Vježbe iz industrije i okoliša

NAZIV PREDMETA Vježbe iz industrije i okoliša

Kod

KTA310

Godina studija

3.

Nositelj/i predmeta

Prof. dr. sc. Marina Trgo

Bodovna vrijednost (ECTS)

1.0

Suradnici

Doc. dr. sc. Ivona Nuić

Način izvođenja nastave (broj sati u semestru)

P S V T

0

0

15

0

Status predmeta

Obvezni

Postotak primjene e-učenja

0 %

OPIS PREDMETA

Ciljevi predmeta

Cilj je upoznati studente s osnovnim laboratorijskim metodama identifikacije onečišćenja okoliša.

Uvjeti za upis predmeta i ulazne kompetencije potrebne za predmet

Položen ispit iz kolegija Analitička kemija.

Očekivani ishodi učenja na razini predmeta (4-10 ishoda učenja)

Nakon izvedenih laboratorijskih vježbi od studenta se očekuje da zna:
- odrediti sadržaj organske tvari u vodi u prirodi i otpadnoj vodi
- odrediti fizikalno-kemijske pokazatelje kakvoće vode
- procijeniti mogućnost iskorištavanja otpada u svrhu dobivanja energije
- odrediti sadržaj štetnih tvari u atmosferi.

Sadržaj predmeta detaljno razrađen prema satnici nastave

Vježba 1: Određivanje sadržaja otopljenog kisika u vodi.
Vježba 2: Određivanje KPK i BPK5 vrijednosti u različitim uzorcima.
Vježba 3: Simulacija aerobne biološke razgradnje organske tvari u otpadnim vodama.
Vježba 4: Ispitivanje kemijske stabilnosti krutog otpada različitog porijekla.
Vježba 5: . Posjet mjernoj postaji za kontrolu kakvoće zraka, statistička obrada podataka. Posjet uređenom odlagalištu otpada. Posjet uređaju (skruberu) za sprečavanje emisije štetnih plinova u okoliš.

Vrste izvođenja nastave:

Obveze studenata

 

Praćenje rada studenata (upisati udio u ECTS bodovima za svaku aktivnost tako da ukupni broj ECTS bodova odgovara bodovnoj vrijednosti predmeta):

Pohađanje nastave

0.0

Istraživanje

0.0

Praktični rad

0.0

Eksperimentalni rad

0.7

Referat

0.1

Terenska nastava

0.1

Esej

0.0

Seminarski rad

0.0

 

 

Kolokviji

0.1

Usmeni ispit

0.0

 

 

Pismeni ispit

0.0

Projekt

0.0

 

 

Ocjenjivanje i vrjednovanje rada studenata tijekom nastave i na završnom ispitu

Uvjet za pristup izradi laboratorijskih vježbi je položen usmeni kolokvij za vježbe. Ukupna ocjena laboratorijskih vježbi uključuje ocjenu usmenog kolokvija, izvedbu vježbe i pisanje referata. Ocjene vježbi su: 60-69%-dovoljan, 70-79%-dobar, 80-89%-vrlo dobar, 90-100% izvrstan.

Obvezna literatura (dostupna u knjižnici i putem ostalih medija)

Naslov

Broj primjeraka u knjižnici

Dostupnost putem ostalih medija

Internal material for laboratory exercises

0

kod predmetnog nastavnika

Dopunska literatura

 

Načini praćenja kvalitete koji osiguravaju stjecanje utvrđenih ishoda učenja

konzultacije sa studentima
- kontinuirana pismena provjera znanja
- dinamika polaganja kolokvija za laboratorijske vježbe
- studentska anketa.

Ostalo (prema mišljenju predlagatelja)