Vježbe iz osnova kemijskog inženjerstva

NAZIV PREDMETA Vježbe iz osnova kemijskog inženjerstva

Kod

KTG309

Godina studija

3.

Nositelj/i predmeta

Renato Stipišić

Bodovna vrijednost (ECTS)

1.0

Suradnici

Način izvođenja nastave (broj sati u semestru)

P S V T

0

0

15

0

Status predmeta

Obvezni

Postotak primjene e-učenja

0 %

OPIS PREDMETA

Ciljevi predmeta

Utvrđivanje znanja o principima prijenosa količine gibanja, topline i tvari i njihova primjena u tehnološkim operacijama kemijske industrije.

Uvjeti za upis predmeta i ulazne kompetencije potrebne za predmet

Upisan ili položen kolegij Osnove kemijskog imženjerstva

Očekivani ishodi učenja na razini predmeta (4-10 ishoda učenja)

Nakon položenog ispita od studenta se očekuje da:
- primijeni zakone očuvanja pri strujanju fluida
- identificira i analizira molekulske i vrtložne mehanizme prijenosa količine gibanja, energije i tvari
- uoči glavne otpore kod prijenosnih pojava kao i mogućnost intenziviranja prijenosa u određenim jediničnim operacijama
- razlikuje ključne parametre kod mehaničkih, toplinskih i difuzijskih jediničnih operacija kemijske industrije

Sadržaj predmeta detaljno razrađen prema satnici nastave

Vježba 1: Određivanje vrste strujanja i kritične Reynoldsove značajke. Primjena Bernoullijevog teorema. (2.5 sata)
Vježba 2: Određivanje pada tlaka u cjevovodu. (2.5 sata)
Vježba 3: Određivanje karakteristika fluidiziranog sloja (2 sata)
Vježba 4: Filtracija - određivanje konstante filtracije i prosječnog specifičnog otpora filtarskog kolača. (2 sata)
Vježba 5: Izmjenjivači topline - određivanje koeficijenta prolaza topline u izmjenjivačima topline. (2 sata)
Vježba 6: Apsorpcija - određivanje točke opterećenja i točke potapanja apsorpcijskoj koloni s prokapnim tijelima. (2 sata)
Vježba 7: Kristalizacija - utjecaj procesnih parametara na finalni produkt kristalizacije. (2 sata)

Vrste izvođenja nastave:

Obveze studenata

Prisustvovanje u iznosu od 100 % ukupne satnice.

Praćenje rada studenata (upisati udio u ECTS bodovima za svaku aktivnost tako da ukupni broj ECTS bodova odgovara bodovnoj vrijednosti predmeta):

Pohađanje nastave

0.2

Istraživanje

0.0

Praktični rad

0.2

Eksperimentalni rad

0.2

Referat

0.0

 

 

Esej

0.0

Seminarski rad

0.0

 

 

Kolokviji

0.1

Usmeni ispit

0.0

 

 

Pismeni ispit

0.3

Projekt

0.0

 

 

Ocjenjivanje i vrjednovanje rada studenata tijekom nastave i na završnom ispitu

Student može položiti cjelokupni ispit na pismenom ispitu. Princip ocjenjivanja: 60-69% - dovoljan, 70%-79% - dobar, 80%-89% -vrlo dobar, 90%-100% - izvrstan.

Obvezna literatura (dostupna u knjižnici i putem ostalih medija)

Naslov

Broj primjeraka u knjižnici

Dostupnost putem ostalih medija

Priručnik za vježbe iz kolegija Tehnološke operacije, interna skripta 2012.

0

Web stranice KTF-a

E. Mitrović - Kessler: Tehnološke operacije kemijske industrije - laboratorijske vježbe, Sveučilište u Splitu, Split 1991.

10

Dopunska literatura

 

Načini praćenja kvalitete koji osiguravaju stjecanje utvrđenih ishoda učenja

praćenje sugestija i reakcija polaznika tijekom semestra
studentska anketa

Ostalo (prema mišljenju predlagatelja)