Industrijske otpadne vode

NAZIV PREDMETA Industrijske otpadne vode

Kod

KTL303

Godina studija

3.

Nositelj/i predmeta

Prof. dr. sc. Nediljka Vukojević Medvidović

Bodovna vrijednost (ECTS)

6.0

Suradnici

Način izvođenja nastave (broj sati u semestru)

P S V T

30

15

27

3

Status predmeta

Obvezni

Postotak primjene e-učenja

0 %

OPIS PREDMETA

Ciljevi predmeta

Studenti će se upoznati s izvorima i vrstama otpadnih voda, njihovim pokazateljima ili onečišćenja,procesima i postupcima pročišćavanja otpadnih voda, te metodama zbrinjavanja mulja zaostalog nakon obrade otpadnih voda.

Uvjeti za upis predmeta i ulazne kompetencije potrebne za predmet

 

Očekivani ishodi učenja na razini predmeta (4-10 ishoda učenja)

Očekuje se da će ishodi učenja osigurati znanja o:
nužnosti pročišćavanja otpadnih voda i povezanost s održivim razvojem
izvorima i vrstama otpadnih voda, te njihovim karakteristikama
postupcima prethodnog, prvog, drugog i trećeg stupnja obrade otpadnih voda
odabiru postupaka i procesa pročišćavanja otpadnih voda obzirom na njihove karakteristike i sastav
dobivanju bioplina i njegovoj korisnoj primjeni
metodama zbrinjavanja mulja zaostalog nakon obrade otpadnih voda iz različitih industrija
izvedbama prirodnih procesa obrade otpadnih voda
- zakonskoj regulativi vezanoj za obradu otpadnih voda.

Sadržaj predmeta detaljno razrađen prema satnici nastave

1. tjedan: Važnost vode za život ljudi. Upotreba vode. Raspodjele vode na Zemlji. Hidrološki ciklus vode u prirodi. Značenje hidrološkog ciklusa na obnavljanje rezervi pitke vode. Podjela seminarskih zadataka s konkretnim primjerima obrade otpadnih voda iz različitih industrija
2. tjedan: Neravnomjernost raspodjele slatke vode na Zemlji. Utjecaj antropogenih djelatnosti na hidrološki ciklus. Voda i održivi razvoj. Onečišćenje i zagađenje prirodnih voda.
3. tjedan: Pokazatelji onečišćenja otpadnih voda. Točkasti i raspršeni izvori zagađenja prirodnih voda.
4. tjedan: Gradske otpadne vode. Industrijske otpadne vode. Ponavljanje gradiva.Provjera znanja (I. kolokvij)
5. tjedan: Rashladne otpadne vode. Oborinske otpadne vode. Otpadne vode odlagališta otpada. Izračunavanje opterećenja otpadnih voda štetnom tvari preko broja ekvivalentnih stanovnika (ES)
6. tjedan: Fizikalni, kemijski i biološki procesi samočišenja vodnih ekosustava. Poremećaji vodnih ekosustava. Eutrofikacija.
7. tjedan: Obrada otpadnih voda. Prethodni stupanj pročišćavanja. Prvi stupanj pročišćavanja.
8. tjedan:Drugi stupanj ili biološki procesi obrade. Aerobni procesi. Provjera znanja (II. kolokvij)
9. tjedan: Izvedbe aerobnih procesa. Anaerobni procesi. Treći stupanj obrade
10. tjedan: Obrada i odlaganje bioloških muljeva.Alternativni postupci obrade otpadnih voda.
11. Seminar: Upoznavanje sa važećom zakonskom regulativom: Zakon o vodama NN 153/09, 130/11, 56/13), Uredba o klasifikaciji voda NN 77/98 i 137/08, Državni plan za zaštitu voda NN 08/99, Uredba o opasnim tvarima u vodama NN 78/98 i 137/08, Pravilnik o graničnim vrijednostima opasnih i drugih tvari u otpadnim vodama NN 40/99, 94/08; Pravilnik o graničnim vrijednostima emisija otpadnih voda 80/13. Provjera znanja (III kolokvij)
12. tjedan: Seminar: Tehnološko rješenje obrade otpadnih voda iz različitih industrija (proizvodnja piva, proizvodnja i prerada mesa i mesnih prerađevina, prerade ribe i mljekarske industrije)
13. tjedan: Seminar: Tehnološko rješenje obrade otpadnih voda iz različitih industrija (industrije celuloze i papira, tekstilne industrije, kemijske industrije)
14. tjedan: Seminar: Tehnološko rješenje obrade komunalnih otpadnih voda na primjeru gradova Zagreba, Splita i Zadra
15. tjedan: Seminar: Usmeno izlaganje seminarskih radova (IV kolokvij)
Vježbe:Određivanje osnovnih fizikalnih i fizikalno-kemijskih pokazatelja u uzorcima otpadne vode, Određivanje kemijske potrošnje kisika (KPK) bikromatnom metodom, Određivanje biokemijske potrošnje kisika (BPK5) Winklerovom metodom, Uklanjanje otopljenih tvari iz otpadnih voda na primjeru teških metala - Uklanjanje cinkovih iona iz otpadne vode neutralizacijom i kemijskim taloženjem, Obrada zauljene otpadne vode - Ispitivanje utjecaja dodatka deemulgatora i sredstva za obezvodnjavanje na odvajanje faza zauljene otpadne vode, Određivanje karakteristika bioaktivnog mulja: taloživost mulja u Imhoffovu lijevku i koncentracija suhe tvari aktivnog mulja.
Terenska nastava - posjet tehnološkim pogonima za obradu otpadnih voda.

Vrste izvođenja nastave:

Obveze studenata

Prisustvovanje predavanjima u iznosu od 80 % ukupne satnice, a seminaru, vježbama i terenskoj nastavi 100% od ukupne satnice.

Praćenje rada studenata (upisati udio u ECTS bodovima za svaku aktivnost tako da ukupni broj ECTS bodova odgovara bodovnoj vrijednosti predmeta):

Pohađanje nastave

2.5

Istraživanje

0.0

Praktični rad

0.0

Eksperimentalni rad

1.2

Referat

0.3

 

 

Esej

0.0

Seminarski rad

0.5

 

 

Kolokviji

0.5

Usmeni ispit

0.5

 

 

Pismeni ispit

0.5

Projekt

0.0

 

 

Ocjenjivanje i vrjednovanje rada studenata tijekom nastave i na završnom ispitu

Uvjet pristupanja izradi svake vježbe jest položen usmeni kolokvij za svaku vježbu. Nakon izvođenja vježbe slijedi obrada eksperimentalnih rezultata i izrada referata.
Cjelokupni ispit može se položiti preko četiri kolokvija tijekom semestra. Tri kolokvija su pismene provjere iz predavanja i četvrti kolokvij je usmeno izlaganje seminarskog rada. Prag prolaznosti je 60%.
Studenti koji nisu položili ispit putem kolokvija polažu ispit preko pismene i usmene provjere u redovitim ispitnim rokovima. Prag prolaznosti je 60%.
Položeni jedan ili dva kolokvija (prethodna aktivnost) ne vrijede u ljetnom ispitnom roku.
Ocjene: 60%-70% - dovoljan, 70%-80% - dobar,80%-90% -vrlo dobar, 90%-100% - izvrstan.

Obvezna literatura (dostupna u knjižnici i putem ostalih medija)

Naslov

Broj primjeraka u knjižnici

Dostupnost putem ostalih medija

D. Hendricks, Water treatment unit processes, Taylor and Francis Group, Boca Raton, 2006.

1

Metcalf & Eddy, Wastewater Engineering, Irwin McGraw-Hill, New York, 1991

1

B. Tušar, Pročišćavanje otpadne vode, Kigen d.o.o. i Geotehnički fakultet Sveučilišta u Zagrebu, Zagreb, 2009.

1

B. Tušar, Ispuštanje i pročišćavanje otpadne vode, Croatiaknjiga, Zagreb, 2004.

0

S. Tedeschi, Zaštita voda, HDGI, Zagreb, 1997.

1

J. Margeta: Oborinske i otpadne vode: teret onečišćenja i mjere zaštite; Sveučilište u Splitu, Građevinsko-arhitektonski fakultet, Split, 2007.

1

J. Perić, N. Vukojević Medvidović, I. Nuić, Inženjerstvo otpadnih voda, Priručnik za laboratorijske vježbe, Kemijsko tehnološki fakultet Sveučilišta u Splitu, lipanj 2012. (http://www.ktf-split.hr/bib/nm/inzenjerstvo_otpadnih_voda.pdf).

0

web

Znanstveni i stručni radovi iz područja obrade otpadnih voda

0

Dopunska literatura

R.T. Wright and B.J. Nebel, Environmental Science, 9th edition, Prentice Hall Inc, New Jersey, 2004.
L.D. Benefield, et al., Process Chemistry for Water and Wastewater Treatment, Prentice-Hall Inc., Englewood Cliffs, New Jersey, 1982.

Načini praćenja kvalitete koji osiguravaju stjecanje utvrđenih ishoda učenja

Praćenje kvalitete i uspješnosti obavljat će se na tri razine:
(1) Sveučilišnoj; (2) Fakultetskoj, pomoću Povjerenstva za kontrolu kvalitete nastave; (3) Nastavničkoj razini.

Ostalo (prema mišljenju predlagatelja)