Analiza realnih uzoraka

NAZIV PREDMETA Analiza realnih uzoraka

Kod

KTG306

Godina studija

3.

Nositelj/i predmeta

Doc. dr. sc. Ante Prkić

Bodovna vrijednost (ECTS)

3.5

Suradnici

Način izvođenja nastave (broj sati u semestru)

P S V T

30

15

0

0

Status predmeta

Obvezni

Postotak primjene e-učenja

0 %

OPIS PREDMETA

Ciljevi predmeta

- Osposobiti studenta za osnove uzorkovanja.
- Naučiti studente rješavanju praktičnih problema uzorkovanja realnog uzorka
- Upoznati studente osnovnim metodama za procjenu sastava i veličine frakcija u realnom uzorku.

Uvjeti za upis predmeta i ulazne kompetencije potrebne za predmet

Upisan ili položen kolegij Analitička kemija II, upisan ili položen kolegij Vježbe iz analize realnih uzoraka

Očekivani ishodi učenja na razini predmeta (4-10 ishoda učenja)

Provedba procesa uzorkovanja kao početnog koraka svake kemijske analize
Pravilan izbor količine uzorkovanog materijala ovisno o analitu i dostupnim analitičkim metodama i tehnikama
Povezati računsko rješavanje problema vezanih uz uzorkovanje primjenom statističkih metoda s raspoloživim tehnikama i metodama kojima se može izvesti kemijska analiza
Osnove korištenja matematičkih alata u rješavanju matematičkih problema vezanih za uzorkovanje

Sadržaj predmeta detaljno razrađen prema satnici nastave

1. tjedan: Značaj analize realnih uzoraka: sirovine, industrijski proizvodi. Razvoj i procesi kontrole. Seminar: Rješavanje numeričkih primjera obrađenog teorijskog gradiva.
2. tjedan: Uzorkovanje plinova, tekućina i krutina. Seminar: Rješavanje numeričkih primjera iz uzorkovanja plinova, tekućina i krutina.
3. tjedan: Analitičko odvajanje. Priprema uzoraka za analizu. Seminar: Rješavanje numeričkih primjera iz teorije analitičkog odvajanja.
4. tjedan: Razlaganje i otapanje uzoraka. Seminar: Rješavanje numeričkih primjera obrađenog teorijskog gradiva - Razlaganje i otapanje uzoraka.
5. tjedan: Razvoj odabranih metoda. Odabir metode analize. Seminar: Rješavanje numeričkih primjera obrađenog teorijskog gradiva - Razvoj odabranih metoda.
6. tjedan: Izvještavanje i interpretacija analitičkih podataka. Seminar: Rješavanje numeričkih primjera obrađenog teorijskog gradiva - Izvještavanje i interpretacija analitičkih podataka.
7. tjedan: Ponavljanje gradiva teorijske i seminarske građe. Provjera znanja (I. parcijalni test teorijske i seminarske građe).
8. tjedan: Određivanje vode. Vlaga u krutinama i plinovima. Seminar: Rješavanje numeričkih primjera obrađenog teorijskog gradiva - Vlaga u krutinama i plinovima.
9. tjedan: Metode za analizu materijala: cement, minerali, legure i metali, nafta, voda. Seminar: Rješavanje numeričkih primjera obrađenog teorijskog gradiva - Metode za analizu materijala.
10. tjedan: Kontrola kvalitete. Tolerancija. Seminar: Rješavanje numeričkih primjera obrađenog teorijskog gradiva - Kontrola kvalitete i tolerancija.
11. tjedan: Referentni materijali. Seminar: Rješavanje numeričkih primjera obrađenog teorijskog gradiva - Referentni materijali.
12 tjedan: Uzorkovanje i priprema uzoraka za analizu: gips i cement. Seminar: Rješavanje numeričkih primjera obrađenog teorijskog gradiva – Uzorkovanje gipsa i cementa.
13. tjedan: Odvajanje i analiza: minerali. Seminar: Rješavanje numeričkih primjera obrađenog teorijskog gradiva – Odvajanje i analiza minerala.
14. tjedan: Odvajanje i analiza: legure. Seminar: Rješavanje numeričkih primjera obrađenog teorijskog gradiva – Odvajanje i analiza legura.
15. tjedan: Ponavljanje gradiva teorijske i seminarske građe. Provjera znanja (II. parcijalni test teorijske i seminarske građe).

Vrste izvođenja nastave:

Obveze studenata

Prisustvovanje predavanjima u iznosu od 80% ukupne satnice.

Praćenje rada studenata (upisati udio u ECTS bodovima za svaku aktivnost tako da ukupni broj ECTS bodova odgovara bodovnoj vrijednosti predmeta):

Pohađanje nastave

0.3

Istraživanje

0.0

Praktični rad

0.0

Eksperimentalni rad

0.0

Referat

0.0

 

 

Esej

0.0

Seminarski rad

0.3

 

 

Kolokviji

0.0

Usmeni ispit

1.5

 

 

Pismeni ispit

1.5

Projekt

0.0

 

 

Ocjenjivanje i vrjednovanje rada studenata tijekom nastave i na završnom ispitu

Cjelokupni ispit može se položiti preko dva parcijalna testa teorijske i seminarske građe tijekom semestra. Prag prolaznosti je 60%. Svaki kolokvij u ocjeni učestvuje s 50%. Prisutnost predavanjima od 80 do 100% je 10% ocjene. U ispitnim rokovima polaže se pismeni, pismeno-usmeni i usmeni ispit. Prag prolaznosti je 60%. Položeni jedan parcijalni test iz bilo kojeg dijela (prethodna aktivnost) vrijedi u cijeloj tekućoj akademskoj godini. Pismeni ispit ima udio 30%, pismeno-usmeni s 60%, a usmeni 10%. Studenti koji nisu položili ispit putem parcijalnih testova polažu ispit preko pismenog, pismeno-usmenog i usmenog ispita u redovitim ispitnim rokovima. Prag prolaznosti je 60 %, a pojedini oblik ispita učestvuje u ocjeni s po 50%.
Ocjene: 60%-69% - dovoljan, 70%-79% - dobar, 80%-89% -vrlo dobar, 90%-100% - odličan.

Obvezna literatura (dostupna u knjižnici i putem ostalih medija)

Naslov

Broj primjeraka u knjižnici

Dostupnost putem ostalih medija

D. A. Skoog, D. M. West i F. J. Holler, Osnove analitičke kemije, Školska knjiga, Zagreb, 1999.

6

A. I. Vogel, A. Tekst-book quantitative inorganic analysis, Fifth Edition Longman, London, 1986.

0

R. Kellner, J.M. Mermet, M. Otto, M. Varcarcel, H.M. Widmer, Analytical Chemistry (A Modern Approach to Analytical Science, 2nd Edition) Wiley-VCHVerlag Gmbh&Co. KGaA, Weinheim, 2004.

0

D. A. Skoog, D. M. West i F. J. Holler, S. R. Crouch, Fundamentals of Analytical Chemistry, 9th edition, Brooks&Cole, SAD, 2014.

0

Dopunska literatura

Z. Šoljić, Računanje u analitičkoj kemiji, Zagreb, 1998.

Načini praćenja kvalitete koji osiguravaju stjecanje utvrđenih ishoda učenja

praćenje sugestija i reakcija polaznika tijekom semestra
studentska anketa

Ostalo (prema mišljenju predlagatelja)