Priprema tehnoloških voda

NAZIV PREDMETA Priprema tehnoloških voda

Kod

KTL210

Godina studija

2.

Nositelj/i predmeta

Prof. dr. sc. Dražan Jozić

Bodovna vrijednost (ECTS)

5.0

Suradnici

Način izvođenja nastave (broj sati u semestru)

P S V T

30

0

30

0

Status predmeta

Obvezni

Postotak primjene e-učenja

0 %

OPIS PREDMETA

Ciljevi predmeta

Stjecanje osnovnih teoretskih znanja o kvaliteti sirovih voda kao i o suvremenim tehnologijama koje se koriste u svrhu priprave tehnoloških voda. Stjecanje osnovnih praktičnih znanja vođenja ikontrole procesa mekšanja voda.

Uvjeti za upis predmeta i ulazne kompetencije potrebne za predmet

 

Očekivani ishodi učenja na razini predmeta (4-10 ishoda učenja)

Nakon položenog ispita od studenta se očekuje da zna:
odrediti osnovna fizikalno kemijska svojstva vode
procijeniti sukladno postavljenim zahtjevima o kvaliteti napojnih voda odgovarajući postupak mekšanja
odredit iučinkovitost tehnološkog procesa mekšanja voda
primijeniti sredstva za mekšanje voda

Sadržaj predmeta detaljno razrađen prema satnici nastave

1. Tjedan: Uvodno predavanje i napomene vezane za kolegij, Voda i njena fizikalno kemijska svojstva
2. Tjedan: Voda u prirodi, Globalni hidrološki ciklus vode, Fizikalno kemijska svojstva podzemnih i površinskih voda, Onečišćenja podzemnih i površinskih voda. Pravilnici o kvaliteti voda
3. Tjedan: Tehničke značajke voda za potrebe industrije, Parametri kvalitete tehnoloških voda, Kemijski sastav voda i načini prikazivanja i tumačenja rezultata, Mjerne oznake i nazivi
4. Tjedan: Voda kao radni medij u kemijskom inženjerstvu, Zahtjevi za kvalitetom tehnoloških voda u provedbi procesa u kemijskoj industriji. Opći uvjeti za kvalitetu voda u termoenergetskim sustavima, Standardi za termodinamička svojstva voda (IFC, IAPWS-IF97)
5. Tjedan: Soli otopljene u sirovoj vodi, Definiranje pojma tvrdoće vode i vrste soli koje čine tvrdoću vode,Mjerne jedinice i oznake, Metode određivanja kvalitete vode.
6. Tjedan: Plinovi otopljeni u sirovoj vodi, mogući štetni utjecaji na procesnu opremu. Metode deplinifikacije voda.
7. Tjedan: Priprava tehnološke vode za termoenergetskapostrojenja, Nastajanje taloga i s tim u vezi negativni učinci na procesnu opremu i ekonomičnost, Prvi kolokvij. Vježbe: Laboratorijske metode određivanja fizikalno kemijskih svojstva sirovih voda
8. Tjedan: Procesi priprave tehnoloških voda taložnim postupcima, Teorija taloženja, Sredstva za mekšanje voda taložnim postupcima, Metode kontrole optimalnog dodatka i provedbe procesa mekšanja voda. Vježbe: Priprema vode kombinacijom kemijskih taložnih procesa i procesa filtracije uz primjenu vapna kao taložnog sredstva u brzom reaktoru
9. Tjedan: Procesi priprave tehnoloških voda kemijskim bistrenjem, Teoretske osnove o procesima koagulacije, aglomeracije, sedimentacije i flotacije, Sredstva za koagulaciju i flotaciju, Parametri koji utječu na provedbu procesa, Odabir sredstava za kemijsko bistrenje, Procesna oprema. Vježbe: Kemijsko bistrenje vode i proces flokulacije uz provedbu procesa dekarbonizacije uakceleratoru
10. Tjedan: Primjena filtarskih uređaja u pripravi tehnoloških voda, Vrste i karakteristike filtarskih punjenja, Efekti djelovanja filtra, Brzina i kapacitet filtracije, Procesna oprema za filtraciju,
11. Tjedan: Primjena ionskih izmjenjivača u pripravi tehnoloških voda, Vrste i podjele ionskih izmjenjivača, Fizikalno kemijska svojstva ionskih izmjenjivača, Načini primjene i ciklusi rada ionskih izmjenjivača, Regeneracije ionskih masa. Vježbe: Mekšanje sirove vode primjenom neutralnog ionskog izmjenjivača i postupak regeneracije ionske mase.
12. Tjedan: Primjena membranskih postupaka u pripravi tehnoloških voda, Vrste membrana i njihova fizikalno kemijska svojstva, Industrijska primjena u procesima: Reverzna osmoza, Elektrodeionizacija. Vježbe: Demineralizacija i deionizacija tehnoloških voda primjenom ionskih izmjenjivača
13. Tjedan: Deferizacija, demanganizacija, dekloriranje i oduljivanje tehnoloških voda, Postupci i uređaji za deferizaciju i demanganizaciju sirove vode
14. Tjedan: Specifične metode obrade tehnoloških voda za različite namjene dezinfekcija/sterilizacija oksidacijskim (kloriranje, klordioksid, ozon, perokson...) i neoksidacijskim sredstvima (UV zračenja, membranska mikro i ultra filtracija, slojna mikrofiltracija), Dezinfekcija vode oligodinamičkimdjelovanjem iona teških metala
15. Tjedan: Ponavljanje, Drugi kolokvij

Vrste izvođenja nastave:

Obveze studenata

Prisustvovanje predavanjima u iznosu od 70% ukupne satnice.

Praćenje rada studenata (upisati udio u ECTS bodovima za svaku aktivnost tako da ukupni broj ECTS bodova odgovara bodovnoj vrijednosti predmeta):

Pohađanje nastave

1.0

Istraživanje

0.0

Praktični rad

1.0

Eksperimentalni rad

0.0

Referat

0.3

Samostalni rad

0.6

Esej

0.0

Seminarski rad

0.0

Konzultacije

0.3

Kolokviji

0.4

Usmeni ispit

0.8

 

 

Pismeni ispit

0.6

Projekt

0.0

 

 

Ocjenjivanje i vrjednovanje rada studenata tijekom nastave i na završnom ispitu

Cjelokupni ispit može se položiti preko dva kolokvija tijekom semestra. Minimum za uspješno položen kolokvij je granica od 60% riješenog testa. Svaki kolokvij u ocjeni učestvuje s udjelom od 40%. Prisutnost na predavanjima od 70 do 100% predstavlja udio od5% ocjene dok je prisutnost na Laboratorijskim vježbama od 100% udio od 15% ocjene U ispitnim rokovima polaže se pismeni i usmeni ispit. Minimum za prolaznost je 50% riješenog testa. Položeni jedan kolokvij (prethodna aktivnost) vrijedi i u ljetnom ispitnom roku s udjelom od 10% u ocjeni. Pismeni ispit ima udio 30%, a usmeni 40%. Studenti koji nisu položili ispit putem kolokvija polažu ispit preko pismenog i usmenog ispita u redovitim ispitnim rokovima. Granica za prolaznosti je 60 % riješenog testa, a pojedini oblik ispita učestvuje u ocjeni s udjelom od 50%.
Ocjene: 50%-61% - dovoljan, 62%-74% - dobar,75%-87% -vrlo dobar, 88%-100% - izvrstan.

Obvezna literatura (dostupna u knjižnici i putem ostalih medija)

Naslov

Broj primjeraka u knjižnici

Dostupnost putem ostalih medija

M. Šivak, Tehnologija pripreme tehničkih voda u termoenergetici, Nakladnička djelatnost Marijan Šivak, Zagreb 2002.

1

Frank Kemer, Nalkov priručnik za vodu, Savez inženjera i tehničara Srbije, Beograd, 2005.

1

Dopunska literatura

Odabrani članci iz časopisa po preporuci predmetnog nastavnika

Načini praćenja kvalitete koji osiguravaju stjecanje utvrđenih ishoda učenja

Praćenje kvalitete i uspješnosti obavljat će se na tri razine:
(1) Sveučilišnoj; (2) Fakultetskoj, pomoću Povjerenstva za kontrolu kvalitete nastave; (3) Nastavničkoj razini.

Ostalo (prema mišljenju predlagatelja)