Vježbe iz analitičke kemije II

NAZIV PREDMETA Vježbe iz analitičke kemije II

Kod

KTG204

Godina studija

2.

Nositelj/i predmeta

Doc. dr. sc. Lea Kukoč Modun

Bodovna vrijednost (ECTS)

4.0

Suradnici

Dr. sc. Maja Biočić

Način izvođenja nastave (broj sati u semestru)

P S V T

0

0

60

0

Status predmeta

Obvezni

Postotak primjene e-učenja

0 %

OPIS PREDMETA

Ciljevi predmeta

Student stječe osnovna znanja za samostalni rad u analitičkom laboratoriju, pravilan pristup kemijskoj analizi uzorka, mogućnost kritičkog zaključivanja na temelju usvojenih znanja i kemijskih promjena pri eksperimentalnom radu, pravilno pisanje laboratorijskih izvješća u skladu s dobrom laboratorijskom praksom.

Uvjeti za upis predmeta i ulazne kompetencije potrebne za predmet

Upisan ili položen kolegij iz Analitičke kemije II, položene Vježbe iz analitičke kemije I

Očekivani ishodi učenja na razini predmeta (4-10 ishoda učenja)

1. Primijeniti standardne laboratorijske postupke u gravimetrijskoj analizi.
2. Provesti taložnu titraciju uz prethodna teorijska predviđanja.
3. Izvesti analitičke metode odjeljivanja zasnovane na heterogenim ravnotežama.
4. Primijeniti načela dobre laboratorijske prakse
5. Pravilno prikupiti i obraditi mjerne podatke
6. Napisati odgovarajući laboratorijski izvještaj

Sadržaj predmeta detaljno razrađen prema satnici nastave

1. 6 sati: Titracije zasnovane na reakcijama nastajanja slabo topljivog taloga, argentometrijske titracije.
2. 6 sati: Potenciometrijske titracije.
3. 6 sati: Gravimetrijsko određivanje sulfatnih iona.
4. 6 sati: Gravimetrijsko određivanje niklovih iona.
5. 4 sata: Priprava standardnih otopina, kiselo-bazne titracije
6. 6 sati: Kiselo bazna titracija slabe kiseline, određivanje H2C2O4
7. 6 sati: Određivanje završne točke titracije korištenjem pH elektrode
8. 4 sata: Priprava standardnih otopina, kompleksometrijske titracije.
9. 6 sati: Kompleksometrijska titracija, određivanje Fe3+
10. 4 sata: Priprava standardnih otopina, redoks titracije.
11. 6 sati: Redoks titracija, određivanje Cu2+

Vrste izvođenja nastave:

Obveze studenata

Student treba redovito pohađati nastavu te odraditi sve laboratorijske vježbe predviđene programom.

Praćenje rada studenata (upisati udio u ECTS bodovima za svaku aktivnost tako da ukupni broj ECTS bodova odgovara bodovnoj vrijednosti predmeta):

Pohađanje nastave

0.0

Istraživanje

0.0

Praktični rad

1.6

Eksperimentalni rad

0.0

Referat

0.0

Laboratorijski dnevnik

0.8

Esej

0.0

Seminarski rad

0.0

 

 

Kolokviji

1.6

Usmeni ispit

0.0

 

 

Pismeni ispit

0.0

Projekt

0.0

 

 

Ocjenjivanje i vrjednovanje rada studenata tijekom nastave i na završnom ispitu

Ocjena eksperimentalnog dijela nastave formira se iz tri dijela: kolokvija koji iznosi 40% ocjene, eksperimentalnog dijela koji iznosi 40 % ocjene, te laboratorijskog dnevnika koji iznosi preostalih 20 % ocjene.

Obvezna literatura (dostupna u knjižnici i putem ostalih medija)

Naslov

Broj primjeraka u knjižnici

Dostupnost putem ostalih medija

A. Prkić, Vježbe iz analitičke kemije, Preddiplomski studij kemijske tehnologije, interna recenzirana skripta, Split, 2008. (odabrana poglavlja)

0

dostupno u digitalnom obliku

Vježbe iz kvalitativne analitičke kemije, dr. sc. Josipa Komljenović, doc. (odabrana poglavlja)

0

dostupno

Dopunska literatura

1. D.A. Skoog, D.M. West, F.J. Holler, Osnove analitičke kemije, šesto izdanje (englesko), prvo izdanje (hrvatsko), Školska knjiga, Zagreb, 1999.
2. Nj. Radić i L. Kukoč Modun, Uvod u analitičku kemiju, Zagreb, 2016.
3. Nj. Radić i L. Kukoč Modun, Uvod u analitičku kemiju I. dio, Redak, Split, 2013..
4. M. Kaštelan-Macan, Kemijska analiza u sustavu kvalitete, Školska knjiga, Zagreb 2003.

Načini praćenja kvalitete koji osiguravaju stjecanje utvrđenih ishoda učenja

Praćenje kvalitete i uspješnosti obavljat će se na tri razine:
(1) Sveučilišnoj; (2) Fakultetskoj, pomoću Povjerenstva za kontrolu kvalitete nastave; (3) Nastavničkoj razini.

Ostalo (prema mišljenju predlagatelja)