Kemija polimera

NAZIV PREDMETA Kemija polimera

Kod

KTG321

Godina studija

3.

Nositelj/i predmeta

Prof. dr. sc. Matko Erceg

Bodovna vrijednost (ECTS)

3.0

Suradnici

Način izvođenja nastave (broj sati u semestru)

P S V T

30

0

0

0

Status predmeta

Izborni

Postotak primjene e-učenja

0 %

OPIS PREDMETA

Ciljevi predmeta

vrste polimera obzirom na uporabna i preradbena svojstva
- razumijevanje povezanosti strukture i specifičnih svojstava polimera
- osnovna znanja o postupcima dobivanja sintetskih polimera
- upoznavanje s osnovnim postupcima njihove karakterizacije

Uvjeti za upis predmeta i ulazne kompetencije potrebne za predmet

Upisan ili položen kolegij Vježbe iz kemije polimera

Očekivani ishodi učenja na razini predmeta (4-10 ishoda učenja)

Nakon položenog ispita od studenta se očekuje da zna:
- razlikovati osnovne vrste polimera
- objasniti specifičnosti strukture polimera
- argumentirati povezanost strukture i svojstava polimera
- razlikovati reakcije polimerizacije
- identificirati i karakterizirati polimerni materijal koristeći suvremene instrumentalne tehnike

Sadržaj predmeta detaljno razrađen prema satnici nastave

1. tjedan: Uvod. Nomenklatura polimera. Podjela polimera (plastomeri, duromeri, elastomeri, elastoplastomeri).
2. tjedan: Vrste veza u polimerima. Konfiguracije polimera. Konformacije polimera.
3. tjedan: Nadmolekulna struktura polimera. Polimerni kapljeviti kristali.
4. tjedan: Reološka svojstva polimera.
5. tjedan: Polimerne otopine: bubrenje, topljivost-uvjeti topljivosti, metode izračunavanja parametara topljivosti, Hansenova teorija.
6. tjedan: Molekulne mase polimera. Viskozimetrijsko određivanje molekulnih masa.
7. tjedan: Frakcioniranje polimera. Postupci frakcioniranja. Kromatografija na propusnom gelu.
8. tjedan: Stupnjevite polimerizacije: svojstva, izračunavanje brzine stupnjevitih polimerizacija, polimeri stupnjevitih polimerizacija.
9. tjedan: Radikalske polimerizacije: svojstva, izračunavanje brzine, polimeri radikalnih polimerizacija.
10. tjedan: Kationske i anionske polimerizacije: svojstva, brzine polimerizacija, polimeri.
11. tjedan: Koordinacijske polimerizacije: svojstva, brzine polimerizacija, polimeri.
12. tjedan: Metode polimerizacije. Prirodni polimeri-podjela. Celuloza, celulozna vlakna, modificiranje celuloze. Škrob.
13. tjedan: Proteini, proteinska vlakna. Struktura i svojstva prirodnog kaučuka. Sintetski kaučuci. Biosintetski polimeri.
14. tjedan: Infracrvena spektroskopija.
15. tjedan: Termoanalitičke metode - diferencijalna pretražna kalorimetrija (DSC) i termogravimetrija (TG). Staklište, talište, toplinska postojanost polimera.

Vrste izvođenja nastave:

Obveze studenata

Prisustvovanje predavanjima u 80%-tnom iznosu od ukupnog fonda sati.

Praćenje rada studenata (upisati udio u ECTS bodovima za svaku aktivnost tako da ukupni broj ECTS bodova odgovara bodovnoj vrijednosti predmeta):

Pohađanje nastave

1.0

Istraživanje

0.0

Praktični rad

0.0

Eksperimentalni rad

0.0

Referat

0.0

 

 

Esej

0.0

Seminarski rad

0.0

 

 

Kolokviji

0.7

Usmeni ispit

0.6

 

 

Pismeni ispit

0.7

Projekt

0.0

 

 

Ocjenjivanje i vrjednovanje rada studenata tijekom nastave i na završnom ispitu

Kontinuirano vrjednovanje:
Cjelokupni ispit može se položiti preko dva kolokvija tijekom semestra. Prag prolaznosti je 50%. Svaki kolokvij u ocjeni učestvuje s 45%. Prisutnost predavanjima u 80-100%-tnom iznosu je 10% ocjene.
Završno vrjednovanje:
Studentima koji su položili jedan kolokvij (prethodna aktivnost) isti se priznaje kao dio ispita i to kao 10% ocjene. Preostali dio polažu pismeno i usmeno u redovitim ispitnim rokovima. Pismeni ispit u tom slučaju ima udio 40%, usmeni 50%.
Studenti koji nisu položili niti jedan kolokvij polažu ispit koji se sastoji od pismenog i usmenog dijela u redovitim ispitnim rokovima. Prag prolaznosti je 50%, a pojedini oblik ispita učestvuje u ocjeni s po 50%.
Ocjene: dovoljan (50-61%), dobar (62-74%), vrlo dobar (75-87%), izvrstan (88-100%).

Obvezna literatura (dostupna u knjižnici i putem ostalih medija)

Naslov

Broj primjeraka u knjižnici

Dostupnost putem ostalih medija

Y. Gnanou, M. Fontanille, Organic and Physical Chemistry of Polymers, John Wiley & Sons, Inc., Hoboken, New Jersey, 2008.

1

T. Kovačić, Struktura i svojstva polimera, Kemijsko-tehnološki fakultet, Split, 2010.

5

Web knjižnica KTF-a

B. Andričić, Prirodni polimerni materijali, Kemijsko-tehnološki fakultet, Split, 2009.

0

Web knjižnica KTF-a

Dopunska literatura

Z. Janović, Polimerizacije i polimeri, HDKI-Kemija u industriji, Zagreb, 1997.; B. Stuart, Infrared Spectroscopy - Fundamentals and Applications, John Wiley & Sons, Ltd., Chichester, 2004.; J. D. Menzel, R. B. Prime, Thermal Analysis of Polymers - Fundamentals and Applications, John Wiley & Sons, Inc., Hoboken, New Jersey, 2009.

Načini praćenja kvalitete koji osiguravaju stjecanje utvrđenih ishoda učenja

Praćenje kvalitete i uspješnosti obavljat će se na tri razine:
(1) Sveučilišnoj; (2) Fakultetskoj, pomoću Povjerenstva za kontrolu kvalitete nastave; (3) Nastavničkoj razini.

Ostalo (prema mišljenju predlagatelja)