Industrijski otpad

NAZIV PREDMETA Industrijski otpad

Kod

KTL312

Godina studija

3.

Nositelj/i predmeta

Prof. dr. sc. Pero Dabić

Bodovna vrijednost (ECTS)

4.0

Suradnici

Način izvođenja nastave (broj sati u semestru)

P S V T

30

0

12

3

Status predmeta

Izborni

Postotak primjene e-učenja

0 %

OPIS PREDMETA

Ciljevi predmeta

stjecanje znanja o izvorima, vrstama i količinama otpadnih industrijskih materijala
- mogućnostima trajnog i po okoliš neškodljivog zbrinjavanja industrijskih otpada
- recikliranja i dobivanja novih proizvoda.

Uvjeti za upis predmeta i ulazne kompetencije potrebne za predmet

Nema.

Očekivani ishodi učenja na razini predmeta (4-10 ishoda učenja)

Nakon položenog ispita od studenta se očekuje da zna:
- koje tvari čine industrijski otpad,
- definicije i zakonske granične vrijednosti
- izvori, vrste i količine otpadnih industrijskih materijala
- mogućnosti recikliranja i dobivanja novih proizvoda
- trajno i po okoliš neškodljivo zbrinjavanje

Sadržaj predmeta detaljno razrađen prema satnici nastave

1. tjedan: uvod, utjecaj na okoliš, zakonska regulativa o industrijskom otpadu
2. tjedan: izvori i vrste industrijskog otpada
3. tjedan: rudarstvo i obrda sirovina i produkcija štetnih tvari
4. tjedan: tehnološki procesi u kojima nastaju štetne otpadne tvari -metalurški i hidrometalurški i procesi
5. tjedan: proizvodnja anorganskih veziva i građevnih materijala i industrijski otpad
6. tjedan: otpad metalo-prerađivačke industrije i postupci oporabe
7. tjedan: građevni otpad i mogućnosti zbrinjavanja ili oporabe
8. tjedan: provjera znanja (1. kolokvij);
9. tjedan: tehnološki procesi koji koriste industrijski otpad kao sirovinu
10. tjedan: tehnološki postupci solidifikacije i stabilizacije industrijskih otpadnih materijala
11. tjedan: fiziklno-kemijske metode karakterizacije otpada
12. tjedan: hidratacija i optimiranje dodataka u cementnom matriksu
13. tjedan: metode ispitivanja novih graditeljskih proizvoda uz dodatkak industrijskim otpadom - uporabna vrijednost
14. tjedan: metode ispitivanja novih proizvoda s industrijskim otpadom-ekološka prihvatljivost - testovi ispiranja (leaching)
15. tjedan: završni komentari, rasprava, zaključci. provjera znanja (2. kolokvij).
Vježbe:Određivanje sadržaja teških metala u otpadnom motornom ulju, Solidifikacija i stabilizacija mulja iz pogona pocinčavanja, Oporaba otpadnih građevnih materijala - beton, cigla i staklo, Analiza prašine cementnih peći i mogućnosti uporabe, Oporaba zasićenog zeolita, Testovi ispiranja (Leaching test) za tlo i pepele iz ložišta

Vrste izvođenja nastave:

Obveze studenata

Prisustvovanje predavanjima u 80%-tnom iznosu, a laboratorijskim vježbama u 100%-tnom iznosu od ukupnog fonda sati.

Praćenje rada studenata (upisati udio u ECTS bodovima za svaku aktivnost tako da ukupni broj ECTS bodova odgovara bodovnoj vrijednosti predmeta):

Pohađanje nastave

2.0

Istraživanje

0.0

Praktični rad

0.0

Eksperimentalni rad

1.0

Referat

0.0

Priprema za kolokvij iz lab. v

0.1

Esej

0.0

Seminarski rad

0.0

 

 

Kolokviji

0.8

Usmeni ispit

0.0

 

 

Pismeni ispit

0.1

Projekt

0.0

 

 

Ocjenjivanje i vrjednovanje rada studenata tijekom nastave i na završnom ispitu

Kontinuirano vrjednovanje:
Cjelokupni ispit može se položiti preko dva kolokvija tijekom semestra. Prag prolaznosti je 60%. Svaki kolokvij u ocjeni učestvuje s 35%. Laboratorijske vježbe učestvuju u ocjeni 20%. Prisutnost predavanjima u 80-100%-tnom iznosu je 10% ocjene.
Završno vrjednovanje:
Studentima koji su položili jedan kolokvij, isti se priznaje kao dio ispita i to kao 35% ocjene. Preostali dio polažu u redovitim ispitnim rokovima.
Studenti koji nisu položili niti jedan kolokvij, na pismenom ispitu u redovitim ispitnim rokovima polažu cjelokupno gradivo. Prag prolaznosti je 60%, a pismeni oblik ispita učestvuje u ocjeni s po 80%. Laboratorijske vježbe učestvuju u ocjeni s udjelom 20%.
Ocjene: dovoljan (60-70%), dobar (71-80%), vrlo dobar (81-90%), izvrstan (91-100%).

Obvezna literatura (dostupna u knjižnici i putem ostalih medija)

Naslov

Broj primjeraka u knjižnici

Dostupnost putem ostalih medija

K-Y. Show, X. Guo, Industrial Waste, InTech, Rijeka, 2012.

1

L. K. Wang, Y.-T. Hung, H.H. Lo, C. Yapijakis, Handbook of Industrial and Hazardous Wastes Treatment, Marcel Dekker Inc., New York, 2004.

1

N. L. Nemerow, Industrial Waste Treatment, Elsevier Science & Technology Books, London, 2006.

1

Dopunska literatura

R. Siddique, Waste Materials and By-Products in Concrete, Springer, Berlin, 2008.
G.R. Woolley, J.J.J. Goumans, P.J. Wainwright, Waste Materials in Construction, Pergamon Press, Amsterdam, 2000.

Načini praćenja kvalitete koji osiguravaju stjecanje utvrđenih ishoda učenja

Praćenje kvalitete i uspješnosti obavljat će se na tri razine:
(1) Sveučilišnoj; (2) Fakultetskoj, pomoću Povjerenstva za kontrolu kvalitete nastave; (3) Nastavničkoj razini.

Ostalo (prema mišljenju predlagatelja)