Trajnost nemetalnih materijala

NAZIV PREDMETA Trajnost nemetalnih materijala

Kod

KTL305

Godina studija

3.

Nositelj/i predmeta

Prof. dr. sc. Jelica Zelić

Bodovna vrijednost (ECTS)

6.0

Suradnici

Način izvođenja nastave (broj sati u semestru)

P S V T

30

0

26

4

Status predmeta

Obvezni

Postotak primjene e-učenja

0 %

OPIS PREDMETA

Ciljevi predmeta

Stjecanje osnovnih teorijskih znanja o procesima propadanja i korozije u ocjeni otpornosti i trajnosti tehnički važnih anorganskih nemetalnih materijala u prirodnim uvjetima njihove primjene.

Uvjeti za upis predmeta i ulazne kompetencije potrebne za predmet

Materijali u graditeljstvu, Korozija i zaštita metala

Očekivani ishodi učenja na razini predmeta (4-10 ishoda učenja)

Nakon položenog ispita od studenta se očekuje da zna:
- razlikovati mehanizam korozije metala i nemetala
- kategorizirati vrste kemijske korozije betona, morta i cementnih kompozita kao posljedicu interakcije betona (mort, cementni kompozit) i agresivnog okoliša
- objasniti model kemijskog djelovanja morske vode na beton, odnosno armirani beton
- procijeniti utjecaj atmosferilija na koroziju i propadanje tehničkog i ukrasnog kamena
- predvidjeti posljedice alkalno-agregatne reakcije
- ocijeniti utjecaj pucolanskih dodataka i drugih dodataka (primjerice, fino mljevenog vapnenca) na spriječavanje korozije i poboljšanje trajnosti betona, morta i cementnih kompozita
- objasniti proces trošenja/koroziju površine tehničkog stakla pod utjecajem atmosferilija
- primijeniti metode ispitivanja utjecaja agresivnog okoliša na trajnost konstrukcija
- procijeniti i predložiti mjere zaštite u cilju poboljšanja trajnosti odabranih anorganskih nemetalnih materijala.

Sadržaj predmeta detaljno razrađen prema satnici nastave

1. tjedan: Opis i pregled sadržaja predmeta. Ekonomsko i ekološko značenje zaštite materijala od korozije.Vrste korozije i razarajuće pojave pri koroziji metala i nemetala.
2. tjedan: Tehnički važni nemetalni anorganski materijali. Odnos strukture i svojstava materijala u ocjeni njihove otpornosti i trajnosti u prirodnim uvjetima njihove primjene.
3. tjedan: Utjecajni čimbenici na razgradnju strukture betona, morta i cementnih kompozita. Vrste i mehanizmi kemijske korozije ovisno o agresivnom okolišu.
4. tjedan: Kemijska korozija u tlu, morskoj vodi i procesnoj industriji. Odabrani primjeri kemijske korozije betoba i armiranobetonskih konstrukcija. Sulfatna korozija, produkti i posljedice korozije betona.
5. tjedan: Utjecaj vrste cementa, koncentracije sulfata, vrste kationa vezanog na sulfatni ion, temperature i vremena izlaganja na brzinu korozije betona.
6. tjedan: Metode ispitivanja. Mjere zaštite u praksi.
7. tjedan: Novi kompozitni materijali visoke korozijske otpornosti i trajnosti.
Ponavljanje gradiva. Provjera znanja (I kolokvij).
8. tjedan: Stijene. Definicija. Podjela. Struktura kamena i primjena.
9. tjedan: Utjecajni čimbenici na razgradnju strukture tehničkog i ukrasnog kamena. Vrste i mehanizmi kemijske korozije ovisno o agresivnom okolišu. Alkalno-silikatna reakcija. Uzroci i posljedice.
10. tjedan: Kemizam nastajanja "crnih kora" na kamenu karbonatnog podrijetla (vapnenac, mramor) i trošenje kamena pod utjecajem atmosferilija (H2O, SO2, CO2, čađa). Mediteranska patina. Hipoteze nastajanja.
11. tjedan: Metode ispitivanja. Mjere zaštite u praksi.
12. tjedan: Staklo. Definicija. Sastav tehničkog stakla. Nositelji strukture i vrste tehničkog stakla.
13. tjedan: Kinetika i mehanizam trošenja/korozije površine stakla pod utjecajem atmosferilija. Hidratacija i hidroliza Na-silikatnog stakla .
14. tjedan: Hidrolitička otpornost stakla. Metode ispitivanja. Mjere zaštite.
15. tjedan: Ponavljanje. Provjera znanja (II. kolokvij).
Vježbe:
Određivanje sulfatne otpornosti uzoraka cementnog morta u otopini Na2SO4
a) bez zamjenskih dodataka
b) sa zamjenskim dodatkom silicijske prašine
c) sa zamjenskim dodatkom fino mljevenog vapnenca
mjerenjem: čvrstoća (tlačna i savojna) cementnog morta, modula elastičnosti, volumena zbog bubrenja i količine neizluženog kalcijeva hidroksida.
Određivanje sulfatne otpornosti uzoraka cementnog morta u otopini MgSO4
a) bez zamjenskih dodataka
b) sa zamjenskim dodatkom silicijske prašine
c) sa zamjenskim dodatkom fino mljevenog vapnenca
mjerenjem: čvrstoća (tlačna i savojna) cementnog morta, modula elastičnosti, volumena zbog bubrenja i količine neizluženog kalcijeva hidroksida.
Određivanje portlandita metodama toplinske analize (DTA/TG) u hidratiziranim uzorcima cementnog morta bez i s pucolanskim dodacima.
Ispitivanje djelovanje kiselina na različite vrste stijena. Ispitivanje alkalno-agregatne reakcije.
Karakterizacija "Mediteranske patine" na kamenu karbonatnog podrijetla FTIR metodom.
Određivanje hidrauličke otpornosti tehničkog stakla.
Vizualna promatranja objekata na terenu.
Seminarski rad.

Vrste izvođenja nastave:

Obveze studenata

 

Praćenje rada studenata (upisati udio u ECTS bodovima za svaku aktivnost tako da ukupni broj ECTS bodova odgovara bodovnoj vrijednosti predmeta):

Pohađanje nastave

1.0

Istraživanje

0.0

Praktični rad

0.0

Eksperimentalni rad

1.0

Referat

0.0

 

 

Esej

0.0

Seminarski rad

1.0

 

 

Kolokviji

1.0

Usmeni ispit

1.0

 

 

Pismeni ispit

1.0

Projekt

0.0

 

 

Ocjenjivanje i vrjednovanje rada studenata tijekom nastave i na završnom ispitu

Cjelokupni ispit može se položiti preko dva kolokvija tijekom semestra. Prag prolaznosti je 60%. Svaki kolokvij u ocjeni učestvuje s 45%. Prisutnost predavanjima od 80 do 100% je 10% ocjene. U ispitnim rokovima polaže se pismeni i usmeni ispit. Prag prolaznosti je 60%. Položeni jedan kolokvij (prethodna aktivnost) vrijedi i u ljetnom ispitnom roku s udjelom od 10% u ocjeni. Pismeni ispit ima udio 40%, a usmeni 50%. Studenti koji nisu položili ispit putem kolokvija polažu ispit preko pismenog i usmenog ispita u redovitim ispitnim rokovima. Prag prolaznosti je 60 %, a pojedini oblik ispita učestvuje u ocjeni s po 50%.
Ocjene: 60%-70% - dovoljan, 71%-81% - dobar, 82%-92% -vrlo dobar, 93%-100% - odličan.

Obvezna literatura (dostupna u knjižnici i putem ostalih medija)

Naslov

Broj primjeraka u knjižnici

Dostupnost putem ostalih medija

J. Zelić, Z. Osmanović, Čvrstoća i trajnost cementnih kompozita, Kemijsko-tehnološki fakultet Sveučilišta u Splitu, 2014. (u postupku recenzije)

1

www.ktf-split.hr

J. Zelić, Praktikum iz procesa anorganske industrije, Kemijsko-tehnološki fakultet u Splitu, Split, 2013.

1

www.ktf-split.hr

Z. Osmanović, J. Zelić, Proizvodnja Portland-cementa, univerzitetski udžbenik, Univerzitet u Tuzli,Tuzla, 2011.

5

www.knjiga.ba http://www.knjiga.ba/proizvodnja_portlandj_cem

Dopunska literatura

J. Zelić, Engineering of Selected Inorganic Materials, sveučilišni udžbenik (na engleskom jeziku), Sveučilište u Splitu u Splitu, Split, 2013. , u postupku recenzije
J. Zelić, Engineering of Selected Inorganic Materials/Inženjerstvo odabranih anorganskih materijala, Kemijsko-tehnološki fakultet u Splitu, Split, 2013. http:// www.ktf-split.hr/bib/nm/Inzenjerstvo_odabranih_anorganskih_materijala_en.pdf
R. A. McCauley, Corrosion of Ceramics Materials, 3rd Ed., CRC Press, 2013.

Načini praćenja kvalitete koji osiguravaju stjecanje utvrđenih ishoda učenja

Praćenje kvalitete i uspješnosti obavljat će se na tri razine:
(1) Sveučilišnoj; (2) Fakultetskoj, pomoću Povjerenstva za kontrolu kvalitete nastave; (3) Nastavničkoj razini.

Ostalo (prema mišljenju predlagatelja)