Vježbe iz konstrukcijskih materijala

NAZIV PREDMETA Vježbe iz konstrukcijskih materijala

Kod

KTA304

Godina studija

3.

Nositelj/i predmeta

Prof. dr. sc. Ladislav Vrsalović

Bodovna vrijednost (ECTS)

2.0

Suradnici

Način izvođenja nastave (broj sati u semestru)

P S V T

0

0

18

12

Status predmeta

Obvezni

Postotak primjene e-učenja

0 %

OPIS PREDMETA

Ciljevi predmeta

Upoznavanje s vrstama konstrukcijskih materijala i njihovim svojstvima bitnim za njihovu praktičnu primjenu; temeljnim procesima korozije i zaštite materijala kao i s metodama ispitivanja i kontrole korozijskih procesa. Predmet treba omogućiti studentima usvajanje kreativnog pristupa rješavanju problema nastalih zbog korozije u cilju zaštite životne sredine.

Uvjeti za upis predmeta i ulazne kompetencije potrebne za predmet

 

Očekivani ishodi učenja na razini predmeta (4-10 ishoda učenja)

Nakon završenih vježbi od studenta se očekuje da zna:
- Odabrati odgovarajuće metode ispitivanja mehaničkih svojstava materijala.
- Razlikovati praktične metode zaštite metala od korozije.
- Izračunati brzinu korozije metala.
- Grafički prikazati rezultate ispitivanja, pravilno ih interpretirati i izvući odgovarajuće zaključke.

Sadržaj predmeta detaljno razrađen prema satnici nastave

1. Monitor atmosferske korozije.
2. Polarizacija željeza u otopini sumporne kiseline.
3. Određivanje djelotvornosti inhibitora korozije termometrijskom metodom.
4. Katodna zaštita metala pomoću protektora.
5. Ispitivanje oksidnih filmova formiranih na nehrđajućem čeliku.
6. Terenska nastava u laboratorijima Službe kvalitete Brodograđevne industrije Split.
7. Terenska nastava u poduzeću AD Plastik Split.
8. Terenska nastava u Institutu IGH d.d.

Vrste izvođenja nastave:

Obveze studenata

Laboratorijske vježbe, terenske vježbe, referati

Praćenje rada studenata (upisati udio u ECTS bodovima za svaku aktivnost tako da ukupni broj ECTS bodova odgovara bodovnoj vrijednosti predmeta):

Pohađanje nastave

0.0

Istraživanje

0.0

Praktični rad

0.0

Eksperimentalni rad

1.0

Referat

0.5

 

 

Esej

0.0

Seminarski rad

0.0

 

 

Kolokviji

0.5

Usmeni ispit

0.0

 

 

Pismeni ispit

0.0

Projekt

0.0

 

 

Ocjenjivanje i vrjednovanje rada studenata tijekom nastave i na završnom ispitu

Kolokviji i referati

Obvezna literatura (dostupna u knjižnici i putem ostalih medija)

Naslov

Broj primjeraka u knjižnici

Dostupnost putem ostalih medija

Lj. Aljinović, Vježbe iz konstrukcijskih materijala i zaštite, Tehnološki fakultet, Split, 1991.

0

Dopunska literatura

S. Martinez i I. Štern, Korozija i zaštita – eksperimentalne metode, Hinus, Zagreb 1999.
I Esih, Osnove površinske zaštite, Udžbenik Sveučilišta u Zagrebu, Zagreb 2003.
M. Kliškić, L. Vrsalović, Vježbe iz tehnologije površinske zaštite, Kemijsko-tehnološki fakultet, Split, 2005.

Načini praćenja kvalitete koji osiguravaju stjecanje utvrđenih ishoda učenja

Vođenje evidencija o prisutnosti na nastavi; studentska anketa s ciljem evaluacije nastavnika; samoevaluacija nastavnika; povratna informacija od strane studenata koji su već diplomirali o relevantnosti sadržaja laboratorijskih vježbi.

Ostalo (prema mišljenju predlagatelja)