Sinteza biološki aktivnih spojeva

NAZIV PREDMETA Sinteza biološki aktivnih spojeva

Kod

KTH204

Godina studija

2.

Nositelj/i predmeta

Izv. prof. dr. sc. Ani Radonić

Bodovna vrijednost (ECTS)

7.5

Suradnici

Način izvođenja nastave (broj sati u semestru)

P S V T

30

0

45

0

Status predmeta

Obvezni

Postotak primjene e-učenja

0 %

OPIS PREDMETA

Ciljevi predmeta

Stjecanje osnovnih znanja o izabranim klasama biološki aktivnih spojeva s naglaskom na njihov kemizam, odnosno strukturne karakteristike koje uvjetuju biološku aktivnost, a time i primjenu prvenstveno u farmaciji i medicini.

Uvjeti za upis predmeta i ulazne kompetencije potrebne za predmet

 

Očekivani ishodi učenja na razini predmeta (4-10 ishoda učenja)

Očekuje se da će studenti nakon položenog ispita iz Sinteze biološki aktivnih spojeva moći:
- navesti najvažnije grupe biološki aktivnih spojeva i najvažnije predstavnike pojedine grupe
- prepoznati i imenovati važne biološki aktivne spojeve na temelju strukturne
formule i svrstati ih u odgovarajuću grupu na temelju osnovnih strukturnih značajki i/ili biološke aktivnosti
- prikazati strukturnim formulama najvažnije biološki aktivne spojeve
- povezati biološku aktivnost i strukturu (odnos struktura-aktivnost) važnih biološki aktivnih spojeva
- opisati ukratko sintezu odabranih biološki aktivnih spojeva
- navesti značaj i primjenu važnih biološki aktivnih spojeva
- izvoditi samostalno laboratorijske vježbe prema propisima
- izvoditi samostalno sintezu, izolaciju i pročišćavanje biološki aktivnih spojeva

Sadržaj predmeta detaljno razrađen prema satnici nastave

Predavanja (2 sata tjedno):
1. tjedan: Uvod - upoznavanje sa sadržajem predmeta i uvjetima polaganja parcijalnih testova odnosno ispita. Biološki aktivni spojevi-definicija. Kiralnost i biološka aktivnost. Prirodni bioaktivni spojevi. Biološka svojstva kiralnih spojeva.
2. tjedan: Metode priprave enantiomerno čistih spojeva. Sintetske metode dobivanja enantiomerno čistih spojeva (biotehnološke metode sinteze, stereoselektivne ili asimetrične sinteze).
3. tjedan: Sinteza i polusinteza važnijih steroida. Ženski spolni hormoni: Estrogeni hormoni. Progestini. Muški spolni hormoni.
4.tjedan: Sinteza važnijih alkaloida. Morfin i njegovi derivati.
5. tjedan: Polusintetski derivati morfina. Simpatomimetici. Adrenalin. Efedrin.
6. tjedan: Nesteroidni protuupalni lijekovi. Derivati salicilne kiseline. Derivati propionske kiseline. Derivati ariloctene kiseline. Derivati p-aminofenola.
7. tjedan: Sulfonamidi. Sulfoniluree.
8. tjedan: Barbiturati. Benzodiazepini.
9. tjedan: Anestetici. Opći anestetici. Inhalacijski anestetici. Intravenski anestetici.
10. tjedan: Lokalni anestetici. Lokalni anestetici esterskog tipa. Lokalni anestetici amidnog tipa.
11. tjedan: Kardiovaskularni lijekovi. Vazodilatatori. b-Blokatori.
12. tjedan: Blokatori kalcijevih kanala. ACE inhibitori.
13. tjedan: Antibiotici - definicija, podjela, mehanizam djelovanja. b-Laktamski antibiotici. Penicilini.
14. tjedan: Makrolidni antibiotici. Tetraciklini.
15. tjedan: Sinteza odabranih vitamina. Vitamini topljivi u vodi. Vitamini topljivi u lipidima.
Vježbe (3 sata tjedno združeno u 8 termina):
1. Sulfonamidi. Sinteza sulfanilamida. (2 termina)
2. Nesteroidni protuupalni lijekovi. Sinteza acetilsalicilne kiseline. (1 termin)
3. Vitamini. Sinteza nikotinske kiseline. (2 termina)
4. Barbiturati. Sinteza barbiturne kiseline. (2 termina)
5. Karakterizacija sintetiziranih spojeva. Snimanje i interpretacija UV/VIS i IR
spektara. (1 termin)

Vrste izvođenja nastave:

Obveze studenata

Studenti su obvezni pohađati predavanja u iznosu od 80% predviđene satnice, a laboratorijske vježbe u 100%-tnom iznosu. Aktivno sudjelovanje u nastavnom procesu će se vrednovati u konačnoj ocjeni.

Praćenje rada studenata (upisati udio u ECTS bodovima za svaku aktivnost tako da ukupni broj ECTS bodova odgovara bodovnoj vrijednosti predmeta):

Pohađanje nastave

1.0

Istraživanje

0.0

Praktični rad

0.0

Eksperimentalni rad

1.0

Referat

0.0

 

 

Esej

0.0

Seminarski rad

0.0

 

 

Kolokviji

0.5

Usmeni ispit

0.0

 

 

Pismeni ispit

5.0

Projekt

0.0

 

 

Ocjenjivanje i vrjednovanje rada studenata tijekom nastave i na završnom ispitu

Student može položiti cjelokupni ispit putem dva parcijalna testa tijekom semestra. Ti testovi omogućuju studentu da se oslobodi i samo određenog dijela ispita. Prag prolaznosti je 60%. Svaki test u ocjeni učestvuje s 45%. Ocjena iz vježbi učestvuje u konačnoj ocjeni s 10%.
Studenti koji nisu položili ispit putem testova polažu ispit u redovitim ispitnim terminima.
Princip ocjenjivanja: 60%-69% - dovoljan, 70%-79% - dobar, 80%-89% -vrlo dobar, 90%-100% - izvrstan.

Obvezna literatura (dostupna u knjižnici i putem ostalih medija)

Naslov

Broj primjeraka u knjižnici

Dostupnost putem ostalih medija

Wilson and Gisvold’s Textbook of Organic Medicinal and Pharmaceutical Chemistry, J. H. Block, J. M. Beale, Jr. (Editors), Lippincott Williams & Wilkins, Philadelphia, 2004.

1

M. Mintas, S. Raić-Malić, Medicinska kemija, Medicinska naklada, Zagreb, 2009.

1

N. Raos, S. Raić-Malić, M. Mintas, Lijekovi u prostoru, farmakofori i receptori, Školska knjiga, Zagreb, 2005.

1

S. V. Bhat, B. A. Nagasampagi, M. Sivakumar, Chemistry of Natural Products, Springer-Narosa, Berlin, 2005.

1

Dopunska literatura

R. Vardanyan, V. Hruby, Synthesis of Essential Drugs, Elsevier, Amsterdam, 2006.

Načini praćenja kvalitete koji osiguravaju stjecanje utvrđenih ishoda učenja

Praćenje kvalitete i uspješnosti obavljat će se na tri razine:
(1) Sveučilišnoj, provođenjem anketiranja polaznika o kvaliteti nastave;
(2) Fakultetskoj, pomoću Povjerenstva za kontrolu kvalitete nastave;
(3) Nastavničkoj razini, prihvaćanjem sugestija polaznika i kolega.

Ostalo (prema mišljenju predlagatelja)