Vježbe iz Anorganske kemije II

NAZIV PREDMETA Vježbe iz Anorganske kemije II

Kod

KTG202

Godina studija

2.

Nositelj/i predmeta

Prof. dr. sc. Slobodan Brinić
Prof. dr. sc. Zoran Grubač

Bodovna vrijednost (ECTS)

2.0

Suradnici

Način izvođenja nastave (broj sati u semestru)

P S V T

0

0

30

0

Status predmeta

Obvezni

Postotak primjene e-učenja

0 %

OPIS PREDMETA

Ciljevi predmeta

Vježbanje, provjera i utvrđivanje znanja s predavanja. Upoznavanje s metodikom eksperimentalnog rada i stjecanje vještina potrebnih za samostalni rad u laboratoriju.

Uvjeti za upis predmeta i ulazne kompetencije potrebne za predmet

Upisan ili položen kolegij Anorganska kemija II

Očekivani ishodi učenja na razini predmeta (4-10 ishoda učenja)

Studenti će nakon završetka kolegija moći:
1. praktično provjeriti teorijske pretpostavke
2. steći samostalnost u izvođenju eksperimenata
3. osmisliti jednostavne eksperimente za ilustraciju kemijskih osobina tvari
4. aktivno istraživati načine na koje ta disciplina ima posljedično djelovanje na vanjski svijet.

Sadržaj predmeta detaljno razrađen prema satnici nastave

Vježba 1. Spojevi promjenjivog koordinacijskog broja: Kompleksi nikla
Vježba 2. Priprava kalijevog trioksalatoferata(III) trihidrata; K3[Fe(C2O4)3]x3H2O i priprava kalijevog tetraperoksokromata(V); K3[Cr(O2)4]
Vježba 3. Određivanje sastava kompleksa K3[Fe(C2O4)3]x3H2O i kompleksa K3[Cr(O2)4]
Vježba 4. Priprava amonijevog manganovog(II) fosfata monohidrata; NH4MnPO4xH2O, željezovog(III) klorida, FeCl3 i kromovog(III) oksida, Cr2O3
Vježba 5. Priprema [Co(NH3)5Cl]2+ kompleksa
Vježba 6. Hidratacija [Co(NH3)5Cl]2+ kompleksa

Vrste izvođenja nastave:

Obveze studenata

Odrađene sve laboratorijske vježbe.

Praćenje rada studenata (upisati udio u ECTS bodovima za svaku aktivnost tako da ukupni broj ECTS bodova odgovara bodovnoj vrijednosti predmeta):

Pohađanje nastave

0.0

Istraživanje

0.0

Praktični rad

0.0

Eksperimentalni rad

3.0

Referat

0.0

 

 

Esej

0.0

Seminarski rad

0.0

 

 

Kolokviji

0.0

Usmeni ispit

0.0

 

 

Pismeni ispit

0.0

Projekt

0.0

 

 

Ocjenjivanje i vrjednovanje rada studenata tijekom nastave i na završnom ispitu

Prije pristupanja laboratorijskim vježbama, znanje studenata iz građe dotične vježbe biti će provjereno putem kolokvija. Sve vježbe moraju biti kolokvirane i odrađene. Potrebno je položiti sve kolokvije da bi se položio ispit.

Obvezna literatura (dostupna u knjižnici i putem ostalih medija)

Naslov

Broj primjeraka u knjižnici

Dostupnost putem ostalih medija

Vježbe iz Anorganske kemije II (interna skripta), Kemijsko-tehnološki fakultet, Split, 2008.

10

Dopunska literatura

 

Načini praćenja kvalitete koji osiguravaju stjecanje utvrđenih ishoda učenja

informacije iz razgovora, primjedbi i konzultacija s polaznicima tijekom održavanja nastave
- studentska anketa

Ostalo (prema mišljenju predlagatelja)