Vježbe iz analitičke kemije okoliša

NAZIV PREDMETA Vježbe iz analitičke kemije okoliša

Kod

KTJ208

Godina studija

2.

Nositelj/i predmeta

Prof. dr. sc. Marija Bralić

Bodovna vrijednost (ECTS)

2.0

Suradnici

Doc. dr. sc. Maša Buljac

Način izvođenja nastave (broj sati u semestru)

P S V T

0

0

30

0

Status predmeta

Obvezni

Postotak primjene e-učenja

0 %

OPIS PREDMETA

Ciljevi predmeta

Osnovni cilj predmeta je primjena analitičkih metoda i tehnika u analizi okoliša.

Uvjeti za upis predmeta i ulazne kompetencije potrebne za predmet

 

Očekivani ishodi učenja na razini predmeta (4-10 ishoda učenja)

Nakon izvedenih laboratorijskih vježbi od studenta se očekuje da zna:
1. Pravilno vršiti uzorkovanje
2. Provesti analizu uzorka iz okoliša: spektrometrijski, potencijometrijski, voltametrijski
3. Odrediti fosfor u biljnim uzorcima iz okoliša
4. Odrediti kemijske karakteristike tla

Sadržaj predmeta detaljno razrađen prema satnici nastave

Vježba 1 (4 sati): Potenciometrijsko određivanje fluorida i klorida. Određivanje željeza u pitkoj vodi.
Vježba 2 (4 sati): Određivanje pH raznim vrstama voda ( riječna, kišnica)
Vježba 3 (4 sati): Određivanje koncentracije prijelaznih metala u čistim vodenim otopinama UV-VIS spektrofotometrijom
Vježba 4 (4 sati): Određivanje nitrata, nitrita i amonijaka u otpadnim vodama spektrofotometrijski
Vježba 5 (4 sati): Određivanje fosfora u krutoj tvari biljaka
Vježba 6 (5 sati): Voltametrijsko određivanje askorbinske kiseline u multivitaminskim pripravcima
Vježba 7 (5 sati): Određivanje kemijskih karakteristika tla

Vrste izvođenja nastave:

Obveze studenata

Prisustvo i odrađene sve laboratorijske vježbe.

Praćenje rada studenata (upisati udio u ECTS bodovima za svaku aktivnost tako da ukupni broj ECTS bodova odgovara bodovnoj vrijednosti predmeta):

Pohađanje nastave

0.0

Istraživanje

0.0

Praktični rad

0.0

Eksperimentalni rad

1.0

Referat

0.5

 

 

Esej

0.0

Seminarski rad

0.0

 

 

Kolokviji

0.5

Usmeni ispit

0.0

 

 

Pismeni ispit

0.0

Projekt

0.0

 

 

Ocjenjivanje i vrjednovanje rada studenata tijekom nastave i na završnom ispitu

Prije pristupanja laboratorijskim vježbama, znanje studenata iz građe dotične vježbe biti će provjereno putem kolokvija. Sve vježbe moraju biti kolokvirane i odrađene. Student ima pravo izostati jednu vježbu, a koju će nadoknaditi na kraju semestra. Za sve vidove nastave ocjenjivanje će biti provedeno prema slijedećem kriteriju: <55% nedovoljan; 55%-65% dovoljan; 66%-75% dobar; 76%-85% vrlodobar;> 86% izvrstan.

Obvezna literatura (dostupna u knjižnici i putem ostalih medija)

Naslov

Broj primjeraka u knjižnici

Dostupnost putem ostalih medija

Vježbe iz Analitičke kemije okoliša (interna skripta u pripremi), Kemijsko-tehnološki fakultet, Split, 201X

0

Dopunska literatura

 

Načini praćenja kvalitete koji osiguravaju stjecanje utvrđenih ishoda učenja

Praćenje kvalitete i uspješnosti obavljat će se na tri razine:(1) Sveučilišnoj; (2) Fakultetskoj, pomoću Povjerenstva za kontrolu kvalitete nastave; (3) Nastavničkoj razini.

Ostalo (prema mišljenju predlagatelja)