Vježbe iz kemije u farmakologiji

NAZIV PREDMETA Vježbe iz kemije u farmakologiji

Kod

KTG320

Godina studija

3.

Nositelj/i predmeta

Prof. dr. sc. Marija Bralić

Bodovna vrijednost (ECTS)

2.0

Suradnici

Mislav Šolić

Način izvođenja nastave (broj sati u semestru)

P S V T

0

0

25

5

Status predmeta

Izborni

Postotak primjene e-učenja

0 %

OPIS PREDMETA

Ciljevi predmeta

Nadopuna teorijski stečenih znanja koja se odnose na analizu farmakoloških pripravaka.

Uvjeti za upis predmeta i ulazne kompetencije potrebne za predmet

Upisan ili položen kolegij Kemijska farmakologija

Očekivani ishodi učenja na razini predmeta (4-10 ishoda učenja)

Nakon završenih vježbi od studenta se očekuje da zna:
- osnovne metode dobivanja kemijskih spojeva definiranih kao lijek
- način identifikacije aktivnih sastojaka
- određivanje aktivnih sastojaka u preparatu
- ocjenu tehnološke dorađenosti preparata i način pakovanja, u odnosu na trajnost, kontaminaciju i rukovanje lijekom
- mišljenje o kvaliteti lijeka na osnovi izvršenog laboratorijskog ispitivanja

Sadržaj predmeta detaljno razrađen prema satnici nastave

Vježba 1.: Dobivanje acetilinske kiseline
Vježba 2.: Dobivanje Bi-subgalata
Vježba 3.: Dobivanje kofeina
Vježba 4.: Dobivanje Ca-karbonata
Vježba 5.: Određivanje vodenog extrakta u tabletama
Vježba 6.: Terenska nastava (Galenski laboratorij, Belupo)

Vrste izvođenja nastave:

Obveze studenata

 

Praćenje rada studenata (upisati udio u ECTS bodovima za svaku aktivnost tako da ukupni broj ECTS bodova odgovara bodovnoj vrijednosti predmeta):

Pohađanje nastave

0.0

Istraživanje

0.0

Praktični rad

0.0

Eksperimentalni rad

1.0

Referat

0.3

Priprema za kolokvij iz vježbi

0.2

Esej

0.0

Seminarski rad

0.0

 

 

Kolokviji

0.5

Usmeni ispit

0.0

 

 

Pismeni ispit

0.0

Projekt

0.0

 

 

Ocjenjivanje i vrjednovanje rada studenata tijekom nastave i na završnom ispitu

Tijekom semestra studenti se vrednuju putem 6 kolokvija iz laboratorijskih vježbi.
Ocjene: 55-64% - dovoljan; 65-75% - dobar; 76-85% - vrlo dobar; 86-100% - izvrstan.

Obvezna literatura (dostupna u knjižnici i putem ostalih medija)

Naslov

Broj primjeraka u knjižnici

Dostupnost putem ostalih medija

B. Zorc, I.Butula, Vježbe iz farmaceutske kemije, Zagreb, 1995.

0

U Zavodu 1 primjerak

Dopunska literatura

 

Načini praćenja kvalitete koji osiguravaju stjecanje utvrđenih ishoda učenja

Praćenje kvalitete i uspješnosti izvođenja nastave i usvajanja znanja (vještina), prati se na razini: (1) nastavnika, prihvaćanjem sugestija polaznika i kolega, (2) fakulteta, provođenjem anketiranja polaznika o kvaliteti nastave.

Ostalo (prema mišljenju predlagatelja)