Nemetalni kompoziti

NAZIV PREDMETA Nemetalni kompoziti

Kod

KTB210

Godina studija

2.

Nositelj/i predmeta

Prof. dr. sc. Pero Dabić

Bodovna vrijednost (ECTS)

5.0

Suradnici

Način izvođenja nastave (broj sati u semestru)

P S V T

30

0

30

0

Status predmeta

Izborni

Postotak primjene e-učenja

0 %

OPIS PREDMETA

Ciljevi predmeta

spoznaje o važnosti nemetalnih kompozita programiranih svojstava u suvremenom društvu.
- saznanja o tehnologijama dobivanja takvih materijala.
- samostalna priprava i procjena svojstava takvih materijala.

Uvjeti za upis predmeta i ulazne kompetencije potrebne za predmet

Nema.

Očekivani ishodi učenja na razini predmeta (4-10 ishoda učenja)

Nakon položenog ispita studentu se omogućuju znanja o:
- vrstama nemetalnih kompozitnih materijala
- postupcima pripreme nemetalnih kompozitnih materijala
- sastavu, strukturi i svojstvima nemetalnih kompozitnih materijala
- važnosti nemetalnih kompozita u suvremenom društvu

Sadržaj predmeta detaljno razrađen prema satnici nastave

1. tjedan: Uvodno predavanje
2. tjedan: Kompozitni nemetalni materijali. Vrste i svojstva.
3. tjedan: Hidraulična mineralna veziva i kompoziti.
4. tjedan: Mineralni i zamjenski dodatci kod dobivanja cementnih kompozita.
5. tjedan: Dodatci za cementne kompozite programiranih svojstava.
6. tjedan: Betoni. Beton na bazi cementnog veziva.
7. tjedan:Svježi i očvrsli beton.
8. tjedan: Provjera znanja (1. kolokvij);
9. tjedan: Lagani betoni.
10. tjedan: Keramički i biokeramički kompoziti i materijali.
11. tjedan: Selektivne anorganske membrane.
12. tjedan: Složeni nemetalni katalizatori.
13. tjedan: Ugljični kompozitni materijali. Ostali nemetalni kompozitni materijali.
14. tjedan: Završni komentari, rasprava, zaključci. Provjera znanja (2. kolokvij);
Laboratorijske vježbe:
Vježba 1. Priprava cementnih kompozita uz primjenu zamjenskih dodataka.
Vježba 2. Određivanje fizikalno-kemijskih svojstava cementnih kompozita.
Vježba 3. Određivanje topline hidratacije cementnih kompozita.
Vježba 4. Kompozitni materijali na bazi crvenog mulja.
Vježba 5. Analiza nemetalnih kompozita primjenom EDXRF tehnike.

Vrste izvođenja nastave:

Obveze studenata

Prisutvovanje predavanjima u 80%-tnom iznosu, a laboratorijskim vježbama u 100%-tnom iznosu od ukupnog fonda sati.

Praćenje rada studenata (upisati udio u ECTS bodovima za svaku aktivnost tako da ukupni broj ECTS bodova odgovara bodovnoj vrijednosti predmeta):

Pohađanje nastave

2.5

Istraživanje

0.0

Praktični rad

0.0

Eksperimentalni rad

1.0

Referat

0.2

Priprema za kolokvij iz lab. v

0.3

Esej

0.0

Seminarski rad

0.0

 

 

Kolokviji

1.0

Usmeni ispit

0.0

 

 

Pismeni ispit

0.0

Projekt

0.0

 

 

Ocjenjivanje i vrjednovanje rada studenata tijekom nastave i na završnom ispitu

Kontinuirano vrjednovanje:
Cjelokupni ispit može se položiti preko dva kolokvija tijekom semestra. Prag prolaznosti je 60%. Svaki kolokvij u ocjeni učestvuje s 35%. Laboratorijske vježbe učestvuju u ocjeni 20%. Prisutnost predavanjima u 80-100%-tnom iznosu je 10% ocjene.
Završno vrjednovanje:
Studentima koji su položili jedan kolokvij, isti se priznaje kao dio ispita i to kao 35% ocjene. Preostali dio polažu pismeno u redovitim ispitnim rokovima. Pismeni ispit u tom slučaju ima udio 70%, dok laboratorijske vježbe imaju udio 20%.
Studenti koji nisu položili niti jedan kolokvij polažu cjeloviti ispit u redovitim ispitnim rokovima. Prag prolaznosti je 60%. Laboratorijske vježbe učestvuju u ocjeni s udjelom 20%.
Ocjene: dovoljan (60-70%), dobar (71-80%), vrlo dobar (81-90%), izvrstan (91-100%).

Obvezna literatura (dostupna u knjižnici i putem ostalih medija)

Naslov

Broj primjeraka u knjižnici

Dostupnost putem ostalih medija

S. K. Mazumdar, Composites Manufacturing, Material Product, and Process Engineering, CRC Press, New York, 2002.

1

L. W. D. Callister, Materials Science and Engineering, John Wiley & Sons, Inc., New York, 1994.

1

L. Hench, J. K. West, Chemical Processing of Advanced Materials, John Wiley & Sons, Inc., New York, 1992.

1

Dopunska literatura

S. N. Ghosh, Cement and Concrete Science Technology, Vol. 1., Part I, ABI Books Private Limited, New Delhi, 1991.; Application of Admixtures in Concrete, Ed. A. M. Paillere, E & FN SPON, London, 1995.; P. Bartos, Fresh Concrete, Properties and Test, Elsevier, Amsterdam, 1992.; A. Đureković, Cement, cementni kompozit i dodaci za beton, IGH i Školska knjiga, Zagreb, 1996.

Načini praćenja kvalitete koji osiguravaju stjecanje utvrđenih ishoda učenja

vođenje evidencije o prisutnosti na nastavi
- godišnja analiza uspješnosti polaganja ispita
- praćenje sugestija i reakcija polaznika tijekom semestra
- studentska anketa

Ostalo (prema mišljenju predlagatelja)