferencijalne pretražne kalorimetrije, termogravimetrije i EDXRF tehnike.

Vrste izvođenja nastave:

Obveze studenata

Prisustvovanje predavanjima u 80%-tnom iznosu, a laboratorijskim vježbama u 100%-tnom iznosu od ukupnog fonda sati.

Praćenje rada studenata (upisati udio u ECTS bodovima za svaku aktivnost tako da ukupni broj ECTS bodova odgovara bodovnoj vrijednosti predmeta):

Pohađanje nastave

1.0

Istraživanje

Praktični rad

0.2

Eksperimentalni rad

0.5

Referat

Priprema za kolokvij iz lab. v

0.3

Esej

Seminarski rad

Kolokviji

0.7

Usmeni ispit

0.6

Pismeni ispit

0.7

Projekt

Ocjenjivanje i vrjednovanje rada studenata tijekom nastave i na završnom ispitu

Kontinuirano vrjednovanje:
Cjelokupni ispit može se položiti preko dva kolokvija tijekom semestra. Prag prolaznosti je 50%. Svaki kolokvij u ocjeni učestvuje s 35%. Laboratorijske vježbe učestvuju u ocjeni 20%. Prisutnost predavanjima u 80-100%-tnom iznosu je 10% ocjene.
Završno vrjednovanje:
Studentima koji su položili jedan kolokvij, isti se priznaje kao dio ispita i to kao 10% ocjene. Preostali dio polažu pismeno i usmeno u redovitim ispitnim rokovima. Pismeni ispit u tom slučaju ima udio 30%, usmeni 40%, dok laboratorijske vježbe imaju udio 20%.
Studenti koji nisu položili niti jedan kolokvij polažu ispit koji se sastoji od pismenog i usmenog dijela u redovitim ispitnim rokovima. Prag prolaznosti je 50%, a pojedini oblik ispita učestvuje u ocjeni s po 40%. Laboratorijske vježbe učestvuju u ocjeni s udjelom 20%.
Ocjene: dovoljan (50-61%), dobar (62-74%), vrlo dobar (75-87%), izvrstan (88-100%).

Obvezna literatura (dostupna u knjižnici i putem ostalih medija)

Naslov

Broj primjeraka u knjižnici

Dostupnost putem ostalih medija

L.P. Durand, Composite materials research progress, Nova Science Publishers, Inc., New York, 2008.

1

Web stranice KTF-a

A.M. Brandt, Cement-based composites: materials, mechanical properties and performance, Taylor & Francis Group, New York, 2009.

1

W. Krenkel, Ceramic Matrix Composites, Willey-VCH Verlag GmbH & Co., Weinheim, 2008.

1

C.A. Harper, Handbook of Plastics, Elastomers, and Composites, Fourth Edition The McGraw-Hill Companies, Inc., New York, 2002.

1

T.W. Chou, Structure and properties of composites, Vol. 13 in Materials science and technology, R.W. Chan, P. Haasen & E.J. Kraemer, Eds., VCH Publishers Inc, New York, 1993.

1

Dopunska literatura

D. Gay, Composite materials, CRC Press, Boca Raton, 2003.; K.S. Mazdiyasni, Fiber reinforced ceramic composites: materials, processing, and technology, Noyes Publications, New Jersey, 1990.

Načini praćenja kvalitete koji osiguravaju stjecanje utvrđenih ishoda učenja

Praćenje kvalitete i uspješnosti obavljat će se na tri razine:
(1) Sveučilišnoj; (2) Fakultetskoj, pomoću Povjerenstva za kontrolu kvalitete nastave; (3) Nastavničkoj razini.

Ostalo (prema mišljenju predlagatelja)

 

 

 

Mineralne sirovine iz mora
NAZIV PREDMETA Mineralne sirovine iz mora

Kod

KTL309

Godina studija

3.

Nositelj/i predmeta

Prof. dr. sc. Vanja Martinac

Bodovna vrijednost (ECTS)

4.0

Suradnici

Način izvođenja nastave (broj sati u semestru)

P S V T

30

0

10

5

Status predmeta

Izborni

Postotak primjene e-učenja

0 %

OPIS PREDMETA

Ciljevi predmeta

Kroz program predavanja i vježbi studenti ovladavaju znanjem o osnovim karakteristikama morske vode i metodama eksploatacije mineralnih sirovina iz morske vode.

Uvjeti za upis predmeta i ulazne kompetencije potrebne za predmet

 

Očekivani ishodi učenja na razini predmeta (4-10 ishoda učenja)

Nakon položenog ispita od studenata se očekuje da zna:
- objasniti i razlikovati fizikalno-kemijske karakteristike morske vode
- razlikovati makro i mikro konstituente u morskoj vodi
- samostalno izvesti analizu morske vode na sadržaj kalcija i magnezija prema radnim uputama
- samostalno izvesti kemijsku analizu morske vode na sadržaj bora prema radnim uputama
- samostalno odrediti sadžaj CO2 u morskoj vodi prema radnim uputama
- opisati tehnološke procese dobivanja mineralnih sirovina iz morske vode (magnezija, natrijeva klorida, broma i pitke vode)

Sadržaj predmeta detaljno razrađen prema satnici nastave

1. tjedan: Morska voda - izvor mineralnih sirovina.
2. tjedan: Temeljna svojstva morske vode.
3. tjedan: Fizikalno-kemijske karakteristike morske vode.
4. tjedan: Sastav morske vode. Klasifikacija otopljenih konstituenata.
5. tjedan: Koncentracija i kemijski oblici elemenata u morskoj vodi.
6. tjedan: Konstantni odnosi makrokomponenata.
7. tjedan: Mikrokonstituenti u morskoj vodi.
8. tjedan: Izotermno isparavanje morske vode i izdvajanje pojedinih soli.
9. tjedan: Utjecaj klimatskih i drugih uvjeta na proces isparavanja.
10. tjedan: Isparavanje ugušćene morske vode.
11. tjedan: Mogućnosti tehnološkog iskorištavanja morske vode.
12. tjedan: Princip dobivanja NaCl u morskim solanama.
13. tjedan: Dobivanje broma iz morske vode
14. tjedan: Dobivanje magnezija i njegovih spojeva iz morske vode.
15. tjedan: Dobivanje pitke vode iz morske vode.
Tijekom vježbi vrši se kemijska analiza morske vode na sadržaj kalcija, magnezija, bora i slobodnog CO2. Također se stječu praktična znanja o tehnološkim procesima dobivanja mineralnih sirovina (magnezijeva oksida i natrijeva klorida) iz morske vode.
Vježbe:Analiza morske vode na sadržaj magnezijeva oksida i kalcijeva oksida,Analiza morske vode na sadržaj CO2, Određivanje bora u morskoj vodi,Dobivanje magnezijeva oksida iz morske vode (predobrada morske vode, 80 %-tno taloženje magnezijeva hidroksida dolomitnim vapnom, sedimentacija magnezijeva hidroksida, ispiranje i filtriranje magnezijeva hidroksida, žarenje magnezijeva hidroksida, određivanje sastava praha magnezijeva oksida),Posjet solani i upoznavanje sa tehnološkim procesom dobivanja natrijeva klorida iz morske vode (terenska vježba).

Vrste izvođenja nastave:

Obveze studenata

Prisustvovanje predavanjima u iznosu od 80 % ukupne satnice. Prisustvovanje vježbama i terenskoj nastavi u potpunosti (100% ukupne satnice).

Praćenje rada studenata (upisati udio u ECTS bodovima za svaku aktivnost tako da ukupni broj ECTS bodova odgovara bodovnoj vrijednosti predmeta):

Pohađanje nastave

1.0

Istraživanje

Praktični rad

Eksperimentalni rad

1.0

Referat

0.5

Terenska nastava

0.5

Esej

Seminarski rad

Kolokviji

Usmeni ispit

1.0

Pismeni ispit

Projekt

Ocjenjivanje i vrjednovanje rada studenata tijekom nastave i na završnom ispitu

Pohađanje predavanja se evidentira (ne boduje se u ocjeni). Tijekom semestra studenti trebaju odraditi vježbe (laboratorijske i terenske). Vježbe se boduju s 30 % u konačnoj ocjeni. U ispitnim rokovima polaže se samo usmeni ispit. Usmeni ispit je obvezatan za sve studente.
Ocjene: 60 %-70 % - dovoljan, 71 %-80 % - dobar, 81 %-90 %- vrlo dobar,
91 %-100 %-izvrstan.

Obvezna literatura (dostupna u knjižnici i putem ostalih medija)

Naslov

Broj primjeraka u knjižnici

Dostupnost putem ostalih medija

F. J. Millero, Chemical Oceanography, 3th Edition, CRC Press, Boca Raton, 2005.

1

V. Martinac, Magnezijevoksidizmorskevode (online 2010-12-13), Sveučilišni priručnik, Kemijsko-tehnološki fakultet, Split, 2010.

0

on line

Desalination, Trends and Technologies, Ed by M. Schorr (on line 2011-02-28), InTechOpen, 2011.

0

on line

M. J. Kennish, Practical Handbook of Marine Science, 3rdEdition, CRC Press, Boca Raton, 2001.

1

V. Martinac, M. Labor, More kao izvor mineralnih sirovina, laboratorijske vježbe (on line 2011-01-18), Kemijsko-tehnološki fakultet, Split, 2011.

0

on line

Dopunska literatura

M. E. Q. Pilson, Introduction to the Chemistry of the Sea, 2st edition, Prentice Hall, 2013.
K. Stowe, Exploring Ocean Science, Wiley, New York, 1996.

Načini praćenja kvalitete koji osiguravaju stjecanje utvrđenih ishoda učenja

Praćenje kvalitete i uspješnosti obavljat će se na tri razine:
(1) Sveučilišnoj; (2) Fakultetskoj, pomoću Povjerenstva za kontrolu kvalitete nastave; (3) Nastavničkoj razini.

Ostalo (prema mišljenju predlagatelja)

 

 

 

Tehnologija i prerada aluminija
NAZIV PREDMETA Tehnologija i prerada aluminija

Kod

KTL310

Godina studija

3.

Nositelj/i predmeta

Prof. dr. sc. Pero Dabić

Bodovna vrijednost (ECTS)

4.0

Suradnici

Način izvođenja nastave (broj sati u semestru)

P S V T

30

0

12

3

Status predmeta

Izborni

Postotak primjene e-učenja

0 %

OPIS PREDMETA

Ciljevi predmeta

spoznaje o tehnologiji proizvodnje glinice i aluminija
- stjecanje znanja o preradi aluminija, finalizaciji proizvoda i oporabi aluminijskih materijala

Uvjeti za upis predmeta i ulazne kompetencije potrebne za predmet

Nema.

Očekivani ishodi učenja na razini predmeta (4-10 ishoda učenja)

Nakon položenog ispita od studenta se očekuje da zna:
- definirati i razlikovati osnovne vrste sirovina - boksita
- osnove tehnoloških procesa pripreme sirovina i dobivanja glinice
- osnove tehnoloških procesa priprave anoda i elektrolize glinice
- vrste aluminijskih slitina i postupke prerade
- načine oporbe aluminija

Sadržaj predmeta detaljno razrađen prema satnici nastave

1. tjedan: uvod, osnovna svojstva, značaj aluminija u svijetu, količine i uporaba u industriji i svakodnevnom životu
2. tjedan: boksiti, vrste, karakterizacija boksita, nalazišta, proizvodnja i cijena
3. tjedan: tehnologija prerade pojedinih vrsta boksita
4. tjedan: Bayerov proces dobivanja glinice
5. tjedan: proces dobivanja grafitnih anoda i metode ispitivanja sirovine, sirovih i pečenih anoda
6. tjedan: elektrolitske ćelije, osnovni dijelovi i konstrukcija, ispravljačko postrojenje za opskrbu električnom energijom
7. tjedan: proces elektrolize glinice
8. tjedan: Provjera znanja (1. kolokvij);
9. tjedan: rafinacija i lijevanje aluminija u trupce i blokove
10. tjedan: aluminijske slitine, vrste i svojstva, osnovna primjena
11. tjedan: prerada alumijiskih slitina kovanjem
12. tjedan: prerada alumijiskih slitina lijevanjem
13. tjedan: Oporaba aluminija
14. tjedan: završni komentari, rasprava, zaključci.
15. tjedan: Provjera znanja (2. kolokvij).
Vježbe: Analiza boksita i glinice EDXRF metodom, Izravno kemijsko bojanje aluminija, Anodizacija aluminija, Eloksiranje i bojanje aluminija pomoću eosina.

Vrste izvođenja nastave:

Obveze studenata

Prisustvovanje predavanjima u 80%-tnom iznosu, a laboratorijskim vježbama u 100%-tnom iznosu od ukupnog fonda sati.

Praćenje rada studenata (upisati udio u ECTS bodovima za svaku aktivnost tako da ukupni broj ECTS bodova odgovara bodovnoj vrijednosti predmeta):

Pohađanje nastave

2.0

Istraživanje

Praktični rad

Eksperimentalni rad

1.0

Referat

Priprema za kolokvij iz lab. v

0.1

Esej

Seminarski rad

Kolokviji

0.8

Usmeni ispit

Pismeni ispit

0.1

Projekt

Ocjenjivanje i vrjednovanje rada studenata tijekom nastave i na završnom ispitu

Kontinuirano vrjednovanje:
Cjelokupni ispit može se položiti preko dva kolokvija tijekom semestra. Prag prolaznosti je 60%. Svaki kolokvij u ocjeni učestvuje s 35%. Laboratorijske vježbe učestvuju u ocjeni 20%. Prisutnost predavanjima u 80-100%-tnom iznosu je 10% ocjene.
Završno vrjednovanje:
Studentima koji su položili jedan kolokvij, isti se priznaje kao dio ispita i to kao 35% ocjene. Preostali dio polažu u redovitim ispitnim rokovima.
Studenti koji nisu položili niti jedan kolokvij, na pismenom ispitu u redovitim ispitnim rokovima polažu cjelokupno gradivo. Prag prolaznosti je 60%, a pismeni oblik ispita učestvuje u ocjeni s po 80%. Laboratorijske vježbe učestvuju u ocjeni s udjelom 20%.
Ocjene: dovoljan (60-70%), dobar (71-80%), vrlo dobar (81-90%), izvrstan (91-100%).

Obvezna literatura (dostupna u knjižnici i putem ostalih medija)

Naslov

Broj primjeraka u knjižnici

Dostupnost putem ostalih medija

G. E. Totten, D. S. MacKenzie, Handbook of Aluminum: Alloy production and materials manufacturing, Marcel Dekker Inc., New York, 2003.

1

P. G. Sheasby, R. Pinner, The Surface Treatment & Finishing of Aluminium & its Alloys, 6th Edition, ASM International, Novelty, 2004.

1

Ch. Schmitz, Handbook of Aluminium Recycling, Vulkan-Verlag GmbH, Essen, 2006.

1

P. Dabić, Predlošci za predavanja, KTF

1

Web stranice KTF-a

Dopunska literatura

K. Grjotheim, Tehnologija proizvodnje aluminija, teorija i primjena, (prijevod), Aluminium-Verlag GmbH, Düsseldorf, 1980.

Načini praćenja kvalitete koji osiguravaju stjecanje utvrđenih ishoda učenja

Praćenje kvalitete i uspješnosti obavljat će se na tri razine:
(1) Sveučilišnoj; (2) Fakultetskoj, pomoću Povjerenstva za kontrolu kvalitete nastave; (3) Nastavničkoj razini.

Ostalo (prema mišljenju predlagatelja)

 

 

 

Zaštita voda
NAZIV PREDMETA Zaštita voda

Kod

KTL311

Godina studija

3.

Nositelj/i predmeta

Prof. dr. sc. Nediljka Vukojević Medvidović

Bodovna vrijednost (ECTS)

4.0

Suradnici

Način izvođenja nastave (broj sati u semestru)

P S V T

28

0

15

2

Status predmeta

Izborni

Postotak primjene e-učenja

0 %

OPIS PREDMETA

Ciljevi predmeta

Studenti će se upoznati s vrstama, raspodjelom i kakvoćom vode u prirodi, svojstvima vodnih ekosustava, te metodama i zakonskim propisima očuvanja njihove kakvoće.

Uvjeti za upis predmeta i ulazne kompetencije potrebne za predmet

 

Očekivani ishodi učenja na razini predmeta (4-10 ishoda učenja)

Očekuje se da će ishod učenja osigurati znanja o:
- razumijevanju pojmova eksostav, biotop i biocenoza, hranidbeni lanac
- kruženju tvari i protjecanju energije u ekosustavu
- abiotičkim i biotičkim ekološkim činiteljima
- važnosti vode i njenim fizikalno-kemijskim svojstvima
- karakteristikama kopnenih i morske vode
- fizikalnim, kemijskim i biološkim pokazateljima kakvoće voda
- načinu gospodarenja vodnim resursima
- održivom korištenju voda
- zaštiti vodakroz očuvanje dobrog stanja voda, sprječavanje devastacije voda koje su pod rizikom, te sanaciju narušenog stanja voda radi očuvanja zdravlja ljudi i okoliša
- načinu smanjenja i kontrole točkastih i raspršenih izvora onečišćenja
- potrebi zaštite od štetnog djelovanja voda
- klasifikaciji voda i priobalnog mora
- ponovnoj uporabi pročišćenih otpadnih voda
- smjernicama za ponovnu uporabu vode
- propisima za ispuštanje otpadnih i obrađenih voda
- konačnom odlaganju mulja koji nastaje u uređajima za pročišćavanja otpadnih voda

Sadržaj predmeta detaljno razrađen prema satnici nastave

1. tjedan: Ekosustav. Životno stanište. Ekološki činitelji.
2. tjedan: Kopnene vode. Morska voda.
3. tjedan: Fizikalno-kemijska svojstva vode.
4. tjedan: Pokazatelji kakvoće vode.
5. tjedan: Poremećaji kakvoće vodnih ekosustava. Eutrofikacija. Provjera znanja (I kolokvij)
6. tjedan: Samočišćenje vodnih sustava.
7. tjedan: Gospodarenje vodama. Zakon o vodama.
8. tjedan: Klasifikacija voda i priobalnog mora. Državni plan za zaštitu voda.
9. tjedan: Planiranje i gospodarenje prostorom.
10. tjedan: Očuvanje i poboljšavanje kakvoće prirodnih voda. Provjera znanja (II kolokvij)
11. tjedan: Sustavni nadzor potencijalnih zagađivača vode u prirodi.
12. tjedan: Propisi za ispuštanje otpadnih i obrađenih voda.
13. tjedan: Čišćenje voda.
14. tjedan: Terenska nastava - posjet tehnološkim pogonima za pripravu vode za piće i obradu otpadnih voda.
15. tjedan: Važnostzbrinjavanjaotpadasciljemzaštiteprirodnihvodotoka. Provjeraznanja. (IIIkolokvij)
Vježbe: Karakterizacija uzoraka vode, Određivanje isparnog ostatka, ukupne raspršenei ukupne otopljene tvari u uzorku vode, Adsorpcija otopljenih organskih tvari, uklanjanje mirisa i boje na aktivnom ugljenu šaržnim postupkom, Određivanje oksidativnosti metodom utroška KMnO4.

Vrste izvođenja nastave:

Obveze studenata

Prisustvovanje predavanjima u iznosu od 80 % ukupne satnice, a seminaru, vježbama i terenskoj nastavi 100% od ukupne satnice.

Praćenje rada studenata (upisati udio u ECTS bodovima za svaku aktivnost tako da ukupni broj ECTS bodova odgovara bodovnoj vrijednosti predmeta):

Pohađanje nastave

1.5

Istraživanje

Praktični rad

Eksperimentalni rad

0.8

Referat

0.2

Esej

Seminarski rad

Kolokviji

0.5

Usmeni ispit

0.5

Pismeni ispit

0.5

Projekt

Ocjenjivanje i vrjednovanje rada studenata tijekom nastave i na završnom ispitu

Uvjet pristupanja izradi svake vježbe jest položen usmeni kolokvij za svaku vježbu. Nakon izvođenja vježbe slijedi obrada eksperimentalnih rezultata i izrada referata.
Cjelokupni ispit može se položiti preko tri kolokvija tijekom semestra. Tri kolokvija su pismene provjere iz predavanja. Prag prolaznosti je 60%.
Studenti koji nisu položili ispit putem kolokvija polažu ispit preko pismene i usmene provjere u redovitim ispitnim rokovima. Prag prolaznosti je 60%.
Položeni jedan ili dva kolokvija (prethodna aktivnost) ne vrijede u ljetnom ispitnom roku.
Ocjene: 60%-70% - dovoljan, 70%-80% - dobar,80%-90% -vrlo dobar, 90%-100% - izvrstan.

Obvezna literatura (dostupna u knjižnici i putem ostalih medija)

Naslov

Broj primjeraka u knjižnici

Dostupnost putem ostalih medija

S. Tedeschi, Zaštita voda, HDGI, Zagreb, 1997.

1

Strategija upravljanja vodama, Hrvatske vode, AKD Zagreb, 2009.

1

D. Mayer, Kvaliteta izaštita podzemnih voda, HDZVM, Zagreb, 1993.

1

B. Tušar, Ispuštanje iprocišcavanja otpadne vode, Croatija knjiga, Zagreb, 2004.

1

D. Dikic et al.,Ekološki leksikon, Ministarstvo zaštite okoliša i prostornog uređenja RH,O.P. Springer (ur.), Zagreb, 2001.

1

Laboratorijske vježbe iz Zaštite voda (interna skripta)

0

web

Dopunska literatura

H.D. Sharma and S.P. Lewis, Waste Containment System, WasteStabilization, and Landfills, John Wiley & Sons Inc., New York, 1994
D. Mayer, Voda od nastanka do upotrebe, Prosvjeta, Zagreb, 2004.

Načini praćenja kvalitete koji osiguravaju stjecanje utvrđenih ishoda učenja

Praćenje kvalitete i uspješnosti obavljat će se na tri razine:
(1) Sveučilišnoj; (2) Fakultetskoj, pomoću Povjerenstva za kontrolu kvalitete nastave; (3) Nastavničkoj razini.

Ostalo (prema mišljenju predlagatelja)

 

 

 

Industrijski otpad
NAZIV PREDMETA Industrijski otpad

Kod

KTL312

Godina studija

3.

Nositelj/i predmeta

Prof. dr. sc. Pero Dabić

Bodovna vrijednost (ECTS)

4.0

Suradnici

Način izvođenja nastave (broj sati u semestru)

P S V T

30

0

12

3

Status predmeta

Izborni

Postotak primjene e-učenja

0 %

OPIS PREDMETA

Ciljevi predmeta

stjecanje znanja o izvorima, vrstama i količinama otpadnih industrijskih materijala
- mogućnostima trajnog i po okoliš neškodljivog zbrinjavanja industrijskih otpada
- recikliranja i dobivanja novih proizvoda.

Uvjeti za upis predmeta i ulazne kompetencije potrebne za predmet

Nema.

Očekivani ishodi učenja na razini predmeta (4-10 ishoda učenja)

Nakon položenog ispita od studenta se očekuje da zna:
- koje tvari čine industrijski otpad,
- definicije i zakonske granične vrijednosti
- izvori, vrste i količine otpadnih industrijskih materijala
- mogućnosti recikliranja i dobivanja novih proizvoda
- trajno i po okoliš neškodljivo zbrinjavanje

Sadržaj predmeta detaljno razrađen prema satnici nastave

1. tjedan: uvod, utjecaj na okoliš, zakonska regulativa o industrijskom otpadu
2. tjedan: izvori i vrste industrijskog otpada
3. tjedan: rudarstvo i obrda sirovina i produkcija štetnih tvari
4. tjedan: tehnološki procesi u kojima nastaju štetne otpadne tvari -metalurški i hidrometalurški i procesi
5. tjedan: proizvodnja anorganskih veziva i građevnih materijala i industrijski otpad
6. tjedan: otpad metalo-prerađivačke industrije i postupci oporabe
7. tjedan: građevni otpad i mogućnosti zbrinjavanja ili oporabe
8. tjedan: provjera znanja (1. kolokvij);
9. tjedan: tehnološki procesi koji koriste industrijski otpad kao sirovinu
10. tjedan: tehnološki postupci solidifikacije i stabilizacije industrijskih otpadnih materijala
11. tjedan: fiziklno-kemijske metode karakterizacije otpada
12. tjedan: hidratacija i optimiranje dodataka u cementnom matriksu
13. tjedan: metode ispitivanja novih graditeljskih proizvoda uz dodatkak industrijskim otpadom - uporabna vrijednost
14. tjedan: metode ispitivanja novih proizvoda s industrijskim otpadom-ekološka prihvatljivost - testovi ispiranja (leaching)
15. tjedan: završni komentari, rasprava, zaključci. provjera znanja (2. kolokvij).
Vježbe:Određivanje sadržaja teških metala u otpadnom motornom ulju, Solidifikacija i stabilizacija mulja iz pogona pocinčavanja, Oporaba otpadnih građevnih materijala - beton, cigla i staklo, Analiza prašine cementnih peći i mogućnosti uporabe, Oporaba zasićenog zeolita, Testovi ispiranja (Leaching test) za tlo i pepele iz ložišta

Vrste izvođenja nastave:

Obveze studenata

Prisustvovanje predavanjima u 80%-tnom iznosu, a laboratorijskim vježbama u 100%-tnom iznosu od ukupnog fonda sati.

Praćenje rada studenata (upisati udio u ECTS bodovima za svaku aktivnost tako da ukupni broj ECTS bodova odgovara bodovnoj vrijednosti predmeta):

Pohađanje nastave

2.0

Istraživanje

Praktični rad

Eksperimentalni rad

1.0

Referat

Priprema za kolokvij iz lab. v

0.1

Esej

Seminarski rad

Kolokviji

0.8

Usmeni ispit

Pismeni ispit

0.1

Projekt

Ocjenjivanje i vrjednovanje rada studenata tijekom nastave i na završnom ispitu

Kontinuirano vrjednovanje:
Cjelokupni ispit može se položiti preko dva kolokvija tijekom semestra. Prag prolaznosti je 60%. Svaki kolokvij u ocjeni učestvuje s 35%. Laboratorijske vježbe učestvuju u ocjeni 20%. Prisutnost predavanjima u 80-100%-tnom iznosu je 10% ocjene.
Završno vrjednovanje:
Studentima koji su položili jedan kolokvij, isti se priznaje kao dio ispita i to kao 35% ocjene. Preostali dio polažu u redovitim ispitnim rokovima.
Studenti koji nisu položili niti jedan kolokvij, na pismenom ispitu u redovitim ispitnim rokovima polažu cjelokupno gradivo. Prag prolaznosti je 60%, a pismeni oblik ispita učestvuje u ocjeni s po 80%. Laboratorijske vježbe učestvuju u ocjeni s udjelom 20%.
Ocjene: dovoljan (60-70%), dobar (71-80%), vrlo dobar (81-90%), izvrstan (91-100%).

Obvezna literatura (dostupna u knjižnici i putem ostalih medija)

Naslov

Broj primjeraka u knjižnici

Dostupnost putem ostalih medija

K-Y. Show, X. Guo, Industrial Waste, InTech, Rijeka, 2012.

1

L. K. Wang, Y.-T. Hung, H.H. Lo, C. Yapijakis, Handbook of Industrial and Hazardous Wastes Treatment, Marcel Dekker Inc., New York, 2004.

1

N. L. Nemerow, Industrial Waste Treatment, Elsevier Science & Technology Books, London, 2006.

1

Dopunska literatura

R. Siddique, Waste Materials and By-Products in Concrete, Springer, Berlin, 2008.
G.R. Woolley, J.J.J. Goumans, P.J. Wainwright, Waste Materials in Construction, Pergamon Press, Amsterdam, 2000.

Načini praćenja kvalitete koji osiguravaju stjecanje utvrđenih ishoda učenja

Praćenje kvalitete i uspješnosti obavljat će se na tri razine:
(1) Sveučilišnoj; (2) Fakultetskoj, pomoću Povjerenstva za kontrolu kvalitete nastave; (3) Nastavničkoj razini.

Ostalo (prema mišljenju predlagatelja)

 

 

 

Kemijsko inženjerstvo u zaštiti okoliša
NAZIV PREDMETA Kemijsko inženjerstvo u zaštiti okoliša

Kod

KTL313

Godina studija

3.

Nositelj/i predmeta

Renato Stipišić

Bodovna vrijednost (ECTS)

4.0

Suradnici

Način izvođenja nastave (broj sati u semestru)

P S V T

30

0

15

5

Status predmeta

Izborni

Postotak primjene e-učenja

0 %

OPIS PREDMETA

Ciljevi predmeta

Stjecanje znanja potrebnih za razumijevanje kemijsko inženjerskih problema koji se javljaju u jediničnim operacijama koje se primjenjuju u zaštiti okoliša.

Uvjeti za upis predmeta i ulazne kompetencije potrebne za predmet

Odslušani predmeti: Tehnološke operacije.

Očekivani ishodi učenja na razini predmeta (4-10 ishoda učenja)

Nakon položenog ispita od studenta se očekuje da zna:
- osnovne mehanizme prijenosa tvari i energije
- zakone održanja količine gibanja, energije, mase
- zakonitosti gibanja čestica kroz fluid
- načine odvajanja tvari
- uređaje za taloženje, flotaciju, otprašivanje
- temeljne principe i uređaje za adsorpciju
- membranske postupke pročišćavanja plinova i kapljevina

Sadržaj predmeta detaljno razrađen prema satnici nastave

1. tjedan: Uvod i pregled sadržaja predmeta. Jedinične operacije u zaštiti okoliša.
2. tjedan: Operacije odvajanja. Djelotvornost separatora.
3. tjedan: Zakonitosti gibanja čestica kroz fluid (optjecanje).
4. tjedan: Gravitacijsko taloženje.
5. tjedan: Uređaji za gravitacijsko taloženje.
6. tjedan: Centrifugalno taloženje.
7. tjedan: Uređaji s pokretnim stijenkama
8. tjedan: Uređaji s nepokretnom stijenkama -. hidrocikloni
Provjera znanja (I kolokvij)
9. tjedan: Flotacija. Uređaji za flotaciju
10. tjedan: Otprašivanje. Uređaji za suho otprašivanje. Cikloni
11. tjedan: Uređaji za mokro otprašivanje. Skruberi.
12. tjedan: Adsorpcija.
13. tjedan: Uređaji za adsorpciju.
14. tjedan: Membranski postupci odvajanja.
15. tjedan: Membranski postupci odvajanja.
Provjera znanja (II kolokvij)
Vježbe:Granulometrijska analiza, Sedimentacijski test, Sedimentacija – određivanje površine sedimentatora, Sedimentacijska centrifuga – granična veličina čestica.

Vrste izvođenja nastave:

Obveze studenata

Prisustvo na predavanjima u iznosu od 80% ukupne satnice.
Prisustvo na vježbama u iznosu od 100% ukupne satnice.

Praćenje rada studenata (upisati udio u ECTS bodovima za svaku aktivnost tako da ukupni broj ECTS bodova odgovara bodovnoj vrijednosti predmeta):

Pohađanje nastave

1.5

Istraživanje

Praktični rad

1.0

Eksperimentalni rad

Referat

0.5

Esej

Seminarski rad

Kolokviji

Usmeni ispit

1.0

Pismeni ispit

Projekt

Ocjenjivanje i vrjednovanje rada studenata tijekom nastave i na završnom ispitu

Cjelokupni ispit može se položiti preko dva pismena kolokvija tijekom semestra. Prag prolaznosti je 60%. Svaki kolokvij sudjeluje u ocjeni s 50%. U ispitnim rokovima polaže se usmeni ispit. Prag prolaznosti je 60%. Ocjene: 60 - 69% - dovoljan (2), 70 - 79% - dobar (3), 80 – 89% vrlo dobar (4), 90 – 100% - izvrstan (5).

Obvezna literatura (dostupna u knjižnici i putem ostalih medija)

Naslov

Broj primjeraka u knjižnici

Dostupnost putem ostalih medija

W.L. McCabe, J.C. Smith, P. Harriott, Unit Operations of Chemical Engineering, McGraw-Hill, 6thedition, New York, 2001.

1

M. Hraste, Mehaničko procesno inženjerstvo, HINUS, Zagreb, 2003.

10

Dopunska literatura

S. Tedeschi, Zaštita voda, Sveučilište u Zagrebu, Zagreb, 1997.
V. Koharić, Mehaničke operacije, Sveučilište u Zagrebu, Zagreb, 1996.
H.S. Peavy, D.R. Rowe, G. Tchobanoglous, Environmental Engineering, McGraw-Hill Book Co., New York, 1985.
R. Stipišić, Operacije odvajanja u zaštiti okoliša, Skripta za internu upotrebu, KTF-Split, Split, 2011.

Načini praćenja kvalitete koji osiguravaju stjecanje utvrđenih ishoda učenja

Praćenje kvalitete i uspješnosti obavljat će se na tri razine:
(1) Sveučilišnoj; (2) Fakultetskoj, pomoću Povjerenstva za kontrolu kvalitete nastave; (3) Nastavničkoj razini.

Ostalo (prema mišljenju predlagatelja)

 

 

 

Osnove poduzetništva
NAZIV PREDMETA Osnove poduzetništva

Kod

KTL314

Godina studija

3.

Nositelj/i predmeta

Doc. dr. sc. Mira Krneta

Bodovna vrijednost (ECTS)

4.0

Suradnici

Način izvođenja nastave (broj sati u semestru)

P S V T

30

15

0

0

Status predmeta

Izborni

Postotak primjene e-učenja

0 %

OPIS PREDMETA

Ciljevi predmeta

Obuhvatan uvid u skup teorijskih znanja o: (1) pojmovnom određenju poduzetništva, poduzetničke aktivnosti i poduzetnika, (2) utjecaju poduzetničke aktivnosti na gospodarski razvoj, te (3) važnosti poduzetničke kulture i infrastrukture.
Razumijevanje i usvajanje praktičnih znanja i vještina važnih za: (1) prepoznavanje i definiranje poduzetničke namjere, (2) analizu tržišnog, tehničko-tehnološkog i ekonomsko-financijskog aspekta, te (3) ocjenu provedivosti i održivosti poduzetničkog poduhvata.

Uvjeti za upis predmeta i ulazne kompetencije potrebne za predmet

Vještine korištenja programske podrške (obrada teksta, tablice, prezentacija).

Očekivani ishodi učenja na razini predmeta (4-10 ishoda učenja)

Nakon položenog ispita od polaznika se očekuje da zna:
- razlikovati poduzetničku od ostalih oblika gospodarske aktivnosti, te poduzetnike od vlasnika samostalnih poslovanja;
- definirati sadržaj poslovnog modela poduzetničke namjere;
- provesti, samostalno i/ili grupi, postupak definiranja, analize i ocjene održivosti poduzetničke namjere;
- razlikovati dobre i manje dobre strane pojedinog oblika poduzetničke aktivnosti;
- razlikovati moguće izvore financiranja poduzetničke namjere; procijeniti troškove vezane uz pojedini oblik financiranja;
- opisati pojedine aspekte procjene održivosti poslovne namjere u vidu pisanog dokumenta, te predstaviti namjeru.

Sadržaj predmeta detaljno razrađen prema satnici nastave

1. tjedan: Uvod: ciljevi, obuhvat i sadržaj predmeta, način izvođenja nastave i ocjenjivanja; način izvođenja samostalnog dijela predmeta (rad u grupi, povezivanje sa stečenim znanjima i vještinama).
2. tjedan: Poduzetništvo, poduzetnik, poduzetnički proces: pojmovno određenje poduzetništva i poduzetnika; razlike između poduzetnika, menadžera i vlasnika samostalnog poslovanja; modeli mjerenja učestalosti / intenziteta poduzetničke aktivnosti; faze poduzetničkog procesa; važnost poduzetničke aktivnosti / utjecaj (doprinos) rastu zaposlenosti, konkurentnosti, uključenost pojedinih, ciljanih skupina. Poduzetničke sklonosti polaznika (samoprocjena - poduzetničke vještine; poduzetničke sklonosti, očekivanja polaznika, korištenje alata - word, excel,PPT).
3. tjedan: Poduzetnička ideja, prilika, namjera, projekt: definiranje pojmova ideja, prilika, i namjera; definiranje pojma poduzetnički projekt; obilježja poduzetničkog projekta, razlika u odnosu na projekt općenito; mogući izvori poslovnih ideja; modeli procjene održivosti poslovne ideje (obzirom na održivost proizvoda i/ili usluge, tržišnu održivost, organizacijsku i financijsku); razlika između poslovne ideje i poslovnog plana. Generiranje poduzetničkih ideja, ocjenjivanje i rangiranje, utvrđivanje liste poduzetničkih ideja i timova (grupa polaznika).
4. tjedan: Poslovni model: objasniti pojam, glavne elemente i koristi od definiranja poslovnog modela (koristeći primjere); koristiti predložak s naznačenim elementima poslovnog modela i primjerom poslovnog modela poduzetničke ideje; raspraviti sa polaznicima elemente poslovnog modela na temelju prepoznatih poduzetničkih ideja. Koristeći predložak poslovnog modela, radeći kao tim, definirati elemente poslovnog modela poduzetničke ideje.
5. tjedan: Analiza industrije / sektora: objasniti važnost analize industrije (sektora) za poduzetničko planiranje; objasniti obuhvat i sadržaj analize industrije (sektora); objasniti metode analize djelatnosti (sektora); objasniti način provođenja analize industrije (sektora); objasniti glavne elemente analize konkurencije; koristiti primjere analize nekih industrija (sektora); raspraviti s polaznicima temu analize industrije (sektora) na primjeru utvrđenih poduzetničkih ideja. Kao timski rad, za svaki poduzetnički projekt odrediti pripadajuću industriju (na razini slovne ili 2-znamenkaste brojčane oznake u Nacionalne klasifikacije djelatnosti); analizirati glavne trendove u industriji; analizirati raspoložive i dostupne izvore statističkih podataka.
6. tjedan: Analiza tržišta: objasniti važnost analize tržišta za poduzetničko planiranje; objasniti obuhvat i sadržaj analize tržišta; objasniti moguće pristupe i metode analize tržišta; objasniti što je segmentacija tržišta i način određivanja ciljanog tržišta; objasniti metode utvrđivanja prodajnih cijena asortimana proizvoda i/ili usluga. Za svaki poduzetnički projekt pripremiti i provesti analizu tržišta (identificirajući o kojem se tržištu proizvoda i/ili usluga radi: lokalno, regionalno, nacionalno, internacionalno); definirati opseg i dinamiku prodaje; provesti analizu prodajnih cijena i utvrditi prodajne cijene asortimana proizvoda i/ili usluga.
7. tjedan: Marketing plan: objasniti sadržaj i obuhvat marketing strategije; objasniti aktivnosti u procesu prodaje i način definiranja promotivnog mix-a; objasniti sadržaj i obuhvat načina prodaje i distribucije. Za svaki poduzetnički projekt utvrditi elemente marketing plana; izraditi marketing plan za poduzetnički projekt.
8. tjedan: Tehnički aspekt poduzetničkog projekta: objasniti pojmove i obuhvat, odnosno sadržaj tehničkog aspekta poduzetničkog planiranja; objasniti važnost prostornog određenja projekta na razini makro i mikro lokacije, uključujući zaštitu okoline i troškovni aspekt lokacije. Utvrditi tehnički aspekt poduzetničkog projekta: različite oblici imovine (osnovna i obrtna sredstva), lokaciju projekta.
9. tjedan: Tehnološki aspekt poduzetničkog projekta: objasniti pojmove i obuhvat, odnosno sadržaj tehnološkog aspekta poduzetničkog planiranja; objasniti elemente proizvodnog i/ili poslovnog procesa, poslovne funkcije, elemente organizacijske strukture poduzetničkog projekta. Utvrditi tehnološki aspekt poduzetničkog projekta: način realizacije proizvodnog i/ili poslovnog procesa, organizacijska struktura, struktura rukovođenja, poslovne funkcije podrške.
10. tjedan: Procjena potrebnih ulaganja i izvori financiranja: objasniti važnost utvrđivanja vrijednosti, strukture i dinamike potrebnih ulaganja u poduzetnički projekt; objasniti glavne elementi procjene potrebnih ulaganja; objasniti moguće izvore financiranja; objasniti troškovni aspekt pojedinog izvora financiranja i način procjene troškova financiranja ulaganja. Za svaki poduzetnički projekt, kao timski rad: utvrditi pojedine stavke ulaganja, procijeniti njihovu vrijednost,specificirati na temelju čega je utvrđenja vrijednost, utvrditi dinamiku ulaganja, utvrditi strukturu ulaganja, utvrditi izvore financiranja.
11. tjedan: Ekonomski aspekt poduzetničkog projekta: objasniti obuhvat i sadržaj ekonomskog aspekta poduzetničko

Vrste izvođenja nastave:

Obveze studenata

Prisustvovanje predavanjima - 80% ukupne satnice.
Samostalna izrada utvrđenog dijela grupnog rada (projekta).

Praćenje rada studenata (upisati udio u ECTS bodovima za svaku aktivnost tako da ukupni broj ECTS bodova odgovara bodovnoj vrijednosti predmeta):

Pohađanje nastave

1.0

Istraživanje

Praktični rad

Eksperimentalni rad

Referat

Esej

Seminarski rad

Kolokviji

1.0

Usmeni ispit

Pismeni ispit

1.0

Projekt

1.0

Ocjenjivanje i vrjednovanje rada studenata tijekom nastave i na završnom ispitu

Provjera znanja polaznika obavlja se u redovnim ispitnim rokovima, polaganjem pismenog i usmenog dijela ispita. Pismeni dio ispita čini 40% ukupne ocjene a usmeni 50%. 10% ocjene čini zalaganje polaznika koje se utvrđuje na temelju prisustvovanja predavanjima i sudjelovanja u raspravama (više od 80% predavanja), te zalaganju u grupnom radu (projektu).
Polaganje ukupnog ispita moguće je tijekom semestra putem: (1) položenog kolokvija (teorijski aspekt poduzetništva i procjene poduzetničkog poduhvata), s ostvarenih 50% i više bodova, (2) uspješne izrade samostalnog dijela u okviru grupnog rada (projekta), te (3) redovnog prisustvovanja na predavanjima i sudjelovanja u raspravama.
Skala ocjena je: (1) 55-65% - dovoljan, (2) 66-76% - dobar, (3) 77-89% - vrlo dobar, (4) 90-100% - izvrstan.

Obvezna literatura (dostupna u knjižnici i putem ostalih medija)

Naslov

Broj primjeraka u knjižnici

Dostupnost putem ostalih medija

Morris, Michael; 2012.; Practical Guide to Entrepreneurship – How to turn an idea into a profitable business; KoganPage, London.

1

Spinelli, Stephen, Jr; 2012.; New Venture Creation – Entrepreneurship for the 21th Century; 9th Edition; McGraw-Hill International Edition.

1

Kuratko, Donald, F.; 2009.; Entrepreneurship Theory, Process and Practice; South-Western College Pub; 8th edition.

1

Buble, Marin; Kružić, Dejan; 2006.; Poduzetništvo – realnost sadašnjosti i izazovi budućnosti; RRIF, Zagreb.

1

Marsh, Clive; 2013.; Businee and Financial Models; KoganPage, London.

1

Pisani materijali pripremljeni za predavanja i rad u grupi (projektu).

1

Dopunska literatura

Barrow C.P.; Barrow R.; 2005.; Brown The Business Plan Workbook: The Definitive Guide to Researching, Writing up and Presenting a Winning Plan; 6th edition; Kogan Page; London and Philadelphia.
Bendeković, J. i sur.; 2007.; Priprema i ocjena investicijskih projekata; FOIP 1974 d.o.o., Zagreb.
European Commision; 2003.; Green Paper – Entrepreneurship in Europe; www.studentstarter.eu.
Good Finance Guide for Small Businesses: How to raise, manage and grow your company’s cash; A & C Black; London.
Leburić, A.; Krneta, M.; 2003.; Profil poduzetnika; Naklada Bošković, Split.
Nugus, N.; 2006.; Financial Planning using Excel: Forecasti

Načini praćenja kvalitete koji osiguravaju stjecanje utvrđenih ishoda učenja

Praćenje kvalitete i uspješnosti obavljat će se na tri razine:
(1) Sveučilišnoj; (2) Fakultetskoj, pomoću Povjerenstva za kontrolu kvalitete nastave; (3) Nastavničkoj razini.

Ostalo (prema mišljenju predlagatelja)

 

 

 

Završni rad
NAZIV PREDMETA Završni rad

Kod

KTLOZR

Godina studija

3.

Nositelj/i predmeta

Bodovna vrijednost (ECTS)

7.0

Suradnici

Način izvođenja nastave (broj sati u semestru)

P S V T

0

0

0

0

Status predmeta

Obvezni

Postotak primjene e-učenja

0 %

OPIS PREDMETA

Ciljevi predmeta

Uvjeti za upis predmeta i ulazne kompetencije potrebne za predmet

 

Očekivani ishodi učenja na razini predmeta (4-10 ishoda učenja)

Sadržaj predmeta detaljno razrađen prema satnici nastave

Vrste izvođenja nastave:

Obveze studenata

 

Praćenje rada studenata (upisati udio u ECTS bodovima za svaku aktivnost tako da ukupni broj ECTS bodova odgovara bodovnoj vrijednosti predmeta):

Pohađanje nastave

Istraživanje

Praktični rad

Eksperimentalni rad

Referat

Esej

Seminarski rad

Kolokviji

Usmeni ispit

Pismeni ispit

Projekt

Ocjenjivanje i vrjednovanje rada studenata tijekom nastave i na završnom ispitu

Obvezna literatura (dostupna u knjižnici i putem ostalih medija)

Naslov

Broj primjeraka u knjižnici

Dostupnost putem ostalih medija

Dopunska literatura

 

Načini praćenja kvalitete koji osiguravaju stjecanje utvrđenih ishoda učenja

 

Ostalo (prema mišljenju predlagatelja)

 

 

 

3. UVJETI IZVOĐENJA STUDIJSKOG PROGRAMA

3.1. Mjesta izvođenja studijskog programa

Zgrade sastavnice (navesti postojeće zgrade, zgrade u izgradnji i planiranu izgradnju)

Identifikacija zgrade

Zgrada tri fakulteta

Lokacija zgrade

Ruđera Boškovića 35

Godina izgradnje

2015

Ukupna površina u m2

29500

Identifikacija zgrade

Zgrada u Kaštel Sućurcu

Lokacija zgrade

Kaštel Sućurac

Godina izgradnje

1961

Ukupna površina u m2

3000

3.2. Popis nastavnika i suradnika po predmetima

 

Predmet Nastavnici i suradnici

Analitička kemija

Prof. dr. sc. Josipa Giljanović
Izv. prof. dr. sc. Ante Prkić

Elektrokemijsko inženjerstvo

Prof. dr. sc. Senka Gudić

Fizika

Dr. sc. Mirko Marušić

Industrijske otpadne vode

Prof. dr. sc. Nediljka Vukojević Medvidović

Industrijski otpad

Prof. dr. sc. Pero Dabić

Kemijski reaktori

Prof. dr. sc. Sandra Svilović

Kemijsko inženjerstvo u zaštiti okoliša

Renato Stipišić

Kemijsko računanje

Izv. prof. dr. sc. Marijo Buzuk

Kompozitni materijali

Prof. dr. sc. Pero Dabić
Prof. dr. sc. Matko Erceg

Korozija i zaštita metala

Prof. dr. sc. Maja Kliškić

Kruti otpad i oporaba

Prof. dr. sc. Ladislav Vrsalović

Matematika

Mr. sc. Branka Gotovac
Lucija Ružman

Materijali u graditeljstvu

Prof. dr. sc. Dražan Jozić

Metalni konstrukcijski materijali

Prof. dr. sc. Ladislav Vrsalović

Metode karakterizacije materijala

Izv. prof. dr. sc. Sanja Perinović Jozić
Prof. dr. sc. Dražan Jozić

Mineralne sirovine iz mora

Prof. dr. sc. Vanja Martinac

Mjerna i regulacijska tehnika

Renato Stipišić

Opća i anorganska kemija

Izv. prof. dr. sc. Marijo Buzuk

Osnove fizikalne kemije

Izv. prof. dr. sc. Renato Tomaš

Osnove organske kemije

Izv. prof. dr. sc. Ani Radonić

Osnove poduzetništva

Doc. dr. sc. Mira Krneta

Osnove strojarstva

Prof. dr. sc. Lovre Krstulović-Opara
Prof. dr. sc. Željko Domazet

Polimerni materijali

Prof. dr. sc. Branka Andričić

Premazi

Prof. dr. sc. Nataša Stipanelov Vrandečić

Prerada i oporaba polimera

Prof. dr. sc. Matko Erceg

Primjena računala

Prof. dr. sc. Dražan Jozić

Priprema tehnoloških voda

Prof. dr. sc. Dražan Jozić

Procesi polimerizacije

Prof. dr. sc. Matko Erceg

Sigurnost pri radu

Prof. dr. sc. Pero Dabić

Stručna praksa

 

Tehnologija i prerada aluminija

Prof. dr. sc. Pero Dabić

Tehnološke operacije

Renato Stipišić

Termodinamika i termotehnika

Prof. dr. sc. Vanja Martinac

Trajnost nemetalnih materijala

Prof. dr. sc. Jelica Zelić

Zaštita voda

Prof. dr. sc. Nediljka Vukojević Medvidović

Završni rad

 

 

3.4. Optimalan broj studenata

Na stručnom studiju Zaštita i oporaba materijala predviđena je upisna kvota od 30 studenata, koju, sukladno interesu i potrebama zajednice, Fakultetsko vijeće KTF-a može promijeniti.

3.5. Procjena troškova studija po studentu

Planira se da stručni studij Zaštita i oporaba materijala bude financiran od strane Ministarstva znanosti, obrazovanja i sporta. Na Kemijsko-tehnološkom fakultetu trenutno se izvodi stručni studij Kemijske tehnologije kroz dva smjera: Kemijska tehnologija i materijali te Prehrambena tehnologija. Taj studij u potpunosti je financiran od strane Ministarstva znanosti, obrazovanja i sporta.
Upisne kvote na tim studijima su 20 studenata (Kemijska tehnologija i materijali) i 30 studenata (Prehrambena tehnologija). Uvođenjem studija Zaštita i oporaba materijala postojeći stručni studij s pripadajućim smjerovima prestao bi se izvoditi tako da novopredloženi studijski program ne bi zahtijevao nikakva dodatna financijska sredstva.

3.6. Način praćenja kvalitete i uspješnosti izvedbe studijskog programa

Prema Europskim standardima i smjernicama za unutarnje osiguravanje kvalitete u visokim učilištima (prema „Standardi i smjernice za osiguranje kvalitete u Europskom prostoru visokog obrazovanja“), na temelju kojih Sveučilište u Splitu utvrđuje postupke upravljanja kvalitetom, predlagatelj studijskoga programa dužan je sastaviti plan postupaka osiguranja kvalitete studijskoga programa.

Dokumentacija na kojoj se temelji sustav osiguranja kvalitete sastavnice:

- Pravilnik o sustavu osiguranja kvalitete sastavnice (u izradi)
- Priručnik o sustavu osiguranja kvalitete sastavnice (u izradi)

Opis postupaka kojima se vrjednuje kvaliteta izvedbe studijskoga programa

  • za svaki postupak potrebno je opisati metodu (najčešće anketa za studente ili nastavnike, samoevaluacijski upitnik), navesti izvoditelje (sastavnica, sveučilišni ured), način obrade rezultata i informiranja te vremenski plan provedbe
  • ukoliko je opisan u nekom priloženom dokumentu, navesti ime dokumenta i članak.

Vrjednovanje rada nastavnika i suradnika

Studentsko vrjednovanje nastavnog rada nastavnika i suradnika se provodi semestralno putem jedinstvene Sveučilišne ankete.

Praćenje ocjenjivanja i usklađenosti ocjenjivanja s očekivanim ishodima učenja

Praćenje ocjenjivanja i usklađenosti ocjenjivanja s očekivanim ishodima učenja provodit će se nakon pohađanja radionica o ishodima učenja (prema dobivenim preporukama).

Vrjednovanje dostupnosti resursa (prostornih, ljudskih, informacijskih) za proces učenja i poučavanja

Vrjednovanje dostupnih resursa za učenje i poučavanje provoditi će se također jedinstvenom Sveučilišnom anketom.

Dostupnost i vrjednovanje podrške studentima (mentorstvo, tutorstvo, savjetovanje)

Studentima se imenuju mentori tijekom izrade završnog rada. Tijekom akademske godine studentima se imenuju voditelji koji održavaju sastanke sa studentima te ih savjetuju. Vrjednovanje podrške studentima moguće je tijekom vrjednovanja cjelokupnog studija (jedinstvena Sveučilišna anketa).

Praćenje studentske prolaznosti po predmetima i na studiju u cjelini

Praćenje studenske prolaznosti organizirano je nakon zimskog i ljetnog ispitnog roka na standardnom obrascu KTF-a. Postupak organizira prodekan za nastavu.

Zadovoljstvo studenata programom u cjelini

Zadovoljstvo studenata programom u cjelini ispitivati će se jedinstvenom Sveučilišnom anketom.

Postupci za dobivanje povratnih informacija od vanjskih dionika (alumni, poslodavci, tržište rada i ostale relevantne organizacije)

Povratne informacije od vanjskih dionika dobivaju se preko udruge ALUMNI (AMACTFS) te u stalnim kontaktima s poslodavcima, Zavodom za zapošljavanje i sl.

Vrjednovanje studentske prakse, ako postoji (kratki opis postupaka provođenja i ocjenjivanja te osiguravanje kvalitete)

Studentsku praksu organizira Povjerenstvo za stručnu praksu KTF-a. Vrjednovanje studentske prakse vrše mentori u izvješću o održanoj stručnoj praksi, ali i nadzorni nastavnici na KTF-u koji nakon odrađene prakse pregledavaju izvješća i razgovaraju sa studentima.

Ostali postupci vrjednovanja koje provodi predlagatelj

Moguće je uvođenje specifičnih anketa za potrebe KTF-a.

Opis postupaka informiranja vanjskih dionika o studijskom programu (studenti, poslodavci, alumni)

Vanjski dionici se informiraju o studijskom programu preko AMACTFS, smotre Sveučilišta u Splitu, vodičima za studente te mrežnim stranicama KTF-a.