Biokemija I

NAZIV PREDMETA Biokemija I

Kod

KTG304

Godina studija

3.

Nositelj/i predmeta

Izv. prof. dr. sc. Mila Radan

Bodovna vrijednost (ECTS)

5.0

Suradnici

Način izvođenja nastave (broj sati u semestru)

P S V T

45

15

0

0

Status predmeta

Obvezni

Postotak primjene e-učenja

0 %

OPIS PREDMETA

Ciljevi predmeta

Stjecanje temeljnih znanja i vještina iz područja biokemije.

Uvjeti za upis predmeta i ulazne kompetencije potrebne za predmet

Upisane ili položene Vježbe iz biokemije I

Očekivani ishodi učenja na razini predmeta (4-10 ishoda učenja)

(1) Po završetku ovog kolegija, studenti trebaju biti u stanju prepoznati kako se temeljna kemijska načela i reakcije izražavaju u biokemijskim procesima. (2) Biti u mogućnosti identificirati, formulirati i riješiti složene biokemijske probleme. (3) Izračunavati brzine biokemijskih reakcija kataliziranih enzimima, određivati tipove inhibicije (4) Predviđati mogući utjecaj spojeva na brzinu odvijanja enzimskih reakcija (5) Imati potrebna znanja i strategije za odvajanje, identificiranje i kvantifikaciju spojeva i elemenata iz složenih smjesa. (6) Povezati strukturu informacijskih makromolekula sa prijenosom genetske informacije i principima nasljeđivanja (7) Biti u stanju razviti i provoditi eksperimente. (8) Biti u stanju komunicirati rezultate i zaključke.(9) Čitati i razumijevati stručnu literaturu.

Sadržaj predmeta detaljno razrađen prema satnici nastave

Upoznavanje sa sadržajem predmeta, povijesni razvoj biokemije, biomolekule, biološke strukture (3) Voda, vodikove veze, uloga vode, puferski sistemi u organizmu, aminokiseline (3) Aminokiseline, peptidi, proteini, peptidna veza (4) Tehnike pročišćavanja proteina; elektroforeza, kromatografske metode, ultracentrifugiranje (4) Karakterizacija proteina: Edmanova odgradnja, imunološke tehnike, masena spektrometrija, MALDI-TOF, rendgenska kristalografija, NMR spektrometrija (3) Građa nukleotida, DNA, RNA i tok genetičke informacije, replikacija DNA, transkripcija i translacija, ekspresija gena (3) Hemoglobin-mioglobin, struktura i funkcija, alosterički proteini (3) Enzimi kao katalizatori u biološkim sustavima, model Michaelis- Mentenove kinetike (3) Tipovi inhibicije enzima: kompeticijski, nekompeticijski i akompeticijski inhibitori (3) Katalitičke strategije, temeljni katalitički principi, kovalentna kataliza, kiselo bazna kataliza, kataliza približavanjem, kataliza ionom metala (3) Regulacijske strategije, alosterička kontrola, izozimi, reverzibilna kovalentna modifikacija, aktivacija proteolizom-zimogeni (3) Ugljikohidrati: monosaharidi, složeni ugljikohidrati, glikoproteini, proteoglikani, lektini (3) Lipidi i stanične membrane, transport molekula kroz membranu, vrste transporta (4) Putovi provođenja signala, primarni i sekundarni prenositelji signala, fosforilacijske kaskade, poremećaji u putovima signalnog provođenja (3)

Vrste izvođenja nastave:

Obveze studenata

 

Praćenje rada studenata (upisati udio u ECTS bodovima za svaku aktivnost tako da ukupni broj ECTS bodova odgovara bodovnoj vrijednosti predmeta):

Pohađanje nastave

1.0

Istraživanje

0.0

Praktični rad

0.0

Eksperimentalni rad

0.0

Referat

0.0

 

 

Esej

0.0

Seminarski rad

1.0

 

 

Kolokviji

1.0

Usmeni ispit

1.0

 

 

Pismeni ispit

1.0

Projekt

0.0

 

 

Ocjenjivanje i vrjednovanje rada studenata tijekom nastave i na završnom ispitu

Parcijalni ispiti, kolokviji i završni usmeni ispit.

Obvezna literatura (dostupna u knjižnici i putem ostalih medija)

Naslov

Broj primjeraka u knjižnici

Dostupnost putem ostalih medija

Biokemija , J.M. Berg, J.L. Tymoczko and L. Stryer, Prijevod VI izdanja, Školska knjiga Zagreb, 2013.

1

Dopunska literatura

 

Načini praćenja kvalitete koji osiguravaju stjecanje utvrđenih ishoda učenja

Praćenje kvalitete i uspješnosti obavljat će se na tri razine: (1) sveučilišnoj, (2) fakultetskoj, pomoću Povjerenstva za kontrolu kvalitete nastave, (3) nastavničkoj razini.

Ostalo (prema mišljenju predlagatelja)