Kemijski reaktori

NAZIV PREDMETA Kemijski reaktori

Kod

KTL204

Godina studija

2.

Nositelj/i predmeta

Izv. prof. dr. sc. Sandra Svilović

Bodovna vrijednost (ECTS)

5.0

Suradnici

Način izvođenja nastave (broj sati u semestru)

P S V T

30

0

15

0

Status predmeta

Obvezni

Postotak primjene e-učenja

0 %

OPIS PREDMETA

Ciljevi predmeta

Stjecanje temeljnih znanja iz reakcijskog inženjerstva; podjela, karakteristike i primjena kemijskih reaktora. Upoznavanje s osnovama rada u programskom alatu Mathcad te kinetikom homogenih i heterogenih reakcija.

Uvjeti za upis predmeta i ulazne kompetencije potrebne za predmet

 

Očekivani ishodi učenja na razini predmeta (4-10 ishoda učenja)

Nakon položenog ispita od studenta se očekuje da zna:
- definirati pojam reaktora
- objasniti pojam kemijske kinetike, reda reakcije, konstante brzine kemijske reakcije
- objasniti razliku između kinetike u homogenim i heterogenim sustavima, kako odrediti najsporiji korak u procesu
- karakteristike osnovnih tipova reaktora
- tipove višefaznih reaktora
- primjenu i vrste eksperimentalnih katalitičkih reaktora

Sadržaj predmeta detaljno razrađen prema satnici nastave

1. tjedan: uvod, reaktor kao procesna jedinica u tehnološkom procesu
2. tjedan: podjela i karakteristike osnovnih tipova reaktora
3 i 4. tjedan: brzina kemijskih reakcija u homogenim sustavima, red reakcije, konstanta brzine kemijske reakcije
5 tjedan: podjela kemijskih reakcija; brzina nastajanja, brzina nestajanja
6. tjedan: brzina kemijskih reakcija u heterogenim sustavima
7. tjedan: idealni reaktor, bilanca tvari i topline za osnovne tipove kemijskih reaktora
8. tjedan: idealni neprotočni kotlasti reaktor
9. tjedan: parcijalna provjera znanja
10. tjedan: idealni cijevni reaktor
11.tjedan: idealni protočni kotlasti reaktor, kaskade
12. tjedan: kataliza i eksperimentalni katalitički reaktori
13. tjedan: višefazni reaktori
14. tjedan: mikroreaktori
15. tjedan: izbor reaktora
Parcijalna provjera znanja
Vježbe: Uvod u Mathcad - alatne trake, kalkulator, grafovi, formatiranje rezultata, jedinice, funkcije, metoda najmanjih kvadrata. Kinetika homogenih reakcija. Kinetika heterogenih reakcija: utjecaj brzine miješanja na područje odvijanja reakcije, utjecaj veličine čestica na područje odvijanja reakcije.

Vrste izvođenja nastave:

Obveze studenata

Studenti su obvezni pohađati nastavu (predavanja i vježbe) te aktivno sudjelovati u nastavnom procesu.

Praćenje rada studenata (upisati udio u ECTS bodovima za svaku aktivnost tako da ukupni broj ECTS bodova odgovara bodovnoj vrijednosti predmeta):

Pohađanje nastave

1.5

Istraživanje

0.0

Praktični rad

0.0

Eksperimentalni rad

1.0

Referat

0.0

 

 

Esej

0.0

Seminarski rad

0.0

 

 

Kolokviji

1.0

Usmeni ispit

0.5

 

 

Pismeni ispit

1.0

Projekt

0.0

 

 

Ocjenjivanje i vrjednovanje rada studenata tijekom nastave i na završnom ispitu

Cjelokupni ispit može se položiti preko dva kolokvija tijekom semestra. U ispitnim rokovima se polaže pismeni i usmeni ispit.
Ocjene: 55-66% - dovoljan; 66-79% - dobar; 80-92% - vrlo dobar; 93-100% - izvrstan.

Obvezna literatura (dostupna u knjižnici i putem ostalih medija)

Naslov

Broj primjeraka u knjižnici

Dostupnost putem ostalih medija

Z. Gomzi, Kemijski reaktori, HINUS, Zagreb, 1998.

10

S. G. Fogler, Elements of, Chemical Reaction Analysis and Design, Prentice-Hall, Englewood, N.J.,2006

1

Dopunska literatura

S. G. Fogler, Elements of, Chemical Reaction Analysis and Design, Prentice-Hall, Englewood, N.J.,2006.; S. Zrnčević, Kataliza i katalizatori, HINUS, Zagreb, 2005.

Načini praćenja kvalitete koji osiguravaju stjecanje utvrđenih ishoda učenja

Praćenje kvalitete i uspješnosti obavljat će se na tri razine:
(1) Sveučilišnoj; (2) Fakultetskoj, pomoću Povjerenstva za kontrolu kvalitete nastave; (3) Nastavničkoj razini.

Ostalo (prema mišljenju predlagatelja)