Uvod u znanstveno istraživački rad

NAZIV PREDMETA Uvod u znanstveno istraživački rad

Kod

KTB226

Godina studija

2.

Nositelj/i predmeta

Prof. dr. sc. Marina Trgo

Bodovna vrijednost (ECTS)

3.0

Suradnici

Doc. dr. sc. Marin Ugrina

Način izvođenja nastave (broj sati u semestru)

P S V T

15

15

0

0

Status predmeta

Izborni

Postotak primjene e-učenja

0 %

OPIS PREDMETA

Ciljevi predmeta

Cilj kolegija je osposobiti studente za organizaciju znanstvenog istraživanja, ovladati načelima i metodologijom prikupljanja podataka i literature, načinom obrade i analizom dobivenih podataka te prezentacijom rezultata prema načelima etičke odgovornosti u prirodnim, tehničkim i biotehničkim znanostima.

Uvjeti za upis predmeta i ulazne kompetencije potrebne za predmet

 

Očekivani ishodi učenja na razini predmeta (4-10 ishoda učenja)

Očekuje se da će ishodi učenja osigurati znanja o:
- razumijevanju važnosti znanosti i znanstveno istraživačkog rada
- vrstama znanstvenih područja, polja i grana znanosti, znanstvenim institucijama i zvanjima
- zakonodavstvu u znanosti
- načinu pretraživanja i korištenja bibliografskih baza podataka i drugih izvora znanstvenih informacija
- organizaciji i provedbi znanstvenog istraživanja
- razumijevanju strukture i značenja dijelova znanstvenog rada
- analiziranju znanstvenog problema te interpretaciji rezultata
- samostalnom oblikovanju znanstvenog rada u pisanju, tehničkoj obradi, izlaganju i prezentaciji
- etičkoj odgovornosti u znanstveno istraživačkom radu.

Sadržaj predmeta detaljno razrađen prema satnici nastave

1 tjedan: Uvodno predavanje. Povijesni razvoj znanosti. Znanstvene spoznaje.
2. tjedan: Znanost i zakonodavstvo (područja i grane znanosti, znanstvene institucije, organizacije, programi, deklaracije, znanstvena zvanja)
3. tjedan: Klasifikacija i vrste radova. Ciljevi i svrha znanstvenog rada. Razlike između znanstvenog i stručnog rada.
4. tjedan: Komponente znanstvenog rada (uočiti problem, proučiti problem, postaviti hipotezu, dizajnirati istraživanje, provesti istraživanje i obraditi rezultate, potvrditi ili odbaciti hipotezu, objaviti rezultate)
5. tjedan: Izvori informacija. Pretraživanje literature. Baze podataka.
6. tjedan: Eksperiment. Organizacija rada na terenu i u laboratoriju. Planiranje, provedba, ispitivanja.
7. tjedan: Obrada rezultata: sortiranje, statistika, modeliranje.
8. tjedan: Pisanje članka (znanstvenog, stručnog, preglednog, znanstveno-popularnog).
9. tjedan: Prezentacija istraživanja. Postersko izlaganje.
10. tjedan: Prezentacija istraživanja. Usmeno izlaganje. Osnovna načela u izlaganju rada.
11. tjedan: Citiranje literature. Korištenje računalnih tehnika pri citiranju.
12. tjedan. Ključne riječi. Slikovni sažetak.
13. tjedan: Prijave na stručne i znanstvene skupove. Objavljivanje članka. Recenzije znanstvenih radova.
14. tjedan: Mjera vrijednosti članaka (citiranost, indeksiranost, impact faktor).
15. tjedan: Znanstveno-istraživačka etika.
Seminar: izrada seminarskog rada, izrada posterskog priopćenja, izrada prezentacije seminarskog rada i usmeno izlaganje seminarskog rada.

Vrste izvođenja nastave:

Obveze studenata

Prisustvovanje predavanjima u iznosu od 80 % ukupne satnice, seminari 100 %.

Praćenje rada studenata (upisati udio u ECTS bodovima za svaku aktivnost tako da ukupni broj ECTS bodova odgovara bodovnoj vrijednosti predmeta):

Pohađanje nastave

0.5

Istraživanje

0.0

Praktični rad

0.0

Eksperimentalni rad

0.0

Referat

0.0

 

 

Esej

0.0

Seminarski rad

999.9

 

 

Kolokviji

1.0

Usmeni ispit

0.0

 

 

Pismeni ispit

0.0

Projekt

0.0

 

 

Ocjenjivanje i vrjednovanje rada studenata tijekom nastave i na završnom ispitu

Završni pismeni ispit ili dva parcijalna kolokvija (50% u ukupnoj ocjeni).
Pisani seminarski rad (25% u ukupnoj ocjeni).
Usmeno izlaganje pisanog seminarskog rada (20% u ukupnoj ocjeni).
Izrada posterskog priopćenja na temelju pisanog seminarskog rada (5% u ukupnoj ocjeni).
Prag prolaznosti je 60%. Ocjene: dovoljan (60% - 69%), dobar (70% - 79%), vrlo dobar (80% - 89%), izvrstan (90% - 100%).

Obvezna literatura (dostupna u knjižnici i putem ostalih medija)

Naslov

Broj primjeraka u knjižnici

Dostupnost putem ostalih medija

M. Marušić i suradnici, Uvod u znanstveni rad u medicini, 5. izdanje, Zagreb, Medicinska naklada, 2013.

1

Darrell D. Ebbing and Steven D. Gammon, General Chemistry, 9th edition, Houghton Mifflin Company, Boston, 2009. Raymond Chang, Chemistry, 10th edition, McGraw-Hill, New York, 2010. F. Albert Cotton et al., Basic Inorganic Chemistry, New York, John Wil

1

J. Kniewald, Metodika znanstvenog rada, Zagreb, Multigraf, 1993.

1

A. Tkalac Verčić, Dubravka Sinčić Čorić, Nina Pološki Vokić, Priručnik za metodologiju istraživačkog rada, Zagreb, M.E. P. d.o.o., 2010. M. I. Miljević, Metodologija naučnog rada, Sarajevo, Univerzitet u istočnom Sarajevu, Filozofski fakultet, 2007.

0

Praćenje sugestija i reakcija polaznika tijekom semestra. S

Vježbe iz Opće kemije (interna skripta), Kemijsko-tehnološki fakultet, Split, 2013. Vježbe iz Anorganske kemije (interna skripta), Kemijsko-tehnološki fakultet, Split, 2013.

0

http://www.ktf-split.hr/

Dopunska literatura

 

Načini praćenja kvalitete koji osiguravaju stjecanje utvrđenih ishoda učenja

- informacije iz razgovora, primjedbi i konzultacija s polaznicima tijekom održavanja nastave
- studentska anketa

Ostalo (prema mišljenju predlagatelja)