Vježbe iz biokemije I

NAZIV PREDMETA Vježbe iz biokemije I

Kod

KTG305

Godina studija

3.

Nositelj/i predmeta

Izv. prof. dr. sc. Mila Radan

Bodovna vrijednost (ECTS)

4.0

Suradnici

Način izvođenja nastave (broj sati u semestru)

P S V T

0

0

60

0

Status predmeta

Obvezni

Postotak primjene e-učenja

0 %

OPIS PREDMETA

Ciljevi predmeta

Cilj predmeta je upoznati studente s temeljnim tehnikama u biokemijskim istraživanjima.

Uvjeti za upis predmeta i ulazne kompetencije potrebne za predmet

Upisan ili položen kolegij Biokemija I

Očekivani ishodi učenja na razini predmeta (4-10 ishoda učenja)

razumjeti i koristiti razne tehnike i alate biokemije
- razumjeti temeljna načela biokemijskih istraživanja
- komunicirati rezultate istraživanja učinkovito u pisanom obliku

Sadržaj predmeta detaljno razrađen prema satnici nastave

Potenciometrijsko određivanje aminokiselina (4) Kvalitativna analiza proteina: obojene i taložne reakcije na proteine (4) Lipidi-izolacija i detekcija fosfolipida iz žumanjka jajeta (4) Svojstva ugljikohidrata i testovi na ugljikohidrate (4) Enzimi: svojstva probavnog enzima ptijalina (4) Određivanje koncentracije proteina metodom po Bradfordu (4) Ugljikohidrati-određivanje strukture ugljikohidrata reakcijom s perjodnom kiselinom (4) Svojstva lipida, topljivost, saponifikacija (4) Gel filtracija hemoglobina (4) Enzimska kataliza – kinetika enzimskih reakcija (4) Enzimska kataliza – utjecaj inhibitora na ektivnost enzima (4) Enzimska kataliza – utjecaj temperature i pH na aktivnost enzima (4) Izolacija i kvantitativno određivanje nukleinskih kiselina (4) Elektroforeza proteina (4) Biološke oksidacije: ispitivanje oksidacije kapaciteta tvari

Vrste izvođenja nastave:

Obveze studenata

 

Praćenje rada studenata (upisati udio u ECTS bodovima za svaku aktivnost tako da ukupni broj ECTS bodova odgovara bodovnoj vrijednosti predmeta):

Pohađanje nastave

0.0

Istraživanje

0.0

Praktični rad

0.0

Eksperimentalni rad

3.0

Referat

1.0

 

 

Esej

0.0

Seminarski rad

0.0

 

 

Kolokviji

0.0

Usmeni ispit

0.0

 

 

Pismeni ispit

0.0

Projekt

0.0

 

 

Ocjenjivanje i vrjednovanje rada studenata tijekom nastave i na završnom ispitu

Obvezna literatura (dostupna u knjižnici i putem ostalih medija)

Naslov

Broj primjeraka u knjižnici

Dostupnost putem ostalih medija

Interna skripta "Biokemijski praktikum", O. Politeo

0

Dopunska literatura

 

Načini praćenja kvalitete koji osiguravaju stjecanje utvrđenih ishoda učenja

Praćenje kvalitete i uspješnosti obavljat će se na tri razine: (1) sveučilišnoj, (2) fakultetskoj, pomoću Povjerenstva za kontrolu kvalitete nastave, (3) nastavničkoj razini.

Ostalo (prema mišljenju predlagatelja)