Tehnologija i prerada aluminija

NAZIV PREDMETA Tehnologija i prerada aluminija

Kod

KTL310

Godina studija

3.

Nositelj/i predmeta

Prof. dr. sc. Pero Dabić

Bodovna vrijednost (ECTS)

4.0

Suradnici

Način izvođenja nastave (broj sati u semestru)

P S V T

30

0

12

3

Status predmeta

Izborni

Postotak primjene e-učenja

0 %

OPIS PREDMETA

Ciljevi predmeta

spoznaje o tehnologiji proizvodnje glinice i aluminija
- stjecanje znanja o preradi aluminija, finalizaciji proizvoda i oporabi aluminijskih materijala

Uvjeti za upis predmeta i ulazne kompetencije potrebne za predmet

Nema.

Očekivani ishodi učenja na razini predmeta (4-10 ishoda učenja)

Nakon položenog ispita od studenta se očekuje da zna:
- definirati i razlikovati osnovne vrste sirovina - boksita
- osnove tehnoloških procesa pripreme sirovina i dobivanja glinice
- osnove tehnoloških procesa priprave anoda i elektrolize glinice
- vrste aluminijskih slitina i postupke prerade
- načine oporbe aluminija

Sadržaj predmeta detaljno razrađen prema satnici nastave

1. tjedan: uvod, osnovna svojstva, značaj aluminija u svijetu, količine i uporaba u industriji i svakodnevnom životu
2. tjedan: boksiti, vrste, karakterizacija boksita, nalazišta, proizvodnja i cijena
3. tjedan: tehnologija prerade pojedinih vrsta boksita
4. tjedan: Bayerov proces dobivanja glinice
5. tjedan: proces dobivanja grafitnih anoda i metode ispitivanja sirovine, sirovih i pečenih anoda
6. tjedan: elektrolitske ćelije, osnovni dijelovi i konstrukcija, ispravljačko postrojenje za opskrbu električnom energijom
7. tjedan: proces elektrolize glinice
8. tjedan: Provjera znanja (1. kolokvij);
9. tjedan: rafinacija i lijevanje aluminija u trupce i blokove
10. tjedan: aluminijske slitine, vrste i svojstva, osnovna primjena
11. tjedan: prerada alumijiskih slitina kovanjem
12. tjedan: prerada alumijiskih slitina lijevanjem
13. tjedan: Oporaba aluminija
14. tjedan: završni komentari, rasprava, zaključci.
15. tjedan: Provjera znanja (2. kolokvij).
Vježbe: Analiza boksita i glinice EDXRF metodom, Izravno kemijsko bojanje aluminija, Anodizacija aluminija, Eloksiranje i bojanje aluminija pomoću eosina.

Vrste izvođenja nastave:

Obveze studenata

Prisustvovanje predavanjima u 80%-tnom iznosu, a laboratorijskim vježbama u 100%-tnom iznosu od ukupnog fonda sati.

Praćenje rada studenata (upisati udio u ECTS bodovima za svaku aktivnost tako da ukupni broj ECTS bodova odgovara bodovnoj vrijednosti predmeta):

Pohađanje nastave

2.0

Istraživanje

0.0

Praktični rad

0.0

Eksperimentalni rad

1.0

Referat

0.0

Priprema za kolokvij iz lab. v

0.1

Esej

0.0

Seminarski rad

0.0

 

 

Kolokviji

0.8

Usmeni ispit

0.0

 

 

Pismeni ispit

0.1

Projekt

0.0

 

 

Ocjenjivanje i vrjednovanje rada studenata tijekom nastave i na završnom ispitu

Kontinuirano vrjednovanje:
Cjelokupni ispit može se položiti preko dva kolokvija tijekom semestra. Prag prolaznosti je 60%. Svaki kolokvij u ocjeni učestvuje s 35%. Laboratorijske vježbe učestvuju u ocjeni 20%. Prisutnost predavanjima u 80-100%-tnom iznosu je 10% ocjene.
Završno vrjednovanje:
Studentima koji su položili jedan kolokvij, isti se priznaje kao dio ispita i to kao 35% ocjene. Preostali dio polažu u redovitim ispitnim rokovima.
Studenti koji nisu položili niti jedan kolokvij, na pismenom ispitu u redovitim ispitnim rokovima polažu cjelokupno gradivo. Prag prolaznosti je 60%, a pismeni oblik ispita učestvuje u ocjeni s po 80%. Laboratorijske vježbe učestvuju u ocjeni s udjelom 20%.
Ocjene: dovoljan (60-70%), dobar (71-80%), vrlo dobar (81-90%), izvrstan (91-100%).

Obvezna literatura (dostupna u knjižnici i putem ostalih medija)

Naslov

Broj primjeraka u knjižnici

Dostupnost putem ostalih medija

G. E. Totten, D. S. MacKenzie, Handbook of Aluminum: Alloy production and materials manufacturing, Marcel Dekker Inc., New York, 2003.

1

P. G. Sheasby, R. Pinner, The Surface Treatment & Finishing of Aluminium & its Alloys, 6th Edition, ASM International, Novelty, 2004.

1

Ch. Schmitz, Handbook of Aluminium Recycling, Vulkan-Verlag GmbH, Essen, 2006.

1

P. Dabić, Predlošci za predavanja, KTF

1

Web stranice KTF-a

Dopunska literatura

K. Grjotheim, Tehnologija proizvodnje aluminija, teorija i primjena, (prijevod), Aluminium-Verlag GmbH, Düsseldorf, 1980.

Načini praćenja kvalitete koji osiguravaju stjecanje utvrđenih ishoda učenja

Praćenje kvalitete i uspješnosti obavljat će se na tri razine:
(1) Sveučilišnoj; (2) Fakultetskoj, pomoću Povjerenstva za kontrolu kvalitete nastave; (3) Nastavničkoj razini.

Ostalo (prema mišljenju predlagatelja)