Vježbe iz analize i optimizacije uporabe voda

NAZIV PREDMETA Vježbe iz analize i optimizacije uporabe voda

Kod

KTJ306

Godina studija

3.

Nositelj/i predmeta

Prof. dr. sc. Marina Trgo

Bodovna vrijednost (ECTS)

1.0

Suradnici

Doc. dr. sc. Ivona Nuić

Način izvođenja nastave (broj sati u semestru)

P S V T

0

0

15

0

Status predmeta

Obvezni

Postotak primjene e-učenja

0 %

OPIS PREDMETA

Ciljevi predmeta

Cilj je upoznati studente s određivanjem pokazatelja kakvoće vode u prirodi, metodama pripreme vode ovisno o namjeni u procesu.

Uvjeti za upis predmeta i ulazne kompetencije potrebne za predmet

Položen ispit iz kolegija Analitička kemija.

Očekivani ishodi učenja na razini predmeta (4-10 ishoda učenja)

Nakon izvedenih laboratorijskih vježbi od studenta se očekuje da zna:
- odrediti sadržaj organske tvari u vodi u prirodi i otpadnoj vodi
- odrediti fizikalno-kemijske pokazatelje kakvoće vode.

Sadržaj predmeta detaljno razrađen prema satnici nastave

Vježba 1: Određivanje osnovnih fizikalnih i fizikalno-kemijskih pokazatelja u uzorku vode za piće i u uzorcima s nepoznatih izvorišta.
Vježba 2: Određivanje oksidativnosti metodom utroška KMnO4.
Vježba 3: Uklanjanje otopljenih organskih tvari, mirisa i boje na prirodnim izmjenjivačima i adsorbensima šaržnim postupkom.
Terenska nastava: Posjet stanici za pripremu vode za piće.

Vrste izvođenja nastave:

Obveze studenata

 

Praćenje rada studenata (upisati udio u ECTS bodovima za svaku aktivnost tako da ukupni broj ECTS bodova odgovara bodovnoj vrijednosti predmeta):

Pohađanje nastave

0.0

Istraživanje

0.0

Praktični rad

0.0

Eksperimentalni rad

0.7

Referat

0.1

Terenska nastava

0.1

Esej

0.0

Seminarski rad

0.0

 

 

Kolokviji

0.1

Usmeni ispit

0.0

 

 

Pismeni ispit

0.0

Projekt

0.0

 

 

Ocjenjivanje i vrjednovanje rada studenata tijekom nastave i na završnom ispitu

Uvjet za pristup izradi laboratorijskih vježbi je položen usmeni kolokvij za vježbe. Ukupna ocjena laboratorijskih vježbi uključuje ocjenu usmenog kolokvija, izvedbu vježbe i pisanje referata. Ocjene vježbi su: 60-69%-dovoljan, 70-79%-dobar, 80-89%-vrlo dobar, 90-100% izvrstan.

Obvezna literatura (dostupna u knjižnici i putem ostalih medija)

Naslov

Broj primjeraka u knjižnici

Dostupnost putem ostalih medija

Interna skripta za laboratorijske vježbe.

0

kod predmetnog nastavnika

F. N. Kemer, Nalkov priručnik za vodu, AMB Grafika Novi Sad, 2005.

0

kod predmetnog nastavnika

Dopunska literatura

 

Načini praćenja kvalitete koji osiguravaju stjecanje utvrđenih ishoda učenja

konzultacije sa studentima
- kontinuirana pismena provjera znanja
- dinamika polaganja kolokvija za laboratorijske vježbe
- studentska anketa.

Ostalo (prema mišljenju predlagatelja)