Mineralne sirovine mora i podmorja

NAZIV PREDMETA Mineralne sirovine mora i podmorja

Kod

KTB220

Godina studija

2.

Nositelj/i predmeta

Izv. prof. dr. sc. Miroslav Labor

Bodovna vrijednost (ECTS)

5.0

Suradnici

Način izvođenja nastave (broj sati u semestru)

P S V T

30

0

30

0

Status predmeta

Izborni

Postotak primjene e-učenja

0 %

OPIS PREDMETA

Ciljevi predmeta

Kroz program predavanja i vježbi studenti ovladavaju znanjem o mineralnim resursima mora i podmorja te njihovoj eksploataciji.

Uvjeti za upis predmeta i ulazne kompetencije potrebne za predmet

 

Očekivani ishodi učenja na razini predmeta (4-10 ishoda učenja)

Nakon položenog ispita od studenata se očekuje da zna:
- objasniti i razlikovati mineralne resurse mora i podmorja
- opisati metode eksploatacije
- opisati ekonomske aspekte pri iskorištavanju mineralnih sirovina mora i podmorja
- primijeniti ”održivi” razvoj na pojedine industrijske procese

Sadržaj predmeta detaljno razrađen prema satnici nastave

1. tjedan: Minerali u naslagama na morskoj obali (žalu).
2. tjedan: Morska obala pod morem.
3. tjedan: Minerali koji se danas eksploatiraju i metode istraživanja.
4. tjedan: Mineralne sirovine iz mora. Metode eksploatacije mineralnih sirovina iz mora: NaCl, magnezijevih soli, broma, zlata i dr.
5. tjedan: Proizvodnja mineralnih sirovina prilikom desalinizacije morske vode.
6. tjedan: Nove tehnologije ekstrakcije minerala iz mora.
7. tjedan: Koncentracija elemenata u morskim organizmima.
8. tjedan: Nalazišta minerala na podmorskim grebenima. Nalazišta i eksploatacija fosfatnih minerala.
9. tjedan: Ostali minerali na podmorskim grebenima: glaukonit, barijev sulfat, organski sedimenti i dr.
10. tjedan: Sedimenti na dnu oceana. Karbonatni i silicijev mulj, glina i drugi minerali.
11. tjedan: Manganski noduli. Fizikalne karakteristike, eksploatacija, koncentracija Mn, Co, Ni, Cu i dr. Manganski noduli kao mineralni resursi.
12. tjedan: Miješani sedimenti. Utjecaj morskih struja i faune na oceansko dno, tj. sedimente.
13. tjedan: Eksploatacija sedimenata iz dna oceana.
14. tjedan: Ekonomski aspekti iskorištavanja oceana.
15. tjedan: Zakonitosti koje se odnose na naslage oceana tzv. zakon mora.
Tijekom vježbi stječu se praktična znanja o pripremi sirovina potrebnih za tehnološki proces dobivanja magnezijeva oksida iz morske vode. Popis laboratorijskih vježbi:
Vježba 1. Određivanje optimalne količine flokulanta kod 80%-tnog taloženja magnezijeva hidroksida iz morske vode.
Vježba 2. Određivanje utjecaja početne koncentracije magnezijeva hidroksida na brzinu sedimentacije i koncentraciju dobivene suspenzije.
Vježba 3. Određivanje utjecaja stupnja potpunosti taloženja na brzinu sedimentacije magnezijeva hidoksida.
Vježba 4. Određivanje optimalnog stupnja potpunosti taloženja za određeni dodatak flokulanta.
Vježba 5. Proračun kontinuiranog taložnika primjenom Kynchove teorije

Vrste izvođenja nastave:

Obveze studenata

Prisustvovanje predavanjima u iznosu od 80 % ukupne satnice. Prisustvovanje vježbama u potpunosti (100% ukupne satnice).

Praćenje rada studenata (upisati udio u ECTS bodovima za svaku aktivnost tako da ukupni broj ECTS bodova odgovara bodovnoj vrijednosti predmeta):

Pohađanje nastave

1.0

Istraživanje

0.0

Praktični rad

0.0

Eksperimentalni rad

1.5

Referat

0.5

 

 

Esej

0.0

Seminarski rad

0.0

 

 

Kolokviji

0.0

Usmeni ispit

2.0

 

 

Pismeni ispit

0.0

Projekt

0.0

 

 

Ocjenjivanje i vrjednovanje rada studenata tijekom nastave i na završnom ispitu

Pohađanje predavanja se evidentira (ne boduje se u ocjeni). Tijekom semestra studenti trebaju odraditi vježbe (laboratorijske i terenske). Nakon izvođenja vježbe slijedi obrada eksperimentalnih rezultata i izrada referata. Na kraju završenih vježbi polaže se usmeni dio ispita iz gradiva obuhvaćenog vježbama. Eksperimantalni dio rada u laboratoriju boduje se s 30 % u konačnoj ocjeni, izvješće po završenoj vježbi s 2%, a završni usmeni dio ispita s 60%.
Ocjene: 60%-70% - dovoljan, 71%-80% - dobar, 81%-90% - vrlo dobar, 91%-100% - izvrstan.

Obvezna literatura (dostupna u knjižnici i putem ostalih medija)

Naslov

Broj primjeraka u knjižnici

Dostupnost putem ostalih medija

K. A. Sverdrup, A. B. Duxbury, A. C. Duxbury, Fundamentals of Oceanography, 5th Edition, McGraw-Hill Companies, 2006.

1

V. Martinac, Magnezijev oksid iz morske vode, on line (2010-12-13), Sveučilišni priručnik, Kemijsko-tehnološki fakultet, Split, 2010.

0

on line

T. Garrison, Essentials of Oceanography, 6th Edition, Brooks/Cole, USA, 2012.

1

M. J. Kennish, Practical Handbook of Marine Science, 3rd Edition, CRC Press, Boca Raton, 2001.

1

B. Petric, V. Martinac, Mineralne sirovine mora i podmorja, laboratorijske vježbe, Tehnološki fakultet, Split, 1994.

10

M. Labor, Mineralne sirovine mora i podmorja, ppt prezentacija, on line (2014-02-26), Kemijsko-tehnološki fakultet, Split, 2014.

0

on line

Dopunska literatura

K. Stowe, Exploring Ocean Science, 2nd Edition, Wiley, New York, 1996.
Desalination, Trends and Technologies, Ed by M. Schorr (on line 2011-02-28), InTechOpen, 2011.

Načini praćenja kvalitete koji osiguravaju stjecanje utvrđenih ishoda učenja

Praćenje kvalitete i uspješnosti obavljat će se na tri razine:
(1) Sveučilišnoj; (2) Fakultetskoj, pomoću Povjerenstva za kontrolu kvalitete nastave; (3) Nastavničkoj razini.

Ostalo (prema mišljenju predlagatelja)