Kemija u farmakologiji

NAZIV PREDMETA Kemija u farmakologiji

Kod

KTG319

Godina studija

3.

Nositelj/i predmeta

Prof. dr. sc. Marija Bralić

Bodovna vrijednost (ECTS)

4.0

Suradnici

Mislav Šolić

Način izvođenja nastave (broj sati u semestru)

P S V T

30

15

0

0

Status predmeta

Izborni

Postotak primjene e-učenja

0 %

OPIS PREDMETA

Ciljevi predmeta

Upoznavanje kemijskih obilježja ljekovitih tvari. Osnovne podjele te karakteristike pojedinih skupina lijekova.

Uvjeti za upis predmeta i ulazne kompetencije potrebne za predmet

Upisane ili položene Vježbe iz kemije u farmakologiji

Očekivani ishodi učenja na razini predmeta (4-10 ishoda učenja)

Nakon položenog ispita od studenta se očekuje da zna:
- definiciju osnovnih pojmova i podjelu pojedinih skupina lijekova
- fizičko-kemijska svojstva lijekova
- djelovanje i mehanizam lijekova
- razvoj i način djelovanja lijekova
- neželjeno djelovanje lijekova i njihova rezistencija
- interakcije s drugim lijekovima

Sadržaj predmeta detaljno razrađen prema satnici nastave

Predavanje 1: Uvod: definicija i primjena.
Predavanje 2: Kemijska i stereokemijska obilježja struktura ljekovitih tvari
Predavanje 3: Kemijska i stereokemijska obilježja struktura ljekovitih tvari
Seminar 1 (2 sata): Uvod u legislativu lijekova
Predavanje 4: Fizičko-kemijska svojstva lijekova.
Seminar 2 (2 sata): Podjela lijekova prema farmakološkim grupama
Predavanje 5: Fizičko-kemijska svojstva lijekova.
Seminar 3 (2 sata): Farmakokinetika lijekova
Predavanje 6: Kemijska stabilnost i inkompatibilnost lijekova.
Predavanje 7: Kemijska stabilnost i inkompatibilnost lijekova.
Predavanje 8: Djelovanje i mehanizam djelovanja.
Seminar 4 (2 sata): Farmakodinamika lijekova
Predavanje 9: Podjela prema farmakološkim skupinama.
Seminar 5 (2 sata): Analgetici
Predavanje 10: Svojstva pojedinih skupina lijekova
Seminar 6 (2 sata): Anksiolitici
Predavanje 11: Razvoj i objašnjenje djelovanja lijekova
Seminar 7 (2 sata): Antibiotici
Predavanje 12: Glavne faze djelovanja lijekova:absorpcija, raspodjela, metabolički procesi, uklanjanje
Predavanje 13: Glavne faze djelovanja lijekova:absorpcija, raspodjela, metabolički procesi, uklanjanje
Predavanje 14: Upoznavanje s neželjenim djelovanjem, rezistencijom, interakcijama s drugim lijekovima
Predavanje 15: Upoznavanje s neželjenim djelovanjem, rezistencijom, interakcijama s drugim lijekovima
Seminar 8 (1 sat): Minerali u farmaceutici, Kromatografija i detekcija lijekova

Vrste izvođenja nastave:

Obveze studenata

 

Praćenje rada studenata (upisati udio u ECTS bodovima za svaku aktivnost tako da ukupni broj ECTS bodova odgovara bodovnoj vrijednosti predmeta):

Pohađanje nastave

0.5

Istraživanje

0.0

Praktični rad

0.0

Eksperimentalni rad

0.0

Referat

0.0

 

 

Esej

0.0

Seminarski rad

0.5

 

 

Kolokviji

1.0

Usmeni ispit

1.0

 

 

Pismeni ispit

1.0

Projekt

0.0

 

 

Ocjenjivanje i vrjednovanje rada studenata tijekom nastave i na završnom ispitu

Tijekom semestra cjelokupni ispit može se položiti preko dva kolokvija iz teorije i seminarskog rada sa zadanom temom.
Ocjene: 55-64% - dovoljan; 65-75% - dobar; 76-85% - vrlo dobar; 86-100% - izvrstan.

Obvezna literatura (dostupna u knjižnici i putem ostalih medija)

Naslov

Broj primjeraka u knjižnici

Dostupnost putem ostalih medija

J.B. Stenlake, Foundations of Molecular Pharmacology: Chemical Basis of Drug Action, 1979

0

U Zavodu 1 primjerak

K.A. Connors, Chemical Stability of Pharmaceuticals: A Handbook for Pharmacists, 1986.

0

U Zavodu 1 primjerak

Kent and Riegel’s, Handbook of industrial chemistry and biotechnology, Volume I, Springer Science+Business Media, LLC, 2007.

0

U Zavodu 1 primjerak

Eiichiro Ochiai, Chemicals for Life and Living, Springer-Verlag Berlin Heidelberg 2011

0

U Zavodu 1 primjerak

Dopunska literatura

T.C. Marrs, R.L. Maynard, F.R. Sidell, Chemical Warfare Agents: Toxicology and Treatment, 1996;
L. Poller, Oral Anticoagulants: Chemical and Biological Preperties and Clinical Applications, 1996.

Načini praćenja kvalitete koji osiguravaju stjecanje utvrđenih ishoda učenja

Praćenje kvalitete i uspješnosti izvođenja nastave i usvajanja znanja (vještina), prati se na razini: (1) nastavnika, prihvaćanjem sugestija polaznika i kolega, (2) fakulteta, provođenjem anketiranja polaznika o kvaliteti nastave.

Ostalo (prema mišljenju predlagatelja)