Kemijsko računanje

NAZIV PREDMETA Kemijsko računanje

Kod

KTL102

Godina studija

1.

Nositelj/i predmeta

Doc. dr. sc. Marijo Buzuk

Bodovna vrijednost (ECTS)

4.0

Suradnici

Način izvođenja nastave (broj sati u semestru)

P S V T

15

30

0

0

Status predmeta

Obvezni

Postotak primjene e-učenja

0 %

OPIS PREDMETA

Ciljevi predmeta

Dati uvid u kvantitativne promjene sudionika kemijske reakcije pri kemijskim promjenama i objasniti pristupe kojima se pojedini problemi rješavaju.

Uvjeti za upis predmeta i ulazne kompetencije potrebne za predmet

 

Očekivani ishodi učenja na razini predmeta (4-10 ishoda učenja)

Razumijevanje pojma množine i osnovnih principa molne metode pri utvrđivanju kvantitativnih odnosa sudionika kemijske reakcije
- Razumijevanje dosega i gubitka množina/masa pri kemijskim reakcijama. Utvrđivanje stvarno potrebne količine reaktanta za dobivanje točno određene količine produkta
- Izračunavanje volumena plinova pri homogenim i heterogenim kemijskim reakcijama
- Studenti će moći izračunati sastav nepoznatih otopina i potrebne količine tvari za pripravu otopina danog sastava
- Studenti će moći utvrditi sastav otopina dobiven miješanjem istovrsnih otopina ili razrjeđivanjem i uparavanjem pripravljenih otopina

Sadržaj predmeta detaljno razrađen prema satnici nastave

1. tjedan: Kvantitativni odnosi u kemijskim reakcijama. Zakon o održanju mase. Mol. Upoznavanje s molnom metodom.
Seminar: Rješavanje praktičnih problema. Izračunavanje množine i broja čestica. Odnosi između masa i množina sudionika kemijske reakcije.
2.tjedan: Čistoća tvari. Maseni udio. Izračunavanje količine tvari kod nečisto zadanih reaktanata i produkata.
Seminar: Rješavanje praktičnih problema. Izračunavanje čistoće sudionika kemijske reakcije. Maseni udio u otopini. Maseni udio u rudači.
3.tjedan: Iskorištenje pri kemijskim reakcijama. Gubitak i iskorištenje produkta. Stvarna i teoretska količina produkta.
Seminar: Rješavanje problema u kojima dolazi do gubitka produkta. Izračunavanje potrebne količine reaktanata ako je zadana količina produkta pri njegovim gubitcima. Izračunavanje količine produkta, pri njegovim gubitcima, ako je zadana količina reaktanata.
4.tjedan: Mjerodavni reaktant. Definicija mjerodavnog reaktanata. Reaktant u suvišku.
Seminar: Utvrđivanje mjerodavnog reaktanta, ako je zadano više reaktanata. Proračun suviška drugog reaktanta.
5. tjedan: Gubitak mjerodavnog reaktanta. Gubitak reaktanta u suvišku.
Seminar: Problemi u kojima se susreće gubitak mjerodavnog reaktanta. Ovisnost nastale količine produkta o gubitku mjerodavnog reaktanta.
6. tjedan: Kompleksni problemi koji uključuju prethodno obrađene cjeline. Pristup i logika rješavanja problema - 1 dio.
Seminar: Rješavanje kompleksnih problema koji uključuju prethodno usvojene cjeline - 1 dio.
7. tjedan: Kompleksni problemi koji uključuju prethodno obrađene cjeline. Pristup i logika rješavanja problema - 2 dio.
Seminar: Rješavanje kompleksnih problema koji uključuju prethodno usvojene cjeline - 2 dio.
8. tjedan: Volumen u kemijskim reakcijama. Jednadžba stanja idealnog plina. Odnosi volumena u kemijskim reakcijama.
Seminar: Upotreba jednadžbe stanja idealnog plina. Poveznica između mase, množine i volumena. Standardni uvjeti i množina plina.
9. tjedan: Heterogeni sustavi koji uključuju kemijske reakcije u kojima sudjeluju plinovi, tekućine i krutine.
Seminar: Problemi koji se mogu javiti u heterogenim sustavima. Kvantitativni odnosi u heterogenim sustavima - rješavanje problema.
10. tjedan: Otopine. Omjeri: maseni, množinski, volumni. Definicija.
Seminar: Izračunavanje masenih, volumnih i množinskih omjera. Omjeri u kvantitativnim odnosima sudionika kemijske reakcije.
11. tjedan: Udjeli: množinski, volumni. Razlika između udjela i omjera.
Seminar: Izračunavanje množinskih i volumnih udjela otopina. Rješavanje problema koji uključuju reaktante i produkte definirane s udjelima.
12. tjedan: Koncentracije: množinska, volumna, brojnosna. Razlika između volumnog udjela i volumne koncentracije.
Seminar: Izračunavanje množinskih, brojnosnih i volumnih koncentracija. definiranje sastava otopina. Rješavanje problema koji uključuju reaktante i produkte definirane s koncentracijama.
13. tjedan: Molalitet. Definicija. Pristup rješavanju kompleksnih problema iz područja otopina koji uključuju različito definirane sastave otopina.
Seminar: Rješavanje kompleksnih problema iz područja otopina koji uključuju različito definirane sastave otopina.
14. tjedan: Pripravljanje otopina.
Seminar: Izračun količine tvari za pripravljanje različito definiranih otopina (udjelima, koncentracijama, omjerima, molalitetom)
15. tjedan: Razrjeđivanje otopina. Miješanje istovrsnih otopina.
Seminar: Promjena udjela, koncentracija i omjera pri razrjeđivanju otopina. Izračunavanje konačne koncentracije otopine pripravljene miješanjem dviju istovrsnih otopina.

Vrste izvođenja nastave:

Obveze studenata

 

Praćenje rada studenata (upisati udio u ECTS bodovima za svaku aktivnost tako da ukupni broj ECTS bodova odgovara bodovnoj vrijednosti predmeta):

Pohađanje nastave

0.5

Istraživanje

0.0

Praktični rad

0.0

Eksperimentalni rad

0.0

Referat

0.0

 

 

Esej

0.0

Seminarski rad

0.0

 

 

Kolokviji

1.5

Usmeni ispit

0.0

 

 

Pismeni ispit

2.0

Projekt

0.0

 

 

Ocjenjivanje i vrjednovanje rada studenata tijekom nastave i na završnom ispitu

Tijekom semestra kroz dva pismena parcijalna testa provjeravati će se znanje studenata iz odslušane građe. Nakon odslušanog semestra, studenti pristupaju pismenom ispitu iz odslušane građe seminara. Ukoliko student zadovolji na nekom od parcijalnih testova tijekom semestra, građu iz položenog testa ne treba polagati na pismenom ispitu. Za sve vidove nastave ocjenjivanje će biti provedeno prema slijedećem kriteriju: <55% nedovoljan; 56%-66% dovoljan; 67%-78% dobar; 79%-90% vrlodobar;> 90% odličan. Konačna ocjena biti će aritmetička sredina ocjena iz vježbi, pismene provjere znanja i usmenog dijela ispita.

Obvezna literatura (dostupna u knjižnici i putem ostalih medija)

Naslov

Broj primjeraka u knjižnici

Dostupnost putem ostalih medija

B. Perić, Kemijsko računanje, HDKI/Kemija u industriji, Zagreb, 2006.

10

M. Sikirica, Stehiometrija, Školska knjiga, Zagreb, 2001.

10

Dopunska literatura

I. Filipović, S. Lipanović, Opća i anorganska kemija I. dio, Školska knjiga, Zagreb, 1995

Načini praćenja kvalitete koji osiguravaju stjecanje utvrđenih ishoda učenja

Praćenje kvalitete i uspješnosti obavljat će se na tri razine:
(1) Sveučilišnoj; (2) Fakultetskoj, pomoću Povjerenstva za kontrolu kvalitete nastave; (3) Nastavničkoj razini.

Ostalo (prema mišljenju predlagatelja)