Nanotehnologija i okoliš

NAZIV PREDMETA Nanotehnologija i okoliš

Kod

KTC216

Godina studija

2.

Nositelj/i predmeta

Izv. prof. dr. sc. Magdy Lučić Lavčević

Bodovna vrijednost (ECTS)

4.0

Suradnici

Način izvođenja nastave (broj sati u semestru)

P S V T

30

15

0

0

Status predmeta

Izborni

Postotak primjene e-učenja

0 %

OPIS PREDMETA

Ciljevi predmeta

Prikaz osnova nanotehnologije, analiza njenog mogućeg utjecaja na okoliš i njene moguće primjene u zaštiti okoliša.

Uvjeti za upis predmeta i ulazne kompetencije potrebne za predmet

Nema

Očekivani ishodi učenja na razini predmeta (4-10 ishoda učenja)

Poznavanje osnova nanotehnologije.
Sposobnost procjene mogućih utjecaja nanotehnologije na okoliš.
Poznavanje i sposobnost primjene metoda, zasnovanih na nanotehnologiji, u praćenju stanja, zaštiti i sanaciji okoliša.

Sadržaj predmeta detaljno razrađen prema satnici nastave

Nanočestice, nanomaterijali i nanotehnologija (3). Korištenje nanotehnologije u zaštiti okoliša (3+3). Mogući utjecaji nanotehnologije na okoliš (3+3). Toksikologija i biološko djelovanje nanomaterijala (3+3). Geokemija nanočestica u zraku i vodi (3). Metrologija nanomaterijala (3). Osjetnici zasnovani na nanotehnologiji za praćenje kemijskih i bioloških parametara stanja okoliša (3+3). Proizvodnja "zelene" energije zasnovane na nanotehnologiji (3+1). Nanokatalizatori (3). Tretiranje zagađenja vode (3+2).
U zagradama je naznačen broj sati predavanja i seminara (P+S).

Vrste izvođenja nastave:

Obveze studenata

 

Praćenje rada studenata (upisati udio u ECTS bodovima za svaku aktivnost tako da ukupni broj ECTS bodova odgovara bodovnoj vrijednosti predmeta):

Pohađanje nastave

1.0

Istraživanje

0.0

Praktični rad

0.0

Eksperimentalni rad

0.0

Referat

0.0

 

 

Esej

0.0

Seminarski rad

1.0

 

 

Kolokviji

1.0

Usmeni ispit

1.0

 

 

Pismeni ispit

0.0

Projekt

0.0

 

 

Ocjenjivanje i vrjednovanje rada studenata tijekom nastave i na završnom ispitu

Tijekom semestra cjelokupni ispit može se položiti preko kolokvija i seminarskih radova (analiza zadanih primjera).
U ispitnim rokovima se polaže ispit iz teorije uz prethodnu prezentaciju seminarskih radova.
Ocjene: 55-64% - dovoljan; 65-79% - dobar; 80-89% - vrlo dobar; 90-100% - izvrstan.Ocjene: 55-64% - dovoljan; 65-79% - dobar; 80-89% - vrlo dobar; 90-100% - izvrstan.

Obvezna literatura (dostupna u knjižnici i putem ostalih medija)

Naslov

Broj primjeraka u knjižnici

Dostupnost putem ostalih medija

M. Lučić Lavčević, Nanostrukture , 2014. interna skripta

0

Osobna web stranica

Introduction to nanoscale science and technology, M. Di Ventra et al. (Eds.), Springer-Verlag, 2004;

1

Chemical and biological sensors, A. Mulchandan (Ed.), Oxford University Press, 2000.

1

Dopunska literatura

Nanostructured catalysts, S.L. Scott (Ed.), Springer-Verlag, 2003.

Načini praćenja kvalitete koji osiguravaju stjecanje utvrđenih ishoda učenja

Praćenje kvalitete i uspješnosti obavljat će se na tri razine:
(1) Sveučilišnoj; (2) Fakultetskoj, pomoću Povjerenstva za kontrolu kvalitete nastave; (3) Nastavničkoj razini.

Ostalo (prema mišljenju predlagatelja)