Vježbe iz analize realnih uzoraka

NAZIV PREDMETA Vježbe iz analize realnih uzoraka

Kod

KTG307

Godina studija

3.

Nositelj/i predmeta

Doc. dr. sc. Ante Prkić

Bodovna vrijednost (ECTS)

2.0

Suradnici

Način izvođenja nastave (broj sati u semestru)

P S V T

0

0

30

0

Status predmeta

Obvezni

Postotak primjene e-učenja

0 %

OPIS PREDMETA

Ciljevi predmeta

- Osposobiti studenta za samostalnu provedbu uzorkovanja
- Naučiti studente rješavanju praktičnih problema analize uzorka
- Upoznati studente s osnovnim metodama uzorkovanja i kritičkoj obradi rezultata, njihovom prikazu i interpretaciji te povezivanju teorijskih znanja s eksperimentalnim radom.

Uvjeti za upis predmeta i ulazne kompetencije potrebne za predmet

Upisan ili položen kolegij Analiza realnih uzoraka

Očekivani ishodi učenja na razini predmeta (4-10 ishoda učenja)

Sakupljanje, određivanje i interpretacija rezultata analize realnih uzoraka. Uzorkovanje krutnina, kapljevina i plinova. Raščinjavanje uzoraka krutnina i kapljevina. Separacija homogenih i heterogenih smjesa

Sadržaj predmeta detaljno razrađen prema satnici nastave

1. Uvod u problematiku uzorkovanja (4 sati).
2. Uzorkovanje mineralnih sirovina (3 sati)
3. Raščinjavanje uzorka mineralne sirovine (4 sata)
4. Uzorkovanje vode (morske i vodovodne) (3 sati)
5. Obrada i analiza uzoraka morske i vodovodne vode (6 sati)
6. Uzorkovanje i raščinjavanje legura (5 sati)
7. Uzorkovanje i raščinjavanje uzorka organskog podrijetla (5 sati)

Vrste izvođenja nastave:

Obveze studenata

Nazočnost i aktivnost na vježbama u iznosu 100% predviđene satnice. Obavljanje svih propisanih laboratorijskih vježbi i pisanje izvješća. Kontinuirana provjera znanja putem kolokvija prije početka izvođenja vježbi.

Praćenje rada studenata (upisati udio u ECTS bodovima za svaku aktivnost tako da ukupni broj ECTS bodova odgovara bodovnoj vrijednosti predmeta):

Pohađanje nastave

0.0

Istraživanje

0.0

Praktični rad

0.0

Eksperimentalni rad

2.0

Referat

0.0

Pisanje izvješća

0.5

Esej

0.0

Seminarski rad

0.0

 

 

Kolokviji

0.5

Usmeni ispit

0.0

 

 

Pismeni ispit

0.0

Projekt

0.0

 

 

Ocjenjivanje i vrjednovanje rada studenata tijekom nastave i na završnom ispitu

Kontinuirano vrednovanje: (uspješnost (%) / udjel u ocjeni(%))
- nazočnost i aktivnost na nastavi: (100 / 10)
- usmeni kolokviji (60 – 100 / 25)
- izvedba mjerenja: (60 - 100 / 25)
- pisanje izvješća (eksperimentalni podaci, računski podaci, tablice i grafovi, zaključak): (60 - 100 / 40)

Obvezna literatura (dostupna u knjižnici i putem ostalih medija)

Naslov

Broj primjeraka u knjižnici

Dostupnost putem ostalih medija

E. Generalić, S. Krka, Analiza realnih uzoraka – vježbe, Split 2012. (interni nerecenzirani skript)

0

Web-stranica Zavoda

Dopunska literatura

 

Načini praćenja kvalitete koji osiguravaju stjecanje utvrđenih ishoda učenja

praćenje sugestija i reakcija polaznika tijekom semestra
- studentska anketa

Ostalo (prema mišljenju predlagatelja)