Kemijsko inženjerstvo u zaštiti okoliša

NAZIV PREDMETA Kemijsko inženjerstvo u zaštiti okoliša

Kod

KTL313

Godina studija

3.

Nositelj/i predmeta

Renato Stipišić

Bodovna vrijednost (ECTS)

4.0

Suradnici

Način izvođenja nastave (broj sati u semestru)

P S V T

30

0

15

5

Status predmeta

Izborni

Postotak primjene e-učenja

0 %

OPIS PREDMETA

Ciljevi predmeta

Stjecanje znanja potrebnih za razumijevanje kemijsko inženjerskih problema koji se javljaju u jediničnim operacijama koje se primjenjuju u zaštiti okoliša.

Uvjeti za upis predmeta i ulazne kompetencije potrebne za predmet

Odslušani predmeti: Tehnološke operacije.

Očekivani ishodi učenja na razini predmeta (4-10 ishoda učenja)

Nakon položenog ispita od studenta se očekuje da zna:
- osnovne mehanizme prijenosa tvari i energije
- zakone održanja količine gibanja, energije, mase
- zakonitosti gibanja čestica kroz fluid
- načine odvajanja tvari
- uređaje za taloženje, flotaciju, otprašivanje
- temeljne principe i uređaje za adsorpciju
- membranske postupke pročišćavanja plinova i kapljevina

Sadržaj predmeta detaljno razrađen prema satnici nastave

1. tjedan: Uvod i pregled sadržaja predmeta. Jedinične operacije u zaštiti okoliša.
2. tjedan: Operacije odvajanja. Djelotvornost separatora.
3. tjedan: Zakonitosti gibanja čestica kroz fluid (optjecanje).
4. tjedan: Gravitacijsko taloženje.
5. tjedan: Uređaji za gravitacijsko taloženje.
6. tjedan: Centrifugalno taloženje.
7. tjedan: Uređaji s pokretnim stijenkama
8. tjedan: Uređaji s nepokretnom stijenkama -. hidrocikloni
Provjera znanja (I kolokvij)
9. tjedan: Flotacija. Uređaji za flotaciju
10. tjedan: Otprašivanje. Uređaji za suho otprašivanje. Cikloni
11. tjedan: Uređaji za mokro otprašivanje. Skruberi.
12. tjedan: Adsorpcija.
13. tjedan: Uređaji za adsorpciju.
14. tjedan: Membranski postupci odvajanja.
15. tjedan: Membranski postupci odvajanja.
Provjera znanja (II kolokvij)
Vježbe:Granulometrijska analiza, Sedimentacijski test, Sedimentacija – određivanje površine sedimentatora, Sedimentacijska centrifuga – granična veličina čestica.

Vrste izvođenja nastave:

Obveze studenata

Prisustvo na predavanjima u iznosu od 80% ukupne satnice.
Prisustvo na vježbama u iznosu od 100% ukupne satnice.

Praćenje rada studenata (upisati udio u ECTS bodovima za svaku aktivnost tako da ukupni broj ECTS bodova odgovara bodovnoj vrijednosti predmeta):

Pohađanje nastave

1.5

Istraživanje

0.0

Praktični rad

1.0

Eksperimentalni rad

0.0

Referat

0.5

 

 

Esej

0.0

Seminarski rad

0.0

 

 

Kolokviji

0.0

Usmeni ispit

1.0

 

 

Pismeni ispit

0.0

Projekt

0.0

 

 

Ocjenjivanje i vrjednovanje rada studenata tijekom nastave i na završnom ispitu

Cjelokupni ispit može se položiti preko dva pismena kolokvija tijekom semestra. Prag prolaznosti je 60%. Svaki kolokvij sudjeluje u ocjeni s 50%. U ispitnim rokovima polaže se usmeni ispit. Prag prolaznosti je 60%. Ocjene: 60 - 69% - dovoljan (2), 70 - 79% - dobar (3), 80 – 89% vrlo dobar (4), 90 – 100% - izvrstan (5).

Obvezna literatura (dostupna u knjižnici i putem ostalih medija)

Naslov

Broj primjeraka u knjižnici

Dostupnost putem ostalih medija

W.L. McCabe, J.C. Smith, P. Harriott, Unit Operations of Chemical Engineering, McGraw-Hill, 6thedition, New York, 2001.

1

M. Hraste, Mehaničko procesno inženjerstvo, HINUS, Zagreb, 2003.

10

Dopunska literatura

S. Tedeschi, Zaštita voda, Sveučilište u Zagrebu, Zagreb, 1997.
V. Koharić, Mehaničke operacije, Sveučilište u Zagrebu, Zagreb, 1996.
H.S. Peavy, D.R. Rowe, G. Tchobanoglous, Environmental Engineering, McGraw-Hill Book Co., New York, 1985.
R. Stipišić, Operacije odvajanja u zaštiti okoliša, Skripta za internu upotrebu, KTF-Split, Split, 2011.

Načini praćenja kvalitete koji osiguravaju stjecanje utvrđenih ishoda učenja

Praćenje kvalitete i uspješnosti obavljat će se na tri razine:
(1) Sveučilišnoj; (2) Fakultetskoj, pomoću Povjerenstva za kontrolu kvalitete nastave; (3) Nastavničkoj razini.

Ostalo (prema mišljenju predlagatelja)