Tehnološke operacije

NAZIV PREDMETA Tehnološke operacije

Kod

KTL202

Godina studija

2.

Nositelj/i predmeta

Renato Stipišić

Bodovna vrijednost (ECTS)

8.0

Suradnici

Način izvođenja nastave (broj sati u semestru)

P S V T

30

15

25

5

Status predmeta

Obvezni

Postotak primjene e-učenja

0 %

OPIS PREDMETA

Ciljevi predmeta

Stjecanje znanja potrebnih za razumijevanje kemijsko inženjerskih problema koji se javljaju u jediničnim operacijama koje se primjenjuju u kemijskim i srodnim industrijama (prehrambenoj, faramaceutskoj itd.).

Uvjeti za upis predmeta i ulazne kompetencije potrebne za predmet

Odslušani predmeti: Opća i anorganska kemija, Analitička kemija, Osnove organske kemije, Osnove fizikalne kemije, Matematika, Ke

Očekivani ishodi učenja na razini predmeta (4-10 ishoda učenja)

Nakon položenog ispita od studenta se očekuje da zna:
- osnovne mehanizme prijenosa tvari i energije (fenomeni transporta)
- zakone održanja količine gibanja, energije, mase
- pojave prilikom strujanja fluida
- uređaje za transport fluida i krutina
- zakonitosti gibanja čestica kroz fluid
- operacije i uređaje za odvajanje tvari
- uređaje za prijenos topline
- operacije prijenosa tvari

Sadržaj predmeta detaljno razrađen prema satnici nastave

1. tjedan: Uvod i pregled sadržaja predmeta. Osnove mehanike fluida. Svojstva fluida.
2. tjedan: Statika fluida. Dinamika fluida.
3. tjedan: Pad tlaka u cijevima i fazonskim djelovima.
4. tjedan: Transport fluida i krutina.
5. tjedan: Centrifugalne pumpe.
6. tjedan: Usitnjavanje. Klasiranje.
7. tjedan: Zakonitosti gibanja čestica kroz fluid. Sedimentacija.
8. tjedan: Fluidizacija. Separacija.
9. tjedan: Filtracija. Miješanje.
Provjera znanja (I kolokvij)
10. tjedan: Prijenos topline. Kondukcija.
11. tjedan: Konvekcija. Isijavanje.
12. tjedan: Izmjenjivači topline.
13. tjedan: Prijenos tvari. Apsorpcija.
14. tjedan: Sušenje. Ekstrakcija.
15. tjedan: Destilacija.
Provjera znanja (II kolokvij)
Vježbe:Određivanje vrste strujanja i kritičnog Re-broja vizuelnim promatranjem, Određivanje pada tlaka u cijevima i fazonskim dijelovima, Fluidizacija – određivanje karakteristika fluidiziranog sloja, Filtracija – određivanje konstante filtracije i prosječnog specifičnog otpora kolača, Miješanje – određivanje utroška snage miješalice, Izmjenjivači topline – određivenje koeficijenata prijenosa topline, Apsorpcija – pad tlaka i kapacitet punjenih tornjeva.

Vrste izvođenja nastave:

Obveze studenata

Prisustvo na predavanjima u iznosu od 80% ukupne satnice.
Prisustvo na vježbama u iznosu od 100% ukupne satnice.

Praćenje rada studenata (upisati udio u ECTS bodovima za svaku aktivnost tako da ukupni broj ECTS bodova odgovara bodovnoj vrijednosti predmeta):

Pohađanje nastave

2.0

Istraživanje

0.0

Praktični rad

2.0

Eksperimentalni rad

0.0

Referat

2.0

 

 

Esej

0.0

Seminarski rad

0.0

 

 

Kolokviji

0.0

Usmeni ispit

2.0

 

 

Pismeni ispit

0.0

Projekt

0.0

 

 

Ocjenjivanje i vrjednovanje rada studenata tijekom nastave i na završnom ispitu

Cjelokupni ispit može se položiti preko dva pismena kolokvija tijekom semestra. Prag prolaznosti je 60%. Svaki kolokvij sudjeluje u ocjeni s 50%. U ispitnim rokovima polaže se usmeni ispit. Prag prolaznosti je 60%. Ocjene: 60 - 69% - dovoljan (2), 70 - 79% - dobar (3), 80 – 89% vrlo dobar (4), 90 – 100% - izvrstan (5).

Obvezna literatura (dostupna u knjižnici i putem ostalih medija)

Naslov

Broj primjeraka u knjižnici

Dostupnost putem ostalih medija

W.L. McCabe, J.C. Smith, P. Harriott, Unit Operations of Chemical Engineering, McGraw-Hill, 6thedition, New York, 2001.

1

M. Hraste, Mehaničko procesno inženjerstvo, HINUS, Zagreb, 2003.

10

R.M. Felder, R.W. Rousseau, Elementary Principles of Chemical Processes, John Wiley & Sons, Inc., New York, 2000.

1

Dopunska literatura

R.H. Perry, D.W. Green, J.O. Maloney, Perry’s Chemical Engineer’s Handbook, 7th edition, McGraw-Hill, New York, 1999.
V. Koharić, Mehaničke operacije, Sveučilište u Zagrebu, Zagreb, 1996.

Načini praćenja kvalitete koji osiguravaju stjecanje utvrđenih ishoda učenja

Praćenje kvalitete i uspješnosti obavljat će se na tri razine:
(1) Sveučilišnoj; (2) Fakultetskoj, pomoću Povjerenstva za kontrolu kvalitete nastave; (3) Nastavničkoj razini.

Ostalo (prema mišljenju predlagatelja)