Osnove organske kemije

NAZIV PREDMETA Osnove organske kemije

Kod

KTL107

Godina studija

1.

Nositelj/i predmeta

Izv. prof. dr. sc. Ani Radonić

Bodovna vrijednost (ECTS)

7.0

Suradnici

Način izvođenja nastave (broj sati u semestru)

P S V T

30

15

30

0

Status predmeta

Obvezni

Postotak primjene e-učenja

0 %

OPIS PREDMETA

Ciljevi predmeta

Upoznavanje s osnovama suvremene organske kemije i nomenklaturom organskih spojeva, razumijevanje osnovnih odnosa molekulske strukture i djelovanja organskih spojeva te poznavanje osnovnih mehanizama organsko-kemijskih reakcija. Osposobljavanje za rad u organsko-kemijskom laboratoriju.

Uvjeti za upis predmeta i ulazne kompetencije potrebne za predmet

 

Očekivani ishodi učenja na razini predmeta (4-10 ishoda učenja)

Nakon položenog ispita od studenta se očekuje da zna:
- osnovna pravila nomenklature organskih spojeva
- razlikovati klase organskih spojeva s obzirom na funkcijske skupine
- povezati molekulsku strukturu organskog spoja sa fizikalno-kemijskim svojstvima
i reaktivnošću
- razlikovati osnovne tipove reakcija u organskoj kemiji i opisati opće karakteristike
organskih reakcija
- objasniti mehanističke tokove nastajanja i cijepanja veza (mehanizme reakcija) zaglavne klase organskih spojeva
- osnovne metode za laboratorijsku pripravu, izolaciju i čišćenje te karakterizaciju
organskih spojeva.

Sadržaj predmeta detaljno razrađen prema satnici nastave

1. tjedan: Uvod u organsku kemiju. Vezanje atoma u organskim molekulama.
2. tjedan: Struktura i svojstva organskih spojeva. Vrste izomera. Optička aktivnost i kiralnost. Apsolutna konfiguracija. Kiselo-bazna svojstva organskih spojeva.
3. tjedan: Vrste reakcija u organskoj kemiji. Podjela i nomenklatura organskih spojeva - funkcijske skupine.
4. tjedan: Alkani. Rotacija oko jednostruke veze. Oksidacija. Halogeniranje. Alkeni.
5. tjedan: Alkeni - reakcije adicije (vodika, halogena, halogenovodika, (Markovnikovljevo i anti-Markovnikovljevo pravilo), vode te polimerizacija).
6. tjedan: Alkini. Kemijske reakcije. Halogenalkani. Nukleofilna supstitucija (SN1 i SN2 mehanizam).
7. tjedan: Eliminacija (E1 i E2 mehanizam). Kompetitivnost supstitucije i eliminacije. Ponavljanje gradiva.
8. tjedan: 1. sat provjera znanja (1. parcijalni test). Alkoholi.Eteri.
9. tjedan: Aldehidi i ketoni. Reakcije na karbonilnom kisiku - nukleofilne adicije. Reakcije na karbonilnom vodiku te na vodiku α-C atoma (aldolna kondenzacija).
10. tjedan: Karboksilne kiseline i derivati. Reakcije nukleofilne supstitucije na acilnom ugljiku.
11. tjedan: Aromatski ugljikovodici. Elektrofilna aromatska supstitucija. Utjecaj skupina na tijek supstitucije. Nukleofilna aromatska supstitucija.
12. tjedan: Areni. Fenoli. Aromatski amini.
13. tjedan: Ugljikohidrati. Monosaharidi - osnovne kemijske reakcije. Oligosaharidi i polisaharidi.
14. tjedan: Amini. Aminokiseline. Peptidi i proteini. Ponavljanje gradiva.
15. tjedan: Provjera znanja (2. parcijalni test).
Seminari:Rješavanje primjera iz obrađenog gradiva.
Laboratorijske vježbe(2 sata tjedno združeno u 6 termina):
1. Sigurnost i pravila ponašanja u organskom laboratoriju. Izolacija i čišćenje organskih spojeva: Prekristalizacija i određivanje temperature taljenja.Destilacija. Ekstrakcija.Priprava organskih spojeva
2. Diazotiranje.
3. Karbonilni spojevi - reakcije nukleofilne adicije.
4. Elektrofilna aromatska supstitucija.
5. Reakcije oksido-redukcije.
6. Karkterizacija organskih spojeva. Karakteristične reakcije funkcijskih skupina.

Vrste izvođenja nastave:

Obveze studenata

Nazočnost na predavanjima i seminarima u iznosu od 80% predviđene satnice.
Obavljanje svih propisanih laboratorijskih vježbi.

Praćenje rada studenata (upisati udio u ECTS bodovima za svaku aktivnost tako da ukupni broj ECTS bodova odgovara bodovnoj vrijednosti predmeta):

Pohađanje nastave

1.0

Istraživanje

0.0

Praktični rad

0.0

Eksperimentalni rad

2.0

Referat

0.0

 

 

Esej

0.0

Seminarski rad

0.0

 

 

Kolokviji

4.0

Usmeni ispit

2.0

 

 

Pismeni ispit

2.0

Projekt

0.0

 

 

Ocjenjivanje i vrjednovanje rada studenata tijekom nastave i na završnom ispitu

Cjelokupni ispit može se položiti preko dva parcijalna testa teorijske i seminarske građe tijekom semestra. Prag prolaznosti je 60%. Svaki kolokvij u ocjeni učestvuje s 40%. Prisutnost predavanjima i seminarima od 80 do 100% čini 10% ocjene. Eksperimentalni rad (laboratorijske vježbe) učestvuje u konačnoj ocjeni s 10%.
Položen jedan parcijalni ispit iz bilo kojeg dijela gradiva vrijedi u cijeloj tekućoj akademskoj godini. Nepoloženi dio gradiva polaže se pismeno u redovitim ispitnim rokovima.
Studenti koji nisu položili ispit putem parcijalnih testova polažu ispit preko pismenog i usmenog ispita u redovitim ispitnim rokovima. Prag prolaznosti je 60 %. Pojedini oblik ispita učestvuje u ocjeni s po 45%, a eksperimentalni rad (laboratorijske vježbe) s 10%.
Ocjene: 60%-69% - dovoljan, 70%-79% - dobar, 80%-89% -vrlo dobar, 90%-100% - izvrstan.

Obvezna literatura (dostupna u knjižnici i putem ostalih medija)

Naslov

Broj primjeraka u knjižnici

Dostupnost putem ostalih medija

S. H. Pine, Organska kemija, Školska knjiga, Zagreb, 1994.

8

I. Jerković, A. Radonić, Praktikum iz organske kemije, Udžbenici Sveučilišta u Splitu, Split, 2009.

0

Web stranica KTF-a (Knjižnica)

Dopunska literatura

 

Načini praćenja kvalitete koji osiguravaju stjecanje utvrđenih ishoda učenja

Praćenje kvalitete i uspješnosti obavljat će se na tri razine:
(1) Sveučilišnoj; (2) Fakultetskoj, pomoću Povjerenstva za kontrolu kvalitete nastave; (3) Nastavničkoj razini.

Ostalo (prema mišljenju predlagatelja)