Sigurnost pri radu

NAZIV PREDMETA Sigurnost pri radu

Kod

KTL109

Godina studija

1.

Nositelj/i predmeta

Prof. dr. sc. Pero Dabić

Bodovna vrijednost (ECTS)

4.0

Suradnici

Način izvođenja nastave (broj sati u semestru)

P S V T

30

0

15

0

Status predmeta

Obvezni

Postotak primjene e-učenja

0 %

OPIS PREDMETA

Ciljevi predmeta

spoznaje o mogućim opasnostima pri radu u laboratoriju i pogonu
- osnove rada na siguran način, mjere zaštite i zaštitni uređaji i sredstva pri radu

Uvjeti za upis predmeta i ulazne kompetencije potrebne za predmet

Nema.

Očekivani ishodi učenja na razini predmeta (4-10 ishoda učenja)

Nakon položenog ispita od studenta se očekuje da zna:
- pravila ponašanja i rada u kemijskom laboratoriju
- osnovne opasnosti u kemijskom laboratoriju
- načine označavanja tvari, značenje kemijskih kartica (podatci o fizikalno-kemijskim, fiziološkim i toksikološkim svojstvima tvari)
- procjena potencijalne opasnosti pojedinih kemikalija i rada s aparaturama te načini zaštite pri radu

Sadržaj predmeta detaljno razrađen prema satnici nastave

1. tjedan: uvodno predavanje, zakonski propisi, pravila ponašanja u laboratoriju|2. tjedan: sigurnosni uređaji u kemijskom laboratoriju
3. tjedan: sigurnost i fizikalno-kemijska svojstva tvari
4. tjedan: klasifikacija tvari prema sličnim svojstvima i funkcionalnim skupinama
5. tjedan: označavanje tvari - etiketa, grafički simboli, dijamant opasnosti, oznake pri transportu
6. tjedan: djelovanje štetnih tvari na zdravlje - osnovni pojmovi toksikologije i fizioloških svojstva tvari, MDK, LD50
7. tjedan: djelovanje štetnih tvari na zdravlje - podjela i značajke tvari prema fiziološkim svojstvima
8. tjedan provjera znanja (1. kolokvij)
9. tjedan: procesi gorenja i požarna opasnost
10. tjedan: aparati i postrojenja za gašenje požara
11. tjedan: model aparata za gašenje požara
12. tjedan: tipovi štetne atmosfere i uređaji za zaštitu disanja
13. tjedan: zaštita od električne struje
14. tjedan: opasni proizvodi - nastanak, klasifikacija prema UN brojevima, skladištenje, oporaba i otpad
15. tjedan: provjera znanja (2. kolokvij).
Laboratorijske vježbe: Postojanost alkalijskih metala, Test zapaljivosti materijala, Određivanje plamišta po Marcusson-u, Određivanje osnovnih fizikalno-kemijskih svojstava otopina sciljem procjene potencijalne opasnosti.

Vrste izvođenja nastave:

Obveze studenata

Prisustvovanje predavanjima u 80%-tnom iznosu, a laboratorijskim vježbama u 100%-tnom iznosu od ukupnog fonda sati.

Praćenje rada studenata (upisati udio u ECTS bodovima za svaku aktivnost tako da ukupni broj ECTS bodova odgovara bodovnoj vrijednosti predmeta):

Pohađanje nastave

1.0

Istraživanje

0.0

Praktični rad

0.8

Eksperimentalni rad

1.0

Referat

0.0

Priprema za kolokvij iz lab. v

0.2

Esej

0.0

Seminarski rad

0.0

 

 

Kolokviji

0.0

Usmeni ispit

0.0

 

 

Pismeni ispit

1.0

Projekt

0.0

 

 

Ocjenjivanje i vrjednovanje rada studenata tijekom nastave i na završnom ispitu

Kontinuirano vrjednovanje:Cjelokupni ispit može se položiti preko dva kolokvija tijekom semestra. Prag prolaznosti je 60%. Svaki kolokvij u ocjeni učestvuje s 35%. Laboratorijske vježbe učestvuju u ocjeni 20%. Prisutnost predavanjima u 80-100%-tnom iznosu je 10% ocjene.
Završno vrjednovanje:Studentima koji su položili jedan kolokvij, isti se priznaje kao dio ispita i to kao 35% ocjene. Preostali dio polažu u redovitim ispitnim rokovima.
Studenti koji nisu položili niti jedan kolokvij, na pismenom ispitu u redovitim ispitnim rokovima polažu cjelokupno gradivo. Prag prolaznosti je 60%, a pismeni oblik ispita učestvuje u ocjeni s po 80%. Laboratorijske vježbe učestvuju u ocjeni s udjelom 20%.
Ocjene: dovoljan (60-70%), dobar (71-80%), vrlo dobar (81-90%), izvrstan (91-100%).

Obvezna literatura (dostupna u knjižnici i putem ostalih medija)

Naslov

Broj primjeraka u knjižnici

Dostupnost putem ostalih medija

P. Dabić, Sigurnost pri radu, Autorizirana predavanja, 2013.

1

Web stranice KTF-a

R. H. Hill, D.C. Finster, Laboratory Safety for Chemistry Students, John Wiley & Sons, Hoboken, New Jersey, 2010.

1

P. Dabić, Vježbe iz kolegija sigurnost pri radu, KTF, Split, 2010.

1

Web stranice KTF-a

Dopunska literatura

B. Uhlik, Zaštita od požarno opasnih, toksičnih i reaktivnih tvari (I-III), Hrvatsko
društvo kemijskih inženjera, Zagreb, 1998., 2000., 2003. i 2013.
Zakon o zaštiti na radu, Zavod za istraživanje i razvoj sigurnosti, Zagreb, 2010.

Načini praćenja kvalitete koji osiguravaju stjecanje utvrđenih ishoda učenja

Praćenje kvalitete i uspješnosti obavljat će se na tri razine:
(1) Sveučilišnoj; (2) Fakultetskoj, pomoću Povjerenstva za kontrolu kvalitete nastave; (3) Nastavničkoj razini.

Ostalo (prema mišljenju predlagatelja)