Uvod u molekularnu biologiju

NAZIV PREDMETA Uvod u molekularnu biologiju

Kod

KTH107

Godina studija

1.

Nositelj/i predmeta

Prof. dr. sc. Olivera Politeo

Bodovna vrijednost (ECTS)

5.0

Suradnici

Prof. dr. sc. Tatjana Zemunik

Način izvođenja nastave (broj sati u semestru)

P S V T

30

15

15

0

Status predmeta

Obvezni

Postotak primjene e-učenja

0 %

OPIS PREDMETA

Ciljevi predmeta

Stjecanje temeljnih znanja i vještina iz područja molekularne biologije.

Uvjeti za upis predmeta i ulazne kompetencije potrebne za predmet

 

Očekivani ishodi učenja na razini predmeta (4-10 ishoda učenja)

- Objasniti strukturu stanice i ulogu pojedinih staničnih struktura.
- Razumjeti građu i ulogu kromosomskih struktura.
- Objasniti i razumjeti princip, važnost i mehanizme procesa DNA replikacije.
- Objasniti i razumjeti princip, važnost i mehanizme procesa transkripcije.
- Objasniti i razumjeti princip, važnost i mehanizme procesa translacije.
- Razumjeti osnovne pojmove i principe rekombinacijske tehnologije
- Poznavati i ovladati osnovnim metodama i tehnikama molekularne biologije

Sadržaj predmeta detaljno razrađen prema satnici nastave

PREDAVANJA:
Uvod u molekularnu biologiju. Prokariotska i eukariotska stanica. (3) Struktura i funkcija stanice. Stanične diobe. (3) Model organizmi. (1) Nukeotidi i nukleinske kiseline. (1) Organizacija DNA u kromosome. (1) Identifikacija DNA kao genetičkog materijala. (1) Replikacija DNA. (2) Popravak DNA. (1) Rekombinacija DNA. (1) Telomere. (1) Transkripcija. Doradba RNA (2) Translacija (2) Regulacija ekspresije gena. (1) Glikozilacija proteina u ER i Golgi aparatu. (2) Smatanje i doradba proteina (2) Genetičko inženjerstvo: Restrikcijske endonukleaze. Vektori. Kloniranje. (2) Osnovne metode i tehnike molekularne biologije. (2) Molekularna medicina. Rak. (2)
SEMINARI:
Životni ciklus stanice. (1) Mendelovi zakoni (1) DNA replikacija (1) Transkripcija (1) Translacija (1) Genomi (1) Prioni i prionske bolesti. (1) Genetski modificirani organizmi (1) Genska terapija (1) Rak (1)
VJEŽBE:
Izolacija DNA. PCR. Elektroforeza DNA.

Vrste izvođenja nastave:

Obveze studenata

Pohađanje nastave, pripremanje seminarskih radova, pohađanje laboratorijskih vježbi, izlazak na ispit.

Praćenje rada studenata (upisati udio u ECTS bodovima za svaku aktivnost tako da ukupni broj ECTS bodova odgovara bodovnoj vrijednosti predmeta):

Pohađanje nastave

0.0

Istraživanje

0.0

Praktični rad

0.0

Eksperimentalni rad

1.0

Referat

0.0

 

 

Esej

0.0

Seminarski rad

1.0

 

 

Kolokviji

0.0

Usmeni ispit

1.0

 

 

Pismeni ispit

2.0

Projekt

0.0

 

 

Ocjenjivanje i vrjednovanje rada studenata tijekom nastave i na završnom ispitu

Aktivnost tijekom pohađanja nastave, izlaganje seminarskih radova, experimentalni rad i završni ispit.

Obvezna literatura (dostupna u knjižnici i putem ostalih medija)

Naslov

Broj primjeraka u knjižnici

Dostupnost putem ostalih medija

G. M. Cooper, R. E. Hausman. Stanica. 5.izdanje. 2010.

0

Dopunska literatura

B. Lewin. Genes IX. 2008.
G. M. Malacinski. Essentials of Molecular Biology. Forth Edition, 2003.
Lodish, Berg, Zipursky, Matsudaria, Batimore, Darnell. Molecular Cell Biology. Forth Edition, 2000

Načini praćenja kvalitete koji osiguravaju stjecanje utvrđenih ishoda učenja

Praćenje kvalitete i uspješnosti obavljat će se na tri razine: (1) sveučilišnoj, (2) fakultetskoj, pomoću Povjerenstva za kontrolu kvalitete nastave, (3) nastavničkoj razini.

Ostalo (prema mišljenju predlagatelja)