Biokemija

NAZIV PREDMETA Biokemija

Kod

KTC110

Godina studija

1.

Nositelj/i predmeta

Prof. dr. sc. Olivera Politeo

Bodovna vrijednost (ECTS)

7.0

Suradnici

Način izvođenja nastave (broj sati u semestru)

P S V T

30

15

30

0

Status predmeta

Obvezni

Postotak primjene e-učenja

0 %

OPIS PREDMETA

Ciljevi predmeta

Stjecanje temeljnih znanja i vještina iz područja biokemije

Uvjeti za upis predmeta i ulazne kompetencije potrebne za predmet

 

Očekivani ishodi učenja na razini predmeta (4-10 ishoda učenja)

Razumjeti osnovne postavke građe proteina te utjecaja njihove strukture na biološku funkciju.
Razumjeti osnovne postavke enzimske kinetike i inhibicije enzimske aktivnosti.
Razumjeti važnost ugljikohidratnih struktura u živom sustavu.
Razumjeti važnost lipidnih struktura u živom sustavu.
Objasniti strukturu i ulogu bioloških membrana.
Razumjeti strukturu i biološku funkciju nukleinskih kiselina.
Poznavati i objasniti osnovne pojmove i principe metabolizma.

Sadržaj predmeta detaljno razrađen prema satnici nastave

PREDAVANJA:
Povijest biokemije. Podrijetlo života. (2) Voda, bioelementi, biomolekule i tipovi veza u živim organizmima. (2). Aminokiseline (1). Puferi i puferski sustavi (1). Proteini. Konformacija proteina. (2) Određivanje aminokiselinskog slijeda. (1) Funkcije proteina. Biološki važni proteini: kolagen, elastin, hemoglobin, mioglobin. (2) Izolacija i karakterizacija proteina. (2) Enzimi. Kinetička svojstva enzima. Inhibicija enzima. (2) Regulacija enzimske aktivnosti. (1) Kofaktori i koenzimi. (1) Ugljikohidrati. (2) Lipidi. Lipoproteini. Steroidi. (2). Biomembrane i transport preko membrana. (2) Nukleotidi i nukleinske kiseline. DNA replikacija. Transkripcija. Translacija (3) Posttranslacijske modifikacije i transport proteina. (1) Bioenergetika. Spojevi bogati energijom: fosfatni spojevi i ATP. (3)
SEMINARI:
Puferi i puferski sustavi. (3) Aminokiseline i peptidi. (3) Enzimi i enzimska kinetika. Inhibicija enzima. (3) Koenzimi. (1) Ugljikohidrati. (1) Lipidi. (1) Biomembrane. (1) Nukleotidi i nukleinske kiseline (1) Bioenergetika. (1)
VJE ŽBE:
Potenciometrijska titracija aminokiselina. (3) Kvalitativna analiza proteina (3) Kvantitativna analiza proteina (3) Elektroforeza. (3) Kinetika enzimom kataliziranih reakcija: Određivanje vmax i Km (3) Inhibicija enzimom kataliziranih reakcija. (3) Svojstva ugljikohidrata i testovi na ugljikohidrate (3) Svojstva lipida. (3) Analiza lipida u jajima (3) Izolacija i kvantitativno određivanje nukleinskih kiselina iz biljnih tkiva (3)

Vrste izvođenja nastave:

Obveze studenata

Pohađanje nastave, pripremanje seminarskih radova, pohađanje laboratorijskih vježbi, izlazak na ispit

Praćenje rada studenata (upisati udio u ECTS bodovima za svaku aktivnost tako da ukupni broj ECTS bodova odgovara bodovnoj vrijednosti predmeta):

Pohađanje nastave

0.5

Istraživanje

0.0

Praktični rad

0.0

Eksperimentalni rad

0.5

Referat

0.0

 

 

Esej

0.0

Seminarski rad

1.0

 

 

Kolokviji

2.0

Usmeni ispit

1.0

 

 

Pismeni ispit

1.0

Projekt

0.0

 

 

Ocjenjivanje i vrjednovanje rada studenata tijekom nastave i na završnom ispitu

Obvezna literatura (dostupna u knjižnici i putem ostalih medija)

Naslov

Broj primjeraka u knjižnici

Dostupnost putem ostalih medija

J.M. Berg, J.L. Tymoczko, L. Stryer: Biokemija, 5th Ed, Školska knjiga Zagreb, 2013.

5

R.M.Murray i sur: Harperova ilustrurana biokemija, 28th Ed, Medicinska naklada, Zagreb 2011.

3

S K Sawhney, R ingh: Introductory Practical Biochemistry. Alpha Science International Ltd., Harrow, U.K. 2008.

1

Dopunska literatura

 

Načini praćenja kvalitete koji osiguravaju stjecanje utvrđenih ishoda učenja

Praćenje kvalitete i uspješnosti obavljat će se na tri razine: (1) sveučilišnoj, (2) fakultetskoj, pomoću Povjerenstva za kontrolu kvalitete nastave te (3) nastavničkoj razini.

Ostalo (prema mišljenju predlagatelja)