Materijali u graditeljstvu

NAZIV PREDMETA Materijali u graditeljstvu

Kod

KTL208

Godina studija

2.

Nositelj/i predmeta

Prof. dr. sc. Dražan Jozić

Bodovna vrijednost (ECTS)

5.0

Suradnici

Način izvođenja nastave (broj sati u semestru)

P S V T

30

0

30

0

Status predmeta

Obvezni

Postotak primjene e-učenja

0 %

OPIS PREDMETA

Ciljevi predmeta

Stjecanje osnovnih teorijskih i praktičnih znanja o materijalima korištenim u graditeljstvu kao i procesnim uvjetima proizvodnje i priprave kompozitnih materijala. Stjecanje osnova karakterizacije i zaštite materijala u različitim uvjetima primjene.

Uvjeti za upis predmeta i ulazne kompetencije potrebne za predmet

 

Očekivani ishodi učenja na razini predmeta (4-10 ishoda učenja)

Nakon položenog ispita od studenta se očekuje da će moći:
- Pripremiti uzorke za standardne procedure ispitivanja materijala u graditeljstvu
- Provesti ispitivanja fizikalno kemijskih parametara bitnih za mineralnih veziva sukladno procedurama propisanim standardnim normama za mineralna veziva
- Procijeniti vrstu vezivnog materijala pogodnog za uporabu u različitim uvjetima primjene građevnih materijala
- Pripraviti mortove i betone prema zadanim specifikacijama
- Procijeniti materijale pogodne za hidroizolaciju

Sadržaj predmeta detaljno razrađen prema satnici nastave

1. tjedan: Opis i pregled sadržaja kolegija. Uvodne napomene. Podjela gradiva i njihova svojstva, Prirodna gradiva, Umjetna gradiva, Gradiva primjenjiva kao konstrukcijski i/ili izolacijski materijali
2. tjedan: Fizikalna i fizikalno-mehanička svojstva gradiva, Kemijska svojstva gradiva. Provjera kakvoće gradiva.
3. tjedan: Osnove o gradivnim materijalima (Kamen, Drvo, Građevinska keramika, Staklo, Metali, Polimerni materijali). Veziva (zračna i hidraulična veziva).Mortovi i žbuke.
4. tjedan: Procesi termičkih razlaganja karbonata i dobivanje vapnenog veziva. Standardne metode ispitivanja i karakterizacije vapna. Vježbe: Priprava živog vapna i mjerenje reaktivnost vapna.
5. tjedan: Tehnologija proizvodnje gipsa, i njegova primjena u graditeljstvu, Standardne metode ispitivanja gipsa
6. tjedan: Prvi kolokvij
7. tjedan: Proizvodnja portland cementa. Norme i podjela cemenata, Kemijski i mineraloški sastav cementa. Vježbe: Određivanje specifične površine, gustoće i veličine čestica mineralnih veziva
8. tjedan: Hidratacija cementa. Cementi posebne namjene. Mineralni dodatci cementima. Vježbe: Određivanje normalne konzistencije, brzine vezanja cementa i stalnosti volumena cementnih kompozita
9. tjedan: Kemijski dodatci cementima. Ispitivanje kakvoće cementa. Cementni mortovi. Ispitivanje fizikalnih svojstva mortova. Vježbe: Priprava cementnih mortova sa i bez dodatka aditiva, reološka svojstva cementnog kompozita (morta, betona)
10. tjedan: Tehnologije priprave betona. Metode ispitivanja proizvedenog i ugrađenog betona, Betoni posebne namjene. Agregati za pripravu betona. Proizvodnja agregata za beton. Fizikalna svojstva agregata. Metode ispitivanja agregata. Vježbe: Ispitivanje mehaničkih svojstava cementnih mortova
11. tjedan: Otpornost cementnih kompozita na uvjete izloženosti agresivnim sredinama. Dodatci koji se koriste u svrhu povećanja trajnosti i stabilnosti kompozitnih materijala,Metode praćenja (monitoring) stanja konstrukcija. Vježbe: Brza metoda mjerenja otpornosti cementnog kompozita na penetraciju klorida
12 tjedan: Glina i glineni minerali kao mineralne sirovine za proizvodnju građevnih materijala. Vježbe: Određivanje kapaciteta izmjene iona kod glinenih minerala
13. tjedan: Materijali za toplinsku i zvučnu izolaciju u graditeljstvu
14. tjedan: Hidroizolacijski materijali u graditeljsvu. Tehnike i metode reparacije građevnih materijala. Vježbe: Prionjivost hidroizolacijskih materijala na betonsku podlogu (pull off test)
15. tjedan: Drugi kolokvij

Vrste izvođenja nastave:

Obveze studenata

Nazočnost na predavanjima u iznosu od 70% do 100%, a na vježbama od 100% ukupne satnice.

Praćenje rada studenata (upisati udio u ECTS bodovima za svaku aktivnost tako da ukupni broj ECTS bodova odgovara bodovnoj vrijednosti predmeta):

Pohađanje nastave

1.0

Istraživanje

0.0

Praktični rad

0.0

Eksperimentalni rad

0.7

Referat

0.3

Priprema za eksperimentalni ra

0.3

Esej

0.0

Seminarski rad

0.0

Samostalni rad

0.5

Kolokviji

0.6

Usmeni ispit

0.8

 

 

Pismeni ispit

0.8

Projekt

0.0

 

 

Ocjenjivanje i vrjednovanje rada studenata tijekom nastave i na završnom ispitu

Cjelokupni ispit može se položiti preko dva kolokvija tijekom semestra. Minimum za uspješno položen kolokvij je granica od 50% riješenog testa. Svaki kolokvij u ocjeni učestvuje s udjelom od 40%. Prisutnost na predavanjima od 70 do 100% predstavlja udio od 5% ocjene dok je prisutnost na Laboratorijskim vježbama od 100% udio od 15% ocjene. U ispitnim rokovima polaže se pismeni i usmeni ispit. Minimum za prolaznost je 50% riješenog testa. Položeni jedan kolokvij (prethodna aktivnost) vrijedi i u ljetnom ispitnom roku s udjelom od 15% u ocjeni. Pismeni ispit ima udio 25%, a usmeni 40%. Studenti koji nisu položili ispit putem kolokvija polažu ispit preko pismenog i usmenog ispita u redovitim ispitnim rokovima. Granica za prolaznosti je 50 % riješenog testa, a pojedini oblik ispita učestvuje u ocjeni s udjelom od 50%.
Ocjene: 50%-61% - dovoljan, 62%-74% - dobar,75%-87% -vrlo dobar, 88%-100% - izvrstan.

Obvezna literatura (dostupna u knjižnici i putem ostalih medija)

Naslov

Broj primjeraka u knjižnici

Dostupnost putem ostalih medija

A. Đureković; Cement, cementni kompozit i dodaci za beton, Školska knjiga, Zagreb 1996.

1

H.F.W. Taylor; Cement chemistry, 2nd edition, Thomas Telford Publishing, Thomas Telford Services Ltd, London, 1997.

1

Pierre-Claude Aïtcin, Sidney Mindess; Sustainability of Concrete, Spon Press, Oxon 2011.

1

Dopunska literatura

Odabrani članci iz časopisa po preporuci predmetnog nastavnika

Načini praćenja kvalitete koji osiguravaju stjecanje utvrđenih ishoda učenja

Praćenje kvalitete i uspješnosti obavljat će se na tri razine:
(1) Sveučilišnoj; (2) Fakultetskoj, pomoću Povjerenstva za kontrolu kvalitete nastave; (3) Nastavničkoj razini.

Ostalo (prema mišljenju predlagatelja)