Kompozitni materijali

NAZIV PREDMETA Kompozitni materijali

Kod

KTL308

Godina studija

3.

Nositelj/i predmeta

Prof. dr. sc. Pero Dabić
Prof. dr. sc. Matko Erceg

Bodovna vrijednost (ECTS)

4.0

Suradnici

Način izvođenja nastave (broj sati u semestru)

P S V T

30

0

15

0

Status predmeta

Izborni

Postotak primjene e-učenja

0 %

OPIS PREDMETA

Ciljevi predmeta

spoznaje o važnosti kompozitnih materijala poboljšanih ili posebnih svojstava u suvremenom društvu
- saznanja o tehnologijama dobivanja takvih materijala

Uvjeti za upis predmeta i ulazne kompetencije potrebne za predmet

Nema.

Očekivani ishodi učenja na razini predmeta (4-10 ishoda učenja)

Nakon položenog ispita od studenta se očekuje da zna:
- definirati i razlikovati vrste kompozitnih materijala
- opisati postupke pripreme kompozitnih materijala
- povezati sastav, strukturu, pripravu i svojstva kompozitnih materijala
- zaključiti o važnosti kompozitnih materijala u suvremenom društvu

Sadržaj predmeta detaljno razrađen prema satnici nastave

1. tjedan: kompoziti – definicije, osnovni pojmovi i sistematizacija, povijesni razvoj kompozitnih materijala, polimerni kompoziti, tržište, primjena
2. tjedan: polimerne matrice (plastomerne, duromerne) – svojstva, primjena, prednosti i nedostatci;
3. tjedan: polimerni kompoziti s česticama i vlaknima (svojstva, karakterizacija)
4. tjedan: polimerni kompoziti s česticama i vlaknima (granična površina, adhezija, kompatibilnost i kompatibilizacija)
5. tjedan: postupci priprave polimernih kompozita (ručno i kontinuirano laminiranje, štrcanje, namotavanje, centrifugalno lijevanje, podtlačno kalupljenje gumenom vrećom, vruće prešanje, autoklavno praoblikovanje, izravno prešanje, pultrudiranje)
6. tjedan: polimerni nanokompoziti (metode priprave – interkalacija iz taljevine, interkalacija iz otopine, polimerizacija in situ, sol-gel postupak; svojstva i primjena, metode karakterizacije)
7. tjedan: postupci oporabe polimernih kompozita
8. tjedan: komentari, rasprava, zaključci. Provjera znanja (1. kolokvij).
9. tjedan: anorganski kompozitni materijali, vrste i usporedba s klasičnim anorganskim materijalima, pregled proizvodnje i primjena
10. tjedan: napredni anorganski kompozitni materijali: mikro i nanostrukturirani materijali, kompozitni materijali armirani mikro i nano vlaknima
11. tjedan: tehnologija dobivanja naprednih anorganskih kompozitnih materijala - fizikalno, kemijsko i plazma vakuum naparavanje, vrste i svojstva kompozita
12.tjedan: tehnologija dobivanja naprednih anorganskih kompozitnih materijala - sol-gel postupci, vrste i svojstava kompozita
13. tjedan : tehnologija dobivanja naprednih anorganskih kompozitnih materijala hidrotermalni postupci-vrste i svojstva kompozita
14. tjedan: karakterizacija anorganskih kompozita, trajnost i oporaba
15. tjedan: završni komentari, rasprava, zaključci. Provjera znanja (2. kolokvij).
Vježbe: Priprava kompozita biorazgradljivog polilaktida i mljevenih koštica maslina, Priprava nanokompozita poli(etilen-oksida), Priprava cementnih kompozita uz dodatak nanopunila, Priprava anorganskih polimernih nanokompozita, Kompozitni materijali na osnovi termoplastičnih polimera i crvenog mulja, Analiza kompozitnih materijala primjenom infracrvene spektroskopije, diferencijalne pretražne kalorimetrije, termogravimetrije i EDXRF tehnike.

Vrste izvođenja nastave:

Obveze studenata

Prisustvovanje predavanjima u 80%-tnom iznosu, a laboratorijskim vježbama u 100%-tnom iznosu od ukupnog fonda sati.

Praćenje rada studenata (upisati udio u ECTS bodovima za svaku aktivnost tako da ukupni broj ECTS bodova odgovara bodovnoj vrijednosti predmeta):

Pohađanje nastave

1.0

Istraživanje

0.0

Praktični rad

0.2

Eksperimentalni rad

0.5

Referat

0.0

Priprema za kolokvij iz lab. v

0.3

Esej

0.0

Seminarski rad

0.0

 

 

Kolokviji

0.7

Usmeni ispit

0.6

 

 

Pismeni ispit

0.7

Projekt

0.0

 

 

Ocjenjivanje i vrjednovanje rada studenata tijekom nastave i na završnom ispitu

Kontinuirano vrjednovanje:
Cjelokupni ispit može se položiti preko dva kolokvija tijekom semestra. Prag prolaznosti je 50%. Svaki kolokvij u ocjeni učestvuje s 35%. Laboratorijske vježbe učestvuju u ocjeni 20%. Prisutnost predavanjima u 80-100%-tnom iznosu je 10% ocjene.
Završno vrjednovanje:
Studentima koji su položili jedan kolokvij, isti se priznaje kao dio ispita i to kao 10% ocjene. Preostali dio polažu pismeno i usmeno u redovitim ispitnim rokovima. Pismeni ispit u tom slučaju ima udio 30%, usmeni 40%, dok laboratorijske vježbe imaju udio 20%.
Studenti koji nisu položili niti jedan kolokvij polažu ispit koji se sastoji od pismenog i usmenog dijela u redovitim ispitnim rokovima. Prag prolaznosti je 50%, a pojedini oblik ispita učestvuje u ocjeni s po 40%. Laboratorijske vježbe učestvuju u ocjeni s udjelom 20%.
Ocjene: dovoljan (50-61%), dobar (62-74%), vrlo dobar (75-87%), izvrstan (88-100%).

Obvezna literatura (dostupna u knjižnici i putem ostalih medija)

Naslov

Broj primjeraka u knjižnici

Dostupnost putem ostalih medija

L.P. Durand, Composite materials research progress, Nova Science Publishers, Inc., New York, 2008.

1

Web stranice KTF-a

A.M. Brandt, Cement-based composites: materials, mechanical properties and performance, Taylor & Francis Group, New York, 2009.

1

W. Krenkel, Ceramic Matrix Composites, Willey-VCH Verlag GmbH & Co., Weinheim, 2008.

1

C.A. Harper, Handbook of Plastics, Elastomers, and Composites, Fourth Edition The McGraw-Hill Companies, Inc., New York, 2002.

1

T.W. Chou, Structure and properties of composites, Vol. 13 in Materials science and technology, R.W. Chan, P. Haasen & E.J. Kraemer, Eds., VCH Publishers Inc, New York, 1993.

1

Dopunska literatura

D. Gay, Composite materials, CRC Press, Boca Raton, 2003.; K.S. Mazdiyasni, Fiber reinforced ceramic composites: materials, processing, and technology, Noyes Publications, New Jersey, 1990.

Načini praćenja kvalitete koji osiguravaju stjecanje utvrđenih ishoda učenja

Praćenje kvalitete i uspješnosti obavljat će se na tri razine:
(1) Sveučilišnoj; (2) Fakultetskoj, pomoću Povjerenstva za kontrolu kvalitete nastave; (3) Nastavničkoj razini.

Ostalo (prema mišljenju predlagatelja)