Vježbe iz kemije i zaštite zraka

NAZIV PREDMETA Vježbe iz kemije i zaštite zraka

Kod

KTJ206

Godina studija

2.

Nositelj/i predmeta

Prof. dr. sc. Marina Trgo
Prof. dr. sc. Marija Bralić

Bodovna vrijednost (ECTS)

2.0

Suradnici

Mr. sc. Nenad Periš
Doc. dr. sc. Marin Ugrina
Doc. dr. sc. Maša Buljac

Način izvođenja nastave (broj sati u semestru)

P S V T

0

0

24

6

Status predmeta

Obvezni

Postotak primjene e-učenja

0 %

OPIS PREDMETA

Ciljevi predmeta

Cilj je upoznati studente s osnovnim laboratorijskim metodama identifikacije onečišćenja zraka.

Uvjeti za upis predmeta i ulazne kompetencije potrebne za predmet

Položen ispit iz kolegija Analitička kemija.

Očekivani ishodi učenja na razini predmeta (4-10 ishoda učenja)

Nakon izvedenih laboratorijskih vježbi od studenta se očekuje da zna:
- uzorkovati zrak
- odrediti sardžaj ozona u zraku
- odrediti sadržaj plinovitih štetnih tvari u zraku
- odrediti sadržaj krutih čestica u zraku
- odrediti sadržaj metala u čestičnoj tvari
- procijeniti utjecaj spaljivanja otpada na onečišćenje zraka.
- izraditi mrežu zagađenja ispitivanog područja

Sadržaj predmeta detaljno razrađen prema satnici nastave

Vježba 1: Određivanje sadržaja SO2 u dimnom plinu (emisija).
Vježba 2: Određivanje sadržaja CO2 u dimnom plinu (emisija).
Vježba 3: Određivanje sadržaja NO2 u dimnom plinu (emisija).
Vježba 4:Određivanje ozona u zraku
Vježba 5: Određivanje metala u čestičnoj tvari
Vježba 6: Određivanje PM10 i PM2,5
Vježba 7: Određivanje sadržaja imisije štetnih tvari ovisno o udaljenosti od industrijskih postrojenja.
Vježba 8: Određivanje teških metala u dimnom plinu nastalom spaljivanjem krutog otpada.

Vrste izvođenja nastave:

Obveze studenata

 

Praćenje rada studenata (upisati udio u ECTS bodovima za svaku aktivnost tako da ukupni broj ECTS bodova odgovara bodovnoj vrijednosti predmeta):

Pohađanje nastave

0.0

Istraživanje

0.0

Praktični rad

0.0

Eksperimentalni rad

1.5

Referat

0.2

Terenska nastava

0.1

Esej

0.0

Seminarski rad

0.0

 

 

Kolokviji

0.2

Usmeni ispit

0.0

 

 

Pismeni ispit

0.0

Projekt

0.0

 

 

Ocjenjivanje i vrjednovanje rada studenata tijekom nastave i na završnom ispitu

Uvjet za pristup izradi laboratorijskih vježbi je položen usmeni kolokvij za vježbe. Ukupna ocjena laboratorijskih vježbi uključuje ocjenu usmenog kolokvija, izvedbu vježbe i pisanje referata. Ocjene vježbi su: 60-69%-dovoljan, 70-79%-dobar, 80-89%-vrlo dobar, 90-100% izvrstan.

Obvezna literatura (dostupna u knjižnici i putem ostalih medija)

Naslov

Broj primjeraka u knjižnici

Dostupnost putem ostalih medija

Internal material for laboratory exercises

0

kod predmetnog nastavnika

Dopunska literatura

 

Načini praćenja kvalitete koji osiguravaju stjecanje utvrđenih ishoda učenja

konzultacije sa studentima
- kontinuirana usmena provjera znanja
- studentska anketa.

Ostalo (prema mišljenju predlagatelja)